Hotărârea nr. 251/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA SI SCHIMBAREA UNEI DENUMIRI DE STRAZI DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA


HOTARARE privind atribuirea și schimbarea unei denumiri de străzi de pe raza administrativ teritorială a municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, s întrunit în ședința ordinară din data de

11.11 2010.    ''    y,.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 134876/28.10.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 98261/24.07.2010 ;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea și atribuirea de denumire a str. Dr. Nicolae Bagdazar în str. Slt. Furtună Co,smiji?’^ituat*în municipiul Constanța, zona Poarta 6 în municipiul Constanța, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu - serviciul G.I.S., Serviciului Comunitar de Evidența Populației și Stare Civilă, Direcției Coordonare - Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, Poliției Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GEORGESCU DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

CONSTANȚA

NR. 251    / 11.11.    2010