Hotărârea nr. 282/2010

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data

de 10.12.2010_.

Având in vedere Expunerea de motive nr. 147881/2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 -Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 147863/26.11.2010;

Analizând adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea intabularii, adresele R.A.E.D.P.P. nr. 141214 /2010, nr. 141211/2010,

nr. 147799 / 2010, nr. 147839 / 2010, nr. 147843 / 2010 privind imobile pentru care exista contracte de inchiriere si au fost efectuate măsurători, adresele Serviciului Urmărire si Executare Contracte-Vanzari in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferente de măsurători ,in vederea definitivării procedurii de vanzare.

Vazand H.C.L.M. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile ( terenuri si clădiri ), conform anexelor 1 -22, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2-Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr. 116/2010, anexa 1 in sensul ca in loc de “Str. Ana Ipatescu nr. 17A cu suprafața de teren de 178 mp ” se va citi ” Str. Ana Ipatescu nr. 17A cu suprafața de teren de 28 mp,diferența de măsurători in indiviziune”.

Art. 3 -Se aproba completarea anexei 22 din H.C.L.M. nr. 116/2010, in care este cuprins imobilul Casa Maramureș cu suprafața de teren de 1100 mp, cu valoarea de inventar de 2.360.160 Ron.

Art. 4-Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr. 54/2010, anexa 10 si se completează Art. 4 din HCLM nr. 116/2010, in sensul ca in loc de “Str. Mihai Viteazu nr. 94 cu suprafața de teren de 138 mp si construcție

Cl-s. construita 87 mp, s.utila -68,40 mp si s.beci-26,86 mp” se va citi ”Str. Mihai Viteazu nr. 94 cu suprafața de teren de 138 mp si construcție Cl-s.

construita 35mp,s.utila -28,35 mp si s.beci-14,43 mp”.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de__consilieri din 27

membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Matei Constantin

CONSTANTA, NR. 2 82


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Traian    langa

Tribunal

170 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 146310/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.    282/2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. I.C.Bratianu nr. 248

349 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 129750/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Strada TRAIĂN, zona Tribunal
Vecin: Soparia Marin

4.60    8    5.18


ot


Inventar de cooraunate ale imobilului


Vecin: Soparla Marin


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303241.25

786490.28

11.131

2

303241.10

786479.15

1.942

3

303241.45

786477.24

2.620

I    4

303243.88

786476.26

12.997

5

303256.62

786473.69

4.212

6

303257.05

786477.88

11.140

i    7

303268.19

786477.96

4.602

i    8

303268.34

786482.56

5.181

9

303268.43

786487.74

7.520

10

303260.92

786488.12

0.200

11

303260.93

786488.32

2.433

12 •

303258.50

786488.44

1.271

13

303258.56

786489.71

2.953

14

303255.61

786489.85

11.461

15

303244.15

786490.00

2.913

S= 349.02 mp

Inventar de coordonate ale construcției


X [m]

Y[m]

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

9

303268.43

786487.74

5.181

8

303268.34

786482.56

15.826

16

303252.53

786483.27

5.442

17

303252.67

786488.71

2.883

18

303255.55

786488.58

1.271

14

303255.61

786489.85

2.953

13

303258.56

786489.71

1.271

12

303258.50

786488.44

2.433

11

303260.93

786488.32

0.200

10

303260.92

786488.12

7.520

S= 87.88 mp
Alee de acces


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor: S teren: 349 mp S C1: 88 mp - LocuințaBENEFICIAR

Voicu Gabriela Cateluta


SCARA

1:200


DATA

08.2010


PLANȘA

1
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Fantanele nr. 32

41 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 73902/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Sentinelei nr. 25A

74,67 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 119120/ 201

Diferența măsurători    !--

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1: 2Q0

t

i

i

i

i

x>


'Ar'


Nr. cadastral

Sup. măsurata (mp)

Adresa imobilului    :•

41*

Str. Fantanele, Constanta, jud. Constanta

Carte funciara nr.

' ’ ■

UAT    1    Constantă i

■Jt/,

A. Date referitoare la teren

Pj

Nr.

ircela

Categoria de folosința

Suprafața

(xn.p.)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1 —

cc -.

41

Inmprejmuire nematerializata.

Total

41

/

INVENTAR DE COOSDOttATE

EXECUTANTfPiștefc©! Ap>eLConstantin


Pct.

E(m)

N(m)

1

299448.435

788966.274

2

299448.605

788964.437

299470 .246

788970.062

■ 4 '

299469.985

788971.875

Suprafața totala masurata - 41 mp


<..MV


Flan de amplasament si delimitare a imobilului ANEXA 11

1:500

Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

483 mp

Palazu Mare, Str. Alexandru Sabia nr. 23 A

[Cartea Funciara nr |    [    | constanta


310000A. Date referitoare

a teren

Ni.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de

impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Cc

483

Teren împrejmuit cu gard intre pct. 3-4-1;

si neimprejmuit intre pct. 1-2-3.

Total

483

B.Date referitoare la construcții

Cod.

constr.

Suprafața construita la sol

(n>P)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

Total

Executant

Sbirnea Constantin

1 CONStXhțaI    -

as™ Uc,W;>: ’-a d

CHIMBAR&L % r

_______

rNVENTAR DE COORDh

llNATb

Sistem de proiecție stereografic 1970

Pct

Mm)

N(m)

1

787495.739

310029.356

2

787507.490

310029.550

3

787511.090

309990.861

4

787497.090

309992.695

Suprafața totala Suprafața dii

PRIL

■w

8ct=4fl

J

1ĂRIA MUNICIPIULL SERVICIUL CAC

NES

7/9 /;

Data .


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Sentinelei nr. 25B

73,67 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 120081 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

matei Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Str. Constantin Bratescu nr. 66

S.teren- 128 mp

S.constr.-97 mp din care:

S.constr.Cl.1-52 mp(s.utila -41,31 mp) S.constr.C 1.2-31 mp(s.utila-24,40 mp) S.constr.C2-4 mp (s.utila 3,18 mp) S.constr.C3-2 mp (s.utila 1,21 mp) S.constr.C4-8 mp (s.utila 7,20 mp)

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P.

Nr. 141214/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

Plan de amplasament si delimitare a imobilului ANEXA 11

1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

482 mp

Palazu Mare, Str. Alexandru Sahia nr. 25 B

ICartea Funciara nr:

UAT I CONSTANTAA. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de

impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Cc

482

Teren împrejmuit cu gard intre pct. 2-3; 3-4;

si neunprcjmuit intre pct. 1-2 ; 4-1.

Total

482

B.Date referitoare la construcții

Cod.

constr.

Suprafața construita la sol

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

Executant

Sbirnea Constantin

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție stereografic 1970

Pct

E(««0

N(n»)

f i

1

787507.490

310029.550

2

787518.587

310029.734

/& " TI..1CVI- 7Z\

3

787524.478

309989.108

4

787511.090

309990.861

p

s

Suprafața totala,,» Suprafața <1 in a

L

TIMĂFilA MUNICIPIULUI SERVICIUL CAD/1

Nr.    _______

Data

2Z- (O tfilo

CONSTAN&Î

CTRil    & I AUTOKIZAKb _    -o\

b H    LU    SERIACTNr.tN-    C !

Caice»»"11’    rr,

îHIMBAFțfe sbîrnea

/______ \ V CONSTANTIN y

' \ O ,\i c G '~'y

RELEVEU LOCUINȚA C1.2


co

(.99

co


Li—

1.28

I    2.53_J


SCARA 1 : 100

Nr. Cadastral a! terenului

Suprafața

Adresa imobilului: ’

INTRAVILAN,- CONSTANTA

STR. CONSTANTIN BRA TESCU NR. 66 MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

CULOAR

3.27

2

CAMERA

8.02.

3

CAMERA

13.11

Suprafața Utila =24.40 mp

4

BUCĂTĂRIE

3.18

5

WC

1.21

Suprafața Utila Totala = 28.79 mp


CERTIFICA' DE

' Q: AUTORIZ

ExktețkantSeria B Nr 21-i—    Categoria i

inc\.'JTumitru DATC Ing. DATC DUMITRU x Oa/cgC

RELEVEU LOCUINȚA C1.1


2.34

©

Co

6

<-0


Nr. încăpere

Denumire încăpere

1

HOL

2

CULOAR

3

CAMERA

4

CAMERA

5 n

BAIE

Magazie


"Suprafața utila (mp)

9.59

4.39

11.87

1SÎ2

2.34

Suprafața Utila =41.31 mp

7.20SCARA 1 : 100

Nr Cadastral al terenului    Suprafața

Adresa imobilului:

INTRAVILAN CONSTANTA

STR.CONSTANTIN BRATESCU, NR. 66 MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

Cartea Funciara nr.

L_______-—-—-

UAT    CONSTANTA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Grivitei nr. 1 parter

35,25 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 142624 / 2010 Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Sarmizegetusa nr. 29bis

230 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Acord intabulare nr. 131431 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

RELEVEU APARTAMENT


SCARA: 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața [mp]

Adresa imobilului:

Str. Grivitei, nr. 1, parter,

mun. Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuală (U) ..

*

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utilă    [mp]

1

HOL 1

5.13

2

HOL 2

828

3

BAIE

1.16

4

W.C. SERVICIU

0.89

5

HOL

5.68

6

CAMERA

10.40

7

CASA SCĂRII

530

8

CAMERA

27.73

9

HOL

7.01

SUPRAFAȚA UTILĂ = 71.58 m.p.

10

HOL SUBSOL

20.57    4

11

SUBSOL

6.86

12

SUBSOL

2734

TOTAL SUPRAFAȚA=12635 m.p.


PLAN DE SITUAȚIE

Efectuat la cererea proprietarului in vederea obținerii acordului de intabulare SCARA 1:200

Județul Constanta Teritoriul administrativ: Constanta Adresa corpului de proprietate : Constanta str. Sarmisegetuza nr.29bis

Suprafața din măsurători :

Steren= 230 mp

Sconstruita la sol: S(C1) =96mp-Loci


Inventar de coordonate Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

lacuri

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

303993.84

791192.60

6.76

2

303998.42

791197.57

2.03

3

303999.81

791199.05

3.24

4

304002.02

791201.42

5.78

5

303997.75

791205.31

8.37

6

303991.52

791210.90

0.72

7..

303990.88

791210.57

2.09

8

303989.57

791208.95

11.52

9

303981.16

791216.82

4.11

10

303978.33

791213.84

8.59

11

303984.61

791207.97

4.81

1 9

„303981.33

791204.46

7.75

13

303987.00

791199.17

9.48

S(l} =

230.36mp


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. / 3/ / 3 V_____________


Numele proprietarului:

1.    Consiliul Local Constanta- propr. teren

2.    Gheorghe Socaciu Lucian -propr.const.

3.    Amalinei Vasile Aurel -propr.const.

4.    Nastrut Elena -propr.const.    A

5.    Roman Dumitrica -propr.const.

Acte de proprietate:

-Contract de vanzare cumpărare nr.29003/17.10.1997,eliberat de R.A.E.D.P.P.Constanta

-    certificat de moștenitor nr.52/07.11.2003 eliberat de B.N.P. Eliza Toparceanu C-ta

-    Certificat de moștenitor nr.1/23.01.2008 eliberat de B.N.P.Eliza Toparceanu C-ta.

-Contract de vanzare cumpărare nr.27344/29.10.1996 esis de R.A.D.P.P. C-ta.

-Certificat de moștenitor nr.33/16.10.2009 eliberat de B.N.P. Cătălină - Elena Vonica C-ta.

