Hotărârea nr. 25/2010

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

ROMANI A

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOIARARE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.02.2010

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Serviciului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr.    precum si avizul Comisiei nr. 5-juridica ;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCLM nr. 5/29.01.2005 precum si prevederile HCLM nr.495/09.11.2009 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Vișan George Gabriel;

In temeiul prevederilor art. 35, art. 41 si art.115 alin.l lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) MOIȘOIUDANUT    __. pentru un mandat de 3 luni.

Art.2- Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

VISAN GEORGE    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nr. 25/05.02.2010