Hotărârea nr. 285/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 5456 MP DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL „VARIANTA DE OCOLIRE A MUNCIPIULUI CONSTANTA"

pKSTANjr^


/îg/î


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 5456 mp din domeniul public al municipiului Constanța si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania S.A. a obiectivului de inters public național “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.12. 2010.

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 149876/02.12.2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, avizul Comisiei nr. 5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 149873/02.12.2010 și Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanța;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. nr. 5760/26.11.2010 înregistrată sub nr. 148114/26.11.2010 la Primăria municipiului Constanța;

Luând în considerare H.C.L.M. nr. 165/2000 privind transmiterea drumului communal DC 89 - tronsonul situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța - din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în gestiunea delagată a SCIL Confort Urban SRL Constanța;

Văzând dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. nr. 1327/27.10.2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții " Varianta de ocolire a municipiului Constanța cu profil de autostradă " ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” și art.115, alin. (1), lit “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se emite acordul pentru transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 5456 mp din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale în vederea realizării de către C. N. A. D. N. R. - S. A. a obiectivului de inters public național “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”, conform anexei și planurilor de situație ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A.D.N.R - SA.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A..D.N.R- SA, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT - Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 2 6 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

MATEI CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 285    /lO . 12.2010


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. ,.285./.2£).10.

DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafețelor de teren, trecute in domeniul public al statului, care se dau in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea finalizării de către Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania- S.A. a obiectivului de

investiție ‘'Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

Nr.

Crt.

Locul unde este situat terenul care se da in administrare

Persona juridica de la care se da in administrare terenul

Persoana juridica la care se da in administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

1

județul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A.

Suprafața = 5456 mp

Categoria de folosința:

DR

Nr. Cadastral: 114462

Total: 5456 mp

Președinte ședință,

MATEI CONSTANTIN

18341


N-J-' 1


* “4-M+


„Ch: 6800.<


1638J


KmS+947


6ț»Siis^wJate--A--


784


,2521 <l'


FlMfi


78F*


^773 ?74Ne 10MM/3


IUJ DOSAR 41

,-----ATI 743    ,

|l8i4 00SAA 923/3    109990


(gt


jf iOUL Df CAUAol BU ii PuBLiCÎTw Nume și Pienuiiit. » u_CLÎLE3Cy

Funcția: CONSILIER


4W13 JUl/mq


jiîr


Nc 109)32


471747


1194"


j8j»3


*1192


1188


XPROVECr


BENEFICIAR / CLIENT


189/


CQ

N5ULTANȚ/ CONSULTANT S.C. CARTOTOP SA. CRAIOVA

SIASOCIATII

Data; Iulie 2010

EXPERT CADASTRU DUINAVASILE

MANAGER

jyMn^^SCLI DANIELA


EBRD LOAN 33391

_ CONSULTJNGSERVICES FOR ADVISEANC

PREPARATION OF THE LAND EXPROPRIATION

~~\i$tantabypas1

PLANDESITUATIE DENUMIRE UAT: CONSTANTA

POZIȚIE KM: 5+400 - 5+950 PLANȘA: 1/1