Hotărârea nr. 260/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE SIGNALISTICA LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de signalistjcă la nivelul municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1b |1. 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 137207/04.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 137206/04.11.2010;

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative;

-    Legea nr. 50/199L republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

-    Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare,

-    HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicarea a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;

-    Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată privind regimul drumurilor (modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 7 din 29 ianuarie 2010);

-    Ordinul nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115. alin

(1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de signalistieă la nivelul municipiului Constanța și planurile anexă 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism. Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Corp Control, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință. Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de J- 0 consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR-

CONSTANȚA

NR. JLGo’/ U n •    2010

ANEXA LA HCLM NR.r£<&Q A&13

CAP1T0LI L I - DISPOZIȚH GENERALE

Art 1- Regulamentul cadru de signalistică reprezintă un sistem unitar de norme tehnice, arhitecturale, urbanistice și im mic . care vor sta la baza eliberării autorizațiilor de amplasare a mijloacelor de reclamă și publicitate pe raza municipiului Constanța.

Art. 2. - Prevederile prezentului regulament se aplică autorităților administrației publice locale, proprietarilor și beneficiarilor mijloacelor de reclamă și publicitate precum și operatorilor de publicitate și Stabilește modul de organizare, autorizare și amplasare a mijloacelor de reclamă și publicitate pe raza municipiului Constanța

Art. 3. - Prevederile prezentului regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

-    Legea ni. 215 2001. republicată, privind administrația publică locală.

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

-    I cgea nr. 50/1991. republicată, privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții și Ordinul 859 2009. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare,

-    Legea nr. 422/2001, republicată privind protejarea monumentelor istorice

-    I egea nr. 148 2000 privind publicitatea, eu modificările și completările ulterioare;

-    I egea nr. 457 2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun, eu modificările și e o m p Ie târi I e u 11e rioare.

-    Legea nr. 196 2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, eu modificările și completările ulterioare.

-    Legea nr. 57 L2003, actualizată, privind Codul Fiscal.

-    IKi nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicarea a OG nr. 71'2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată eu modificări prin Legea nr. 3/2003;

-    Ordonanța Guvernului nr. 21/1992. republicată, privind protecția consumatorilor.

-    Ordonanța Guvernului nr. 2 2001. republicată, privind regimul juridic al contravențiilor.

-    Ordonanța Guvernului nr. 43/1997. republicată privind regimul drumurilor (modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 7 din 29 ianuarie 2010);

Ordonanța de l rgență a Guvernului nr. 195 2002 privind circulația pe drumurile publice, republuaia. eu modificările și completările ulterioare:

• Ordinul nr. 57L 1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere:

-    Ordinul nr. 208 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase;

Legea nr 5 2000. privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a IIl-a- zone protejate

-    Ordinul Ministerului culturii și patrimoniului cultural național nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute

-    Ordinul Ministerului culturii și patrimoniului cultural național nr. 2.182/2005 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004- cu modificări și completări și a Listei monumentelor istorice 2004 -monumerte dispărute - eu modificări și completări

-    Ordinul nr. 2.460 2M0 plivind clasarea de urgența în I ista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa 13. a imobilului "Ansamblul Cazinoul Mamaia" din stațiunea Mamaia, municipiul Constanța, județul Constanța

-    Ordonanța nr. 43/2000. republicată și actualizată, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național

-    l egea nr. 451 '2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la florența la 20.10.2000

-    1 egea nr. 120-2006 monumentelor de for public

Al t. 4

Termenii utilizați in prezentul regulament vor avea următorul înțeles:

Promovare -ansamblul de activități și mijloace folosite pentru a crea un avantaj de piață.

Publicitate- totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spatii, lansări de produse, deschideri de magazine, etc.

Orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber - profesioniste având ca scop promovarea vânzării dc bunuri și servicii, de drepturi și obligații.

Publicitatea stradală (Outdoor) publicitate efectuată în spații deschise, in exteriorul clădirilor.

Sistem publicitar- ansamblul elementelor constructive folosite în scopul de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber - profesioniste sau a unui eveniment

Reclamă - activitatea cu rol dc a atenționa sau a convinge publicul dc calitatea unui serviciu, produs sau idee. termenul mai este folosit și eu semnificația restrânsă de suport folosit în activitatea de reclamă Afiș / poster - mijloc de transmitere a mesajului publicitar, de obicei imprimat pe suport de hârtie sau pe folie sintetică și expus public.

Publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri luminoase (luminoase prin ele insele, cu sursa de lumină din interior) sau prin corpuri luminate (eu o sursa dc lumina externă, amplasată în așa fel încât asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar respectiv) - cj HG 955/2004. art. 35. al. f3>. In. h

Publicitate neluminoasă - publicitate care se tace prin afișe sau panouri publicitare, inscripții pc material textil, fără sursă de lumină - cf HG 955 20() /. art. 35. al (3). Ut. a

Publicitate atipică- publicitate realizată prin intermediul unor mijloace, structuri, corpuri, instalații originale, tară repetiție

Publicitate pe vehicule publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare - cf HG 955-2004. an. 35. al (3). Iii c

Publicitate temporară - publicitate realizată prin intermediul diferitelor mijloace, cu ocazia desfășurării unor evenimente, manifestații culturale sau sportive pe durată determinată, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activ ități - cf HG 955 2004, ari 35. al (3). lit.f

