Hotărârea nr. 281/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2011

HOTARARE

privind aprobarea asociațiilor si fundațiilor selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 10.12.201^

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ștefan Mazare, avizul Comisiei nr.l si cel al Comisiei nr.5, referatul Direcției Administrație Publica Locala nr.147611/26.11.2010, precum si Lista comisiei constituita in baza H.C.L.M. nr.497/2004, cu modificările si completările ulterioare, nr.l47603/26.11.2010, cuprinzând asociațiile si fundațiile evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administrează unitati de asistenta sociala si ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările si completările ulterioare;

Vazand prevederile H.C.L.M. nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare si selecționare a fundațiilor si a asociațiilor care solicita subvenții de la bugetul local, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului nr.1334/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2011, de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administrează unitati de asistenta sociala, a asociațiilor si fundațiilor, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor ;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Asociațiile care acorda servicii de asistenta sociala in municipiul Constanta si care au fost selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2011 sunt: Asociația « Fair-Play », Asociația «Carmen Sylva », Fundația “Giovanni Bosco” si Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagra de Sprijin a Persoanelor cu Autism.

Art.2 Pana la aprobarea bugetului municipal pe anul 2011, nivelul lunar al subvențiilor va fi cel prevăzut in H.C.L.M. nr.31/05.03.2010 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2010, si anume:

-suma de 14.000 lei pentru Asociația “Fair-Play”,

-suma de 2.550 lei pentru Asociația “Carmen Sylva”,

-suma de 1.800 lei pentru Fundația “Giovannio Bosco”..

-suma de 2.700 lei pentru Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagra de Sprijin a Persoanelor cu Autism.

Art.3 Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrație Publica Locala, Serviciului de Asistenta si Protecție Sociala si Instituției Prefectului Județului Constanta spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de un număr de 2 6 consilieri din 2 7 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

MATEI CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA NR.281/ 2010

2