Hotărârea nr. 284/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR.526/2008 PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ;

(^ONSTANr^ ROMANIA ©    « JUDEȚUL CONSTANTA

w *    MUNICIPIUL CONSTANTA


CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data

de 10.12.2010_.

Având in vedere Expunerea de motive nr. 149805 / 02.12.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 -Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 149802/ 02.12.2010;

Având in vedere situația juridica nr. 15820 / 2010.

Luând in considerare H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta.

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta cu imobilul, prevăzut in anexa si planul ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_26_consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MATEI CONSTANTIN

MARCELA ENACHE

CONSTANTA, NR.284/10.12.2010


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR. 284/10.12.2010

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Valoare

inventar

SITUAȚIA JURIDICA ACTUALA

1.

Monument istoric Termele Romane

7165 mp

0,01

Legea 213 /1998

Situația juridica nr. 15820/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN


GARA
Edificiu Roman cu Mozaic

Thermele Romane


întocmit,,

Carrnen^Ofc?A^