Hotărârea nr. 28/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REFINANTARII CREDITULUI ACORDAT DE UNICREDIT TIRIAC BANK PENTRU SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL DE CATRE VOLKSBANK ROMANIA SI DESCHIDEREA UNEI LINII DE CREDIT LA BANCA REFINANTATOARE

qONSTAW^

©    o Romania


IM Județul Constanta f X

ț Municipiul Constanta ti ■ Consiliul Local

HOTARARE

Privind aprobarea refinantarii creditului acordat de Unicredit Tiriac Bank pentru SC Telegondola Mamaia SRL de către VolksBank Romania si deschiderea unei linii de credit la Banca refinantatoare

Consiliul Local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la data de 05.02.20/47;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr. I Buget-Finante, precum si adresa inregistrata sub nr. 7702/18.01.2010 a SC Telegondola Mamaia SRL;

Vazand dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, si art. 61 alin. ldin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se imputerniceste domnul Ștefan Marian in calitate de director general al SC Telegondola Mamaia SRL sa întreprindă demersurile necesare in vederea refinantarii creditului acordat de Unicredit Tiriac Bank de către Volksbank Romania si deschiderea unei linii de credit la banca refinantatoare;

Art. 2 Se aproba refinantarea de către Volksbank Romania sucursala Constanta a creditului de investiții acordat de Unicredit Romania in valoare de cca. 1.200.222 euro compusa din sold credit , comision de rambursare in avans si dobanda acumulata la zi in următoarele condiții:

a.    Creditul - capital de lucru ( Overdraft) in valoare de 800.000 lei;

b.    Perioada de rambursare de 7 ani pentru creditul de investiții si 12 luni pentru capitalul de lucru cu posibilitatea prelungirii cu inca 12 luni;

c.    Dobanda EURIBOR la 12 luni + marja de dobanda de 3.5% pe an (cca 5%) pentru creditul de investiții si VBR PRIME RATE pentru RON plus 2,5% pe an (cca 12%) pentru facilitatea de Overdraft;

d.    Comision de acordare de 0,5% pentru ambele credite

e.    Comision de rambursare in avans din surse bancare atrase de 2% pentru creditul de investiții;

f.    Comision de rambursare in avans din surse proprii - 0% -pentru creditul de investiții;

g.    Rambursarea pentru creditul de investiții in 7 rate;

h.    Aprobarea instituirii garanțiilor constând in :

-    Ipoteca de rangul II asupra terenului in suprafața de 3.225 mp aferent echipamentului „TELEGONDOLA” si construcțiilor aferente ( după rambursarea integrala a facilității de credit de la Unicredit Tiriac Bank. ipoteca va deveni de rang 1);

-    Gaj asupra echipamentului Telegondola;

-    Garanția reala mobiliara asupra disponibilităților existente in conturile societății deschise la VolksBank Romania SA;

-    Cesiunea generala de creante( încasările din vanzarea biletelor)

Art. 3 Domnul Ștefan Marian in calitate de director general/presedinte CA este imputernicit sa semneze contractele de credit, contractele de ipoteca si gaj precum si toate înscrisurile necesare perfectării contractelor de credit.

Art. 4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala, SC Telegondola Mamaia SRL, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA nr. .vv /