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ștefan cel Mare Nr. 55

Spațiu comercial magazin 1-parter - 85,82 mp

Spațiu comercial magazin 1-subsol -74,15 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 140324/2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Tomis nr. 56

Spațiu comercial -magazin 62 parter - 42 mp

Spațiu comercial -magazin 62 subsol - 42 mp

Legea nr. 213 /1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Acord intabulare nr. 141536/2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

RELEVEU SPAȚIU COMERCIAL

SCARA 1:200


fal al terenului

Ja Funciara colectiva nr. id unitate individuala (U)


Suprafața (mp)


Adresa imobilului


str. Ștefan cel Mare nr. 55. parter. Constanta UAT____________________j    CONSTANTA

CF individuala    ;


Nr.

î încăpere;


3

4

5

6

7

8 9

10


Denumire incaperc Spațiu comercial Spațiu comercial Birou Birou Depozit Depozit Birou Hol

Depozit

Debara

Hol

WC


Suprafața utila

(mp)

107.84

65.94

FC87

8.43

4.98

' l 1 7S .....

4.89

30.00 8.12 0.71 ~

4.10 1 OA


Depozit

Depozit Dept!,- ii Depozit Depozit

i )(*n<i7i l

Dcpo zii I Il-IKI.'!!


13.02

24.33

24.40 -!. ’..\l

4s OS

4/4 ; l O ' 40

îl 1 'i


Hol

Snnrnfțit:) Tntnh
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚ,

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBAR

Nr.y_&)_3/_£___________________


ExecutatRecepționaiPLAN RELEVEU Imobil - spațiu comercial


Numele si prenumele proprietarilor:

1.    SC HAVEN SRL - pe construcție

2.    Primăria Municipiului Constanta - pe teren

Intravilan Scara: 1:100 Județul Constanta


Adresa proprietari:

1.    Bdul Tomis nr.56 - Constanta

2.    Bdul Tomis nr.51 - Constanta

Unit. adm. teritorial a - Constanta

Cod SIRUTA 60428

Cod intravilan: 2

Adresa imobilului

Bdul Tomis nr.56 - Constanta

Magazin nr.62 -parter

Nr.cad. al corpului de proprietate:

So8


Acte de proprietate:

-    Contract de vanzare-cumparare Transcris sub nr.2640/ 18.02.1999

-    Contract de leasing imobiliar nr. 1771/27.04.1998 Suprafața rezultata din măsurători:

I Suprafața utilă:    Su= 105.14


r PLAN RELEVEU Imobil - spațiu comercial

Intravilan

Scara: 1:100

Județul Constanta

Unit. adm.teritoriala - Constanta

Cod SIRUTA 60428

Cod intravilan: 2

Adresa imobilului

Bdul Tomis nr.56 - Constanta

Magazin nr.62 -subsol

Nr.cad. al corpului de proprietate:

3084


Numele si prenumele proprietarilor:

1.    SC HAVEN SRL - pe construcție

2.    Primăria Municipiului Constanta - pe teren

Adresa proprietari:

1.    Bdul Tomis nr.56 - Constanta

2.    Bdul Tomis nr.51 - Constanta

Acte de proprietate:

-    Contract de vanzare-cumparare

Transcris sub nr.2640/18.02.1999

-    Contract de leasing imobiliar nr. 1771/27.04.1998 Suprafața rezultata din măsurători:

Suprafața utilâ:    Su= 106,03

SUBSOL

S^OWmp

III!

} 1

i

UN

A —1 » i *

i t J j


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.I.L.Caragiale nr. 42

401 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 135341/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Prelungirea Slt.Ion. Alexandrescu nr. 30

20,50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 142089/2010 In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

iSgfc cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobil

401.00

Constanta, str. I.E Caragiale nr. 42

E*    ■ '

ț-Cartea Funciara nr.

U.A.T.    CONSTANTA

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

mP

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

401.00

Imobilul este imprejmuit cu gard de placi

Total

401.00

B. Date referitoare la construcții

Cod-

Uconstructie

Suprafața construita

Valoarea de impozitare lei

Mențiuni

CI

74.00

Magazie metalica, suprafața construita desfasurata S=74.00 mp

C2

61.00

Magazie metalica, suprafața construita desfasurata S=61.00 mp

Total

135.00

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție: Stenografie 1970

Nr.

