Hotărârea nr. 249/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA”

H O TARARE

privind aprobarea va uzării prin negociere directa a onor bunuri imobile ( terenuri si/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliu] Local al Municipiului Constanta , întrunit in ședința ordinara din data de 11.11.2 010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 135514/29.10.2010. Raportul Comisiei de Studii. Prognoze Economico-Sociale. Buget Finanțe. Administrarea Domeniului Public si Privat - nr. 1. Raportul Comisiei pentru Administrație Publica. Juridica, Apararea Ordinii Publice. Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr. 135435/29.10.2010:

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577.2002 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile HCf.M nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare:

In temeiul prevederilor art.36. alin.2, lit.c. alin.5. lit.b. a art.l 15 alin. 1. lit.b si art. 123 alin. 3 din legea nr.215 2001. privind administrația publica locala, republicata, cu modificările ulterioare:

Art.l. Se aproba vanzarea. prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-8. ce fac parte integranta din prezenta hotararc;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit in baza I1CL.M nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului ( onstanta:

Art.3. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotararc Direcției Urbanism. Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu. Direcției Tehnic-Achiziții, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotararc a fost adoptata de 2 0 consilieri din 27 membrii.

PRESF.DINTEr.E ȘEDINȚEI

GEORGESCU DANIEL    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

NR....249......./. 1.1. „11., 2.0.X Q.

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

observații

1

Teren Strada Suceava nr.5

163

SC GEANINA SRL

CU nr.1639/ 2010

țl

Spațiu Comercial conform P(JZ aprobat prin HCLM nr.447/2009

-Solicitarea de cumpărare 63956/2006

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, iar parte din el respectiv suprafața de 96 mp este aferent activului aflat in proprietatea SC

GEANINA SRL Proprietarul

construcțiilor îndeplinește condițiile art. 123 alin,(3) din Legea 215/2001 actualizata

-    Dreptul de proprietate asupra construcțiilor sj dreptul de folosința asupra terenului sunt înregistrate la O.C.P.f sub nr.26169/2007 -Destinația terenului este de spațiu comercial conform PUZ aprobat prin HCLM nr.447/2009

Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre'analiza, dezbatere si aprobare, vânzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 163 mp ce aparține

domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL

sp*' > in

strai:

i Funciara nr.:


PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500    ,

Suprafața masurata Adresa imobilului: Mun. Constanța, str. Suceava nr.5 S = 163 mp    . Intravilan


U.A.T. CONSTANTANr

parcela


Categoria da folosința 1Cc


A. Date referitoare la teren

Valoare de impozitare 163    57100 lei

163    57100 lei


Total

Cod

constr.

Suprafața construita la sol

Valoare de impozitare

Chioșc

96

25210 lei

Total

90

25210 lei

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70

Pct

X[mJ

Y[mj

1

307552.93

789914.44    -

2

307550.42

789923.41

3

307549.38

789924.17

4

307547.26

789924.91

5

307545.63

789925.08

6

307530.18

789922.49

7

307539.12

789912.75

8

307539.58

789910.30

Suprafața totala masurata = 163 mp Suprafața din acte = 163 mo


O\

cr>

oo


307550


S.C.GEANINA S..R.L.

JUDE i O l COK S'i a PRIMĂRIA MUNlCtRk . Vii _CONSTANTA

ANEXĂ

LA

CERXIE1QATUL ££ UF,

NiIHotar convențional intre punctele 1-2:2-3 3-4.4-5 5-6,S-7;7-3 3-1 8. Date referitoare la construcții

Mențiuni

Proprietate S.C. Geanina S.R L


.tOSTR,


Executant S.C. BLOMINFOy§£t)NETc£ftTLFlCAT "CA fS'î; 1 a 06    C\

[2 * ^La^t°Rizare

08 NrM48 r i?6(g,C


°BRECî oomww


Data. MAI 2007


C.P-


Se continua suprafața din măsurători si introducerea imobilului In bazmecfan.


z?


' 4RM5N . . <?
Supr-uii otala= 163.43 mp din care: Ccj^i.ita t . ruita (1) - 136.90 mp Sp*tafca{2)*M53snp


Primăria mun'uipiulu, consțanm

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHfMBARE

- Data
-^'/l/O,!:S»

Jl-3i r n : =5mpe«TT

10    31

—*    ...    t


BffldklrS

OK^dr In    0ț(.SÎ!țS£.

£x(fl4«. E.oițȘ0CfX3fitn?i hwt P mul fljjC aiOMiS-CEP'

X Kr iANEXA LA HCLM NR.249/2010

CONSTANTA

STR. SUCEAVA - VECINĂTATEA NR.5

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500, Ediția 1994-1997


M Limita terenului solicitat __Limita proprietăților menționate in anul 1936

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

<mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

_

Teren Strada l.L.Caragiale nr.94

(30+1) mp

RISTOA1E

SORIN

CU nr. 3104/2010

■-S    /pț, >.

Diferența

din

măsurători si întregire proprietate -Locuire conf.PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitare de cumpărare nr.62705/2010, pentru diferența din măsurători in suprafața de I mp si întregire de proprietate in suprafața de 30 mp -terenul in suprafața de 1 mp reprezintă diferența din măsurători intre suprafața rezultata din măsurătorile cadastrale respectiv 151 mp si suprafața aflata in proprietate, respectiv

150 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta, conform încheierii de intabulare nr.24338/2010 -terenul propus pentru intregirea proprietății este limitrof proprietății deținute de titularul cererii de cumpărare si are destinația de locuire conf.PUG aprobai prin HCLM nr.653/1999

»    Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 31 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL

Si


303384.00


Plan de situație

scara 1200

Str. I.L Caragiale nr. &4

303384.00


ANEXA LA HCLM NR.249/2010

încadrare in zona

'O
Tabel de coordonate


Coordonate pct.de conturi Lungimi ---- -j laturi


t.

x (m]

Y [m]

O(ifitl)

28

303374.364

709972,Sil

3.606

11

303371.296

783974.406

6.724

16

303365.532

768977.869

2.835

12

303363.016

788979.174

2.352

2.7

(303364.277

788981.159

nfjftOTA R.4.7

13.145 2.395303361.00


Suprafete din masural< Sîeren = 30 mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


i/IZ AT SPRE

N r.    __________


?sia^


mit, i llca 0
-Â Cx j A<'' ■

$■    xicnf-'N/.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

^-151 "

Constanta, Str. I.L Caragiale nr. 94

^rtea Funciara nr.

UAT: Constanta

I


3033B4.OO_
CIRULUI
iîONIU

IMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚ SERVUL CADASTRU


303361.00A. Date referitoare la teren

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

■    Cc

151

Intre punctele 26 si 27 limita nu este materializata in teren

X„

151


R. Date referitoare la construcții

0d

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

59

Locuința - Suprafața construita desfasurata = 59 mp

59

Suprafața totala construita desfasurata = 59 ntp

"'entar de coordonate

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Recepționat,


stereo 70

3??rcJ°nate pct.de contur


E[m]


Executant, P.FA Manoltca Aprilie 2010 Nr. C 31


303381.713

893

303375.635 .303364.277 ^3367.614 ^°3370.670

! k*-*


788984.136 788976.550 788974.541 788981.159 788986.411 788991.030'" WftPR. '

Fi^ȘgfCQ^^f. <M IA    ,

375^ăZwz?


'iro+a - 4 tLi mn


ONC'lL'A"


Data,


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

suprafața ( mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Strada

Ion Păun

Pincio nr.12

25

BOLFA

SABINA

CU nr.

3095/

2010

întregire proprietate -locuire conform

PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare nr. 58999/2010

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății    solicitantului

pentru care exista incheierea de intabulare nr.49682/2009

-    Terenul propus spre vanzare

confonn    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății -locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

•    Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 25 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


Mr.

trcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lef

1

CC

25

Total

25


2-    3-gard lemn

3-    3 -10 -2-limita nematerilizata


B. Date referitoare la construcții

od

jstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

—— - ■

——.. ...

>tal


...

t.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [m]

E [ra]

2

3

_a

-lO;.

305949.350

305946.073

305941,447-

..3Q5.94L447

790656.433

790654.793

-790662.719

„790663,719

3.66

9d&

3.20

. 7«59>

;__    S(l)=25mp. .


aprafata masurata S=25mp dpTăfata din -acte: —Executant,
. Bogdan TÂVARU a: Aprilie 2010


J

r ''    ____

primăria municipiului constanta

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE


Nț. -j£


Data


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


NR

CRI


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA

(mp)


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


Teren Strada Atelierelor nr. 17


143,50


SOLOM

GHEORGHECU nr.

2929/

2010


Întregire proprietate -Atelier auto si sediu

administrativ conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 6 97/2008


Solicitarea de cumpărare nr. 82000/2009

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului


Constanta

proprietății


adiacent

solicitantuluipentru care exista incheierea de intabulare nr. 8299/2004 - Terenul propus spre vanzare conform reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății -atelier auto si sediu administrativ conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 697/2008


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 143,50 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL

_ ■- AMFXA T,A HCT.M NR. 249/2010

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A BUNULUI IMOBILr ATELIERELOR nr. 17

oîț cu str. C-tin Brătescu) jn. Constanța


Proprietar (Administrator):

domeniul privat al Primăriei Wlun. Constanț

Suprafață totală: * S = 143.50 mp,

(teren ocupat de garaje)


. CA?.

JgenTIA NAȚIONALĂ DE CADASTSO®r^-'\. -JcECCAJE :M05(L!A!U DFW. CE CACA:î 3i S”JSUCiTAT£ ÎPZCSH

, j:Ke9.    3,-0^

VERIFICAT Ș^CWlff ^AȚ.-

pspecîor.


|nn MlrțĂLÂ S .ClA.Ni . _

d ONSTANȚa . CAT!, -Cil’->CÎ £fF.VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTAI eren Stațiunea Mamaia, Zona I lotel Tomis


439


ANEXA 5 LA HCLM NR. 2 4.9/2 0.1.0.


DENUMIRE

UTILIZATOR


SC PARTHIS SRL


NR. C.U. PENTRU VANZARE

CU nr.2567/ 2010


■DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

întregire proprietate -Parcare, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009


OBSERVAȚIISolicitarea de cumpărare nr. 99039/2010 pentru terenul in suprafața de 439 mp care constituie domeniu privat al Municipiului Constanta. Terenul ce face obiectul vanzarii este situat in zona Hotelului Tomis. Acest activ in suprafața de 1589,70 mp, se afla in proprietatea Societății Parthis SRL conform încheierii de intabulare    nr.

73410/28.12.2009,    anexata

prezentei, in care sunt notate interdicții in baza contractului de ipoteca nr.73410/2009, incheiat cu S.C Bank of Cyprus Public Company LTD Sucursala Romania.

- Terenul propus spre vanzare conform reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism    are destinația de

intregire    a proprietății -

conform PUZ prin HCLMparcare, aprobat nr.302/2009


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 439 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PLAN    -pentru CT ..?A„IAKL

■    - SCAR,\ ; 59c    ANEXA JjA HCLM NR. 24 9/2 010VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


ANEXA 6 LA HCLM NR.249./.2.0.1.Q.


R

<]’


ADRESA RE REN


Teren Stațiunea Mamaia, Zona l-Totel Tomis


SUPRAFAȚA

(mp)


188


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

SC PARTHIS SRL
NR. C.U. PENTRU VANZARE

CU

nr.2569/

2010


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚIIîntregire proprietate -terasa, conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 302/2009


Solicitarea de cumpărare nr. 99038/2010 pentru terenul in suprafața de 188mp care constituie domeniu privat al Municipiului Constanta. Terenul ce face obiectul vanzarii este situat in zona Hotelului Tonv.s. Acest activ in suprafața de 1589,70 mp, se afla in proprietatea Societății Parthis SRL conform încheierii de intabulare nr. 73410/28.12.2009, anexata prezentei, in care sunt notate interdicții in baza contractului de ipoteca nr.73410/2009, încheiat cu S.C Bank of Cyprus Public Company LTD Sucursala Romania.

- Terenul propus spre vânzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății — terasa, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009Fata de cele mai sus prezentate, supunem ^pre. analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 188 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.
\TIE .pentru (

QrADi i--;r


^di'eșaîmobilijlui:

STAȚIUNEA MAMAlA,zona Hote! Tomis, : loc. Constant;’.; jud. Constanta

AM \ \ 7 I.A HCI M \R.24.9./-2010-

varizarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 234 mp ee aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


V ANZARF PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

( RJ

ADRESA

1T.RFN

St. PR \FATA

I mp )

DLN1. MIRL

CI MPĂRĂTOR

NR C.L’. l’ENTRl VANZARE

DESTINAȚIA ILRLNLLLI STABILITA PRIN CI VANZARL

OBSERV AȚII

1

>

Stațiunea Mamaia, zona Baza Reparații Tic-Tac

234

ECONOMI

TLDOREL

CC

nr.3205

/20I0

întregire

proprietate-

"Spatii

adiacente

construcțiilor.

alei pietonale.

carosabile.

spatii verzi,

aliniament.

terase

acoperite.

parcaje.

mobilier urban.

panouri

publicitare”

conform PEL

aprobat prin

HCLM

nr.302/2009

Solicitarea de cumpărare nr. 90168/2010

- Terenul constituie domeniu privat    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății    solicitantului

pentru care exista încheierea Jc intabularc nr. 1S367 2007 -Terenul propus spre vânzare conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinaiia de întregire a proprietății "Spatii    adiacente

construcțiilor, alei pietonale. carosabile.    spatii    verzi,

aliniament, terase acoperite, parcaje, mobilier urban, panouri publicitare" conform PUZ aprobat prin HCI M nr.302/2009

•    Fala de cele mai SUS prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobate.

PRI SEDINTI SI DINȚA.

GEORGESCU DANIEL

PLAN DE SJTUATlEpt. CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500


.dresa imobilului:
PLAN DE ÎNCADRARE ÎN    i't t ,

,    ««.Mi.! 'AWJm'


■/


IMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA j !    SERVICIUL CADASTRU

i VIZAT &PFj^iESCHIMBARE jCONSTANTA

PLAN DE SITUAȚIE, Sc. 1:500 *

STAȚIUNEA MAMAIA ZONA RESTAURANT TIC-TU'

Ediția 1994-1997

Anexa ta nr. 90168/20J0    "    ...VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


NR

CRT


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA

(mp)


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARETeren Strada Prel.Bucovinei nr. IE


39,26


S.N.

•‘NUCLEAR

ELECTRICA”

S.A.

SUCURSALA

CNE

CERNAVODA


CU nr.

3230/

2010


Întregire proprietate -echipamente publice,conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999
Solicitarea de cumpărare nr. 139386/2009

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului    Constanta

adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista încheierea de intabulare nr, 10497/2006

-    Terenul propus spre

vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății - echipamente publice conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 39,26 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.
PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL