Hotărârea nr. 261/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTARARE

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta. întrunit in ședința ordinara din data , 11.11.2010 ' uC    _ _ _.

Având in vedere Expunerea de motive nr. 135026/2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr. 135024/28.10.2010;

Analizând adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea intabularii, adresele R.A.I .D.P.P. nr. 130489/2010 si nr. 16778/2010 privind imobile pentru care exista contracte de inehiriere si au fost efectuate măsurători, adresele Serviciului Urmărire si Executare Contracte-Vanzari in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferente de măsurători .in vederea definitivării procedurii de vanzare.

Vazand H.C.L.M. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Vazand prevederile art. 4. art. 10, alin.2 si art.22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1). lit. b. din 1 egea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. fir. 109 / 2005, cu următoarele imobile ( terenuri si clădiri ). conform anexelor 1 -30, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba indreptavea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr. 598/2008. <. i exa 40 poziția 17, in sensul ea in loc de "Grup Sanitar Parc Gara teren aferent 82.49 mp si coittruclie grup sanitar subsol 82.49 mp ” se va cili " Grup Sanitar Parc Gara teren aferent 86 mp si contruclic grup sanitar subsol de 86 mp".

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Diieetiei financiare si S.P.l.T, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului fidelului Constanta, spre stiinta

Prezenta Hotarare a fost aprobata de    2 0    consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE


ȘEDINȚA.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.


MARCELA ENACUL

CONSTANTA. NR. 261    ' '

.1.; I.uiiimii 'l l.n OU40 II 708101 Tel 0040- 41 - 7Q8I0V X700CONSI AN TA - ROMANIAANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.

261/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Constructie-garsoniera Str. Soveja nr. 120 B1.DR36, Sc.A, Et.6, Ap.28

S.utila-34,87 mp S.balcon-4,35 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa. R.A.E.D.P.P.

«nr.,d 3 0489/2010

Terenul    in    suprafața

indiviza de 7,10 mp este cuprins in HCLM nr. 190/2010,

anexa 49.


PREȘEDINTE ȘEDINȚAANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

Teren

Str. C-tin Bratescu nr.39 colt    cu    str. Ștefan

Mihaileanu nr.20A

236,92 mp

OBSERVAȚII

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Acord intabulare nr. 89188 / 2010PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Ud. Tomis nr 51Ta\ 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700CONSTANTA*-- ROMANIA

r >•

A.


[primăria municipali i 1 DIRECȚIA PAJ,RJMON«I ccSnsjania


//
i.-


10


JF

/.■
-N


\ \ /

VIZAT SfHL l.cSSl IMBAHk


J..

/P • S&/0


Cx

OP

/

rrf

/

z

/

z

z

z

{H * a ii L i i ‘.j« c’3U* jfanaJPe Aliț L' -

1

e ,    1 nordm-Dl n s. .‘ J>    ■

_*j r țiiiTil lalij' 1

ț li.    i‘ [rr •

3    1 .' i ". , ■ ■. i - ■ • ■/.

(L.62(l l

i 39+116 JtS '91460. 7*1

• e mi 1

1 ,:    , H i ‘U : 'J/    '111 172.2 4-

6-SiO

\ u î-.nm.irj 'ai mi n

li jon

. ■' X' 'J “ : 1 : ■
Tiver.lnr de ioordcnt.1ele i’55.k.....

4'ct.

Coordonate

ici jp -srl.ir

■ ■ ■ ■1 Lxirigfchil lalu i

Dt i i* 1 1

X Im]

T fm]

i

30412-

1 ■450 17B

i.USfl

2

JO4 125.933

C'USÎ.H.

1/274

s

304 1 72 iii4

.-    1 4 ■ " 1 C

12.050 1

4

SâlIlî.îîS

79147 3 0J2

0 750

5

î'ji'5' 761

7ul473.3Dy

5,454

6

.'. Q41 15 Wft

"11477 214

1; soo

7

4.9 2

711463 42E

'.ic'.B

B

'-o*i

.■fl 1 457.544

’ =

3ti4i îi oau

U|4» S57

tsiî

S= 2S6.5? -Tip


i ■• •    - cc/^' -nu r,l* Cî-Locul n!n

- - rdji, i’i

■ 1 rl* -rr-t.i-

| twl'Ul’’'’ |

I m.

- ■■---

Idlljfl

• [m)

V [ca]

oțjjtl I 1

«

504131 22J

79147Îfljj

_ 0.75431

q    5

1041 îl ?fil

'ii! 473 309

5.454 1

6

3O4115.55B

7iil4.7f.224

3-1‘‘‘

11

.’ 4137.891

47 7    4 4

5 51 3 |

12

3l 4 134 .'57

■'- 1471.1 7 =

0 ' 10 1

13

■04 131 ■' '

7? 4 71.096

1,0*9

<4

>04 îl 564

7    -6'! 14

’ 1 î C 1

15

504132 56;

J S f.x"M

2 040

16

304 151.) i>f

/'■ i 165.722

0.1 10 1

17

Sl 4131,2*5

7Hu65.fl47

0.JÎ0

15

5O4l3i.4bJ

73 1465-600

1.461

,y

304132.::'; 1

7 JI464 859

2.07 7

20

104 131-144

7914 63/540

1 507

21

104IW.04B

79' 464 l^i

O.btî '

1    72

5041 29.594

i?i4t3.0gi'

* 54y

ilKiia illf

71 ' 164    ■ .

1 60 ț

Ț .

104 Ui 9JK

■’ '!4F..£,;t4

1 274,

jj

304 122.074

7014C5.I9I

12.050

5": 77 93 mp
v’


fi NFi i, A' i Unu CJucko țcfiBiM ‘cpaI 3ui:rB miifiini Argmtinn |mnrt Minn Enu pr |


PLAN'.-

1


c0NSTA/7^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Ioan N.Roman nr. 5

25,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 116767 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR.    261/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Barbu Lautaru nr. 13

3,92 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 115174/2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd. Tonus nr, 51,Fax: 0010-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE SITUAȚIE


Suprafața

Adresa imobilului

188

str. loan N. Roman, nr. 5, loc. Constanta

UAT    1 CONSTANTA


305J 40


305130primăria municipiului constata î SERVICIUL. CADASTRU A

V,ZAT ,?ArKnesch,mbaRe

Nr. Hbt6+-


A. Dala referitoare la teren

Număr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

1

Mențiuni

1

CC

188

TOTAL

188


8. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de Impozitare (lei)

Mențiuni

CI

100

19985.4

Locuința - Suprafața construita desfășurată = 100mp

C2

16

Gara] -    Suprafața construita desfășurată = 16mp

TOTAL

116

19985.4

Suprafața construita desfășurată = 116mp

INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție: STEREOGRAFIC 1970

Nr. Pct.

x

Y

[m]

[m]

1

305136.992

790826.573

2

305142.179

790832.007

3

305128.934

790844.238

4

305123.698

790849.008

5

305118.613

790843.547

6

305123.061

790639.450


NOTA:

Suprafața de teren de 25 mp pentru care proprietarul nu deține acte de proprietate urmează a fi cumpărată de la Primăria Constanta.


Suprafața totala masurata=188mp Suprafața din act=163mpPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREOCRAFIC 1970


Pct


E(m)


N(m)


1    790829,053    305731.692

2    790821,806    305722,457

3    790844,466    305705,527

4    790851,504    305714.539Executant, c ■ m IȚEA CRISTIAN

r-f

l

Se confirma; introducerea imo


■'/


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

328 mp

Str. Barbu Lautaru nr.13, Constanta

A DATE REFERITOARE LA TEREN.

Număr

parcela

Categone de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitaretlei)

Mențiuni

1

Cc

328

imobil împrejmuit

Total

328

B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr

Supr construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

______________________J

C1

97

LOCUINȚA P+1E, Supr constr deși = 194 mp

C2

36

GARAJ

Total

133

i-U---1

Suprafața totala masurata ~ 328 mp Suprafața din acte = 288 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Avram Iancu nr.

32

274,64 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 107311 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Q    8 JUDEȚUL CONSTANTA

* —< CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Ion Andreescu nr. 34

24,83 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 114673 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

13 d Tomisnr 51,Fax 0040-41 -708101; Tel 0040-41 -708105. 8700CONSTANTA - ROMANIA


tlJ^BIltw lli l    3-- . HLfltlM.t

Ni

C or. oqi|m • .    j» ■ ■ i rtu>

LJTi^l’l’l

trtUn

LMi1+1)

X |ml

Y irnl

1

37?

791::.': -■

f em]

KwwftM.1

701077 .ini

its

a

3    . 38

TWSM (»•

1'J CMS 1

*

HWMJ I? -..

7w i:::: «a

J4*

aoimni «sj

79?ijjp2?j

. 1.

r

■W40"2 076

TfliiXd îsu

5 -A5

1

J

3&MH-.5 3JI

!l-IKJ.lklț.

•4 s:r?

l'jTl 2HI

‘ l'.lM sLil;

4/31

J

KUU61 fin

T'-HOflli St5

• «0

10

Ii-iOjj ci.

791I-4B 33?

R i.i. '•

11

>34r:.| iii

rnc4’ 5i i

m £Mm

V

HM331 ' Iii

11 iii; ■

13

l'.M.'MJ *00

?țjiirae »*3

4 63#

-—-.... ■— .1

S :    44 i«p


Nr.

Pci

C ■    pe! d« : i' hjr

Lungii':,

-llufl

rin ■ ■ i;

Xfi j

V |m|

14

3CUE55 Î39

nno<?7Z4

0 P00

16

1M0M 60A

791P* j 300

1 7

MS) ! > ■■.

79'i.HJ Sf-5

3 370

VJ053 31,,i

teiMt Kii

1 Ml

m

•iLTCSi '?■

70 liH 7 B-J-l

4 M

9

V.JJ'.'l 1 1

telOSți M3

4 7J '

9

3CMDW 21*

■ '01.1 -P

■J -, j,’

7

304 1!::' ■ ■■■■■

f'îlfbH OilS

5 UGH |

«M0O2 076

70 1. Mp lfrj

. 41»

;    ii.:,;,    .-.

101 CU# 701

*

3O4QS9.170

. '< ■

t <47 I

19

3C40S3 DOI

’ Wfl

E-


Jf

I (
BEhn '

Traeca AngheFina, lasar Ziadin lasarZec laria. Kuture fi. ar oii


"’lflr. ile E-ijflhtt

('    ■ ■    ■    o    i ■    •;

.    ' •    jr-.li


PLANȘA!

>LAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE i AL CORPULUI DE PROPRIETATE

Județul CONSTANTA

Unit. adm. teritoriala:CONSTANTA

Scara: 1:200

Cod 5IRUTA: 60423

Cod Intravilan: 2

Adresa imobilului:

municipiul Constanta, str. Ion Andreescu nr.34 (fosta str. Sonatatîi), Județul CONSTANTA.

Suprafața teren din acte =252.45mp.

Suprafața teren din măsurători =277.28mp. din care suprafața construita:

SC1=8l.98mp — locuința.

SC2=112.63mp — Spațiu comercial.

Numele si prenumele

MEGA STERE MEGA SULTANA

jropri mani;

municipiul Constanta, str. Ion Andreescu nr. 34, Constanta.

Acte de proprietate:

Act de vinzore-cumparore autentificat sub nr. 10392/01.10.1973. transcris sub nr. 6555/01.10.1973 la Notariatul de Stat Județean Constanta;

Număr cadastral: /


RIMĂHIA MUNICIPIUL ■' CONSTANȚA

SERV1CIBL CA0ASTI..


G.C.

UU G AN Dt

' ■ ■ ■ -1 j■' ZIE SI" -GAS î 'Oi i A- -ț C/t < *3    ' - *


.    . ''-•'••'t Ci h<■;CEH fIOf;Ț

1'' ;■ ii ■ i: rar,    ’ ~ ~--

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 2 61/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Tomis nr. 133

51,79 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 124940 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Tomis nr,133

36,67 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare ni'. 124943 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1 100

Nr Cadastral

Suprafața

Adresa imobilului Constanta, , B-dul Tomis, nr. 133, et.2, ap. 8, jud. Constanta

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

I -1(1

4 (UI


4 '

rr

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU •

VIZAT SPRE NESCWIMBARE

Nr.____    ______

Data


'■ cti hfiC'U Zz^\


,.,1 .    'O'


- --Nr-ineaug e

Denumire incapere

Suprafața utila |mpj

1

HOL

4 63

2

BAIE

3.05

3

BUCĂTĂRIE

14.00

5

CAMERA

13.45

6

CAMERA

18 40

7

BAIE

6 74

8

CAMERA

20 42

9

CAMERA

21.69

SUPRAFAȚA UTILA = 107.38 mp

4

BALCON

2 52

10

BALCON

3 20

SUPRAFAȚA TOTALA = 113.10 mp


<tr


reouțanț". '> m C/,

' PFA    RÂȚ rRC! liAN./    29.09 20iu

-•'^OrNCG.y^RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1 ;100


3 51Nr Cadastral

Suprafața

Adresa imobilului Constanta,, B-dul Tomis, nr. 133, et.3, ap. 12, jud. Constanta

1

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

j


ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.


261/2010


DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Teren

Str. Atelierelor nr. 17

143,50 mp

\.CC

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Situația juridica nr. 108957/2010


OBSERVAȚIIPREȘEDINTE ȘEDINȚA


'.Ci.

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR.

261/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Mircea cel Batran- zona Bar Crazy

141 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 129151 /2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚAdomeniuf privat a! Primăriei Mi

AERELOR nr. 17

j str. C-tin Brătescu)    Suprafață toțaiă_: S = 143.50

jnstanța    (teren ocupat de garafe)


»7zT /V/f. EzAk


^tonĂlToe cadaș 7 a W-,<■ ^iO!    ;WOBlUAHA <jaci^5^

-l Cc CACA:- ,

7eLrc;rA.T£ ;^CbiL A--


Az'jjSe- PFtflJÂQgATOQSNiaPIULlJl CONSTANȚA -• Sn-TT:? IUL CADASTRU

3S^Ț|g'W;j-j .

NBSOHIMBARESemijă|tura


-O


r 'A'W '

X.....-


z„


site


-asșU«.»


A?


.Vcsr^VcTt]

* lAU-gb’^ -'

"&?? . ,-.


NC


frc. întocmit


PLAN DE SITUAT IL SCARA 1 : 500

str. Mircea cel Batran zona Bar Crazy

Suprafața teren - 141 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NECCHIMBAREROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Soveja- Zona Piața Tomis III

55 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 /2001

Situație Juridica nr. 100951/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

J    OBSERVAȚII

Teren

Str.Soveja colt cu Str. Barbu Delavrancea

201,64 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420 /2001

Situație juridica nr.853 83/2007

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd. Comis nr 5 l;Fax 0040 - dl - 708101. Tel: 0040 - 4] - 708)05. 8700CONSTANTA - ROMANIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Nr.


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Strada SOVEJA intersecție cu Strada BARBU DELAVRANCEA

caStrada BARBU DELAVRANCEA


Dtrl - Platforma Betonata = 131,33 mp Cp2 - Spațiu Verde = 34.85 mp Cp3 - Spațiu Verde = 35.46 mp

Suprafața Totala = 201.64 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA ■ SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.    "

Data


•V.ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Soveja, zona Piața Tomis III

Lot 1 S- 94,00 mp Lot 2 S-94,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 100955/2010


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Prelungirea Labirint

11,88 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 131008/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Bd. Tomis nr 51.Fax' 0040-41 -708)01, Tel 0040-41 -7OS1O5; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1 ; 500

str. Soveja, zona Piața Tomis II(- Autogara NordPLAN DE SITUAȚIE SCARA î : 500

str. Soveja, zona Piața Tomis IU - Autogara Nord


Suprafață teren LOT 2 = 94 mp
PLAN DE SSTUAȚffi    /<&>fo

Obiectiv: Str. Pwliimgiirea Labirint


hfcriePRIMĂRIA^ MUNIC'PIULUI CON ST/ MȚA 1 SERVIC'UL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBATE
Beneficiar. Electra Protoni Serv S(M Ofcectiv: SttJițhttințLab&iBr

)G&|ffirSA,L,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTAANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Al. Andromedanr. 14

33.20 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord întabulare nr. 125216/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea    Mamaia-

Zona Cleopatra

349,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr.82378/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Cd. Tonus nr 51 .Fax 0040 -41-708101; Tel: 0040 - 41 - 708I0S; 8700 CONSTANTA ■ ROMANIA


PRIMĂRIA MlJfwcIPiULUI CONSTANTA SERVICIU; CADASTRU

VIZAT SFRE HESCHIMBARE

Nl --------------

D o' ■=

ROMAN IA

JUDEȚULCONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 261/2010 ,_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren

Str.Oleg Danovski

106 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 153743/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚAANEXA NR. 18 LA H.C.L.M, NR.    _

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Mircea cel Batran Zona U.M.C.

255,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 102814/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ud lomisnr. SI.];M 0040 41    708101.Tel. 0040 -41    708105: 8700CONSTANTA - ROMANiA


pci.

y

X

1

7921752291

305894.433

2

792180.825

305895.788

3

792182.304

30^874.472

4

792178.028

' 305873.4632Î--4-


Srr


30


Cc


PLAN DE SITUațjf

Scara J; 500, ediția i 994^ j 997 Anexa la nr. l53743/c^^/O

zzd " ' '


$tr. Ecoului


gj


\Ag


Co


ZI


‘n rdo


Ag


Ag


Ag


Ag


_L<


„Aș


'X


Cs-


LEGENDA

D=hmi,areaimoWuluisolic,tatdjnstr_o|egDan()v5t.


Vj

p

-

„I

p

ț

î ■(


jfl. «


întocmit,


PLAN DE SITUAȚIE    •

SCARA 1*500

MIRCEA CEL BATRAN, ZONA INSTITUTUL DE MARINA

CIVILA


Suprafața


teren


din


măsurători:


S=J?5<mp


ÎNCADRARE IN ZONA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

DataROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Chiliei nr. 11

286 mp

Legea nr. 213 / 1998 _

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 122093 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚAANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRI IMOBII

SUPRAFAȚA

observații

Teren

Str.Bujorului nr. 10

55 mp

1 .egen m 2 13 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 73 199/2008

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Tomis nr, 51 Fax: 0W0-41 ~ 708101. Tel 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ANEXA NR.11 Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

286mp

Constanta, Str. Chiliei nr. IKfosta Ahlte Mihalț)

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA


INVENTAR DE COORDONATE

"Sistem da Protecție Stereograftca 197TT

l

305651.897

791724,103

2

305640.484

791705.295

3

305629.370

79l71?.n4n

4

305640.784

791730.848

Suprafața măsurată = 28 6 mp Suprafața din art =    286mpPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A Scara 1:500


CORPULUI DE PROPRIETA TE(intravilan)

Județul Constanta

Terit.adm. Constanta

Cod SIPOTA: 60428

Cod intravilan: 2

Adresa Imobilului:

Str. Bujorului nr. 10, lot 1,

Constanta, jud. Constanta

Nr. cadastral al corpului de proprietate:

«Ml,


Pct.

Dist,

Materializare

~25.6T

24.02

gard plasa

gard lemn

04-55

10.93

gard zid

55-58

49.65

nematerializat

58-48

1.61

gard plasa

48-47

9.82

gard plasa

Numele si prenumele proprietarului:

-COMAN DUMITRA

Adresa: str. Bujorului nr. 10, Constanta, jud. Constant

-DUMITRACHE CONSTANTIN

-DUMITRACHE ELENA

Adresa: str. Bujorului nr. 10, Constanta, jud. Constant

Acte de proprietate:

Act de vanzare cumpărare autentH.nr.26669 din 17.08.1967 eliberat de Notariatul de Stat al regiunii Dobrogea

Suprafața conform acte:S = 1000.00 mp Suprafața din măsurători: S = 555.00 mp (lot 1) din care suprafața construita la sol: S = 48.44 mp
.....t^T

SECEPTIONAT _ -


"in&pecîor.


rci-


_A S VOIAMROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

^ OBSERVAȚII

Teren

Str.Paun Pincio nr. 12

25 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația Juridica nr. 58999/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


KOMANIA

JUDEIULCONSI ANI A CONSILIUL LOCAL CONSTANT,V

ANEXA NR. 22 I.A H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Pandurului nr. 73

250 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 124246/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Iomisnr 51 .l ax 0M0 - 41-708101. Tel. 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA • ROMÂNIAate referitoare la teren


Categorie de folosința


PLAN DE SITUAT™

-    Intravilan

Scara 1:500Suprafața Masurata


330mp
Adresa Imobilului:


Str. Ion Păun Pincio nr.12 'tun. Constanta, jud, CtaUAT


Constanta


Suprafața (mp)


Valoare de impozitare (lei


Mențiuni


2-    3-gard lemn

3-    9-10-2-limita nematerilizata


B. Date referitoare Iei construcții


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


oordonate pct.de contur


305949.350

305946.073

305941.447

305941.447


Mențiuni


E [m]


790656.433

790654.793

790662.719

790662.719


S(l)=25mp


Lungimi

laturi

D(i.i+1)


3.66

9.18

3.20

7.59


masurata S = 25mp ata din acte- -
„o

«n

4

o

u3//

S*

In venin,

1'- .'A,--:,! „i.ll -

llTI ,1,3 ll,,

Nr

Gnortfonaie pet ne coiinu

Lungimi

Pcl

x |m;

y [ni)

D(M< i)

r* 1

*i    '2

3

1 ' ‘1 u

5

Âl

i

B

300031 442

300010 937 ' 300009 775

30005;- ffl@ 300056 733 3OOQ59 902 300054 015 500039703 100031 493

789788 098 789782 320 789786,660 739301 369 789799 789 789796^881 789794 363 ,,7;.    ,

7897(17 Țig

?1 283

4 502

50 512

1 703 -3 134

6 183 14 348

8 655 n ,.,tj

iL: -.

c ■ ■[.

_|

,1, ,„ ,

1 1 .....1.1

li ‘

Ni

1 vi.H ffiî Id.li>.' | >| J l    ._i,|,l.ll

'' 1,1 1

Pd

- Ad

:

,!„„!

H

II Sr , i ’n Ft 1

1 ' ,1

1

1

,. .

1 '    llțî

r 1 « II,. tl

', ''.M

0

9

12

13

Â0UUU4 UU,

300052 887 300055 686 300055 392

89734 a; 769798 692 789799.545 789798 853

1 A , , T

2 926 !J 727

2 991

S= 2î P1

P,p


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor S teren 250 mp S CI: 59 mp - Locuința o w z. 1 mp - ocîidj


2 A... ' '-'/O-


</ t?r


Priv


Z'-pO    ' ■■ ■    ■■■■;,

P. F. A. B i/i ru C riști an «Stei^n

Uiți 3 [ie s-en a j®M    ’A

f CC    zAr o f; tz/cF» fti \l

Iei 0721 28 osie//Lu    im Ar i 11.-■ 731

Sistemele pro^fe:


BENEFICIAR Secum Sandu


planșa

1


SEMNATtiRA'\, CRISTIAN-;

A- ' —-

U-.. -1 Al! ■


SCARA 1 200

DATĂ'

no •'iun


- Plan silualie ConsUmo St Pandurului N/ 73

Judelui ConstantaROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 261/2O10.


IA/ L
OBSERVAȚII


Teren

Str.Steagului nr. 25
8.56 mp
Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420 /2001 Acord intabulare nr. 131672/2010 Diferența măsurători In indiviziunePREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR.

261/2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Baza Reparații Tic-Tac

27 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația Juridica nr. 123166/2010


PREȘEDINTE ȘEDINȚA8d. Tomis nr Sl.Pax 0040-41 - 703101;Tel 0040 - 41 - 708)05. 8700CONSTANTA - ROMANIA


;

£

H

Ms.

>

>

t •“

x>

,z 1

1

m

>


-..... Mg*#- AA Vl.    fi.pfQ

PLAN DE SITUAȚIE pt. CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500*Adresa imobilului:

jatiunea Mamaia, zona Baza Reparași Tic-Tac, .fc. Constanta, juci. Constanta jrcn conform masuratori=27mpprimăria municipiului* constanta"

SERVICIUL CADASTRU

VIZAI SPRE NESCHIMBARE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 25 LA H.C.I .M. NR._ /bl/2Ulu___

.:■>> l

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona

Complex Palas Pelican

Lot 2

31,16 mp

Legea nr. 213 / 1998

U.C.L.M. nr. 420/2001

Situația Juridica nr. 60458/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

'    AA/ r.

t o s

nEJri


iji    a

JUDEȚU L CONSTANTA CONSI1IIII IOT AL CONSTANTA


ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR._261/2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

observații

1 eren

Zona

Complex Palas Pelican

Lot l

47,41 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M.nr. 420/ 2001

Situație Juridica nr. 80978/2010


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd lomisnr 51 .l-ax WHi) -41 - 70SiOi. Tel OIMO- 41 - 708105. K700CONSTANTA - ROMANIA


Inventar de coordonate Teren Lot 2 Sistem de proiecție Stereo 70

■Nr.

jPct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.it-I)

. X [m]

Y [m]

1

i 2 3

L_ 4

312434.999

312435.628

312442.137

P’244LZ£2

789159.623 789165.035 789162.511 789158.763

5.448

6.381

3.773

6.758

=

AUTqj

Seri»


POCAD SER^&RL

țlMB »i

. fOPOCASo^to. Str. Miron ^rlhT^ICAT tyS»L-Tei^fi:0241 -508324/Bț41 SEANȚA    fit? A^nmZABE


BENEFICIAR:

VERIOTTI DORU


PLANȘA

: 1


Desenat


Calculat


Verificat


Seria


Omer Surâs.