Pe r«za municipiului Constanța identificăm următoarele mijloace publicitare temporare: baloane gonfiabile. expunere autovehicule, amplasare corturi, standuri publicitare, mascote, butaforii (ansamblu de obiecte confecționate dm paste maleabile, din hârtie și clei. foloșite la realizarea decorurilor), activ itatea de sampling. alte asemenea amenajări

Firma - orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire fa o activitate care șe desfășoară iu interiorul acesteia - cf HG 955 2004, art. 37

Mesh reclama confecționată din material sintetic perforat (gen plasă fină care pernițe aerisirea și pătrunderea luminii), de obicei de mari dimensiuni, fixat în diferite modalități pe clădiri Panou direcțional - panou cu inscripții prin care se avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfășoară o activitate determinată - cfHG 955/2004. art. 35. al (3). lit c

Banner - suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, ancorat in zone publice perpendicular pe axul drumului

Steag (banner vertical) suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, ancorai pe stâlp.

Panou publicitar- structura amplasată la sol folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar (constituită din: fundație, picior picioare de susținere, cadru de afișare a mesajului publicitar, corp de iluminat după caz)

Totem - structura publicitară verticală. luminoasă, sprijinită pe sol, prin intermediul căreia se realizează publicitate in nume propriu.

Monument - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integranta dm acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de tor public. împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii culțural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau ethnic. Monumentele se clasează astfel:

a)    in grupa A - monumentele istorice de valoare națională și universală:

b)    în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Ansamblu - grup coerent din pruict de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic:

Sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadrul natural care sunt mărturii cultural-istoricc semnificative din punct de vedere arhitectural. urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural.

Zonele de protecție din jurul monumentelor istorice - minimum 100 de metri în localitățile urbane pc care nu se pot face construcții, plantații și alte lucrări ce ar pune in pericol, ar polua, ar diminua vizibilitatea, ar pune în pericol eventualele vestigii aijicologice subterane aliate sub sau in imediata vecinătate a monunicntuliii;

Zona construită protejată - zonă cu caracter istoric, estetic sau de natură să justifice conservarea, restaurarea și punerea în valoare a unei părți dintr-un edificiu sau edificiul în totalitatea sa: sc referă la patrimoniul arhitectural, urban și peisager. la situri istorice/ monumente arheologice și la situri / monumente arheologice.

Clădiri cu valoare ambientală - construcții sau componente ale acestora care, datorită aspectului, amplasamentului sau siluetei lor, au un rol important pentru crearea unui aspect urban specific.

Clădiri cu valoare arhitecturală * construcții care. datorită apartenenței la o anumita tipologic, structură si tehnică dc construire sau stil de arhitectură, prezintă interes din punct dc vedere arhitectural, istoric, artistic, etnografie.

Clădire cu valoare memorială - construcții care constituie mărturii ale desfășurării unor evenimente istorice, prezenței unei personalități științifice sau culturale eminente.

CAPITOLUL II - CLASIFICAREA M1JI.OACI.LOR DE RECLAMAȘI PUBLICITATE

Art. 5

Construcțiile folosite ca sisteme publicitare pot fi clasificate astfel:

(1)    funcție de tipul acestora:

■    fi rme

•    panouri de afișai

■    corpuri de afișai

■    alte tipuri de reclame

(2)    funcție de modul dc autorizare:

■    pe baza autorizației de construire

•    pe baza acordului pentru publicitate temporară - ocuparea domeniului public și privat

(3)    funcție de proprietatea asupra amplasamentului:

•    amplasate pe proprietatea privată a persoanelor fizice, juridice, sau pe domeniul privat al municipiul Constanța

•    amplasate pe domeniul public al municipiul Constanța (căi și spații publice)

(4)    funcție de restricțiile de amplasare în localitate:

■ publicitate restrânsă - in scopul protejării monumentelor istorice, clădirilor si ansamblurilor cu valoare ambientala, peisajelor naturale (zone protejate stabilite prin legislația in vigoare) se delimitează zonele dc reglementare cu publicitate restrânsă, conform planurilor anexă I și ?.. in care se instituie restricții speciale și se permit doar anumite mijloace publicitare. în zona de publicitate restrânsă se definesc două subzone:

-    ZR1- zorfâ de reglementare de maximă restricție privind publicitatea., formata din situl urban "Zona peninsulară Constanța", "Zona Sat Vacanță", construcțiile supraterane reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii (clădirile și monumentele de for public) și zona lor de protecție.

-    7.R2- zona de reglementare cu restricție privind publicitatea, formata din situl urban "Zona comercială centrală", ..Zona cartierul românesc" ce constituie a doua etapa de dezvoltare a orașului modern, precum și clădirile și ansamblurile cu valoare arhitecturală, ambientală și memorială.

• publicitate lărgită - în zonele aflate în afara ariilor protejate, in care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate. în condițiile prezentului regulament.

Art. 6

Amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate sc realizează:

-    în baza autorizației dc construire

-    în baza acordului pentru publicitate temporară

Art. 7

(1)    In temeiul prevederilor ari. 3. lit. h) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, executarea și amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate fac parte din categoria de lucrări pentru care se eliberează autorizații de construire, fiind definite ca lucrări cu caracter prov izoriu.

(2)    Certificatul de urbanism se eliberează având l.i bază prevederile prezentului regulament și documentația tehnică întocmită conform legii - cj. HG nr. 955/2004. an 46

(3)    Autorizația de construire este actul administrativ care permite executarea lucrărilor de amplasare a mijloacelor de reclamă și publicitate.Autorizația de construire se emite in baza prezentului regulament local, a certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin acesta precum și a documentației tehnice întocmite conform legii HG nr. 955 2004. an 47

(4)    Documentațiile pe baza cărora se vor emite autorizații de construire vor fi întocmite de către proiectând (persoane fizice sau juridice) care au autorizație de proiectare sau activitate de proiectare pe statut - o/.' Z/6 w. 955'2004. an. 44. L 422 200/. ari. 23. ațin. (2). Iii. c) șl art 24. alin. (2)

ART. 8

ll) l.\ecutarea lucrărilor de construire privind amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate este permisă numai în baza unei autorizației de construire, emisă in conformitate cu prevederile Legii . (> 1991. republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu respectarea prezentului Regulament

(2) în conformitate eu prevederile legale, mijloacele publicitare fac parte din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu și au o durată de existență limitată, precizată prin autorizația de construire.

Astfel, emitentul are obligația de a face precizări privind obligațiile care decurg din "caracterul provizoriu și durata de existentă limitată până la......", inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării

obiectivului autorizat - cf Ordinului nr. 839/2009. an 48. alin. 13) Redactarea autorizației de construire desființare

(?) firmele și reclamele publicitare trebuie să respecte, atât prin formă cât și prin conținut prevederile l.egii 148 2000 cu modificările și completările ulterioare, privind publicitatea.

In acest sens. documentația cuprinzând grafica și amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate se depune în vederea autorizării la serviciile specializate din cadrul primăriei municipiului Constanța - cf. HO nr 933 '2004, ari 45

(4)Dacă pe durata de existentă a suportului de reclamă .și publicitate, specificată in autorizația de construire, titularul acesteia dorește schimbarea înscrisurilor, fără a modifica gabaritul și suportul acestora, nu este necesară emiterea unei noi autorizații. Titularul va prezenta la emitent, spre știință, reprezentarea grafică color a noului înscris (in 2 ex.). însoțită de copia autorizației de construire inițiale.

Art, 9

(1)    . în vederea autorizării mijloacelor de reclamă și publicitate, prin certificatul de urbanism se vor solicita av izelc și acordurile tuturor organismelor interesate, conform legii.

(2)    Astfel, pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, vor li solicitate următoarele avize acorduri:

1.    avizul conform al autorității administrației publice centrale din domeniul culturii și patrimoniului național, sau al structurilor deconcentratc ale acesteia conform HO nr. 933 2004. art. 44 alin. (!). lit. b). pentru zonele de reglementare cu publicitate restrânsă, delimitate în planurile anexă 1 și 2:

2.    avizul administratorului drumului (aviz CNADR. sau aviz SOI. CONFORT URBAN SRL.) - cf (X! nr ~ 2010. art. 46. alin. (1 f.

3 avizul Poliție Rutieră Constanța pentru mijloacele de reclamă și publicitate stradale cât și pentru cele luminoase, luminate amplasate pe fațadele clădirilor - cf HO nr. 955 201)4. art. 44 alin. fl). lit. d)

4.    avizul Direcției pentru sănătatea populației. în cazul amplasării pânzelor publicitare (mesh) pc fațadele clădirilor cu locuințe colective. în dreptul ferestrelor încăperilor de locuit:

5.    acordul deținătorilor suporților (stâlpi) publicitari stradali:

6.    a\izul operatorilor de electricitate pentru mijloacele de reclamă și publicitate luminoase și<sau luminate;

7.    acordul autentificai al proprietarul ui 'proprietarilor afectați de amplasarea mijlocului publicitar - c/. HO nr 95/ 2004 ari. 44. alin. (/). lit c)

(3)    Amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate se autorizează numai în baza documentației tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestați pentru cerințele esențiale de calitate „rezistență mecanică și stabilitate**, „siguranța în exploatare” și ..securitate la incendiu", după caz. prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

(4)    autorizația pentru reclamă se va elibera pe baza existenței autorizației de construire a imobilului pe care se va amplasa reclama - cf. HO nr 955 2004. art. 44. alin. (I). Ut a)

Art. 10

(1)    Tac excepție de la procedurile de autorizare prevăzute în Legea nr.50/1991. republicată, milloaeele de reclamă și publicitate (standuri publicitare, baloane gonflabilc. expunere autovehicule, amplasare corturi, mascote, butaforii, activitatea de sampling. alte asemenea amenajări) folosite ea mesaj în cadrul unor campanii publicitare pentru activitățile de promovare pe termen scurt, care se desfășoară pe domeniul public sau privat eu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politie, cultural -distractiv, comercial, turistic, sportiv, ele (festivaluri, târguri, expoziții, lansări de produse, distribuiri de mostre și tipărituri) cât și mijloacele de reclamă și publicitate amplasate la sol caic nu necesită fundație (panouri mobile, stoppere. prisme și alte asemenea).

(2)    Acordul pentru publicitate temporară (pentru activități de promovare pe termen scurt) va fi eliberat de către DADPP - Serviciul Autorizații Agcttți Economici din cadru! Primăriei Municipiului

Constanța și reprezintă actul administrativ care permite amplasarea mijloacele de reclamă și publicitate pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța și se va materializa prin eliberarea unei autorizații de funcționare pentru desfășurarea de activități promoționale temporare.

(?) Procedura de autorizare a acestora este :

a)    solicitantul depune o cerere la DADPP - Serviciul Autorizații Agenți Economici din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, din care să rezulte locul amplasării și durata de amplasare. însoțită de un plan de amplasare și o reprezentare grafică 3D a acestuia din care să rezulte dimensiunile și înscrisurile. Cererea se depune cu 15 zile înainte de data solicitată pentru amplasarea acestuia.

b)    după achitarea taxelor legale pentru desfășurarea de activități promoționale temporare pe domeniului public sau privat al Municipiului Constanța, DADPP - Serviciul Autorizații Agenți Economici va emite o autorizație de funcționare. în care șc va menționa perioada de amplasare de maxim 30 zile Această perioadă se poate prelungi la cererea titularului autorizației de funcționare, dar nu mai mult de două ori consecutiv (astfel încât perioada maximă va fi de 90 zile)

In vederea obținerii acordului pentru publicitate temporară, sistemele publicitare folosite ca purtător de mesaț trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-    să tîc folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durată determinată și precizată

-    să poate fi montate sau demontate în decursul a 24 ore

-    suportul și mediul înconjurător să poata fi aduse la starea inițială, până în ultima zi dc valabilitate a acordului pentru publicitate temporară

CAPITOLUL IV - REGULI GENERALE PRIVIND AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

A rt. 11

(1)    Publicitatea stradală este permisă atât pc domeniu) public sau privat al statului și al unității administrativ teritoriale, cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale in v igoare, precum și ale prezentului Regulament.

(2)    Pentru construcțiile suport pentru mijloace de publicitate indiferent dc regimul de proprietate al locațiilor pe care sunt amplasate este obligatorie afișarea de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menținere in amplasament a acestora.

(3)    in situația in care proprietarul construcției suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate in derulare, va afișa materiale inscripționate cu denumirea operatorului și date de contact sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

Alt. 12

Amplasarea mijloaceior de publicitate este interzisă in următoarele situații:

(1)    pe imobilele declarate monumente istorice sau protejate. în parcurile și rezervațiile naturale -i /. //( ' 955/2004. ari 36. a/in. (3) Iii. a). b> o eA In cadrul zonelor de rezervații naturale și la o distantă mat mică de 100 m în câmpul de covizibilitate a monumentelor istorice, se pot crea zone restrânse de publicitate, dacă au ea scop punerea în valoare a acestora - cf. //C 955 2004. an. 36. alin. (5);

(2)    pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților publice, precum și ale instituțiilor publice, pe clădirile instituțiilor de învățământ, de cultură sau altele asemenea cu excepția mijloacelor de publicitate care promovează activitățile ce se desfășoară în interiorul acestora - e/ //G 955 2004. an. 35. alin. I6>\

(3)    în zonele de proiecție instituite în jurul monumentelor istorice - cf. ]{(.} 955 2004. an 36. alin

(3) 10. o. cu excepția situației în care acestea au ea scop punerea în valoare a acestora, numai eu avizul autorităților administrației publice locale, prin hotărâre a consiliului local - cf. IKj 955 2004. ari. 36. alin <4>

(4)    pe arbori/copaci (cf HG 955-2004. ari. 36. alin. (3) Ut. g); pe împrejmuiri (garduri ) de orice fel și monumente de for public;

(5)    pe carosabil; pe pereții pasajelor rutiere subterane și supraterane, ori sub poduri; pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, in curbe cu vizibilitate redusă și în zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite - cf. HG 955 2004. ari 35. alin. (~). Iii. a-d)

i6) pe pereții clădirilor de locuit este interzisă publicitatea neluminoasă - cf HG 955. 2004. ari. 35. alin. (10). Iii h)

(7)    panourile luminate sau luminoase nu se pot amplasa la soJ în dreptul ferestrelor clădirilor, iar pe clădire nu pot depăși suprafața pereților pe care se amplasează - cf. HG 955 2004. an. 39. alin (5)

(8)    în zonele cu regim special de pază și supraveghere - cf HG 955.2004, an. 36. alin. (3j Iii. f)

(9)    pe construcții neautorizate sau construcții la care au fost făcute intervenții neautorizate conform legii, după anul 1991 - c f. HG 955/2004. ari. 44. alin. (3)

CIO) în toate celelalte locuri în care s-a interzis publicitatea prin hotărâre a consiliului local - cf. HG 955 2004. an. 36. alin. (3) Iii. dj

(1 1) în piețe urbane amplasarea panourilor publicitare se va lâee în baza unui proiect urbanistic avizat și aprobat conform legii - cf HG 955 2004. an. 35. alin (14)

(12)    se interzice amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică - cf HG 955 2004. an. 35. alin. (13)

(13)    se. interzice sub mjce forni? inscripționarea firmelor, reclamelor si textelor publicitare direct pe împrejmuirile sau zidurile imobilelor prin diverse metode grafice;

(14)    se interzice amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecții. în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, r espeetjv; sen suri giratorii, seuaruri mediane mai înguste de 2 m și insule de separare a fluxurilor de circulație - cf. OG nr. ’ 2010. an 27 alin l3)

(15)    la o distanță, mai mică de 150 m. în localitate, și mai mică de 250 m. în afara localității, calculată dc la intrarea, respectiv la ieșirea din intersecție, circulație - cf. OG nr. ~ 2010. an. 27 alin. (5/

116) în zona de protecție a autostrăzii și a variantelor ocolitoare, respectiv la 50 m din ax circulație cf. Ordinului hr 57/, 1997. ari. 3. " 2. coroburat cu anexa 2. li! b)

(17) instalarea panourilor publicitare pe lucrările de arta care traversează drumul, pe portale eu semnalizare rutiera sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului in interiorul curbelor, precum și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicații până la o distanta de 100 m înaintea panourilor de presemnalizare a intersecțiilor din afara localităților - cf. Ordinului nr. 57I//997. an. 3. 74.

Alt. 13

Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori in combinații specifice, pot fi confundate eu indicatoarele de circulație rutieră sau împiedică vizibilitatea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a indicatoarelor de orientare și informare, cf. HG 955 2004, ari 35 alin. (5)

Alt. 14

(1)    In scopul asigurării siguranței cetățenilor și integrității bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare eu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

(2)    Operatorii de publicitate au obligația să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea pe acestea a informațiilor privind denumirea operatorului, al Codului de Identificare fiscala a acestuia, numărul autorizației de construire.

Alt. 15

Este interzisă afișarea de reclame care aduc atingere moralei publice sau care sunt contrare unor reglementări legale in vigoare.

Art. 16

Amplasarea mijloacelor de publicitate în vecinătatea construcțiilor proprietate privată a persoanelor fizice și/savi juridice, se va realiza astfel încât să nu afecteze accesul și utilizarea acestora.

CAl’ITOLl LV - REGULI SPECIFICE l’ENTRU CATEGORIILE DE MIJLOACE DE PUBLICITATE

A. Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate pe clădiri

Art. 17

(I ) Firmele sunt inscripții amplasată pe imobile, avertizând asupra activității care se desfășoară in interiorul acestora, potrivit HCi 955/2004. art. 35. alin (3>. Iii. d)

(2) Firmele se amplasează, conform HG 955 2004. ari 37 alin. (1). pe fațadele clădirilor. în locuri special amenajate sau unde este posibil din punct dc vedere arhitectural șj constructiv, după cum urmează:

a)    pe clădiț i Ic dc locuit cu spații cu altă destinație la parter sau mezanin, sc amplasează numai pe fațadele corespunzătoare acestor spații, sau pe parapetul plin și continuu al etajului I unde este cazul, cu acordul proprietarilor-c/.' HG 955-200). an 3~ alin 12)

b)    firmele in consolă se amplasează la o înălțime minimă de 2.50 m dc la nivelul trotuarului. Față dc planul fațadei, firmele vor putea ieși in consolă cu maxim 1.20 in, dar păstrând o distanță dc minim 1.00 m lâță de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației de aliniament: HG 955 2004. art. 37 alin. (4)

c)    copertinele pc care sc inscripționează o firmă vor fi amplasate la minimum 2.50 ni înălțime față dc nivelul trotuarului și vor ieși din planul fațadei maximum 1.50 m; ele vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației dc aliniament - cf HCI 955 2004 ari. 37 alin. 15)

Este interzisă inscripționarea reclamelor pc partea superioară a parasolarelor de protecție a teraselor spațiilor dc alimentație publică.

d)    în cazul spațiilor cu altă destinație situate la parterul clădirilor de locuințe colective, amplasarea Firmei nu poate depăși limita spațiului respectiv:

e)    in cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuințe colective sau pe parapetul plin al etajului 1 după caz. firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive suport:

'1 în cazul apartamentelor în care se derulează activități cu caracter temporar situate în clădiri locuințe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, eu acordul proprietarilor afectați cf. HG 955 2004. art. 37 alin. (3). In această situație firmele se amplasează astfel:

r în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamenul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol:

> fără a depăși limita spațiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

(?) in cazul clădirilor prevăzute eu o incintă împrejmuită, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau perpendicular față de acesta: distanța față de elementele împrejmuirii va fi de minim 15 cm cf. HG 955 2004. ari 3 7 alin. (6)

(4)    Reclama amplasată pe fațada unui spațiu comercial va fi tratată diferențiat față de firmă prin culoare, formă sau dimensiune - cf HCi 955 2004. an. 35 alin (1)

(5)    In cazul imobilelor de birouri care adăpostesc mai multe societăți, firmele trebuie să fie concepute unitar. în aceeași gamă cromatică, inscripționate pe același suport, situat în zona de acces în imobil, integrându-se in frontul existent:

(6)    Firmele aparținând aceleiași societăți comerciale, amplasate pe aceeași fațadă se vor armoniza atât între ele. cât și cu fațada pe care se amplasează:

(7)    In zonele cu publicitate restrânsă ZRI și ZR2. autorizarea firmelor se va face pe baza unui studiu de imagine (simulare) care constă din fotomontaje cu perspective din principalele punctele de vedere, în scopul evidențierii încadrării propunerii în sit. în următoarele cazuri:

-    clădiri sau fronturi cu valoare arhitecturală și ambientală deosebită,

-    imobile situate în zone protejate, în zonele de protecție a monumelelor istorice și în câmpul de covizibililale a acestora.

In zona ZR1 firmele se vor amplasa strict în planul fațadei și vor f alcătuite din litere volumetrice independente, cu încadrare în caracterul architectural al construcției

Art, 18

Prin excepție de la prevederile art. 17, alin 2, autorizația de construire nu este necesară în cazul lîrinelor inscripționate pe vitrinele/ușile de acces ale spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, in condițiile prezentului Regulament.

Art. 19

(1)    Pe fațada clădirilor, la sediul desfășurării activității, se pot amplasa casete luminoase care lac reclamă firmei sau produselor ce se execută sau comercializează de către aceasta, in aceleași condiții ca și la firme, numai după obținerea autorizației de construire.

(2)    în zona ZRI cu publicitate restrânsă nu se vor admite casete luminoase pe clădirile cu valoare ambientală și arhitecturală. Pe aceste clădiri, reclamele pot fi iluminate cu spoturi amplasate discret, (asetele luminoase pot li amplasate pe toate celelalte clădiri situate in zone protejate. în urma unor Studii de desfășurare stradală prin care se va arata modul de integrare a acestora în țesutul urban existent.

Art. 20

(I) în cazul firmelor iluminate reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pielonal. reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei - cf. HG 955'2004. mv. 39. alin. (3t

(% firmele iluminate vor ti amplasate la minimum 3.00 m de la nivelul solului.

(3)    firmele luminoase amplasate la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

Art. 21

(1) Pot fi amplasate reclame de mari dimensiuni (panouri publicitare, ecrane, litere volumetrice) pe calcanele sau fațadele și pe terasele ori acoperișurile clădirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai cu acordul proprietarilor, astfel încât sistemele lor dc prindere să nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura dc rezistență și funcționarea optimă a clădirilor - cf HG 955 2004. an. 38. alin. (2/ n (3)

(') Suprafața panoului de publicitate amplasat pe un perete nu trebuie să depășească dimensiunea peretelui cu mai mult dc 25 cm - ct HG 955 2001. ari. 38. alin. (12)

(?) Reclamele amplasate pc calcan (fațadă oarbă) sau terasă (acoperiș) se vor dimensiona in funcție de elementele arhitecturale ale construcției - cf. 9^5 200). ari 38. alin /4)

(4)    In situația amplasării pc terase, panourile vor avea următoarele înălțimi:

a)    cel mult 3.0 m dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mică de 15 m (P-4E):

b)    cel mult 1/5 din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 6,0 m. dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mare de 15 m (P+4E).

Art. 22

Este permisă amplasarea de mesh-uri. in următoarele situații:

a) pe construcții, inclusiv monumente istorice și/sau construcții amplasate în zone de publicitate

restânsă. sau in zone în care este interzisă publicitatea, numai în situația în care acestea constituie protecție către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare / restaurare și numai dacă reproduc imaginea construcției după consolidare / restaurare, iar eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa ce! mult 25% din suprafața totală a acesteia;


bj pe fațadele clădirilor de locuit, situate in zonele de publicitate lărgită, cu condiția obținerii acordului notarial al tuturor proprietarilor afectați și a avizului Direcției pentru sănătatea populației. în cazul prevăzut la art. 9. alin. (2). pct. 4:

c)    amplasarea de mesh-tiri publicitare pe fațadele clădirilor va trebui să îmbunătățească aspectul estetic și arhitectural al clădirilor și se vor dimensiona In funcție de elementele arhitecturale ale construcției: în acest sens. este interzisă amplasarea mesh-urilor pe fațadele placate cu alucobond sau sticlă (pereți cortină). în absența unor sisteme de prindere (ramă) prevăzute din construcție:

d)    pe fațada unei clădiri independente nu se poate autoriza și amplasa decât un singur mesh;

e)    sistemul de prindere al mesh-ului se va demonta în situația in care locația rămâne liberă pentru o perioadă mai mare de 60 zile.

B. Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate pe stâlpi

Art. 23

(1)    Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere și indicatoare de circulație, sc pot amplasa panouri și casete direcționale peste cola minimă dc -*4.00 m de la sol.

(2)    Panourile și casetele direcționale voracea dimensiunea standard de 0,80 X 1.20 m șj pe un stâlp se pot amplasa maxim două astfel de mijloace pulicitare;

(3)    In cazul amplasării pe partea dinspre trotuar se va păstra o distanță dc minim 1.0 m între marginea panoului și elementul cel mai avansat al fațadei construcțiilor vecine

(4 i Este interzisă amplasarea pe stâlpi a casetelor luminoase tip cruce pentru farmacii.

(5) In ZR I este interzisă amplasarea dc mijloace dc reclamă și publicitate pe stâlpi.

Art.2 4

Pc stâlpii dc transport iu comun (RATC) șc pot amplasa bannere cu respectarea următoarelor condiții - c/. H(i iii. 955 2DIIJ. urr. -l-l. alin (l/. /ir. f) și g) '.

a)    bannerele sc vor amplasa la o înălțime dc minim 5 m față dc soi pentru a nu împiedica vizibilitatea semnelor de circulație și vor fi ancorate* de stâlpii stradali numai eu avizul deținătorului acestora

b)    se vor amplasa perpendicular pe axul drumului, tlind interzisă amplasarea de-a lungul trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea construcțiilor valoroase din punct de vedere arhitectural

e) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecții. în zone unde împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există panouri publicitare:

d) este interzisă amplasarea pe domeniul public a SUportUrilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susținere a bannerelor:

Art. 25

(1 ) Pe Stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate Semnalizări rutiere și indicatoare de circulație se pot amplasa steaguri în următoarele condiții:

a)    peste cota minimă de -4.00 m de la sol.

b)    vor avea dimensiunea maximă de 0.80x3 m.

C) în cazul amplasării pe partea dinspre trotuar steagul se poate situa la minim - 3.00 m de la sol și se va păstra O distanță de minim 1.0 m între marginea suportului și elementul cel mai avansat al fațadei construcțiilor vecine.

(2) Se pol amplasa pe proprietatea persoanelor fizice și juridice steaguri publicitare montate pe catarg in următoarele condiții-

a)    la înălțimea minimă de -2.5 m de la cota terenului amenajat.

b)    pe un catarg se poate amplasa un singur steag.

C. Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate la sol

Art. 26

Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și sau pietonalâ. sau accesul pietonal și/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Art. 27

(1)    Condiții de amplasare a panourilor publicitare - cf. Ordinului nr 571/1997, art 3. 7.5. - 3. 7. 7.

a)    în afara localităților, panourile publicitare se amplaseaza la distanțe de minimum 7.0 m față de marginea îmbrâcâminții drumului (partea carosabilă + banda de consolidare a acostamentului) și la distanțe de minimum 100 tn unul fala de celălalt.

b)    în localități, panourile publicitare se amplaseaza astfel:

r la distanța dc minimum 4.0 m față de marginea îmbrăcămintii rutiere - în cazul în care nu există trotuar:

r la distanța dc minimum 1.0 m față dc carosabil, fără a împiedica circulația pietonilor (astfel, se va asigura o circulație pjetonală dc minim 1,0 m )

> panourile dc mari dimensiuni, respectiv cu suprafața maximă dc 12 mp. se vor dispune la o distanța dc minim 50 m unul față dc celălalt.

r la minimum 2.50 m înălțime de la sol. pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2.5 mp per față.

< panourile de miei dimensiuni la sol (city-light). respectiv eu suprafața maximă de afișai de 2.5 mp per față. se amplasează la o distanță dc cel puțin 25 m intre panouri.

c)    dimensiunile panourilor instalate în cadrul zonei de protecție a drumului sunt: maximum 8,0 x 4.0 m - țn afară localităților;

maximum 4.0 \ 3.0 m - în localități.

d)    Panourile publicitare care depășesc dimensiunile tic mai sus pot fi instalate numai în afară zonei de protecție a drumului. Zonele de protecție s unt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei drumului și reprezintă distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului (rri). astfel : autostrăzi - 50 tn. drumuri naționale - 22 m. drumuri județene - 20 in. drumuri comunale - 18 m - cf OG nr. "'2010. anexa 1. Iii. b)

e)    Zonele de siguranță și de protecție in intravilan sunt stabilite prin Studiu general de circulație la nivelul Municipiului Constanța și la nivelul teritoriului de influență (periurban) aprobat prin HCLM 43 25,01.2008 și prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, eu avizul administratorului drumului - cf. OG nr. ~ 2010, uri. 19. alin. (3)

(2)    Nu se admite realizarea de socluri aparente, amplasate deasupra solului sau nivelului trotuarului. Realizarea elementelor de fundare necesare asigurării stabilității reclamei publicitare se vor executa îngropat până la nivelul solului. Amplasarea reclamelor publicitare se va face eu protejarea spațiilor verzi și a arborilor din aliniamentul stradal.

(3)    De-a lungul pietonalului Ștelân cel Mare situat în ..zona centrală comercială", (conform plan anexă 1 j este permisă exclusiv amplasarea panourilor de mici dimensiuni city-light.

In zona ZR1 este admisă amplasarea panourilor de mici dimensiuni citj-light, la o distantă mai mică de 100 m. în câmpul de covizibilitate al monumentelor istorice, numai dacă acestea au ca scop punerea in valoare a acestora.

Art. 28

(1 )La sol se pot amplasa panouri mobile. Iară fundație. în vederea afișării de informații de interes public (nu vor putea li folosite în scop de reclamă și publicitate)

(2) Dimensiunea maximă a acestor suporturi va fi de 12 mp și se vor amplasa la minim 4 m lâță de carosabil, astfel încât să nu afecteze circulația pietonalâ.

Art. 29

<1)1.a sol se pot amplasa construcții publicitare atipice luminoase (totein-uri) în aceleași condiții ca și panourile publicitare, cu excepția zonei ZR.1. unde sunt interzise.

(2) Dimensiunea maximă a acestor suporturi va li de 1.5 m x 6 m

Art. 30

(1)1 a sol se pot amplasa construcții publicitare atipice luminoase (prisme) in afara zonei dc protecție a străzii, care pot avea dimensiunea maximă de 4m x 6m per față.

Art. 31

Pe trotuarele-spațiile pietonale cu o lățime de cel puțin 5 m se pot amplasa panouri publicitare mobile (pliante) autoportante - stoppere, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale. specifice activității desfășurate dc beneficiarul publicității, cj HG 955 200-1. ari a'A alin. i 9j. în următoarele condiții:

a)    dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0.5 m x 0.9 m:

b)    amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia.

D.    Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ea suport publicitar:

Art. 32

(1)    Pot li utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri dc mobilier urban: adăposturile destinate publicului, stațiile de autobuz, chioșcurile dc ziare și alte chioșcuri cu activități comerciale, gardurile de protecție a circulației pietonale.

(2)    In zonele eu publicitate restrânsă este interzisă completarea fațadei și a zonei limitrofe (trotuar). în scopul amplificării mesajului publicitar, cu elemente decorative străine de valoarea arhitecturală a construcției (basoreliefuri, statuete). In această categorie intră și vasele de flori din plastic, ce:amică, teracotă, care pot deprecia aspectul fațadei construcțiilor prin Jimesiuni. și culoare.

E.    Reguli generale privind amplasarea afișelor/poșterelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate

Art. 33

(1)    Organizatorii de spectacole, evenimente, manifestații artistice, promotorii de diverse acțiuni sau campanii, impresarii, reprezentanții acestora precum și persoanele fizice sau juridice au obligația ca in cazul in care intenționează să amplaseze diverse afișe / postere pe raza municipiului Constanța să încheie contracte în acest scop cu deținătorii de mijloace dc afișaj, reclamă și publicitate și să depună declarația de impunere prevăzută de Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanța cu privire la impozitele și taxele locale.

(2)    Amplasarea afișelor și posterelor se va realiza doar pe mijloace de afișai, reclamă și publicitate autorizate in conformitate cu prevederile legii.

(3)    Este interzisă și va li sancționată desfășurarea de activități de afișaj. reclamă și publicitate fără respectarea prevederilor legii, in locuri neautorizate, pe panourile ce delimitează organizările de șantier (indiferent pe domeniul pe care se află amplasate), direct pe pereții clădirilor sau pe porți. pe construcțiile sau dispozitivele care adăpostesc transformatoarele electrice sau pe alte asemenea amenajări care nu au fost destinate publicității.

F, Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în

comun

Art. 34

{I) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare, sau altele asemenea, vor putea ti autorizate să circule pe teritoriul localității cu condiția obținerii acordului pentru publicitate temporară, pe o durată determinată și pe un traseu stabilit de autoritatea administrației publice locale conform prevederilor conținute în acordul pentru publicitate temporară.

(?) Suprafața de publicitate amplasată pe un vehicul nu va depăși 16 mp.

(3)    Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.

(4)    Vehiculele special echipate in scopuri dc publicitate nu vor circula in convoi mai marc dc două mașini și cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibila pc tronsonul de stradă.

(5)    Circulația convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale. în baza avizului emis dc autoritățile administrației publice, cu durata dc valabilitate dc o zi - cf. HG 955/2004. an 40

Art. 35

Este permisă utilizarea ca oipoit pentru atîșc/rcelame publicitare a mijloacelor dc transport în comun (tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze), cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată v izihilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

CAPITOLUL VI - REGLEMENTĂRI FISCALE ȘI SANCHI NI

Art. 36

(1) laxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt reglementate dc Legea 571''2003 privind Codul fiscal, titlul IX . cap.VI. Valoarea acestora, modalitatea de plată precum și a sancțiunilor ce vor fi aplicate în cazul nerespeciării prevederilor legale se stabilesc anual prin hotărâte a consiliului local.

Ar t. 37

Net-cspectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea contravențională.

Art. 38

In condițiile prezentului regulament, constituie contravenții și se sancționează cu amendă contrav ențională, intre 1000    3000 lei. următoarele fapte:

-    amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate cu nerespectarea prevederilor legale și a prezentului regulament - :

-    nerespectarea obligației privind întreținerea mijloacelor de publicitate:

-    nerespectarea obligației de a elibera suportul reclamei ia expirarea termenului stabilit sau refuzul de a readuce locația in stare inițială, inclusiv' prin înierbare sau asfaltare pentru cele amplasate la sol:

-    nerespectarea obligației de a afișa în mod vizibil elementele de identificare a panoului

-    neprezentarea machetei spre știință la schimbarea afișului;

-    amplasarea afișelor în alle locuri decât cele prestabilite prin prezentul regulament:

-    inscripționarea reclamelor pe partea superioară a parasolarelor de protecție a teraselor amplasate în zonă centrală sau în zone protejate:

-    amplasarea panourilor mobile (portante) sau orice alte forme de reclamă pe zonele de circulație pietonală (adiacente carosabilului):

-    folosirea sistemelor publicitare sonore (megafoane, portavoce, etc) și luminoase care pot tulbura liniștea publică:

- amplasarea sistemelor publicitare tară a deține acordul pentru publicitatea temporară, nereșpectârea prevederilor din acord și din documentația ce a stat la baza eliberării acestuia.

Art. 39

Amplasarea mijloacelor de reclamă și publicitate cu încălcarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Al t. 40

Constatarea și sancționarea faptelor de mai sus sunt de competența inspectorilor de specialitate a Corpului de Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 41

Sistemele publicitare (Firme, reclame) autorizate până la data intrării in vigoare a prezentului regulament vor rămâne pc amplasamentele autorizate până la 31.12.2010.

După această dată, până la data de 15.04.201 1. beneficiarii acestor sisteme publicitare au obligația să se conformeze dispozițiilor regulamentului în vigoare. In caz contrar. Primăria Municipiului Constanța, prin Corpul, de Control, va proceda la aplicarea sanctiuniilor aferente.

Art. 42

Prezentul regulament poate fi modificat parțial sau integral la apariția sau schimbarea unor acte normative în domeniu.


CONTRASEMNEAZĂ

SE( RF.TAR-MARCELA ENACtJf

14