Hotărârea nr. 263/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de // // '    2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 125167/05.10.2010 a domnului primar Radu

Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 125162/05.10.2010;

Văzând adresele R.A.E.D.P.P. înregistrate la Primăria mun.C-ța cu nr.16778/05.02.2010 și

nr.90080/02.07.2010;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, art.123 alin. (1) și art.115, alin.(l) lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a terenului și construcției în suprafață de 3,51 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în Constanța, zona Parc Gară -teren aferent grupului sanitar conform anexei si planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 - Predarea-Primirea se va face prin ProcestVerbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și R.A.E.D.P.P.Constanța.

Art.3 -Compartimentul comisiilor de specialitate. sale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public Și Privat Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Achiziții și S.P.I.T Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de.................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSJANȚA Nr.<ț?d>./../Z#.2010


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE
Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local Constanta

ANEXĂ LA H.C.L.M. NR.    _


Nr. Crt.

Denumire imobil

Suprafață

Observații

1.

Teren și construcție Zona Parc Gară

3,51 mp

Legea 213/1998

Situație juridică nr. 16778/02.06.2010

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

M ARCELAiEN ACH>A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mpl

Valoare de impozitare

Mențiuni

Cc

86

Imobilul este delimitat de construcție

Total

86

B. Date referitoare la construcții

Codboigtr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

■ . CI

...... 86

18289

Grup sanitar + Spațiu alimentație publica (S+P+E+Terasa)

Supr. constr. desfasurata= 344 mp

. Total

;■ 86

18289

, CONTRAȘI

INVENTAR DE COORDONATE

-secPCt


..... 3‘


10


11


J2.


Sistem de proiecție: Stereo '70


790931.070


790928.225


790930.444


790930.325


790934.821


790934.941


790938.629


790941.533


790937.864


790937.982


790933.473


790933.367


N(m)


303148.555


303155.282


303156.244


303156.519


303158.468


303158.193


303159.791


303153.089


303151.499


303151:227


303149.308


303149.551


Suprafața totală măsurată=    86    rțțp

Suorafata din    «fi    «rix


Data:MARCELA ENAO4E


- Sc/e/ f


Se confirmă suprșfâla dlrf măsurători si


. OUVCI WW llltA

OFICIUL DE CADAS

Nume .și PrenUiWyT^C.RiCI LIVIA ' Funcția: CONSILIER GR. I

/o*»