Mazllu Marian


Air. 2426


tARA

’:200


DATA

05.2010


PLAN DE SITUAȚIE Necesar in vederea cumpărării imobilului situat in Stațiunea Mamaia, Zona Complex

Palas Pelican - Lot 2


JUDEȚUL CONSTANTA
ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. 261/2010

ț----- -

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Adamclisi

Zona Complex Brotacei-Bioc AS3

130 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr./2010


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


‘n


coNSTANt^ ROMANIA Q ț$ț © JUDEȚUL CONSTANTA

BRFI

UE


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR.    2 61 /2 o 1 o


DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Teren

Str.Neatarnarii nr. 11

150 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Situație Juridica nr. 117186/2010


OBSERVAȚIIBd Tomisnr Sl.Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 7081 OS; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1 :500

Zona Complex Brotăcei, str. Adamclisi bloc AS3primăria municipiului constanta" serviciul cadastru

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
PLAN DE SITUAȚIE pentru CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500


Municipiul Constanta, zona str, Neatamarii nr. 11,

----Cor ' ' "


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 50

nr.

put.

Y(m)    |    X(rn)

1

790076.958

306856.327

2

790082.848

306850.567

4

790084.261

306849.186

5

790076.307

306838.813

6

790067.091

306844.463

7

790071.624

306850.164

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 29 LA H.C.L.M. NR. 261/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Baza

Reparații Tic-Tac Stațiunea Mamaia

234 mp

Legea nr. 213 / 1998

EI.C.L.M. nr. 420/2001

Situație juridica nr. 90168/2010

PREȘEDINTE SEDrNTA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 30 LA H.C.L.M. NR.

261/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren

Bd Mamaia nr. 21

40 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 122664/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

M lomisnr 51.Fax 0040 - 41 - 708101. Tel 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DL SITUAȚIE pt. CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500

Adresa imobilului:

Stațiunea Mamaia, zona Baza Reparații Tic-Tac. loc. Constanta, jud. Constanta Stereu conform măsurători 234mp


... .

■ '■ .. ■■■; ■■ ' r .    . .

'    - •-    "    n • &

• • .

0^

-

■ ..

-V.|* |( i ni n , a ■ i    i—«i ,    «ar <a —'»- ■ I» i iii ■ «ii a

N#MĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA j SERVICIUL CADASTRU

VIZAT^P^NESCHIMBARE

Nr.
Inventar de coordonate imobil Sistem de proiecție Stereo 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

0(i,i + 1)

N [ml

E [m]

1

304478.089

791257.419

3.242

2

304479.519

791254.509

4.783

3

304481.941

791250.385

11.133

4

304487.077

791240.507

13.266

5

304493.503

791228.901

9.761

6

304486.711

791221.891

3.988

7

304484.099

791224.905

11.288

8

304477.026

791233.702

6.208

9

304473.129

791238.535

13.119

10

304464.688

791248.578

7.801

11

304470.008

791254.284

0.714

12

304470.592

791254.695

7.977

S=440mp


PLANȘA

1


C 384uț «*».? o* > * «. * i v j: kiVtt JîUin " V <* muvuuuiuj

■ ••><- SCARA; 1:2Q0 '? !    '

,«5*001.j as ctei s»

.supjafjteniasupatu. .

- . . s

Adresa iritobilului    -,...

- B-dul 1 Decembrie 1 918, Zona Parc Gara-,- .

‘ •    Mun. Constanta

. Canea Funciara nr.

•■; UAT

- ' ' '    .CONSTANTA /„■ ---    •

/■/ •


J0JI60

0 ’

pi

CP

CI

cp.

r-


A, Date referitoare la teren

4r.pareda

Categorie de folosiți ta

Suprafața

ftnpl

Valoare do impozitare

Mențiuni

1

Cc ■

86

Imobilul este delimitat de construcție

Total

86


INVENTAR DE COORDONATE

Pcț.

E(m)

N(m)

-

î.

790931,070

303148.555

2

790928^225

303155.282

3 .

790330.444

303156.244-

4

790930.325

303156.519

5

790934,821

303468.468

6

790934.941

303.158.193

7 ■

.    790938.629

303159.791'

3

790941.533

303153.089

■)-

790937.864

3.0315T. 499

0

-    790937.982

303151.227    ■.

1

. “790933.473

303149.303 - -

?

7S.0933.387..... .

303149.551