Hotărârea nr. 266/2010

HOTARARE DE CONSILIU1. PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, ÎN VEDEREA TRANSMITERII UNOR TERENURI SITUATE ÎN STATIUNEA MAMAIA, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMATII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE s

privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța pentru transmiterea unor terenuri situate in Constanța, Stațiunea Mamaia din domeniul

public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de .1.1., .3,32010

Având in vedere Expunerea de motive nr. 134782/28.10.2010 a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre, Avizul Comisiei Urbanism - nr.2, Raportul Comisiei nr.5 - Juridică, Referatul Direcției Patrimoniu nr. 134777/28.10.2010;

Văzând HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Având in vedere adresa Serviciului Român de Informații -UM 0929 București:

In baza dispozițiilor art.9, alin.l din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c” si art.45 alin 3, si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța pentru transmiterea terenurilor situate in Constanța, Stațiunea Mamaia, in suprafață de 251,76 mp si 113,13 mp, ce fac parte din imobilul identificat cu număr cadastral 182, din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații in domeniul public al municipiului Constanța si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Se imputemicește Primarul Municipiului Constanța ca in numele Consiliului Local al municipiului Constanța sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea preluării terenurilor prevăzute la art. 1.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Serviciului Român de Informații, Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, Serviciului Juridic, SPIT VBL Constanța si tuturor instituțiilor interesate, in vederea aplicării ei, precum si Instituției Prefectului Județului Constapța,.spre știință

Prezenta Hotarare a fost adoptata de


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.

GEORGESCU DANlEL


CONSTANTA ; Nr26.6../..XX.,.1.X2010


......................consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


ÎuÎÎSEB^WW ~’~S~BU6B<W " ""•"


1070

970


CARTO* u: .*. HE ,Nr/z’;,-v -


SERVICJul cadastru


CM.OASA. SUpRÂpETEl

X

Y

1

962,42

1053.95

2

966,86

1057.08

3

1024,79

1097,24

4

1034.73

TWtHrc.

. 5

1030,00

1097,14

6 :

103(121

1100,03 bd

7

1043,24

1102.12

B

1048,69

1102,55

9

1063,es

1101,371-1

10 ■

111032

....

1010.57-

«

1078.61

082.73 ii!

12

1074,24

864,5» p

.

.875.01

14.,.

1053,54

873,07

15

1048,47

10

1040.16

966,99 tC

17

102739

667,06

18“

1028,40

.V-7 ) .

667,16

=968,03-M-

.rar

'102*1,11'

•669,43

.\S“J1«4*4S    O


970

570