Hotărârea nr. 258/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEFAN CEL MARE, PREL. B-DUL FERDINAND PE LANGA MF1A, PLAJA MODERN, MIRCEA CEL BATRAN, TEREN IN SUPRAFATA DE 2718,35 MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICEH O T A R Â RE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ștefan cel Mare, Prel. Bdul. Ferdinand pe lângă bl. MF1A, Plaja Modern, Mircea cel Bătrân,

teren în suprafață de 2718,35mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1111

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată

sub nr. 137061/03.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 136608/03.11.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriylui și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al.MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;    ,

Văzând solicitarea numiților DUMITRU VASILE și ELENA înregistrată sub nr. 136608/02.11.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 106724/16.08.2010 al Direcției Urbanism; în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 11.5, alin (1), lit." b"

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ștefan cel Mare, Prel. Bdul. Ferdinand pe lângă bl. MF1A, Plaja Modern, Mircea cel Bătrân, teren în suprafață de 2718,35mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate1 ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților DUMITRU VASILE și ELENA, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.    -Avh ■

ADOPTATA DE 20 CONSILIERI dA'^7 MEMBRI.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 258    / 11.11.    2010


| ZONE DE REGLEMENTARE

P.O.T. MAXIM!

C.U.T. MAXIM

R.H. MAXIM

SUPRAFAȚA

Z1 ■ LOCUIRE INDIVIDUALA

P.O.T. ■ 85.00%

C.U.T. «2.55

P*2E

310.00MP

Z2 • INSTITUȚII, SERVICII.

ECHIPAMENTE PUBLICE DE IMPORTANTA MUNICIPALA

P.O.T «70.00%

C.U.T. «3.50

P+4E

1903.91 MP

ZP • ZONA MONUMENT ISTORIC

|

P.O.T « 20.00%

C.U.T. «0.60

P+1E

85O.OOMP

ZRL4 ■ SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P*3 ■ 4

NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI

! PREPONDERENT REZIDENȚIALE

P.O.T «30.00%

C.U.T.-1.50

P*4E

6795.45MP

ZRLS - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P*8 ■ 10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

P.O.T.« 25.00%

C.UT.-2.80

P+10E

1560.00MP

ZRCB4 ■ ZONE SITUATE IN AFARA CARTIERULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANTA SUPRAMUNICIPALA SI MUNICIPALA- CAMPUS UNIVER8ITAR

P.O.T. - 50.00%

C.U.T,«2.40

P»3E

1641,94MP

P.O.T.*

C.U.T. *

R.H. *

•COEFICIENȚII ZONEI STUDIATE AU FOST CALCULATII FOLOSIND MEDIA PONDERALA A COEFICIENȚILOR ZONELOR REQLEMENTATE


AMPLASAMENT STUDIAT


LIMITA TEREN CARE A GENERAT STUDIUL

MORMÂNT HYPOGEU ZONA DE PROTECȚIE 100M


SITUAȚIE EXISTENTA |    | CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE

SPATII VERZI

LOCUIRE COLECTIVA

AGREMENT TURISMcss


SERVICII. COMERȚ

MONUMENT ISTORIC

LOC DE PARCARE EXISTENT


LOCUIRE

INSTITUȚII, SERVICII, ECHIPAMENTE PUBLICE DE IMPORTANTA MUNICIPALA LOCUIRE INDIVIDUALA, SPATII VERZI

CIRCULAȚII CAROSABILE


eng


FUNCȚIUNE

—FUNCȚIUNE

I    P+E

— REGIMUL MAXIM

COEFICIENTUL DE

%    N

—UTILIZARE

i

AL TERENULUI

REGIMUL DE CONSTRUIRE

I ■ IZOLAT C- CUPLAT

PROCENTUL DE OCUPARE

AL TERENULUI


eh


HLINM


proiect


s.c. KALINIA PROIECT s.r.l


itr SABII1ELOR nr Constanta ^700


director arh. Felix Anene


LUtBOMM MFHIfW îtRItORWL (UPWMtTW IU STEFAIt (El NMt. WIMIKA H FMHMAH0 K UHiA IL Hfrt, CF M IE OPORTUWtAn HR106704 DW Uuw


DUMITRU MSILtlIEUIM


!II WfflCilMrFlMW HHMH


«ti, Felix Aiwt


Nunirprttat


147/1010


Proiectat_

arii. Felix Anene Dettnat_

arh. Mihnea Bidillie Verificat___

arii. Felix Anene


_Titlul planurilor

REOLIMtHTARI URflAflIVKF

tara | 1/tooo


Indicativ planta