Hotărârea nr. 278/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII SI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința odinara din data de 10.12.2010_.

Luând in dezbatere :

expunerea de motive nr. 147715 /26.11.2010 prezentata de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZARE,

referatul nr. 147714 / 26.11.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locala, referatul nr.5242/22.11.2010, al Biroului Resurse Umane din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatensti,

Având in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, Ordonanța de urgenta nr.48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii in vederea descentralizării, Legea cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Ordinul nr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare in cazul funcționarilor publici, Ordinul nr. 1224/23.09.2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea -Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr.846/2010 si 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, Protocolul de predare-preluare incheiat intre DSPJ Constanta si Primăria Municipiului Constanta/Consiliul Local Constanta;

în temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.”a” si alin.(3) lit.”b” si ale art.115 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă statul de funcții și organigrama Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța conform anexelor 1 si 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă structura posturilor Spitalului Clinic de Boli Infectioase ce cuprinde un număr de 270 posturi din care: 257 posturi finanțate de Casa de Asigurări de Sănătate Constanța si 13 posturi finanțate de Direcția de Sănătate Publică Constanța, după cum urmează :

Posturi de specialitate medico- sanitara 237 din care:

medici

36

9

102

90

19

14

270


alt personal superior medical personal mediu sanitar personal auxiliar sanitar

TESA

muncitori

Total posturi

ART.3 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Comnsiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta , in vederea aducerii la indeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

PREZENTA HOTARARE A FOST ADOPTATA DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚA    CONTRASEMNEAZĂ,

Matei Constantin


SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 278/10.12.2010

/-s

Comp. Inf. Nozocomiale

s_>

Statistică și Informatică Medicală

V_-_/OCgd OSOQ H O < O Z H UI < 2 ȘzO O E O


"-

R.U.N.O.S

\? -

Contabilitate Finaciar

l_,_>

'--

Formație întreținere

<_>

-.

Achiziții, Aprov., Investiții Administrativ, Transport

Cabinete Boli lnf.(parazitologie,hepatite, med.călăt., vaccinare antirabică, alte imun.)    președinte de ședință.o

u

■H

cu

4-)

nJ

2

ROMANIA    ANEXA 2

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

STAT DE FUNCȚII

VALABIL CU DATA DE 01.12,2010

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul/G

radatia

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01,2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

CONDUCER

i

1

MANAGER

Gr . 11

S.L. MEDIC PRIMAR

s

1

3687

HALICHIDIS STELA

cadru didactic

2

DIRECTOR MEDICAL

Gr . 11

SL.UNIV.MEDIC

PRIMAR

s

1

3549

CAMBREA CLAUDIA SIMONA

cadru didactic

3

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Gr . 11

ECONOMIST

s

1

3205

OSMAN NADIR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2


STAT DE FUNCȚII

VALABIL CU DATA DE 01.12.2010

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

CONE

5UCE

^E

l

l

MANAGER

Gr . 11

S.L. MEDIC PRIMAR

S

1

3 6 8 7

HALICHIDIS STELA

cadru didactic

2

2

DIRECTOR MEDICAL

Gr . II

SL.UNIV.MEDIC PRIMAR

S

1

3549

CAMBREA CLAUDIA

SIMONA

cadru didactic

3

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Gr . II

ECONOMIST

s

1

3205

OSMAN NADIR

SECTIEA CLINICA BOLI INFECTIOASE COPII - 51 paturi

4

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

Gr . II

BOLI

INFECTIOASE

s

1

4 0 91

ILIE MARIA MARGARETA

Numita cu delegație pe postul SL DR CAMBREA CLAUDIA

5

2

MEDIC PRIMAR

3

BOLI

INFECTIOASE

s

0,5

1517

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT DE MUNCA SUSPENDAT SLDR CAMBREA CLAUDIA

6

3

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

s

1

3253

REZERVAT TEMPORAR

ILIE MARIA MARGARETA -numita temporar cu delegație medic sef secție

7

4

MEDIC PRIMAR

3

BOLI

INFECTIOASE

s

1

3033

DIACONU SIMONA

8

5

MEDIC PRIMAR

5

PEDIATRIE

s

1

3253

CRETU STANCU-IOANA

9

6

MEDIC PRIMAR

5

PEDIATRIE

s

1

3253

TANASE EUGENIA DOINA

10

7

MEDIC PRIMAR

5

PEDIATRIE

s

1

3 2 5 3

MARCAS CONSUELA

11

8

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

s

1

3253

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

12

9

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3253

VACANT

13

10

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3 2 5 3

VACANT

14

11

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

q

PEDIATRIE

M

1

1883

CONSTANTIN FLORENTINA

15

12

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

SSD

• 1

16 8 0

CIUREA VASILICA

16

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

1

18 4 6

ANDREI ANCA-GEORGIANA

17

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

19 8 3

DRAGOI MARIANA

18

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

1

184 6

POPONEȚE IONELA-LAVINIA

19

16

ASISTISTENT MEDICAL PRINCIPAL

c

u

PEDIATRIE

PL

1

1983

ALEXE MARCELA

21j

17

ASISTENT MEDICAL

5

PEDIATRIE

PL

1

1276

ILIOIU GABRIELA

21

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

q

MEDICALA

PL

1

198 3

SEPTAR NEGIVAN

22

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

OBSTETRICA-

GINECOLOGIE.

PL

1

198 3

CHENGI EMINE

23

20

ASISTENT MEDICAL

q

MEDICALA

PL

1

1712

DRAGHICI IONELA SIMONA

24

21

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

c

PEDIATRIE

PL

1

19 83

SANDU STANICA

25

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

M

1

1722

UNGUREANU GABRIELA

2 6

23

ASISTENT MEDICAL

O

MEDICALA

PL

1

1529

FLORESCU CRISTINA

27

24

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1

1651

LASCU FLORENTINA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

28

25

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1

1651

MILITARU ELENA

29

26

ASISTENT MEDICAL

2

MEDICALA

PL

1

15 9 0

URECHE IONELA

3 0

2 7

ASISTENT MEDICAL

2

MADICALA

PL

1

1590

NAE VASILICA

31

28

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

AMAMBAI MUBLIE

32

29

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

■ 1

10 2 5

CRISTEA GEORGETA

33

30

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

10 2 5

DIMCICA CHIRATA

34

31

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1

10 2 5

DRAGU PARASCHIVA

35

32

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

MELINTE DORICA

3 6

3 3

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

MIREA LILIANA

3 7

34

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

10 25

OPREA DUMITRA

3 8

35

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1

1024

PENCIU OCTAVIA

3 9

36

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

991

POPA ANTITA

40

37

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1

1025

RADULESCU ANTONETA

41

38

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1

1025

ROSCA MARIA

42

39

ÎNGRIJITOARE

2

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1

844

MURAT NARCIS

43

4 0

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

44

41

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

93 7

VACANT

45

42

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

ȘTEFAN NASTASIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI-1 - 50 paturi

46

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3 588

DUMEA ELENA

CONTRACT MUNCA SUSPENDAT temporar vacant SL. UNIV. DR. HALICHIDIS STELA

47

MEDIC PRIMAR

Gr . II

SL.UNIV.MEDIC

PRIMAR

S

0,5

1572

DUMITRU IRINA-MAGDALENA

cadru didactic

43

2

MEDIC PRIMAR

c

BOLI

INFECTIOASE

s

■ 1

3 2 5 3

VACANT

49

3

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

s

1

3253

FLOREA VALENTINA

50

4

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

s

1

3253

MUJA EUGENIA

51

5

MEDIC PRIMAR

4

BOLI

INFECTIOASE

s

0,5

1517

REZERVAT TEMPORAR

DUMEA ELENA cadru didactic as.univ.numita cu delegație sef secție

52

1$

ASISTENT MEDICAL PR

4

MEDICALA

SSD

1

2010

BADIU IULIANA-CATALINA

53

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

c

MEDICALA

PL

1

1983

NEDELCU GENICA

54

r-,

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1915

ALEXE POMPILIA

55

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1983

BUCSAN MARIA

56

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1983

OVEZEA LEOCARDIA

57

11

ASISTENT MEDICAL

o

MEDICALA

PL

1

1026

CIUREA IONICA

58

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

19 8 3

STOICA GEORGETA

59

13

ASISTENT MEDICAL

1

MEDICALA

SSD

1

1494

CICIRIC VALENTINA

60

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1983

BACIU CARMEN

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

77

31

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

78

32

îngrijitoare

->

->

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

8 7 5

SIRBU MIHAELA

79

33

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

SERBANICA MARIA

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- II - 50 paturi

80

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

Gr . II

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3 3 5 2

RUGINA SORIN

cadru didactic

81

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

S

0,5

1628

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT MUNCA

SUSPENDAT

Prof.Univ.Dr.RUGINA SORIN

O o •J

2

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3253

BLEBEA EMILIA

8 3

3

MEDIC PRIMAR

5

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3253

BASCA EUGENIA

84

4

MEDIC PRIMAR

4

BOLI

INFECTIOASE

S

1

3143

CERNAT ROXANA CARMEN

85

5

MEDIC SPECIALIST

3

BOLI

INFECTIOASE

S

1

2397

ILIE SERBAN CARMEN

8 6

6

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

4

MEDICALA

PL

1

2057

VOI NEA DANIELA

87

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

c

MEDICALA

PL

1

1983

COSOR DIDINA

88

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

198 3

GAFAR CIIMET

89

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1914

MARIN VALERICA

90

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1915

NICULAESCU MARIANA

91

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

1

1846

NICULCEA ALINA-FLORENTA

92

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

1

1846

ONTICA DANIELA

93

13

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1915

STAMEN CARMEN

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

94

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

19 8 3

STOICOCI VALENTINA

95

15

ASISTENT MEDICAL

5

MEDICALA

SSSD

1

10 7 0

GUZ VALENTINA

96

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

2

MEDICALA

PL

' 1

1778

ENE LILIANA

97

17

ASISTENT MEDICAL

4

MEDICALA

PL

1

1712

IANUS MIHAELA

98

18

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

5

MEDICALA

M

1

1523

DRAGHICI ELENA

99

19

ASISTENT MEDICAL PR.

4

MEDICALA

PL

1

1915

POPESCU GEORGETA

100

20

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

10 2 5

MERCAS DUDEANU MARIA

101

21

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

MIHUI MARIA

102

22

INFIRMIERA

2

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

922

NECULA VIORICA

103

23

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

SUSNEA MARIA

104

24

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

991

COMNEA MARCELA

105

25

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

VACANT

106

26

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

VACANT

107

27

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

BENCZEDI AURELIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

108

28

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

CHIOSEAUA MARIA

109

2 9

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

VACANT

110

3 0

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

STIRBU MARIA

111

31

ÎNGRIJITOARE

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

£ 7 R,

TATAROIU ȘTEFANA

112

3 2

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

VACANT

113

33

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

TATU TEODORA

COMPARTIMENT BOLI INFECTIOASE HIV/SIDA- 20 paturi

114

1

MEDIC SPECIALIST

3

BOLI

INFECTIOASE

S

1

2 397

VACANT

115

Q

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

198 3

VACANT

116

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

c

PEDIATRIE

PL

1

1983

VACANT

117

4

ASISTENT MEDICAL PR

5

MEDICALA

PL

1

1983

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

118

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

19 8 3

VACANT

119

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1983

VACANT

120

7

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1 0 2 5

VACANT

121

8

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

VACANT

122

9

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

123

10

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

93 7

VACANT

124

11

îngrijitoare

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

COMPARTIMENT ATI -10 paturi

125

1

MEDIC SPECIALIST

3

ATI

S

1

2397

VACANT

126

2

MEDIC SPECIALIST

3

ATI

S

1

2397

VACANT

127

o

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1

2397

VACANT

128

4

MEDIC SPECIALIST

3

ATI

S

1

2397

VACANT

129

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

SSD

1

19 41

GOGA ADELA-CLAUDIA

130

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

2131

SOITARAU MARILENA

AS. SEF CU DELEGAȚIE SECȚIE CL. BOLI INF.I

ADULTI

131

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

' 1

18 4 6

PUCHEANU NELA-MARINELA

132

8

ASISTENT MEDICAL

4

MEDICALA

PL

1

1712

CORNEA MONICA

133

Q

ASISTENT MEDICAL

c

MEDICALA

PL

1

1414

GARTOESCU LAVINIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

134

10

ASISTENT MEDICAL

5

MEDICALA

PL

1

1773

VACANT

135

11

ASISTENT MEDICAL

5

MEDICALA

PL

1

17 7 3

VACANT

136

12

ASISTENT MEDICAL

5

MEDICALA

PL

1

1773

VACANT

137

13

ASISTENT MEDICAL

5

MEDICALA

PL

1

] 7 7 "-i

VACANT

138

14

ASISTENT MEDICAL

c

MEDICALA

PL

1

177 7

VACANT

13 9

15

INFIRMIERA

2

PERSONAL

AUXILIAR

G

1 '

923

BORSAN LAVINIA

140

16

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

CIOBANU GHEORGHICA

141

17

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1 0 2 5

DIDA MARIA

142

18

INFIRMIERA

3

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

O c. 7

RATA MIHAELA

143

19

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

102 5

BUZETELU SILVIA

14 4

20

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

VACANT

145

21

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

VACANT

146

22

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

10 2 5

VACANT

147

23

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

148

24

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

149

25

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

COMPARTIMENT EXTERIOR BOLI INFECTIOASE CRONICI HIV/SIDA -15 paturi

150

1

MEDIC. SPECIALIST

3

BOLI

INFECTIOASE

S

1

2 3 97

VACANT

151

2

ASISTENT MEDICAL

3

MEDICALA

PL

1

1651

IONESCU MIRELA

152

3

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

991

BARBU ANCA

153

4

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

y o 7

VACANT

154

5

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

155

6

ÎNGRIJITOARE

c

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

o ~ n

VACANT

156

7

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

O -• 7

VACANT

157

8

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

y j 7

VACANT

COMPARTIMENT EXTERIOR BOLI INFECTIOASE CRONICI ADULTI HIV/SIDA - 24 paturi

15 3

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

S

1

2397

VACANT

159

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

SSD

1

2010

APOLOZAN DOINA

160

3

ASISTENT MEDICAL

1

MEDICALA

SSD

1

1556

TOADER CRISTINA

161

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

1983

COMANICI MARIETA

162

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1983

DELICOSTEA LAMIITA

163

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

1983

TRANDAFIR NICULINA

164

7

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

5

PEDIATRU

M

1

1523

PAVEL GIORGETA

165

8

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

991

BUTUCEA ELENA-LAC RÂMI OARA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

166

9

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

991

CHIVU FLORICA

167

10

INFIRMIERA

c

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

ENACHE VANDA

168

11

INFIRMIERA

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

O c, 7

FLOREA LENUTA

169

12

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

ILEANA VASILICA

170

13

ÎNGRIJITOARE

c

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

O “ -7

VACANT

171

14

îngrijitoare

c

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

O ’ 7

VACANT

172

15

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

GHICA LILIANA MONICA

CAMERA DE GARDA

173

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI

INFECTIOASE

S

1

O Ct

CURTALI LICDAN

174

MEDIC PRIMAR

BOLI

INFECTIOASE

S

1

2671

TOADER AUREL

PRESTARE GARDA

175

MEDIC REZIDENT AN IV

BOLI

INFECTIOASE

S

1

13 32

MITROI- MAXIM CORINA MARIA

PRESTARE GARDA

176

MEDIC REZIDENT AN IV

BOLI

INFECTIOASE

S

1

1382

PETCU ANDRA ELENA

PRESTARE GARDA

177

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

1983

ANTON GEORGETA

178

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1983

PAVEL COCA

179

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

1

1846

VASILE ANISOARA

180

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1857

STAVAR DORIAN

181

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1915

TANASOIU FLORICA

182

o

ASISTENT MEDICAL

BAZA

MEDICALA

PL

1

1276

MARIAN RALUCA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

183

8

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

102 5

GHEORGHE ALEXANDRINA

184

9

INFIRMIERA

c

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

GUZ MARIA

185

10

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR.

G

1

1025

BUZESCU IOANA

186

11

ÎNGRIJITOARE

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

906

GHEORGHISOR IOANA

187

12

îngrijitoare

2

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

844

VASILE FANICA

188

13

îngrijitoare

3

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

875

MINEA MARILENA

189

14

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

190

15

îngrijitoare

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

191

16

BRANCARDIER

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

192

17

BRANCARDIER

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

VACANT

193

18

BRANCARDIER

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

194

19

BRANCARDIER

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

VACANT

195

20

GARDEROBIER

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1064

CRĂCIUN ELENA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

SPITALIZARE DE ZI -15 paturi

196

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

MEDICALA

PL

1

1914

PASARE ELIDA SIMONA

197

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL.

4

MEDICALA

PL

1

1915

HORNEA CORINA

198

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

198 3

ENACHE ANA-ELISABETA

199

4

ASISTENT MEDICAL

4

MEDICALA

M

1

1712

NEACSU ELENA ADRIANA

200

5

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

9 3 7

COZMA ELENA

FARMACIE

201

1

FARMACIST SEF

FARMACIST PRIMAR

Gr . I

FARMACOLOGIE

S

1

o 2 2 8

NITESCU VICTORIA-SILVIA

202

2

FARMACIST

5

FARMACOLOGIE

S

1

156 2

VACANT

203

3

ASISTENT FARMACIE

5

FARMACIE

SSD

1

1199

COROAMA CARMEN

204

4

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

3

ASISTENT

FARMACIE

PL

1

16 7 0

APOSTOL CLAUDIA

205

5

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

5

ASISTENT

FARMACIE

PL

1

"19 y 3

DUMITRU GRAZIELLA ANNA

206

6

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

5

ASISTENT

FARMACIE

PL

1

19 8 3

DUMITROF PARASCHIVA

207

7

ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

3

ASISTENT

FARMACIE

PL

1

18 4 6

PISICA MARIA-CLAUDIA

208

8

ASISTENT FARMACIE

5

ASISTENT

FARMACIE

PL

1

1185

CULEA VALERICA

209

9

OPERATOR II

2

OPERATOR

M

1

1119

TOMA PETRICA

210

10

INFIRMIERA

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1025

ARFIR CORNELIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

COMPARTIMENT INFECȚII NOZOCOMIALE

211

1

MEDIC SPECIALIST

4

EPIDEMIOLOG

S

1

2575

SERBAN IULIA GABRIELA

212

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

IGIENA

PL

1

1983

NEACSU MARIOARA

POSTURI COMUNE

213

1

PSIHOLOG

S

' 1

1729

FODOR CLAUDIA

214

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

IGIENA

PL

1

1983

TASE-ESTELA ELENA

215

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

c,

STATISTICIAN

M

1

1523

CAMBURU TUDORA

216

4

REGISTRATOR MEDICAL

BAZA

MEDICALA

M

1

10 3 6

GHEORGHE FLORENTINA

217

5

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

19 8 3

PUNGA LUCIA

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

218

1

2

MEDIC SEF    MEDIC

PRIMAR

Gr . I

MICROBIOLOGIE

S

1

3702

RUGINA CLAUDIA-NINA

219

MEDIC SPECIALIST

3

LABORATOR

S

1

2486

CARP DALIA SORINA

220

3

MEDIC SPECIALIST

3

LABORATOR

S

1

2 3 97

DUMITRESCU PETRONELA ANCA

221

4

BIOLOG PRINCIPAL

5

BIOLOG

S

1

2614

BALABAN AURELIA

222

5

CHIMIST PRINCIPAL

c.

CHIMIST

S

1

2161

VACANT

223

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

LABORATOR

PL

1

2 0 95

DRAGOMIR ECATERINA

224

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

LABORATOR

PL

1

1983

FLOREA SANDA

225

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

LABORATOR

SSD

1

2010

GEANE VASILICHIA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

226

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

LABORATOR

PL

1

198 3

GHEORGHIU MARIANA

227

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

LABORATOR

PL

1

1915

MISA MARIANA

223

11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

LABORATOR

PL

1

1915

TUDORACHE DANIELA

229

12

REGISTRATOR MEDICAL PR.

5

MEDICALA

M

1

1523

NECULA MARINELA

230

13

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

937

DINICU ELENA

231

14

îngrijitoare

4

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

906

ROSCA GEORGETA

MORGA PROSECTURA

232

1

medic specialist

2

ANATOMO

PATOLOGIE

S

1

3783

IACUB GHIULENDAN

233

2

ASISTENT MEDICAL

5

ANATOMIE

PATOLOGICA

PL

1

2 5 81

VACANT

234

3

ÎNGRIJITOARE

5

PERSONAL

AUXILIAR

G

1

1496

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

235

1

ECONOMIST I A

5

ECONOMIST

S

1

2099

VINTU ELENA

236

2

CONTABIL IA

4

CONTABIL

M

1

1249

DEACU MIHAELA

237

3

ECONOMIST I

4

ECONOMIST

S

1

16 4 6

MIREA NICOLETA

BIROU RESURSE UMANE-NORMARE-ORGANIZA

RE-SALARIZARE

238

1

SEF BIROU ECONOMIST IA

Gr . 11

ECONOMIST

S

1

2452

CARAUS DANIELA

239

2

ECONOMIST I A

5

ECONOMIST

S

1

209 9

ARNAUTU MARIA

240

3

REFERENT IA

5

REFERENT

S

1

1338

VASILE GRATIELA

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA 01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

CONSILIER JURIDIC

241

1

CONSILIER JURIDIC IA

5

JURIST

S

1

1740

VACANT

STATISTICA SI PRELUCRARE DATE

242

1

OPERATOR I

3

OPERATOR

M

1

1273

PERNICI FLORENTINA IULIANA

SERVICIUL ACHIZIȚII- APROVIZIONARE-

ADMINISTRATIV-TRANSPORT -INVESTIȚII

243

1

SEF SERVICIU

Gr . 11

ECONOMIST IA

S

1

2 491

ARNAUTU GHEORGHE

244

2

INGINER IA

3

INGINER

S

1

1731

URSACHI CRISTIAN EUGEN

2 4 5

3

REFERENT IA

5

REFERENT

M

1

1 3 3 <5

MANAILA CARMEN

246

4

SECRETAR DACTILOGRAF I

5

M

1

13 u 2

TARAOI VASILICA

247

5

ARHIVAR I

3

ARHIVAR

M

1

1132

DUMITRACHE MIHAELA

248

6

MAGAZINERI

5

MAGAZINER

M

1

1236

OLARU CORNELIA

249

7

ȘOFER AUTOSANITARA II

4

AUTOMOBILE

G

1

101 4

COSOVEI CĂTĂLIN GIGI

250

8

ȘOFER

AUTOSANITARA II

5

AUTOMOBILE

G

1

10 4 9

FRINCU ION

251

9

ȘOFER II

5

AUTOMOBILE

G

1

1 3 2

IRINA IONEL

252

10

MUNCITOR NECALIFICAT

4

MUNCITOR

NECALIFICAT

nrzpr>7iT

G

1

955

MOLOMAN ANDRIEANA

253

11

MUNCITOR NECALIFICAT

3

MUNCITOR NECALIFICAT QPATII \/PR7l

G

1

9 2 2

MIRICA DANUT

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

FORMAȚIE TEHNICA

254

1

SEF FORMAȚIE

INGINER IA

Gr . I

INGINER

S

1

2197

LEIZERIUC ELENA

255

2

MUNCITOR CALIFICAȚI

5

INSTALATOR

SANITAR

G

1

13 3 3

PATACHIA GHEORGHE

256

MUNCITOR CALIFICAȚI

5

ZUGRAV-

VOPSITOR

G

■ 1

13 3 3

VACANT

257

4

MUNCITOR CALIFICAT II

5

FOCHIST

PUNCT TERMIC

G

1

1272

AIORDACHIOAIE VASILE

258

5

MUNCITOR CALIFICAT II

5

LACATUS

MECANIC

PUNCT TERMIC

G

1

1272

GASCU MARIN

259

6

MUNCITOR CALIFICAT 1

5

ELECTRICIAN

G

1

1333

BADULESCU AUREL

260

n

l

MUNCITOR CALIFICAȚI

5

LACATUS

MECANIC

PUNCT TERMIC

G

1

1333

ANGHELOIU GHEORGHE

261

8

MUNCITOR CALIFICAT III

5

LACATUS

MECANIC

PUNCT TERMIC

G

1

1187

ALEXANDRU GABRIEL

262

9

MUNCITOR CALIFICAT III

5

LACATUS

MECANIC

PUNCT TERMIC

G

1

1187

CRANGA CONSTANTIN

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE ADULTI

263

1

MEDIC SPECIALIST

3

BOLI

INFECTIOASE

S

1

239 7

VACANT

264

2

ASISTENTA MEDICALA PRINCIPALA

5

MEDICALA

SSD

1

1826

SCUTARU LARISA

ro

4-)

CQ

fi

O

U

■H

NR.

CRT.

NR.

CRT.

FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA CONFORM Legii cadru nr. 330/2009

Gradul / Gradația

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN

TUM

POST

SALARIUL DE BAZA

01.01.2010

-®-

4-)

I^IMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

2

3

4

5

6

7

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE COPII

265

1

MEDIC SPECIALIST

3

BOLI

INFECTIOASE

S

1

2397

VACANT

266

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

MEDICALA

PL

1

1983

PACIOAGA VLAS TI CUTA

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE IMUNIZĂRI SI VACCINARE ANTIRABICA

2 6 7

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

4

MEDICALA

PL

1

1915

TRANDAFIR MIHAELA

263

ASISTENT MEDICAL

4

MEDICALA

PL

1

1651

CIRMACIU NICOLETA

COLECTIV DE CERCETARE

269

1

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL GRADUL II

5

S

1

2816

VACANT

270

9

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

5

S

1

1739

VACANT

271

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

5

S

1

1387

VACANT

272

4

ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

c

S

1

1387

VACANT

CONSILIERI HIV/SIDA

273

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

3

IGIENA

PL

1

1846

OPRIS GEORGETA

274

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

5

PEDIATRIE

PL

1

1983

VASILE CRENGUȚA

MEDICI REZIDENTI

275

1

MEDIC REZIDENT AN V

BOLI

INFECTIOASE

S

1

1891

VACANT

TOTAL

270

451045

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Page 19 of 19