Hotărârea nr. 283/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTARARE

privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de    /7 zW/?

Având in vedere Expunerea de motive nr. 150263/03.12.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 - juridica,referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr. 150256 / 03.12.2010;

Luând in considerare situațiile juridice inregistrate cu nr. 161607 / 2010, nr. 129211 / 2010, nr. 158348 / 2009, nr. 88275 / 2007 si nr.12574 / 2010, adresele Direcției D.A.D.P.P. nr. 133262 / 2010, nr. 129836 / 2010 si nr. 122668 / 2010 si Certificatele de Urbanism nr. 2636 / 2010, nr.129215 / 2010, nr. 2634 / 2010, 3421 / 2010 si nr. 2846/2010.

Vazand dispoz. art. 10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) si art. 115, alin.(l) lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a imobilelor prevăzute in anexele 1-4, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de    consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR.    /J Ș&/0

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

} Bd.Ferdinand nr. 53

63 mp

Legea nr. 213 / 1998

Adresa D.A.D.P.P.

nr. 133262/2010

Certificatul de Urbanism nr. 2636 / 2010; ASZMNEAZA -/'ZEȚAR,

I 'ii-.NACHJ>-ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.    ?&/£>

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Cpt.Dobrila Eugeniu

267 mp

Legea nr. 213 / 1998

Adresa D.A.D.P.P. nr. 122668 / 2010 Certificatul de urbanism nr. 2846 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Nr- cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobil

63

Constanta,b-dul Ferdinand nr. 53

Cartea Funciara nr.

U.A.T.    CONSTANTA

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

\ \

Mentittni\ \

\ \ \

1

Cc

63.00

Imobilul este împrejmuit intrepbncteie 1-2gard

de fier, 2-3 construcție, 3-4-S-6 nematerializat

Total

63.00

6-1 gard de fler

B. Date referitoare la construcții


ANEXA LA


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200


HCLM NR.


~Cml-

construcție

Suprafața construita

Valoarea de impozitare lei

CONl RASEMNEAZÂ Mențiuni «f. »PTAK

UA8CF.I AENACHE^

Total

Executant: P.F.A\


Nr.

Pct.

X

[m]

Y

Im]

1

303734.845

791435.582

2

303734.208

791436.312

3

303728.591

791440.735

4

303726.685

791438.004

5

303727.109

791437.691

6

303724.121

791433.632

7

303730.117

791429.231

Suprafața teren din măsurători: S = 63.00 mp Suprafața teren din acte: S = -mpData: Noiembrie 2009Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de dateROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTAANEXA 3 LA H.C.L.M. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Gara-Pasaj

180 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situație juridica nr. 129211 /2010 Certificatul de urbanism nr. 129215/2010

ANEXA 4 LA H.C.L.M. NR. 2^3 //<?. /Ș.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Năvodului nr. IA

57 mp

Legea nr. 213 / 1998

Situație juridica nr. 158348/2009 Certificatul de urbanism nr. 2634/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


, ViNEAZA C TAR,

\ENACH

nactje
PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1 : 500 ZONA GARA - PASAJ'    T7

O

37,

//l 1

fi)

?*>

2

"fi

ll

ST

; -4

^>cf

II

II

ll

II

1

J

1 03

1 "O

CO 33 | m > î < s/

/ 33

2Î/

i m

1

i

„ 'of

/ m

1 u> i °

p c 1

co

> r= 1

O CI

ffl

3

i

/

1 X

Qk

i

i

B (

C

1

DO

c col

&

d

a>

zi

m

iii
Județul    : CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritoriala : Constanta Cod SIRUTA    : 60446

Adresa corpului de proprietate :

Palazu Mare,

Str Năvodului Județul CONSTANTA