Hotărârea nr. 248/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.212/26.03.2009”PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.471/24.09.2007-PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Romania

Județul Constanta

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea modificării HCLM nr.212/26.03.2009 - “privind modificarea si completarea HCLM nr.471/24.09.2007- “privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta””

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 11.11.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 136587/02.11.2010, Raportul Comisiei Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetatenesti nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.136535/02.11.2010

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, Legii 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor; HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării “;

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, modificata prin HCLM nr.576/23.11.2007, HCLM nr. 131/27.02.2008, HCLM nr.322/18.06.2008, HCLM nr.601/22.10.2008, HCLM nr.59/29.01.2009, HCLM nr.212/26.03.2009, HCLM nr.296/28.05.2009, HCLM nr.477/09.11.2009;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin. 1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba modificarea si completarea art.2 din HCLM nr.212/26.03.2009, in sensul ca:

- Alin.3 va avea următorul cuprins:

“In caz de neplata a 5 rate succesive, in situația terenului liber, se va rezolvi de drept contractul, părțile fiind repuse in situația anterioara. Prin repunerea pârtilor in

situația anterioara se intelege obligația cumpărătorului de a preda bunul cumpărat corelativ cu obligația Primăriei Municipiului Constanta de a restitui prețul achitat al bunului cumpărat cu excepția comisionului comisiei de vanzari de 4 %, a dobânzilor si majorărilor achitate sau datorate ca urmare a neachitarii celor 5 rate scadente (clauza care constituie pact comisoriu de grad IV). Daca, inaintea contractului de vanzare-cumparare, pentru terenul in cauza a existat o alta relație juridica intre Municipiul Constanta si cumpărător, de tipul concesiunii, inchirierii sau asocierii Primăria Municipiului Constanta va retine si contravaloarea redeventei/chiriei aferenta intregii perioade cuprinse intre autentificarea contractului de vanzare cumpărare si rezolvirea/denuntarea acestuia, odata cu repunerea pârtilor in situația anterioara”.

- Alin.5 va avea următorul cuprins:

“In cazul denunțării unilaterale a contractului de către cumpărător, părțile vor fi repuse in situația anterioara, cumpărătorul avand dreptul la restituirea parțiala a sumei achitate, Primăria Municipiului Constanta urmând sa retina comisionul comisiei de vanzare de 4%, a dobânzilor si a majorărilor achitate sau datorate pana la momentul denunțării contractului. Aceeași soluție se aplica si in situația in care cumpărătorul renunța sa încheie contractul in perioada cuprinsa intre momentul adjudecării sau negocierii si momentul încheierii contractului de vanzare cumpărare in forma autentica”.

“In situația rezolvirii de drept a contractului cat si in cazul denunțării unilaterale a contractului de vanzare cumpărare de către cumpărător, prețul achitat va fi restituit de Primăria Municipiului Constanta in funcție de cursul leu/euro la momentul plătii, in rate al căror cuantum si periodicitate vor fi egale cu cele de care a beneficiat cumpărătorul, reținerea comisionului de 4%, a dobânzilor si majorărilor, facandu-se la prima plata, .”

Art.2 Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.212/26.03.2009 si ale HCLM nr.471/24.09.2007 cu modificările si completările ulterioare, raman neschimbate.

Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 2 0 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

GEORGESCU DANIEL    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA NR....?.1Ș......../

11.11.2010