Hotărârea nr. 262/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN

HOTARARE

Privind darea in gestiune delegata către SCIL Confort Urban SRL Constanta a unei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința din data de H-ll 2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare nr. 135872 / 01.11.2010, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu nr. 135864 / 01.11.2010;

Vazand HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr.150/2002, art.12 din Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, HCLM nr. 521 / 2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.3, lit. “c” si art.l 15 alin.l, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba darea in gestiune delegata la SCIL Confort Urban SRL Constanta a unui teren situat in Zona Faleza Nord Str. Yokohama, in'suprafața de 253 mp cu destinația parcare , conform planului ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Predarea-primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Județului Constanta.

2 0

Prezenta Hotarare a fost adoptata de..............t.......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


3 ' CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.262../. ll...ll:2010


ROMANIA

Municipiul Constanta JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA LA H.C.L.M. NR. 262/2010

Nr.

Crt.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

1.

Teren

Zona Faleza Nord

Str. Yokohama

253 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 526 / 2005

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

P L A N B E SITUAȚIE scara 1500

ZONA FALEZA NORD, STR. YOKDHAMA S=253np

ÎNCADRARE IN ZONA: