Hotărârea nr. 257/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE B-DUL AUREL VLAICU, ALEEA CAPRIOAREI, BL.17A, STR. DISPENSARULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 14.722,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritpțjul situat în municipiul Constanța, delimitat de bdul Aurel Vlaicu, Aleea Căprioare^UdVA, str. Dispensarului,

teren în suprafață de 14.722,00mp, proprietatea .persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1012

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 136287/02.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 87131/01.11.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului LĂCĂTUȘ VASILE înregistrată sub nr. 87134/2010 , precum și Avizul de oportunitate nr. 38615/19.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică localăs,republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de bdul Aurel Vlaicu, Aleea Căprioarei, Bl. 17A, str. Dispensarului, teren în suprafață de 14.722,00mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului LĂCĂTUȘ VASILE, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Matei Constantin

SECRETAR,

CONSTANȚA    n •    '

NR. 257 / 10 • 12 •    2010    '


LIMITA ZONEI STUDIATE / ZONA MODIFICATA (ZM1

ZONA MODIFICATA 11 ZM 11

ZONA MODIFICATA 2 1 ZM 21

ZONA AFERENTA LOCUINȚELOR P+4 / P+10

OBIECTIVUL PROPUS / ZONA PROPUNERE IMOBIL

LOCUINȚE. D+P+5 SI PARCARE

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE

ZONA DE CIRCULAȚIE PIETONALA

ZONA DE CIRCULAȚIE CAROSABILA

PARCAJE

ilili

ZONA CIRCULAȚIE PIETONALA MAJORA/AMENAJARI DIVERSE (MOBILIER URBAN. PLANTAȚII. TROTUARE. ETC.I

PROPUNERE ALINIAMENT CONSTRUCȚII

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENTINUTE/DEMOLATE

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

ACCESE CAROSABILE

ACCESE LA CONSTRUCȚII


BILANȚ TERITORIAL


TERITORIULUI SI CAILE DE COMUNICAȚIE