Hotărârea nr. 256/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+M-COMPLEX EDUCATIONAL SOCIO-FILANTROPIC SI IMPREJMUIRI ALEEA CAPIDAVA NR.7,M TEREN IN SUPRAFATA DE 1548 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+M-COMPLEX EDUCAȚIONAL SOCIO-FILANTROPIC ȘI ÎMPREJMUIRE, aleea Capidava nr. 7, teren in suprafațâ.deȚ548 mp, aparținînd domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 10 • 12 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 133663/25.10.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 133335/25.10.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numitului Pricop Petru Ciprian înregistrată sub nr. 133335/25.10.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 108346/20.08.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘ^M:;

< M

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+M-COMPLEX EDUCAȚIONAL SOCIO-FILANTROPIC ȘI ÎMPREJMUIRE, aleea Capidava nr. 7, teren in suprafață de 1548 mp, aparținînd domeniului privat al municipiului Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață totală de 1548 mp, identificat cu nr. cadastral 113971 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 151421 așa cum rezultă din încheierea nr. 21490/2010 eliberată de OCPI Constanța proprietatea municipiului Constanța, cu drept de folosință Arhiepiscopia Tomisului, conform’HCLM nr. 411/2001 și HCLM nr. 18/2010

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului Pricop Petru Ciprian (Arhiepiscopia Tomisului), în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ut


CONSTANȚA NR 256 / 10.12.    2010

,J PLAN URBANISTIC DE DETALIU

• •/> CONSTRUIRE WMPLEX EDUCAȚIONAL Ș0CLO- FiLANTROPiC f>P+ W '

;    LIMITA TERENULUI SgJDÎAT STERțNUîWp^l^^A^

. ,ft~— CONSTRUeTit• JxjSTEMt ÎN INCliaT^ a "' î . 5?£Z^A4=^(fef. A.D.4ț55,OOmp(/0.    ,    '    ,

*' îl- COMST&UCTILE>ISTFNTE MENTliNUIE 1___ -


S^UCTnlE>ÎSTCNȚE MENȚINUTE —14 .Um-Mfâ L ' " >\

ER0Bi$ [>+P+1iM;''AC=332.00rrp. AQ-WC'OOmp-ÂCu&<00mp. » POT =40.95’ * 7 mp.|- COT = 1,25 <

MSÂ+ÎN' TEREN NEFQLOSIȚ;

SPATII DE JOACÂ&PORj'ȘÎ StWJ-T

>r ••    ,;© ©

'l&lilLldiJiFiic:

ÎL


așeea caP'idav,


BLOC


BLOC.U4 P + 3 A


Alj.EF CAROSABILE Șg- -TROțOARL AMENAJÂfȚ .

-^CAR^ EXISTENTA ’

'Ljp «Ț--■$ ._

RgAfr PROPICE-- g

*■ V <, • -• -

J». as.    ««•    i '<


SpALA LI


D+P+1+M


11.5Om


Cîf&ULA’Tffi*


I

TNA 1023

‘OAR. FILIALA DOBROGEA-CONSTANTA

BIROU INDIVDUAL DE ARHITECTURA '

ARH. DOINA POÎNARU

007/2002    ‘    ’

NUME

Semnătură

Scara

1:500-

SEF PROIECT

ARH DOINA POENARU

PROIECTAT ■

ARH DOINA POENARl

Data

O9.20JC

DESENAT i

ARH DOINA POENARL

xX


7IZAT SPRE

SC HIMRARt > nt; ( ytcui


Beneficiar ARHIEPISCOPIA TOMIȘULU!

Ti.flyl proiectulyii CONSTRUIRE£0M-PLEX EDUCAȚIONAL SQCI-O-F ILAN--

TROPIC D + Rf 1 ET. ■+ M.SÎ ÎMPREJMUIRE ALEEA C-APIDAVA NR. 7 Localitatea : CONSTANTA

Titlul planșei PLAN

REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect


^2010

Faza

PU.D,

■’lansa nr,

A2