Hotărârea nr. 270/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXPLOATARII SI INTRTINERII RETELELOR EXTERIOARE DE JOASA TENSIUNE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI IN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC" DE CATRE ENEL DOBROGEA SA

rONSTAfyy

J ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA ■ O flJ MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

r T O M ' S , R

cOnhamtia'4S

HOTĂRÂRE

privind aprobarea exploatării si intretinerii rețelelor exterioare de joasa tensiune aferente obiectivului de investiții

„Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării, zona Baba Novac” de către ENEL Dobrogea SA

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de

//. //. MM

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre initiat, privind aprobarea

Consultând Raportul Direcției Tehnic-achiziții nr. 140556/11.11.2010, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 pentru administrație publica, juridica, apararea ordinii publice, respectiv a drepturilor si libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor modificată și completată de Legea 453/2001;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit c) si art 115, alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă exploatarea si întreținerea rețelelor exterioare de joasa tensiune aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri in vederea cumpărării , zona Baba Novac”, conform planului de situație anexa la Autorizația 577/11.03.2009, documente ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2 Pe perioada exploatării si intretinerii se va asigura servitute gratuita, respectiv culoarul de siguranța, printr-un Contract de comodat cu ENEL Dobrogea SA;

ART.3 Se mandatează Primarul Municipiului Constanța cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea Contract de comodat cu ENEL Dobrogea SA;

ART.4 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Constanta . . Nn


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR;