Hotărârea nr. 259/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. EGALITATII, STR. LABIRINT, B-DUL I C BRATIANU SI AUTOGARA, TEREN IN SUPRAFATA DE 3097,85 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Egalității, str. Labirint, bdip. I.C. Brătianu și Autogara, teren în suprafață de 3097,85mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

*    -A'.'.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1111

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată

sub nr. 137130/04.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 137227/04.11.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților IOMER FETIN și IOMER LACME înregistrată sub nr. 137227/04.11.2010 , precum și Avizul de oportunitate nr. al Direcției Urbanism 51124/14.04.2010; în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “cU si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b"

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

tai*’a -

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru, teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Egalității, str. Labirint, bdul. I.C. Brătianu și Autogară, teren în suprafață de 3097,85mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților IOMER FETIN și IOMER LACME, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

ADOPTATA DE 20 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚALOTURI / STRĂZI

S teren

S. constr

S.constr.desf.

POT

CUT

ZUM

Nr.1

237.64 mp

199,64 mp

399,23 mp

84 00%

1,68

ZRCMIa

84,00%

1,68

Nr.3

131,74 mp

118,64 mp

355,92 mp

90,05%

STRADA

Nr.5

199.63 mp

141,93 mp

141,93 mp

71,09%

0,71

ZRCM7

50,00%

2.00

EGALITATII

Nr.7

196.30 mp

138,25 mp

138,25 mp

71,42%

0,70

Nr 9

122 00 mp 90 06 mp

96 85 mp

78.86%

0.79

ZRCM»

49,20%

1.97

Nf.BA

110. 26 mp

58.18 mp

232,95

«20%

1,97

BULEVARDUL

IC.

Nr.27

284.96 mp

206.07 mp

206,07 mp

72,31%

0,72

60 00%

2,00

Nr29

351,00 mp

181,07 mp

181,07 mp

51,58%

0,51

ZRCM3

BRATIANU

Nr.31

231,00 mp

176,96 mp

176,96 mp

76,60%

0,76

60,00%

2,00

Nr.33

229,24 mp

181,13 mp

181,13 mp

79,00%

0,79

Nr.32

205,53 mp

158,96 mp

194,70 mp

77,34%

0,95

Nr.34

232,70 mp

121,11 mp

233,23 mp

52,04%

1,00

HCM?

50,00%

2,00

STRADA

Nr.36

266,81 mp

210,52 mp

210,52 mp

78,90%

0,79

LABIRINT

Nr 38

39.93 mp

31.69 mp

31.69 mp

79,36%

0,79

Nr 38A

141,64 mp

117,57 mp

117,57 mp

83,00%

0,83

2RCM3

60,00%

2,00

Nr 38B

108,68 mp

70,50 mp

70,50 mp

64,86%

0.64

TOTAL

3 097,85 mp

2 209,57 mp

2968,57 mp

71,00%

0,95

MTM

60,00%

2,00


DATA: OCT 2010

NR.PROIECT 45/2010

SCARA: 1/500

FAZA: P.U.Z.

NR. PLANȘA: