Hotărârea nr. 265/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA SC MOBITOM SRL SI DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA BABA NOVAC-LOT 1 CATRE SC CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL ÎN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII

HOTARARE

Privind retragerea dreptului de folosința S.C. MOBITOM SRL si darea in folosința gratuita, pe perioada derulării investiției, a terenului situat in zona

Baba Novac - LOT 1 către S.C. CONSULTING & CONSTRUCTION

INVESTMENTS SRL in vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de .11..1QQG10;

Luind in dezbatere expunerea de motive nr.134729/28.10.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; avizul Comisiei nr.5 - Juridica, referatul Direcției Patrimoniu nr. 134726/28.10.2010;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.406/2008 privind completarea HCLM nr.340/25.08.2008 privind declararea ‘'obiectiv de interes public local Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cufnpararii si lucrări pregătitoare si tehnico-edilitare aferente” precum si aprobarea documentelor si demersurilor necesare punerii in aplicare a acestui program-Ansamblul reșidential Baba Novac;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.602/22.10.2008 privind darea in folosința gratuita, pe perioada derulării investiției, a terenului situat in zona Baba Novac - LOT 1 către SC ALMACONS SRL in vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr. 179/26.03.2009 privind aprobarea Acordului de transfer -cadru pentru etapa I din cadrul Programului de locuințe ieftine Baba Novac ;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.29/05.02.2010 privind retragerea dreptului de folosința S.C. Almacons SRL si darea in folosința gratuita, pe perioada derulării investiției, a terenului situate in zona Baba-Novac - LOT 1 către S.C. Mobitom SRL in vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, Acordul de transfer nr. 133954/2010 si Actul adițional nr.133955/2010 si adresa Direcției Tehnic-Achiziții nr. 128035/12.10.2010";

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si art.15, lit. c din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;    > 1

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” si arț. 11 Ș^alin. 1, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.    ; r

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba retragerea dreptului de folosința gratuita SC MOBITOM SRL pentru terenul LOT 1-916 MP situat in zona Baba Novac, proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr. 109/2005, nr. cadastral 107604 si dezmembrat cu nr. cadastral provizoriu 107739 ce a făcut obiectul HCLM nr.29/2010.    .

Art.2 - Se aproba darea in folosința gratuita a terenului LOT 1 - 916,00 MP situat in zona Baba Novac către SC CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL. pe perioada derulării investiției. Terenul constituie proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr.109/2005, are nr. cadastral 107604 si dezmembrat cu nr. carastral provizoriu 107739 , identificat conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si SC CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL .

Art.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare S.C. MOBITOM S.R.L. , S.C. CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.R.L., Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

v

Prezenta Hotarare a fost adoptata de


20


.....consilieri din 27 membri.

'■ i; ■ u

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANTA

Nr..2.6 5./..1.1.,.1.1.2010

PLAN DE    L&I ;'SEEMTOr A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral    .

Suprafața Masuntfcv

AdresaImobilului:

&?73T

916 mp

Zona BABA NOVAC-ENERG1A-LOT 1

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

B. Date referitoare te construcții


Nr.

pMKSflft

Categorie de fotaiiota

Suprafața

0«P)

Valoare de impazitarc(tei)

Mențiuni

l

Cc

Terenul nu este împrejmuit

Total

916

Cri

constanta U sol

Valoare de unpocdtare <lei>

Mențiuni

JsftL


INVENTAR DE COORDONATE


Proiectu Steraogrika 1970


azi


X<«>


305218.066 305203.103 305189.352 305106.438 305197.562 305198.515 305198.391 305201.052 305191:702 305182.355

305178.135 *^ 305186.118

305211.889 305207.169


Y(«>


Distante


786758.058

788783.829

788775.845

788763.641

788764.294

788760.931

788760.278

788755.695

788750.267

788749.142

788747.190

788748314

788742.389

788728.639

788743.602

788751.731


29.800

15.901

14.112

1.300

3.889

1.300

5.300 10.811

1.301 3.888 1.300

41.799 15.899

29.800 9.400

1X601


^Suprafittatotalamasurata= 916 mp


cewTinc

rC>’ DE AUTORIZAI

’Q*    \    n>.

£ Seria B Nr. 110’Claftpi^.

(denumirea persanei qj

~~    juridice)

&§t&PE0T0P2001.O, S.CSGE


eț^&y


CERTIFICAT

DE

AtJlJtoMHikRE SeiîSiBsfclnCj Categoria B, C

PARL'SCHI > COSTEL


Se confirma suprafața din inasuratan si

Introducerea imobilului in baza de date


L200X


OFICIUL PE EAOASliiU Șl PIBiCiTAÎf IMOBILIARĂ CONSTANTA. Numași Prenume; TRUCĂ ILIOARA Funcția: CONSILIER GR. IA