Hotărârea nr. 250/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA COMARNIC

HOTARARE

privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Comarnic

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunii în ființa ordinară din data de 11 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnul


112010.


ii primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 86088/24.06.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr; 86088/24.06.2010;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea unor denumiri de străzi i din zona Comarnic, Constanța, str. Lucemei, conform planurilor anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

•    pentru DE 1095/49, propunem denumirea de «Str. Mesteacănului»;

•    pentru aleea betonată, propunem denumirea de « Aleea Pelinului»;

•    pentru strada cuprinsă între parcela âfudiată și SC Viile Noi SA propunem denumirea de « Str. Șofranului >*>;

•    pentru strada cuprinsă între parcela cu nr. 1-17 și cimitir Viile Noi propunem denumirea de « Str. Rozmarinului»;

•    pentru strada paralelă cu Str. Rosmarinului propunem denumirea de «Str. Leandrilor»;

•    pentru strada paralelă cu Str. Leandrilor propunem denumirea de «Str. Rugului»;

•    pentru strada paralelă cu Str. Rugului propunem denumirea de «Str. Cătinei»;

•    pentru strada cuprinsă între Str. Șofranului și Str. Mesteacănului propunem denumirea de «Str. Cimbrului»;

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, Poliției Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GEORGESCU DANIEL

./Contrasemnează,

ți    4 < \

SECRETAR,

CONSTANȚA

-i

NR. 25 0 / 11.11 . 2010

U