Hotărârea nr. 267/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRANSMITEREA DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANTA CATRE S.C.CONFORT URBAN S.R.L. A SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA RESPECTIV A PASAJELOR SUBTERANE PIETONALE

HOTARARE

PRIVIND RETRANSMITEREA DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANTA CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. A SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPULUI CONSTANTA RESPECTIV

A PASAJELOR SUBTERANE PIETONALE

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de

//. //. &/<? ;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Avizul Comisiei nr. 1 - Buget Finanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat, Avizul Comisiei nr. 3 - Servicii Publice, Comerț, Turism si Agrement, Avizul Comisiei nr. 5-Administratie Publica Locala, Juridica Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului si Libertății Cetățenilor, si Referatul Direcției Servicii Publice nr. 135416/29.10.2010, prin care se propune retransmiterea din patrimoniul Municipiului Constanta către S.C. Confort Urban S.R.L. a serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipului Constanta, respectiv a pasajelor subterane pietonale din Sos. Mangaliei zona Complex Abator, zona Gara la intersecția Bd-lor 1 Mai, 1 Decembrie si Str. Teodor Burada, precum si a pasajului situat in zona magazinului Tomis, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare si Mihai Viteazul ;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 180/26.03.2009, completata cu H.C.L.M. nr.279/28.05.2009, prin care s-a aprobat preluarea in patrimoniul Municipiului Constanta, din gestiune delegata de la SC. CONFORT URBAN S.R.L a serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipului Constanta, respectiv a pasajelor subterane pietonale;

Analizând H.C.L.M. nr. 351/2001 precum si H.C.L.M. nr. 86/27.02.2008, prin care a fost adoptata delegarea gestiunii străzilor, trotuarelor, aleilor si parcajelor aflate in patrimoniul

Municipiului Constanta, inclusiv pasaje pietonale si in baza careia s-a încheiat convenția cu nr. 1757/25.03.2004, intre Primăria Municipiului Constanta si SC. CONFORT URBAN S.R.L ;

In temeiul art. 36, al 2, lit. C si art. 115 al 1 lit b din legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba retransmiterea, din patrimoniul Municipiului Constanta către S.C. Confort Urban S.R.L. a serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipului Constanta , respectiv a pasajelor subterane pietonale din Sos. Mangaliei zona Complex Abator, zona Gara la intersecția Bd-lor 1 Mai, 1 Decembrie si Str. Teodor Burada, precum si a pasajului situat in zona magazinului Tomis, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare si Mihai Viteazul ;

Art. 2. Contractul cu nr. 129104/15.10.2010, ce are ca obiect executarea lucrărilor de reparații curente la pasajul pietonal subteran situat in zona Gara la intersecția Bd-lor 1 Mai-1 Decembrie si str. Teodor Burada, nu va fi cesionat, iar sarcina derulării si urmăririi acestuia revine Serviciului Dotări Urbane din cadrul Direcției Servicii Publice, pana la semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Constanta sa stabilească prin dispoziție componenta comisiei de predare din patrimoniul Municipiului Constanta către S.C. Confort Urban S.R.L. a serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipului Constanta respectiv a pasajelor subterane pietonale, din Sos. Mangaliei zona Complex Abator, zona Gara la intersecția Bd-lor 1 Mai, 1 Decembrie si Str. Teodor Burada, precum si a pasajului situat in zona magazinului Tomis, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare si Mihai Viteazul ;

Art. 4. In mod similar, conducerea S.C. Confort Urban S.R.L., va stabili prin decizie interna, componenta comisiei de preluare a serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipului Constanta respectiv a pasajelor subterane pietonale, din Sos. Mangaliei zona Complex Abator, zona Gara la intersecția Bd-lor 1 Mai, 1 Decembrie si Str. Teodor Burada, precum si a pasajului situat in zona magazinului Tomis, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare si Mihai Viteazul.

Art. 5. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala,

Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat si S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de    consilieri din f? de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Constanta

Nr.    //.