PcL

X

M

T

M

i :

304105.978

790165.349

2

304109.372

790179.960

3

304115.284

790193.685

4

304120.076

790205:491

5

304113.226

790208.742

6

304098.591

790178.953

7

304093.959

790170.133


Suprafața teren din măsurători: S~401.00 mp Suprafața teren din acte: S = -mpPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

Nr.cadastral

Suprafatemasurata

Adresa imobilului:

198mp

Prelungireaslt Ion Alexandrescu nr.3O, Constanta

Cartea funciara nr.

UAT

CONSTANTA/rUFZâ&hSPRE NESCKîMBÂRE

Nr._______tL2-~£Â3________

Data

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Pct.

E(m)

N(m)

1

789894,884

305744,169

2

789894,511

305747.424

3

789888,243

305747,034

4

789884,046

305746,565

5

789877,112

305746,270

6

789867,276

305746,169

7

789867,451

305743,097

8

789867,528

305738.944

9

789868,482

305739,035

10

789868,561

305738,539

11

789875,859

305739,066

12

789877,613

30Ș739.344

13

789879,586

305739,753

14

789881,832

305739,779

15

789888,690

305739,551

16

789890,453

305739,654

17

789895,367

305740,235

Data: septembrie 2010

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date.

Suprafața totala masurata = 198 mp Suprafața din acte = 177.50mpA.DATE REFERITOARE LA TEREN    ..... ~~~.? ——3

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Meniiuni:

1

Cc

198

imobil imprejmuit

Total

198

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

36

LOCUINȚA PARTER; Supr.constr. desf. = 36 mp

C2

42

LOCUINȚA PARTER; Supr.constr. desf. = 42 mp

C3

2

wc

Total

80

;

INVENTAR DE COORDONATE

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL Scara 1: 500

Nf. cadastral


Adresa imobilului: Mun. Constanta, B-dul. Mamaia, Nr.86

Corp legătura Blocurile Bl? BP


160


Intravilan


Cartea funciara

305363.877

s


UAT Constanta


103 6


305363.877


305350
\nahi! vcrnp


k )

' I -.....


305290.756


Parcare


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereo 70

Pct.

N (m)

E(m)

1

305331.508

791989.241

2

305331.665

791990.050

3

305332.132

791992.461

4

305334.816

791994.223

5    ;

6

305337.289

305338.259

791993.678

791993.465

7

305339.286

791998.075

8

305324.708

792001.044

. 9 :

305324,351

791999.289

10 ;

305323.987

791997.502

11

305321.368

791995.807

12

305318.921

791996.338

13

305318.004

791996.536

14

305317.105

791992.143

15

305324.312

791990.691

16

305323.917

791988.759

17

305329.362

791987.662

18    305329.757    791989.594

Suprafața totală măsurată = 160mp

Suprafața din act = mp


k I

I \l


PS-    L-

§,    g,


jpdp.it viiiuv


''Ții


305300

Parcare

8

C4

cr

t—

305290.756

A. Date referitoare la teren

Nr. ; Categorie , Suprafața! Valoare Mențiuni parcelă de folosință [ (mp) j___________; imPozabilă

1    CC J 160    *


TOTAL    160

B. Date referitoare la construcții


Ni. Suprafața

Suprafața

Cod

Denumire

nivel construită desfășurată Valoare

: construcție

la sol (mp)

(inP) impozabilă

CI

Corp legătură

1    104

119

TOTAL

104

119

Se confirmă suprafața din măsurători

Executant,

si introducerea imobilului in baza de date

S.C.JBlom Romania S.E.L

Data, 7

Nutnăr mh registru;..PLAN DE


AMPLASAMENT « DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200


Nr. cadastral

Supnteta masumtafmp)

Adrau ImoMuM:

JttooQ

. 843

SC L/VAMAR SRL - Stațiunea Mamaia, za»C3 (Bicaz-Sawy), MunConstanla

Carte funciara nr.

UAT    J Constanta


A. Oaie Referitoare la Teren

Nr. parcela

Cetea fotoeWefeuerefmes./nwl VaLimpozRareflei)

Mențiuni

1

CC    1    843    |

împrejmuit cu gard de zid

Total

Las-1-B. Data referitoare ta ConefmcE

Codaonalr.

Suprafața conatouKa ta sol (mp)

Vai.impazfere(iel)

Manttwi

C1

481

mstautani Pelseris Sat *44l'WP

 '

Total

481

zk

/ Z\ !b~ a

inventar aa coawanaw

Setam de proiecte Stereo 70

Nr.pct

E(m)

N(m)

Executant, >,lt

Deta: martie 2010'


Y-780118.80 Y-780133.32 Y-789133.03

Y    ■ 788148.63

Y    ■ 789145.50

Y    - 780147.08 Y-780145.37 Y-789135.56 Y- 789135.78 Y« 788132.80 Y-789132.03 Y* 789113.12


X-312990.35 X- 312902.46 X - 312904.77 X - 312996.51 X- 313005.78 X-313005.08 X - 313019.60 X « 313018.35 X « 313016.63 X-313016 23 X - 313022.55 X - 313020.00


Se oonftrme suprafețe fer»' măsurători si introducerea imobilului In baza de date


Suprafața teren total maaurata ■ 643 mp Suprafața teren din acta - 814.02 mp
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS SERVICIUL CADASTRU


1003

1.08©ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si constrcutie

Str. Cpt.Dobrila Eugeniu Nr. 23 Bl. V5, Sc.C, Et.4, Ap.58

S.teren -11 mp S.constr.-40,36 mp (S.utila-37,56 mp si balcon - 2,80 mp)

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 141211/2010

Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Palazu Mare -Skoda

530 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 144091/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin

RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața u.[mp]

Adresa imobilului

37.56 mp

Str.Cpt.Dobrila Eugeniu nr.23,BI.V5,sc.C,et.4,ap.58

Județul Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala
Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utila [mp]

1

Camera de zi

13.38

2

Dormitor

12.17

3

Bucătărie

4.03

4

Baie

3.32

5

Hol

4.66

Suprafața utila = 37.56 mp

6

Balcon

2.80

Suprafața totala = 40.36 mp

Executant,    Data

lonescu Florian    Octombrie 2010

Recepționat    Data
p W de situație . Scara l;2000    ’

PalazuMare-zona SKODA 530 mp


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Suceava intre B1.U2,B1.X2 si B1.V3

1657,84 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 145733/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Tomis Nord intre Bl.l IC,Bl.23A si B1.CS28

2052,17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 145680/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin“r*T


PLAN DE SITUAȚIE Intravilan Scara 1 :200


Județul: CONSTANȚA

Unitatea administrativ-teritoriala: CONSTANTA Cod SIRUTA 60428

Adresa corpului de proprietate: Mun. Constanta, str. Eroilor, nr. 8, jud. Constanta.

Suprafața rezultată din măsurători:

S teren =233 mp S tot. construcții 153 mp S ci=102 mp - Locuința S c2=2 mp - Beci S c3=49 mp - Garaj Mansardat


Numele și prenumele proprietarilor.-

-    pe teren :

1    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA

-    pe construcții:

2    PROPR. CHIREA

3    ENE CONSTANTIN

4    PRAVDENCU LENUTA


Data

©2,/Z.10(0"0

fi/t-NA c:

V' 1

Numele sfpr^umBAftjXje£^tantului. PFA MURAT Era^EAN


Nr. punct

X

Y

8

791934.293

305181.650

7

791932.111

305184.833

6

791929.825

305183.187

5

791928.027

305185.805

4

791931.681

305188.431

3

791932.492

305189.015

2

791938.093

305193.035

1

791947.502

305179.919

14

791951.386

305174.505

13

791945.456

305170.249

12

791941.507

305167.876

11

791938.250

305172.785

10

791940.666

305174.554

9

791934.978

305182.094


U41,    //,<?<&/o

Inventar de coordonate al imobilului


Mt

Ccci-b U Lite p. • P- , mP-hn

! HMCjiriu lătur-

X jm|

r [mj

olIS 2c4 14,'

'■•i.J

5 U.m'

,d"lC J4 B C42

10 777

1

■i ,5,'    ! n.

...mm    I-17-

7 Cu

4

f|4..' CI l-Cj.

■ •: '4 ' -1 5JC

7    4 < 1

1

d'rc\ti

, .4- .1 77.

4 7-17

4 ' i l 7

'4

7052 40 i LA

' ■ ..V • mc l

1 0'7_

u >52.11 !■".

m,7

7 2

-,:,!L244 mc

-cmc! mi4

2 240

12

('?5?4 2 . ,L '

~'ii 4;,i i SSL

5 Olh

ml

9)52 57 0. t

c ml' • L4 i

6 741-,

: 4

7.HȘ255 15/

' u 4.-7 .mit.

7 '2 I

Ic

7O525H    ■■

' 4 '• _.'4

2 2 7

1b

70525'i 4^ ■■

' ".jm .'țț

5 2 7

,m = 4Ș4

4 mp


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor

S teren 484 14 mp SCî 36 12 mp - Locuința S C2 97 26 mp - Locuința S C3 28.64 mp - Bucatane S C4 2 08 mp - W C


Cm

)•-

”305237 155


P.F.A. Biziru Cnsnan

BENEFICIAR

Autorizație set)^^<T852

’A/f    Ca rai van Constantin

57 ''Ccm Panchi Dumitru

PLANȘA

1

/-./ " !<-fel 0721 23/©5M6

!l r?::    o-'"'

7L'.,\'^ Giurgea Zoe___Plan de siiuatie Constanta,

Str Portiței Nr 1 Județul Constanta


Cara<van-----------------------------------e

RELEVEU C1

Scara 1 100

Nr Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului

Constanta Str Poliței Nr 1

Nr încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

Camera

15 60

2

Camera

11 58

Suprafața Utila = 27 18 mp

Suprafața Totala = 2/18 mp

• t


Recepționat,


Datac xecutant Rizirn Cristian Septembrie 201 0


ReceotionatData


RELEVEU C2 Scara 1 100

Nr Cadastral al terenului . Suprafața utila (mp) Adresa imobilului

i    Constanta St, Portițe, Nr 1

10'    P

ZO    L

Nr încăpere .

Denumim

•1

Magarne

2

Bucătărie

3

Baie

C a m e

a

5

Hol

5

8

Camera

Ho)

Hol

- -

Camera

10 j

Camera

11    i

Antreu

Suprafața Utila

ca pe re

Suprafața utila (mp '    'o 35

5 76

4 7!

I3 50

3 75

:    IO 71

1 55

2.81

9 85

l    9 41

71 33 mp

t    2.83Pai'icr.i OumițruRELEVEU C3 Scara 1 100

Nr Cadastral al terenuleii


Snpiafata utila (mpi > /\dresa imobilului

1

' Constanta Str Podite Ni 1

Nr încăpere

l

Bucătărie

Denumire încăpere

2

Bucătărie


Suprafața utila imp) ~ 52


Suprafața Utila =20 /3 mp

Suprafața Totala = 20 23 mp


Recepționat


DataANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR._282/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție

Str.Șiretului nr. 17

S.teren- 248 mp

S.constr.Cl-177 mp

S.utila tot.desfasurata:

S.beci-depozit materiale-144,83 mp

S.parter-141,14 mp

S.etaj 1-138,33 mp

S.balcon comun-3,72 mp

S.balcon exclusiv-3,55 mp S.constr.C2-71 mp

S.utila tot.desfasurata:

S.parter-65,19 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420 / 2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 147839/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei


Constantin


Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 200


Județul Constanta

Teritoriul administrativ : Constanta Cod SIRUTA: 60419 Adresa imobilului: Mun. Constanta, Str. Șiretului, Nr. 17


Numele si prenumele proprietarilor :

Consiliul Local Constanta - proprietar teren

Apostol Dumitru

Avram Gheorghe

Memet Chemai

ÎNAINTE SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA Adresa proprietarilor:

Mun. Constanta , Str. Șiretului, Nr. 17


Nr.

Pct

X

fml

Y

fml

2

304317.51

791696.77

3

304325.65

791705.70

4

304316.04

791714.45

5

304315.48

791714.68

6

304314.23

791714.60

7

304313.68

791714.44

8

30430662

791706.70


Nr.

Pcl

X

Emî

Y

fmî

1

304314.22

791693.28

2

304317.51

791696.77

8

304306.62

79170670

9

30430332

791703.21Mențiuni:

Accesul in imobilul C2 se face din Str. Grivitei.


INS

“Stster

DENTAR DE COC

n de Proiecte Stei

«DONATE

reoarata 197tT

Nr.

Pct

X

fml

Y

fml

1

304314.22

79169338

2

30431751

791696.77

3

304325.65

791705.70

4

304316.04

793714.45

5

304315.48

791714.68

6

304314.23

791714.60

7

304313.68

791714.44

8

304306.62

791706.70

9

30430332

791703.21

Suprafața mraurate = 248 mp Suprafața dan act = 248 mp


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

CC

246

Teran intravilan jmpffejmiât

Total

248

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

^^Suprafetarpnstruita la sol

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

CVt

^ocuinta S+P+E-Sunrafeta constr. desf>531 mp

‘cE^TIEICAT

Jpcuinta parter-Suprafaia ccratr. desf>71. mp

Tots^

W-033 C

^ecutaftf^T ț?

Data: 23.08.2010

Recepționat:


RELEVEU CI-PARTER

Scara 1 .100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Șiretului, Nr. 17

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

CHIRIAȘ SOCOM "ÎNAINTE"

Nr.

incapere

Denumire

incapere

Suprafața utila [mp]

1

Depozit

2

Depozțt

2235

3

Depozit

4139

4

Magazie

5

Casa Scării

12.71

.    -1 ; i s

SupraîaM'fcitila =141.41 mp

   !    l

J Suprafața Totâla =141.41 mo

' ;    -ic    ml

1^3_H,

-—-o-—T«"’■-»» >-

Executant,

.    o /

/)    *    4^ /

Data

Iordacbe Neculae u    '*

06.09.2010

Recepționat,

Data

RELEVEU CI-BECI Scara 1 :100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Șiretului, Nr. 17

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

Nr.

inc apere

Denumire

încăpere

Suprafața utila [mp]

1

Beci-Derozit de materiale

z-    SuprafatâudW =144.83 mp

|    drîO.'Al    |

:    ^SuprafataTotaia 1=144 83 mp

■ 0    rr-.;    £2/

Executant,

lordache Neculae

Data

06.09.2010

Recepționat,

Data

RELEVEU C2-PARTER

Scara 1 :100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Șiretului, Nr. 17

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

Nr.

Încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utila [mp]

1

Spațiu comercial

2

Depozit (Dependințe)

28.06

__

V5 •    r 7 f

12. Z>

Z v r e£ȚVr"-"Suprafața Utila =65.19 mp

75

J    L Ut, .R£    -    .

ț».«

m

Suprafața Totala =65.19 mp

Iordache Neculae \^O[C^Z

Data

23.08.2010

Recepționat,

Data


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 282/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Prelungirea Meșterul Manole, zona Constanta Sud Cumpănă

232,46 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație Juridica nr. 147922/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Matei Constantin


5$.llm

S-232.46mp

1

-'58J2®

S-851.68mp

t

58.12m


Prelungirea Meșterul ManolePRIMĂRIA MUNICIPIULUI COH8i«,\'îm. SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NLESCHIMBARE Nr.mîar'r

s7

PLAN DE SITUAȚIE

„Intravilan^

Scara 1:500

Sat Vacanta -Casa Maramureș Montana Suprafața din măsurători ~S=1100mp1