Hotărârea nr. 252/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND AMENAJAREA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 10190 MP. SPATIU VERDE ÎN PARC CU DENUMIREA DE PARC ROTTERDAMHOTARARE privind amenajarea terenului în suprafață de 10190 mp spațiu verde în parc cu denumirea de PARC ROTTERDAM

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 11.112010. Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată

sub nr. 108660/20.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 106075/19.08.2010;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă amenajarea terenului în suprafață de 10190 mp spațiu verde în parc cu denumirea de PARC ROTTERDAM, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța aprobat prin HCLM nr. 109/2005, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu - Servicul G.I.S., Serviciului comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare Organizare a Consiliului Județean, Poliției Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 Oconsilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA NR 252 / 11 • 11 • 2010

ANEXA LA HCLM NR.252/2010

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:1000

SUPRAFAȚA TOTALA -10190 mp.