Hotărârea nr. 277/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 241/11.11.2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII SI

ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 241/11.11.2010

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

10.12.2010

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 147977 / 26.11.2010 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

referatul nr. 147980 / 26.11.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală,

raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, adresa nr.l 15652/15.09.2010 a Direcției Financiare prin care se comunică faptul că există prevedere bugetară pentru avansarea în treapta de salarizare, promovarea în gradul profesional,

Văzând prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, ale Legii -cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.C.L.M. nr. 500/09.12.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2010 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta ;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 și 2 din H.C.L.M. nr. 241/11.11.2010, în sensul transformării funcțiilor publice în vederea avansării în treapta de salarizare și promovării în gradul profesional a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile legale, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a) pentru promovarea în gradul profesional următor

- un număr de 7 funcții publice de inspector clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare urmează a fi transformate în inspector clasa I grad superior, treapta 3 de salarizare din cadrul:

1-    Serviciul Autorizații în Construcții - 1 post

2-    Serviciul Urmărire și Executare Contracte - 1 post

3-    Serviciul Centrul de Informare Cetățeni - 1 post

4-    Serviciul Tehnico Economic- 1 post

5-    Serviciul Patrimoniu- 1 post

6-    Serviciul Trafic Rutier și Ordine Publică - 1 post

7-    Serviciul Sprijinire și îndrumare Asociații Proprietari - 1 post

-    un număr de 11 funcții publice de inspector clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare urmeaza a fi transformate in inspector clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare

1-    Serviciul Urmărire și Executare Contracte - 4 posturi

2-    Serviciul Autorizare Agenți Economici - 2 posturi

3-    Serviciul Zona IV - 2 posturi

4-    Serviciul Zona I- 1 post

5-    Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului - 1 post

6-    Serviciul Resurse Umane - 1 post

-    o funcție publică de consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare urmează a fi transformată în consilier juridic clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare, Serviciul Juridic

-    o funcție publică de auditor clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare urmează a fi transformată în auditor clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare, Compartimentul Audit Public Intern

-    o funcție publică de referent clasa III grad principal, treapta 1 de salarizare urmează a fi transformată în referent clasa III grad superior, treapta 3 de salarizare, Serviciul Stare Civilă

-    o funcție publică de referent clasa III grad asistent, treapta 1 de salarizare urmeaza a fi transformată în referent clasa III grad principal, treapta 3 de salarizare, Serviciul Autorizare Agenți Economici

b) pentru avansarea în treapta de salarizare

-    2 funcții publice de inspector clasa I grad superior, treapta 3 de salarizare urmează a fi transformate în inspector clasa I grad superior, treapta 2 de salarizare la Serviciul Urmărire și Executare Contracte și Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale C.L.M.

-    o funcție publică de inspector clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare urmează a fi transformată în inspector clasa I grad principal, treapta 2 de salarizare, Serviciul Zona III

-    o funcție publică de inspector clasa I grad asistent, treapta 3 de salarizare urmează a fi transformată în inspector clasa I grad asistent, treapta 2 de salarizare, Serviciul Urmărire și Executare Contracte

-    o funcție publică de inspector clasa I grad asistent, treapta 2 de salarizare urmează a fi transformată în inspector clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare, Serviciul Zona I.

ART. 2- Se completează organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța în sensul adăugării Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța.

ART. 3- Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.241/11.11.2010 rămân neschimbate. ART. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local

Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință. PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 2$ CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ MATEI CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 277/10.12.2010

ANEXA 1

LA H.C.L.M NR.    /67 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 491 * FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE 193 - POSTURI CONTRACTUALE


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR

ANEXA nr.2 LA H.C.L.M.NR 277/2010

STAT DE FUNCTII

NR.CR

T

FUNCTIE PUBLICA EXECUTIE

FUNCTIA PUBL de CONDU-CERE

STUDI I

CLASA

GRAD

TREAPTA

SAL

FUNCTIA

CONTRACTUALA DE CONDUCERE

FUNCTIA

CONTRACTUALA DE EXECUTIE

TREAPTA

/GRAD

PROFESIONA

L

NIVELUL

STUDIILOR

OBS.

1

Primar

2

Viceprimar

3

Viceprimar

| 1 |    Secretar Municipiu    | s |    |    | I |    I    I    I    I    I

CABINET PRIMAR

1

Consilier

IA

S

2

Inspector spec

IA

s

1

Expert local probleme rromi

g/m

COM

PARTI

MENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

Auditor

s

I

P

1

2

Auditor

s

I

P

1

3

Auditor

s

I

P

3

4

Auditor

s

I

A

1

INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA - SERVICIU

1 1

Sef serviciu

s

1

1

1

1 2

Consilier

s

I 1 S

1

|

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Referent spec

ssd

II

S

1

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

D

8

Referent

m

III

A

2

9

Inspector

s

I

P

1

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv

adjunct

s

1

BIROUL PROTECTIA MEDIULUI

1

Sef birou

s

1

2

Consilier

s

I

P

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

1

s

Sef Serviciu

2

s

Inspector spec.

II

s

3

s

Inspector spec.

II

s

4

s

Inspector spec.

II

s

5

s

Inspector spec.

II

s

6

s

Inspector spec.

II

s

7

s

Inspector spec.

II

s

8

s

Inspector spec.

II

s

9

s

Inspector spec.

II

s

10

s

Consilier juridic

II

s

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

A

1

3

Consilier

s

I

A

3

4

Consilier

s

I

A

1

5

Consilier

s

I

P

2

6

Consilier

s

I

A

1

7

Consilier manager de

proiect

s

I

A

1

8

Consilier manager de

proiect

s

I

A

1

9

Consilier

s

I

S

1

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

A

3

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALA

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

P

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Consilier

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

1

10

Referent

m

III

S

1

11

Inspector

s

I

P

1

12

Inspector

s

I

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Inspector

s

I

A

2

15

Inspector

s

I

P

1

16

Inspector

s

I

P

1

17

Referent

m

III

S

1

18

s

Psiholog

specialist

s

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Referent

m

III

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Inspector

s

I

P

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Referent

IA

m

SERVICU RESURSE UMANE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

P

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Inspector

s

I

P

3

6

Consilier

s

I

P

1

7

Consilier

s

I

P

1

8

Psiholog

practicant

s

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier jur

s

I

A

1

3

Consilier jur

s

I

P

1

4

Consilier jur

s

I

S

2

5

Consilier jur

s

I

S

3

6

Consilier jur

s

I

P

1

7

Consilier jur

s

I

P

1

8

Consilier jur

s

I

A

2

9

Consilier jur

s

I

P

3

10

Consilier jur

s

I

S

1

11

Consilier jur

s

I

A

2

12

Consilier jur

s

I

A

1

13

Consilier jur

s

I

P

3

14

Consilier jur

s

I

P

3

15

Consilier jur

s

I

A

1

16

Consilier jur

s

I

A

1

17

Referent

m

III

S

1

18

Inspector

s

I

P

1

19

Referent

m

III

S

1

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI INDRUMARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

S

3

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

P

2

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

2

11

Inspector

s

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

2

3. DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALĂ

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv

adjunct

s

1

SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

2

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

S

3

6

Referent

m

III

S

3

7

Inspector

s

I

A

3

8

Inspector

s

I

A

3

9

Referent

m

III

P

1

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

P

3

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

1

7

Referent spec.

ssd

II

S

1

8

Referent

m

III

A

3

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

2

7

Inspector

s

I

A

3

8

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Referent spec

ssd

II

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

2

8

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Referent

m

III

S

1

4

Referent

m

III

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Referent

m

III

S

1

7

Referent

m

III

S

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

4. DIRECTIA SERVICII PUBLICE

| 1 |    Director executiv    I S I I I 1 I    I

SERVICIUL DOTARI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef Serviciu

S

1

2

InSpector

S

I

S

3

3

InSpector

S

I

A

2

4

InSpector

S

I

A

2

5

InSpector

S

I

A

3

6

Referent

m

III

A

1

7

Referent

m

III

A

1

8

Referent

m

III

A

1

5. DIRECTIA URBANISM

| 1 | Arhitect șef    |    I S I I I 1 I

SERVICIUL URBANISM

1

Sef Serviciu

S

1

2

InSpector

S

I

S

1

3

InSpector

S

I

S

3

4

InSpector

S

I

A

2

5

InSpector

S

I

P

1

6

InSpector

S

I

A

1

7

InSpector

S

I

S

1

8

InSpector

S

I

A

2

9

ConSilier

S

I

S

1

10

Inspector

S

I

A

1

SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII

1

Sef Serviciu

S

1

2

ConSilier

S

I

S

1

3

ConSilier

S

I

S

1

4

InSpector

S

I

A

1

5

InSpector

S

I

S

3

6

InSpector

S

I

P

1

7

InSpector

S

I

S

2

8

InSpector

S

I

S

3

9

InSpector

S

I

S

3

10

InSpector

S

I

S

1

11

InSpector

S

I

S

3

12

Referent

m

III

A

1

13

Referent

m

III

S

1

14

Referent

m

III

S

1

15

Referent

m

III

S

1

16

Referent

m

III

S

2

17

Referent

m

III

S

1

18

Referent

m

III

A

2

19

Referent

m

III

A

1

6. DIRECTIA PATRIMONIU

| 1 |    Director executiv    | s |    | I 1 I

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Inspector

s

I

S

2

6

Inspector

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

S

3

8

Referent spec

ssd

II

S

1

9

Inspector

s

I

P

1

10

Referent

m

III

S

1

11

Inspector

s

I

P

1

12

Referent

m

III

P

3

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

1

5

Consilier

s

I

S

1

6

Inspector

s

I

S

1

7

Consilier

s

I

S

1

8

Inspector

s

I

S

1

9

Inspector

s

I

S

2

10

Inspector

s

I

P

1

11

Inspector

s

I

A

3

12

Inspector

s

I

A

1

13

Inspector

s

I

A

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Inspector

s

I

A

3

16

Inspector

s

I

A

3

17

Inspector

s

I

A

3

18

Referent spec

ssd

II

S

1

19

Referent spec

ssd

II

S

1

20

Referent spec

ssd

II

S

1

21

Referent spec

ssd

II

S

1

22

Referent spec

ssd

II

A

2

23

Referent

m

III

S

1

24

Referent

m

III

A

1

25

Referent

m

III

P

2

26

Referent

m

III

A

1

27

Agent agricol

II

m

7. DIR

m

O

-1

m

T

NIC - ACHIZIȚII

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv

adjunct

s

1

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Consilier

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Inspector

s

I

P

2

SERVICIUL TEHNIC INVESTITII

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

S

1

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINTE

1

Sef Birou

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

P

1

5

Referent

m

III

A

1

6

Referent

m

III

S

1

8. DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

P

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent

m

III

S

2

9

Casier

m

10

Casier

m

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

P

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Consilier

s

I

P

1

9

Referent

m

III

A

1

9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

| 1    |    Director executiv    I S |    |    |    1    |    I    I    I    I    I

SERVICIUL AUTORIZARI AGENTI ECONOMICI

1

Sef Serviciu

S

1

2

InSpector

S

I

S

3

3

ConSilier

S

I

S

1

4

InSpector

S

I

S

1

5

ConSilier

S

I

S

1

6

InSpector

S

I

P

1

7

InSpector

S

I

S

2

8

InSpector

S

I

P

3

9

InSpector

S

I

P

2

10

InSpector

S

I

P

3

11

InSpector

S

I

P

2

12

InSpector

S

I

P

3

13

InSpector

S

I

P

3

14

InSpector

S

I

A

2

15

Referent

m

III

P

3

16

InSpector

S

I

A

2

17

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI

1

Sef Serviciu

S

1

2

ConSilier

S

I

S

1

3

InSpector

S

I

S

3

4

Referent

m

III

A

3

5

InSpector

S

I

S

2

6

InSpector

S

I

A

2

7

InSpector

S

I

P

3

8

InSpector

S

I

P

3

9

InSpector

S

I

P

3

10

InSpector

S

I

P

3

11

InSpector

S

I

A

2

12

Referent

m

III

S

1

13

InSpector

S

I

P

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Referent

m

III

S

2

16

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Șef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

S

2

8

Referent spec

ssd

II

S

1

10. DIRECTIA CORP CONTROL

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

A

2

3

Consilier

s

I

S

1

4

Consilier

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

P

3

6

Consilier

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

P

1

11

Inspector

s

I

A

1

12

Referent

m

III

S

1

13

Referent

m

III

A

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Inspector

s

I

A

3

16

Referent

m

III

A

3

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

P

1

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

3

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Consilier

s

I

S

1

6

Inspector

s

I

S

3

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

A

1

10

Inspector

s

I

P

2

11

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

P

3

11

Inspector

s

I

A

1

12

Inspector

s

I

P

3

13

InSpector

S

I

A

2

14

InSpector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

A

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Șef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

A

3

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

2

8

Referent

m

III

A

2

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

A

2

15. DIRECTIA POLITIE COMUNITARA

| 1 |Director executiv |    I S I I I 1 I    I    I    I    I    I

SERVICIUL ZONA I - NORD

1

Sef Serv.

s

1

2

Inspector

s

I

A

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Referent

m

III

A

2

5

Referent

m

III

A

2

6

Inspector

s

I

A

3

7

Referent

m

III

A

3

8

Referent

m

III

A

2

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

A

2

11

Referent

m

III

A

2

12

Referent

m

III

A

2

13

Referent

m

III

A

2

14

secretar dactilograf

m

SERVICIUL ZONA II - SUD

1

Sef Serv.

s

1

2

Inspector

s

I

A

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

A

3

6

Referent

m

III

A

2

7

Referent

m

III

A

2

8

Referent

m

III

P

3

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

A

2

11

Referent

m

III

A

3

12

Referent

m

III

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Referent

m

III

A

2

15

Referent

m

III

A

3

16

Referent

m

III

A

2

17

secretar dactilograf

m

11. DIRECTIA DE ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

Director executiv    | s

1

1

1 -

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

S

1

2

Referent

m

III

A

1

3

Expert. t.i.t.

S

I

S

1

4

Expert. t.i.t.

S

I

S

1

5

Expert. t.i.t.

S

I

A

1

6

Expert. t.i.t.

S

I

A

3

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef Serviciu

S

1

2

InSpector

S

I

S

1

3

Referent Spec.

SSd

II

S

1

4

InSpector

S

I

P

1

5

Referent

m

III

S

3

6

InSpector

S

I

S

3

7

Referent

m

III

P

1

8

Referent

m

III

S

1

9

InSpector

S

I

A

2

10

InSpector

S

I

A

3

11

Referent

m

III

S

1

12

InSpector Spec

II

S

SERVICIUL REGISTRATURA, MANAGEMENT DOCUMENTE

1

Șef serviciu

S

1

2

InSpector

S

I

S

1

3

InSpector

S

I

A

1

4

InSpector

S

I

A

2

5

InSpector

S

I

A

1

6

InSpector

S

I

P

1

7

Referent

m

III

A

1

8

InSpector

S

I

A

2

9

InSpector

S

I

A

3

10

Referent

m

III

A

2

_12. DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

| 1 |    Director executiv    I S |    |    |    1    |    I    I    I

SERVICIUL RELATII INTERNATIONALE

1

Șef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

3

8

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARI EVENIMENTE

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

2

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

P

3

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent

m

III

P

1

9

Inspector

s

I

A

3

10

Referent

m

III

P

1

13. DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE, NEVOIAȘE SI ALTE CATEGORI

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv

adjunct

s

1

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

s

II

Sef Serviciu

2

Referent spec.

ssd

II

S

1

3

Administrator

I

m

4

Administrator

I

m

5

Administrator

I

m

6

Administrator

I

m

7

Administrator

I

m

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Administrator

I

m

11

Administrator

II

m

12

Administrator

II

m

13

Referent

m

III

P

1

14

Administrator

II

m

15

Administrator

II

m

16

Administrator

II

m

17

Referent

m

III

A

1

18

Administrator

II

m

19

Administrator

II

m

20

Administrator

II

m

21

Administrator

II

m

22

Secretar dact.

m

23

Administrator

II

m

SERVICIUL ACHIZITII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef Serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

3

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

3

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

A

1

12

Referent

m

III

A

1

13

Referent

m

III

A

1

14

Inspector

s

I

A

2

15

Referent

m

III

A

1

16

Referent

m

III

S

1

17

Referent

m

III

S

1

18

Referent

m

III

A

1

19

Referent

m

III

A

1

20

Referent

m

III

A

1

21

Referent

m

III

A

1

22

Magaziner

deb

g

23

Magaziner

deb

g

24

Referent

m

III

A

1

25

Referent

m

III

A

1

26

Magaziner

deb

g

27

Inspector spec.

II

s

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C. L. M.

1

Consilier

s

I

S

1

2

Referent

m

III

S

1

3

Referent

m

III

P

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

P

1

COMPARTIMENT ARHIVA

1

Insp. Spec.

IA

s

2

Arhivar

m

3

Arhivar

m

__14. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI __

| 1 | Director executiv |    | s |    |    |    1    |    |    |    |    |    |

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef Serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

3

3

Consilier

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

A

1

5

Referent

m

III

S

2

6

Referent

m

III

S

2

7

Referent

m

III

P

1

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

2

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

S

2

12

Inspector

s

I

P

1

13

Referent

m

III

S

2

14

Referent

m

III

S

2

15

Referent

m

III

S

3

16

Referent

m

III

P

1

17

Referent

m

III

S

2

18

Referent

m

III

P

1

19

Inspector

s

I

A

1

20

Inspector

s

I

P

1

21

Referent

m

III

S

1

22

Referent

m

III

A

1

23

Inspector

s

I

A

2

24

Inspector

s

I

A

2

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

P

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

A

2

5

Referent

m

III

S

3

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

S

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

12

Referent

m

III

S

1

13

Referent

m

III

P

2

14

Inspector

s

I

P

1

15

Inspector

s

I

P

1

16

Referent

m

III

A

1

17

Inspector

s

I

A

1

18

Referent

m

III

A

1

19

Referent

m

III

A

1

20

Inspector

s

I

A

2

16. DIRECȚIA ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA

1

1

|    Director

II

s

|

SERVICIUL MEDICINA SCOLARA

i 1    1    III ~-

Sef Serviciu

II

s

MEDICI SCOLARI

1

Medic specialist

s

2

Medic

s

3

Medic

s

4

Medic primar

s

5

Medic primar

s

6

Medic specialist

s

7

Medic specialist

s

8

Medic

s

9

Medic primar

s

10

Medic primar

s

11

Medic specialist

s

12

Medic primar

s

13

Medic specialist

s

14

Medic specialist

s

15

Medic primar

s

16

Medic primar

s

17

Medic specialist

s

18

Medic primar

s

19

Medic specialist

s

20

Medic primar

s

21

Medic primar

s

22

Medic primar

s

ASISTENȚI MEDICALI DIN CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

1

Asistent medical

principal

pl

2

Sora medicala

m

3

Asistent medical

principal

pl

4

Asistent medical

principal

m

5

Asistent medical

principal

pl

6

Sora medicala

principal

m

7

Asistent medical

principal

m

8

Asistent medical

principal

pl

9

Asistent medical

principal

pl

10

Asistent medical

principal

pl

11

Asistent medical

principal

pl

12

Asistent medical

principal

pl

13

Asistent medical

principal

pl

14

Asistent medical

principal

pl

15

Asistent medical

principal

pl

16

Asistent medical

pl

17

Asistent medical

principal

pl

18

Asistent medical

principal

pl

19

Asistent medical

principal

m

20

Sora medicala

principal

m

21

Asistent medical

principal

pl

22

Asistent medical

principal

pl

23

Asistent medical

principal

pl

24

Asistent medical

principal

pl

25

Asistent medical

principal

pl

26

Asistent medical

principal

pl

27

Asistent medical

principal

pl

28

Asistent medical

principal

pl

29

Asistent medical

principal

pl

30

Asistent medical

principal

pl

31

Sora medicala

principal

m

32

Sora medicala

principal

m

33

Asistent medical

principal

pl

34

Sora medicala

m

35

Asistent medical

principal

pl

36

Asistent medical

principal

pl

37

Asistent medical

pl

38

Asistent medical

pl

39

Asistent medical

pl

40

Asistent medical

principal

pl

41

Asistent medical

principal

pl

42

Asistent medical

principal

pl

43

Asistent medical

principal

pl

44

Asistent medical

principal

pl

45

Asistent medical

principal

pl

46

Asistent medical

principal

pl

47

Asistent medical

pl

48

Asistent medical

pl

49

Asistent medical

pl

50

Asistent medical

pl

51

Asistent medical

principal

pl

52

Asistent medical

principal

pl

53

Asistent medical

principal

pl

54

Asistent medical

principal

pl

55

Asistent medical

pl

56

Asistent medical

principal

pl

57

Asistent medical

principal

pl

58

Asistent medical

principal

pl

59

Asistent medical

principal

pl

60

Asistent medical

pl

61

Sora medicala

m

62

Asistent medical

principal

ssd

63

Asistent medical

principal

pl

64

Asistent medical

pl

65

Asistent medical

principal

pl

66

Asistent medical

pl

67

Asistent medical

pl

68

Asistent medical

pl

69

Asistent medical

pl

70

Asistent medical

pl

MEDICI DENTIȘTI

1

Medic specialist

s

2

Medic specialist

s

3

Medic specialist

s

4

Medic

s

5

Medic specialist

s

6

Medic specialist

s

7

Medic

s

8

Medic

s

9

Medic

s

10

Medic

s

11

Medic

s

12

Medic specialist

s

13

Medic primar

s

14

Medic

s

15

Medic specialist

s

16

Medic specialist

s

17

Medic

s

18

Medic

s

ASISTENT

I MEDICALI DIN

CABINETE DENTARE

1

Asistent medical

principal

pl

2

Asistent medical

principal

Pl

3

Asistent medical

principal

pl

4

Asistent medical

principal

Pl

5

Asistent medical

principal

pl

6

Asistent medical

principal

pl

7

Asistent medical

principal

pl

8

Asistent medical

principal

pl

9

Asistent medical

principal

pl

10

Asistent medical

principal

pl

11

Asistent medical

principal

pl

12

Asistent medical

principal

pl

13

Sora medicala

m

14

Asistent medical

principal

pl

15

Asistent medical

principal

m

16

Asistent medical

principal

pl

17

Asistent medical

pl

ALTE CATEGORII DE PERSONAL CARE DESFASOARA ACTIVITATE MEDICALA IN UNITATI DE INVATAMANT

1

Asistent medical

principal

pl

2

Asistent medical

principal

pl

3

Asistent medical

principal

pl

4

Asistent medical

principal

pl

5

Asistent medical

principal

pl

6

Asistent medical

pl

7

Asistent medical

pl

8

Asistent medical

pl

9

Asistent medical

pl

10

Sora medicala

principal

m

BIROUL ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

U 1 1 1 1_1

Sef Birou

II

s

1

Asistent medical

pl

2

Asistent medical

pl

3

Asistent medical

pl

4

Asistent medical

principal

pl

MEDIATORI COMUNITARI

1

Mediator comunitar

m

2

Mediator comunitar

m

RECAPITULAȚIE

3 POSTURI DE DEMNITATE PUBLIC Ă ALESE ( 1 primar, 2 viceprimari)

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE : 82 ( din care 1 Secretar Municipiu)

61 în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța 3 Direcția Poliția Comunitară

3 Serviciul Public de Evidență a Persoanei și Stare Civilă 15 Serviciul Public Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE : 689

422 în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța 27 Direcția Poliția Comunitară

42 Serviciul Public de Evidență a Persoanei și Stare Civilă 198 Serviciul Public Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE : 9

1 Direcția Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe

3    Direcția Asistență Medicală Școlară și Comunitară

1    Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

4    Muzeul de Artă Populară Constanța

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE :248

34 aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța 143 Direcția Asistență Medicală Școlară și Comunitară 9 Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională 20 Muzeul de Artă Populară Constanța

40 Serviciul Public Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local

2    Direcția Poliția Comunitară

26