Hotărârea nr. 255/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. ION URSU, STR. CARAIMAN, STR. INCINTA SCOLII NR. 18, STR.DR.GHE.MARINESCU, TEREN IN SUPRAFATA DE 15.400 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ion Ursu, str. Câraiman, Incinta Școlii nr. 18, str. Dr. Ghe. Marinescu, teren în suprafață de 15.400 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 128789/14.10.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor. publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 126702/13.10.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților DOBRE MONICA și SORIN STAN înregistrată sub nr. 126702/08.10.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 51844/15.04.2010 al Direcției Urbanism;    1

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ion Ursu, str. Caraiman, Incinta Școlii nr. 18, str. Dr. Ghe. Marinescu, teren în suprafață de 15.4Q0 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hbtărâi^. r

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților DOBRE MONICA și SORIN STAN, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 255    / 11.11.    2010PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL

MUS* hAM •« 'AAAMAAlAM-Y NCRTA SCOL118 LA S-E i «i.rf M.*.w«MVW«nț MWOa CU * 125*13 052010

PLAN DE SITUAȚIE REOLI Ml NTARI URBANISTICE


I IMIT A ZONA 1TUOATA 8-15400 00 mp; LIMITA Dl PROPRIETATE

TEREN UMR NCCON8TRUIT CIRCULAȚII CAROSABILE SI P1ETONALE EXISTENTE

CONSTRUCȚII PROPUSE P*2E CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE P. P*1E, P*2E. P*2E*M

ACCESE PRINCIPALE / SECUNDARE

TEREN TRECUT DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIU PUBLIC S«71 80 mp

WCC M DE INALTlME PROPUS P*2E

SITUAȚIA EXISTENTA pentru zona ZRL 1a

Suprafața terenului :    15400.00 mp;

Suprafața construita existenta :    3067.22 mp;

Suprafața desfasurata existenta :    4814.24 mp;

Suprafața teren in studiu S=15 400mp


Vecinătățile terenului in studiu cf. Studiului de Oportunitate:

N-E - str. loan Ursu

N-V ■ str. Caraiman

S-E - incinta Școala nr. 18

S-V - str. Dr. Gh. Marinescutetraraos


SITUAȚIA PROPUSA pentru zona ZRM (ZRL 1a)

Suprafața terenului:    15400.00 mp;

POT propus 50.00%:

CUT propus: 2.00;


DOBRE MONICA SI SORIN - STAN


Pr. nr.

21/2010


z-l Scara ăi


il proiectului    PLAN URBANSTIC ZONAL


OEUMITAT DE STP ION URSU LA N-E STR CARAMANLAN-V NCNTA SCOLII18 LA S-E STR. DR. GH. WARNESCU LA S-V cf. Aviz opommtte 518W15 M201Q «C U. nr 1257/13.052010


Titlul planșei

REGLEMENTARI URBANISTICE


Faza

PUZ


P2


I