Hotărârea nr. 264/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

pONSTAA,^

O JL RO MANIA0 ’    “j * CONSILIUL LOCAL

"•*’* '    • • «Sfessssa

HOTĂRÂRE

Privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unui teren situat in Municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 11.11.    2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 134286 / 2010, Raportul Comisiei nr.2 - Urbanism și Comisiei nr. 5 -juridică, si Referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 134288 / 2010;

Având în vedere adresele nr. 70760 / 2004 și 81268 / 2010 ale RAEDPP, anexa 3 la HCLM nr. 61 / 1992 și anexa 40 la HCLM nr.598 / 2008

Vazand dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art. 123 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unui teren situat in municipiul Constanța și trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța, conform anexei 1 și planului anexă, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.l.T Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_2 0

_consilieri din

27 membri.    'i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GEORGESCU DANIEL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

ANEXA 1 LAH.C.L.M.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

9

mp

OBSERVAȚII

s

Teren situat în str. Pescăruș nr. 32, lot 2

292

Domeniu privat al Municipiului Constanta conf. HCLM nr. 84 / 2010, anexa 5

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

GEORGESCU DANIEE

.    î / ’i *

’4

ANEXA LA HCLM NR.264/2010

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500 STR, PESCARUS NR, 32

Suprafața teren din măsurători: S=545,50mp

din care_

Suprafața tot D Slot l=253,50mp|

Suprafața lot 2: Slot2=292,Q0mp


Suprafața locuința CD Sl=112,65mp Suprafața magazie C2: S2=22,00mp Suprafața bucătărie de vara C3: S3=16,00mp Suprafața V,C, C4: S4=l,40mp ÎNCADRARE IN ZDNA: