Hotărârea nr. 271/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR, CATRE SC ENEL DOBROGEA SA A UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA BABA NOVAC

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind darea in folosința gratuita, pe perioada existentei construcțiilor, către S.C. ENEL DOBROGEA S.A a unor terenuri situate in municipiul Constanta, zona Baba Novac

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit insedinta ordinara din data de .zZ../^2010;

Luind in dezbatere expunerea de motive nr. 140531/1 El 1^2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; avizul Comisiei nr.5 - Juridica, referatul Direcției Patrimoniu nr. 140530/11.11.2010;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.406/2008 privind completarea HCLM nr.340/25.08.2008 privind declararea ‘’obiectiv de interes public local Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnico-edilitare aferente” precum si aprobarea documentelor si demersurilor necesare punerii in aplicare a acestui program-Ansamblul residential Baba Novac;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si art.15, lit. c din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” si art.l 15 alin.l, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTARASȚE

Art.l - Se aproba darea in folosința gratuita, pe perioada existentei construcțiilor, către S.C. ENEL DOBROGEA S.A. a unor terenuri:

-lot 11 - S = 72,00 mp, nr. cadastral 107749 -lot 12 - S = 72,00 mp, nr. cadastral 107750 -lot 13 - S = 72,00 mp, nr. cadastral 1077-51 j -parte lot 15 - S = 1.020,00 mp, nr. cadastral 107753

identificate conform planurilor anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Predarea-Primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si SC ENEL DOBROGEA S.A.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare S.C. ENEL DOBROGEA S.A., Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONSTANTA

Nr. Z^/./.zZ.ZZ .2010CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA