Hotărârea nr. 272/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

<9


HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședința

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de //. .11.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr. 138217/08.11.2010, referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 138220/08.11.2010 precum si avizul Comisiei nr. 5-juridica ;

Vazand prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCLM nr. 5/29.01.2005 precum si prevederile HCLM nr. 168/06.09.2010 prin care a fost ales președinte de ședința domnul Georgescu Daniel;

In temeiul prevederilor art. 35, art. 41 si art.115 alin.l lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege in funcția de președinte de ședința domnul(a) _, pentru un mandat de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiil^de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați si spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de /T consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Nr./ //A 1.2010CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


.-4-