Hotărârea nr. 276/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 5456,00 MP, CU NUMAR CADASTRAL 114462 DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

c0MSTAA/^

tih »ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind preluarea imobilului in suprafața de 5456,00 mp, cu număr cadastral 114462 din gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta in administrarea

Consiliului Local al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de 10 . lX •    2010.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare nr. 150811/06.12.2010, Avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica, adresa Companiei Naționale de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A. nr.5760/26.11.2010 inregistrata la Primăria municipiului Constanta sub nr.148114/26.11.2010 si referatul Direcției Patrimoniu nr. 150810/06.12.2010;

Având in vedere HCLM nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta, Ordonanța Guvernului nr. 81/2003;

Vazand HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr. 150/2002, art.12 din Ordonanța de Guvem nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, HCLM nr. 165/05.08.2010 Privind transmiterea drumului comunal DC 89 - tronsonul situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta - din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta;

Având in vedere dispozițiile art. 17 si anexa 3 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata precum si H.G.540 / 2000 privind aprobarea incadrarii in categorii funcționale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulației publice, anexa 3 nr.crt. 95.

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.3, lit. “c” si art.l 15 alin.l, lit.” b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba preluarea imobilului in suprafața de 5456,00 mp, cu număr cadastral 114462 din gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, parte a imobilului ce a făcut obiectul HCLM nr. 165/2010. Restul suprafeței DC 89 ramane in gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.2 - Predarea-primirea terenului se va face prin Protocol de predare primire, incheiat intre Primăria municipiului Constanta, Direcția Patrimoniu- Serviciul Cadastru si SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta


comunica prezenta hotarare SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si hfcsfitutiei Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.    n r

Prezenta Hotarare a fost adoptata de......PrA?..........consilieri din 27 i,,,embri.

PREȘEDINTE


ȘEDINȚEI, , CONSTANȚA W

/Sl/..»0 .UU‘,2010

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar

MARCEI'A ENACfclE