Hotărârea nr. 253/2010

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PENTRU STRADA SITUATA IN ZONA COMPOZITORILOR, STR. BABA NOVAC

? ROMANIA


t MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E privind atribuirea denumirii pentru strada situată in zona Compozitorilor, str. Baba Novac

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 11.112010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 117896/16.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 118610//17.09.2010;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;    < ■"

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii pentru strada situată in zona Compozitorilor, str. Baba' Novac, de „ALEEA MUZICII”, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, Poliției Municipiului Constanța^ în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 cohsilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 253    / 11.11.    2010



P.U2.

BABA NOVAC


LEQENDA

Amplasamentul studiat j    Limite de proprietate

Zona aferenta PUZ Baba Novac

Funcțiuni reglementate prin PUD Compozitorilor

_____ Zona locuințe    r——,

Individuale/colective    Zona locuințe colective P+8

mWpelot


Propuneri

' —J Locuințe indMduele


Distribuție carburanți 429.18MP Circulata carosabile

Circulații pwtonalo

Locuri de parcare


Smax Edifioabil Prestări servicii 1346.30 MP Comerț 2080.OOMP


Parcare

Circulata auto existente


Spetii plantate


Circulații auto propuse


Regim de aliniere al ferestrelor de 2 m fata de limita de proprietate


COEFICIENȚI URBANISTICI Hal    17130 28 mp

EXISTENT

PROPUS

*

0.00 mp

5996 OOmp

0.00 mp

34280 SOmp

0.00*

35.00*

h

| 0.00

200

li


J/fL