Hotărârea nr. 280/2010

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MILITAR DE URGENTA DR. ALEXANDRU GAFENCU CONSTANTA

ROMANIA

S JUDEȚUL CONSTANTA M A MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de12.2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, avizul 'emisiei de specialitate nr. 4, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 precum și referatul Compartimentului Intru Comisiile de specialitate ale CLM înregistrat sub nr. 149298/30.11.2010:

Având în vedere prevederile art. 186 alin. 3 lit."b" si alin. 4 din Legea nr. 95/2006 privind orma în domeniul sănătății modificata prin Ordonanța de Urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării precum și adresa Direcției

Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naționale înregistrată sub nr, 94222/13.07.2010;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. ‘‘d”, alin. 6 lit.”a” pct. 3 și art. 115 alin. 1 lit. ”b” din

Lesea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează domnul BORDEIANU ION ca reprezentant numit de Consiliul local al municipiului Constanța în consiliul de administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandfu Gafencu” Constanța.

Art. 2 - Se desemnează domnul AȘCHIE ION ca membru supleant numit de Consiliul local al municipiului Constanța în consiliul de administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța.

3 Art. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre persoanelor nominalizate, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției de Sănătate Publică Constanța, Direcției Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Spitalului Militar de Urgență ‘’Dr. Alexandru Gafencu” Constanța pentru ducerea la îndeplinire si spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marcela Eiiacbe'