Hotărârea nr. 247/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. IZVOR NR. 27, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII MEDICALE IN SISTEM "TURA-CONTRATURA", PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI

HOTARARE

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in Municipiul Constanta, strada Izvor nr.27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de “tura - contratura”, precum si aprobarea studiului de oportunitate si a

caietului de sarcini

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 11.11.2010

Având in vedere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr.135145/29.10.2010, Raportul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, r Finanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta, Raportul Comisiei nr. 5 de Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Drepturilor si Libertăților

Cetatenesti si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.135027/28.10.2010;

Vazand prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 “privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale”;

Vazand prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective;    t ‘

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;    <

In temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba concesionarea prin licitație publica, in vederea desfășurării de activitati medicalein sistem de “tura - contratura” a unui spațiu cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, in suprafața totala de 53,52 mp din care suprafața de 26,76 mp ii revine concesionarului, cabinet situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, identificat conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27- identificat conform anexei nr.2 si Caietul de Sarcini privind concesionarea acestui spațiu - identificat conform anexei nr.3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;    si i

Art.3 - Durata maxima a concesiunii, incluzând1 si prelungirea contactului de concesiune pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa initialarnu poate depăși 49 de ani.

Art.4 - Consiliul Local al Municipiului Constanta isi insuseste Raportul de Evaluare privind stabilirea valorii de circulație a spațiului cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27. Nivelul minim al redeventei, care reprezintă si prețul de pornire la licitație este de 14 Euro/mp/an, respectiv 374,64 Euro/an. Raportul de evaluare nr. 135115/29.10.2010 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 - Se împuternicește Primarul ca in numele Municipiului Constanta sa încheie contractul de concesiune pentru spațiul cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, inclusiv modificarea acestuia prin act adițional in funcție de derularea contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Art.6. - Comisia de evaluare a ofertelor se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Constanta si va avea in componenta 7 membri, din care un reprezentant al D.S.P. Constanta si al D.G.F.P. Constanta.

Art.7. - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Urbanism, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiare, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 20

consilierhdin 27 membrii.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CONSTANTA

NR'—2-4-7-1 3r4.3rl. 2-9-10-

ISW. t» 4 i iHL

A-*- *<5

) Cî- Parter

str. Izvor nr. 27. jud. Ckxmtanta.    • ANEXA LA HCLM 247/2010

•o: 1:100

Suprafața utila S= 252.45mp ‘ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


247


2010


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in Municipiul Constanta, strada Izvor nr.27, in vederea desfășurării activității medicale in sistem de “tura contratura”

Pentru întâmpinarea si satisfacerea numeroaselor solicitări adresate Primăriei Municipiului Constanta, exprimate de medici;

-    în vederea sporirii gradului de utilizare a spațiului prin organizarea si funcționarea in sistem “tura-contratura” a unui cabinet medical, situat în municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in suprafața de 53,52 mp din care suprafața de 26,76 mp ii revine concesionarului, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

-    în scopul lărgirii rețelei serviciilor publice de asistenta medicala umana în Municipiul Constanta;

-    in scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor publice de asistenta medicala umana în Municipiul Constanta;

-    pentru sporirea veniturilor bugetului local; v    .

s-a elaborat prezentul Studiu care abordeaza oportumțgțea inițierii procedurii de concesionare a unui spațiu situat în municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in suprafața de 53,52 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, în condiții reglementate de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

1. Descrierea bunului propus pentru concesionare

Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de cabinet medical si este situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr.27, având o suprafața totala de 53,52 mp, din care suprafața de 26,76 mp ii revine concesionarului avand in vedere faptul ca spațiul este folosit in regim de tura-contratura, după cum urmează : suprafața de 12,10 mp reprezintă cabinetul medical si suprafața de 14,66 mp reprezintă o suprafața de folosința comuna.

L *    1 >

v fi»)

2. Motivele de ordin juridic, tehnic, economic, financiar, social si de mediu:

Din punct de vedere juridic: organizarea in cadrul acelorași spatii construite - dar cu orare de funcționare diferite, a doua cabinete medicale distincte - este reglementata prin prevederile art. 6 din Hotărârii de Guvern nr. 884/2004.

Concesionarea prin licitație publica a spatiilor in scopul organizării extensive a desfășurării de activitati medicale in sistem “tura-contratura ” este necesara deoarece art.2 alin. 2.4.al Contractului de concesiune nr. 136934/08.11.2005 interzicea subconcesionarea in tot sau in parte a spațiului unei terte persoane.

*

Din punct de vedere tehnic: concesionarea spațiului in scopul funcționarii in sistem “tura-contratura” a unui nou cabinet medical (in “contratura cu programul de funcționare al cabinetului medical existent al doamnei doctor Ipate Cristina) este avantajoasa deoarece prin sporirea gradului de utilizare extensiva a spatiilor se asigura exploatarea si întreținerea corespunzătoare a imobilului si a bunurilor mobile specifice din dotarea cabinetului medical concesionat.

Clădirea din care fac parte aceste spatii oferite spre concesionare este dotata cu rețele tehnico-edilitare.

Din punct de vedere economic: concesionarea spatiilor este avantajoasa si din punct de ve dere economic atat concedentujui, concesionarului actual, cat si concesionarului potențial, care va organiza funcționarea in sistem “tura-contratura ” si care nu va fi nevoit sa investească pentru realizarea sau extinderea infrastructurii.

Din punct de vedere financiar: concesionarea' spatiilor cu scopul funcționarii in sistem “tura-contratura” a unui cabinet m^Bical, va contribui la sporirea veniturilor bugetului local prin încasarea redeventei, deoarece legislația in vigoare prevede ca “in spatiile in care se...infiinteaza mai multe cabinete medicale in sistem tura-contratura , se incheie contract de concesiune cu fiecare titular de cabinet medical”.

Impozit: Sunt aplicabile prevederile art. 256, alin. (3), din Codul Fiscal potrivit cărora: “Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz

Din punct de vedere social: funcționarea Unui cabinet medical în spațiul scos la licitație va contribui la extinderea rețelei sanitar-medicale umane a municipiului Constanta si va avea un efect benefic asupra lărgirii concurentei si la ridicarea calitatii serviciului public de asistenta medicala în îyțunicipiul Constanta.

Din punct de vedere al mediului încoițjurator: funcționarea in sistem “tura-contratura ” a cabinetului medical în spațiul oferit spre concesionare va avea impact nesemnificativ asupra mediului înconjurător; activitatea cabinetului medical se considera compatibila si complementara cu funcțiunea dominanta a clădirii de Dispensar medical si nu va necesita întreprinderea unor masuri sau acțiuni suplimentare, speciale, în vederea protejării mediului.

3.- Nivelul minim a redeventei concesiunii;

Nivelul minim al redeventei stabilita prin raport de evaluare întocmit in baza HCLM nr.35/2002, care reprezintă si prețul de pornire la licitație este de 14 euro/mp/an, respectiv 374,64 Euro/an.

4.- Modalitatea de acordare a concesiunii:

Se propune aplicarea metodei de concesionare prin licitație publica deschisa, în scopul asigurării accesului unui număr cât’maVVnare de ofertanti - concesionari potențiali, precum si pentru formarea unui preț de piața cât mai real al nivelului redeventei.

5.- Durata concesiunii:

Durata maxima a concesiunii, incluzând si prelungirea contactului de concesiune pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, nu poate depăși 49 de ani.    *

Durata concesionarii spatiilor va fi condiționată de avizele anuale al Colegiului Medicilor din România - eliberate pe baza certificatului de sanatate si a asigurării de răspundere civila, pentru greșeli în activitatea profesionala - încheiata pentru anul respectiv, reglementata prin art.385i alin.(l) - alin.(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

6. Investiții necesare in sarcina concesionarițltiij®|7

Concesionarul potențial va trebui sa coopereze cu concesionarul inițial, respectiv doamna doctor Ipate Cristina in realizarea lucrărilor specifice de intretinere si reparare a spațiului folosit in comun in regim “tura-contratura” (repararea instalațiilor interioare, executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii, dezinfectare si alte acțiuni speciale, impuse de normele si normativele in vigoare care reglementează activitatea cabinetelor medicale).

7.- Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si a Statului Major General, privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de aparare:

Nu se considera necesara obținerea avizului obligatoriu.

iSj '    t'1-'1 ’■

In concluzie, propunem Consiliului Ldclâț., al Municipiului Constanta adoptarea unei hotărâri in vederea demarării procedurii de concesionare prin licitație publica a unui spațiu medical situat in municipiul Constanta str. Izvor nr. 27 in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de “tura - contratura”.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

247 2010

ANEXA 3 LA H.C.L.M. NR.    /_

CAIET DE SARCINI

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in Municipiul Constanta strada Izvor nr.27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de “tura - contratura”

Vilii

SECȚIUNEA I
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Informații generale privind concedentul: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, cu sediul inConstanta, b-dul Tomis nr. 51, cod fiscal RO14758014; tel. 0241/488151; fax: 0241/488195.

Procedura de licitație:

2010, ora


la sediul Primăriei


Licitația se va desfășura în data de _

municipiului Constanta din b-dul Tomis nr. 51.

asca


In vederea participării la licitație ofertantul trebuie sa ]

-garanția de participare la licitație, în valoare de 1600 lei,, .IN,

-contravaloarea caietului de sarcini aferent licitației în suma ae;20 lei.

Nici o oferta nu va fi luata in considerare daca nu va.fi insotita de garanția de participare.

Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancara, care se prezintă in original, in cuantumul precizat, pana la data si pentru perioada prevăzută in documentația de atribuire, sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante.

Garanția de participare se pierde de către ofertantul declarat câștigător daca acesta, isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau daca acesta refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Garanția de participare se restituie ofertantilor declarați necastigatori după semnarea contractului cu ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

Concedentul va publica anunțul de licitație, în Monitorul Oficial al României Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.    Concedentul va asigura obținerea documentației de

atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

Punerea la dispoziție oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, se va face pe sti$OTț,'hărtie, contra - cost ( 20 lei).

Orice persoană interesată are dreptul de a soliciți clarificări privind documentația de atribuire.

Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăși 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. anterior, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Prețul de pornire la licitație este de 14 euro/mp/an, iar pasul de strigare va fi de_.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire.

Procedura de licitație se poate desfășura numai daca^Ițrma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.    f

In cazul in care in urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitație.

In cazul in care nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitații publice, concedentul va decide desfășurarea procedurii de atribuire cu un singur ofertant.

Contractul de concesiune, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Administrației si Internelor nr.946/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat in temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicalei șe ificheie in termen de maximum 15 zile de la data adjudecării, conform modelului-cadru. \ iy

Nesemnarea de către adjudecatar a contractului de concesiune în termenul stabilit duce la pierderea dreptului de a beneficia de concesiune si a garanției de participare, iar spațiul va fi disponibilizat, urmând a fi scos ulterior la licitație.

Neacceptarea caietului de sarcini si a criteriilor de atribuire duce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire.

Orice participant la procedura de licitație are dreptul de a formula contestație împotriva hotărârilor comisiei de evaluare.

Contestația se depune, sub sancțiunea decăderii, in termen de 3 zile de la comunicarea oricărei hotărâri a comisiei de evaluare sau a rezultatului procedurii de atribuire.

Procedura de atribuire se suspenda pe perioada soluționării contestației.

Toți ofertanții implicați in procedura de atribuire vor fi anunțați in scris in ziua primirii contestației.

Contestația se soluționează de concedent in termen de 3 zile de la data primirii acesteia.

Soluția data in urma contestației se comunica tuturor.participanților la procedura de atribuire.

Hotărârea luata de concedent ca urmare a analizei contestației poate fi atacata de cei interesați potrivit normelor de drept.

In cazul respingerii contestației, procedura de atribuire se finalizează prin încheierea contractului.    ,

■    ”* "P1 2 1

~r>'    »

In cazul in care contestația este admisa, concedentul, indiferent de motive, va anula procedura de atribuire aflata in curs, urmând a se organiza o noua licitație.

t- ■,

SECȚIUNEA II
CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII

Pentru atribuirea spațiului sus menționat au fost depuse mai multe cereri, astfel incat, pentru asigurarea transparentei si a unui tratament egal al tuturor solicitanților, este necesara o departajare a acestora, prin organizarea unei licitații publice.

Concesionarea spațiului in scopul funcționarii in sistem “tura-contratura” a unui nou cabinet medical (in contratura cu programul de funcționare al cabinetului medical existent al doamnei doctor Ipate Cristina) este avantajoasa deoarece prin sporirea gradului de utilizare extensiva a spatiilor se asigura exploatarea si întreținerea corespunzătoare a imobilului si a bunurilor mobile specifice din dotarea cabinetului medical concesionat.

3. PREȚUL CONCESIUNII

Nivelul minim al redeventei stabilita prin raport de evaluare întocmit in baza HCLM nr.35/2002, care reprezintă si prețul de pornire la licitațțe este de 14 Euro/mp/an, respectiv 374,64 Euro/an.

Modul de achitare al prețului concesiunii cât si clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

Pentru neplata redeventei in termenele prevăzute, se vor percepe penalități in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere .

4. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se stabilește de către parti, nu poate fi mai mica de 15 ani si nu poate depăși durata prevăzută de actele normative in vigoare.

In situația in care concesionarul îndeplinește condițiile in vederea pensionarii pentru limita de varsta la un termen care se înscrie in cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va incheia pe o perioada care sa nu depaseasca data limita de pensionare.

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, astfel incat durata intregului contract sa nu depaseasca 49 de ani.

5. INTERDICȚII SI SANCȚIUNI

Se interzice concesionarului subconcesionarea in t(ot sau in parte, unei terte persoane, a spațiului care face obiectul contractului de concesiune. '    1

Schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune.

SECȚIUNEA III
INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE, A OFERTELOR
1. ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de

atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculata de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele se depun la noul sediu al Primăriei municipiului Constanta de la City Park Mall -

Sky Level, b-dul Alexandru Lapusneanu nr. 116 C, până la data limita precizata in anunțul procedurii de licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei

interesate.    (

>

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.    .    “

Ofertele se redactează in limba romana.

Ofertanții transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul „Oferte", precizandu-se data si ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa conțină:

a)    o fisa cu informații privind ofertantul, insotita de copie a cârtii de identitate si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

b)    acte doveditoare privind statutul profesional (diplome, certificate, atestate etc);

c)    acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.

d)    dovada achitării garanției de participare la licitație (scrisoare de garanție bancara) sau prin depunerea sumei in numerar la casieria Primăriei municipiului Constanta.

Cunantumul garanției de participare = 1600 lei.

Perioada de valabilitate este de 90 de zile calendaristice.

Plicul interior va conține informații privind calitățile si capacitățile ofertanților, conform solicitărilor concedentului (criterii de atribuire). Pe acesta se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Plicurile sigilate se predau comisiei    de    evaluare in ziua fixata pentru

deschiderea lor.

Fiecare participant poate depune o singura oferta.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de către ofertant.

2. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECȚIE , Z ,

Criteriile de calificare sunt următoarele :

1.    ofertantul trebuie sa fie licențiat in științe medicale; in acest sens va depune copie a diplomei

de licența;    3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.    ofertantul trebuie sa dețină autorizație de libera practica, pe care o va atașa in copie;

3.    ofertantul trebuie sa fie înregistrat in registrul unic al cabinetelor medicale, sens in ca<e va prezenta copia certificatului de înregistrare;

4.    ofertantul trebuie sa aiba contract furnizare servicii medicale încheiat cu Casa Județeană de

Asigurări de Sănătate pe care il va atașa in copie;

5.    certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor;

6.    cazier fiscal.

■ 1,

C) Număr de pacienți - 30 puncte

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are inscrisi pe listele proprii un număr de pacienți care sa nu fie mai mic decât numărul prevăzut de actele normative in vigoare, pacienți asigurați și persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale.

Acordarea punctajului se va face asrfel:

Pmax se acorda pentru ofertantul cu cel mai mare număr de pacienți. Pentru celelalte oferte, punctajul aferent se calculează astfel:

Pn = (Nn/Nmax)xPmax, unde:

Nn = numărul de pacienți corespunzători ofertantului caruia i se calculează punctajul.

4.    LICITAȚIA

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertant;.

Plicurile, inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzuta in anunțul de licitație sau in anunțul negocierii directe, după caz.

După deschiderea plicurilor exterioare in ședința-publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu conțin totalitatea documentelor si a datelor solicitate.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte sa întrunească condițiile cerute.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal in care se va menționa rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare si de către ofertanții prezenți.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de selecție si calificare prevăzute la pct.2 din caietul de sarcini al concesiunii.

In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de calificare si selecție, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de calificare si selecție si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.

In baza procesului-verbal , comisia de evaluare întocmește, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care îl transmite Primarului Municipiului Constanta.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale, căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. Raportul prevăzut se depune la dosarul concesiunii.

Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de eyalyare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie sa răspundă la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.

5.    DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplica criteriile de atribuire prevăzute in prezentul caiet de sarcini (pct.3).

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute la pct.3.

Oferta câștigătoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj in urma evaluării criteriilor de atribuire.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obținut pentru criteriul prevăzut la pct.3 lit. A, iar in cazul egalității in . continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obținut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la pct.3 lit.B .

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, in temeiul criteriilor de atribuire, secretarul acesteia întocmește procesuj-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.    $ ' '    '

In baza procesului-verbal , comisia de evaluare întocmește, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite Primarului Municipiului Constanta.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa si pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Anunțul de atribuire se afișează la sediul concedentului.

SECȚIUNEA IV
CONTRACTUL DE CONCESIUNE*
1.ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune se încheie in termen de maximum 15 zile de la data adjudecării, conform modelului-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului administrației si internelor.

’    «i    . i

Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute in caietul de sarcini si clauzele convenite de părțile contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fara a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute in caietul de sarcini. ,    ,

Contractul de concesiune va fi încheiat in limba româna, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.    V ,.t(l

In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depună, cu titlu de garanție, o suma de 3200 lei, reprezentând suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, in condițiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.

2.EFECTELE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

A. Drepturile si obligațiile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul imobil care face obiectul contractului de concesiune.

Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a spațiului in care funcționează cabinetul medical individual.

Concesionarul este obligat sa utilizeze si sa întrețină spatiile de folosința comuna ca un bun gospodar.

Concesionarul este obligat sa achite contravaloarea utilităților (apa curenta, energie electrica, energie termica), in cuantumul rezultat ca urmare aplicării->bptei.indivize din spatiile de foit sința comuna si va răspunde solidar cu ceilalți concesionari pentru âchitarea acestora.

Concesionarul este obligat sa suporte cheltuielile efecfdâte pentru întreținerea spatiilor de folosința comuna si va răspunde solidar cu ceilalți concesionari .pentru achitarea acestora.

Concesionarul este obligat sa plătească redeventa.

Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv investițiile realizate, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității sau serviciului public, in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.


Concesionarul Sanatatii, specifice


are obligația de sistemului sanitar


a onora

J

(efectuare

medicala de specialitate anumitor categorii reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.


'anumite solicitări ale Ministerului de    gărzi,    acordare de    asistenta

de    pacienți etc),    care    vor fi


' -CCb ■ i ac


B. Drepturile si obligațiile concedentului

Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care sau serviciului public,


concesionat, sa este satisfăcut


verifice

interesul


verificând respectarea


public prin realizarea activității obligațiilor asumate de concesionar.

Verificarea se va efectua numai cu transmisa cu cel puțin 48 de ore înaintea verificării.

Concedentul este obligat sa nu il drepturilor rezultate din contractul de concesiune.


notificarea prealabila a concesionarului tulbure pe concesionar in exercițiul


Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de contract.

Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor concesionarului, daca are cunoștința despre aceasta.


3. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.    ',-of V ,

In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ide concesiune ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva.

In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanța judecătoreasca competenta.

Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate sa constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea de la obligațiile sale contractuale.

4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Contractul de concesiune inceteaza in următoarele situații:

-la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca părțile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condițiile legii;

-in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

-in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

-in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

-la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțați, fata plata unei despăgubiri;

-schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;    Watt 1

-concesionarul poate denunța unilateral contradtul ae concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunțării; ,;

-in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfășoară activitate medicala.

Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

5.    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

6.    FORȚA MAJORA

f

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza contractului de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, astfel cum este definita in lege.

Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile-fn Vederea limitării consecințelor lui.

Daca in termen de 30 zile de la producere ev^ninjț^ptul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa isi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

7.    NOTIFICĂRI

In accepțiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in contractul de concesiune.

In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Daca notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

Notificările verbale nu se iau in considerare.

8. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UȚlLlZARE A CAILOR DE ATAC
LITIGII

lie-hv ''

Soluționarea litigiilor apărute in legăturajt - cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractului des cpncesiune, precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea in justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicție se afla sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

9

Subsemnatul _.domiciliat în

_Str._ nr._Bl._Sc._

Ap._, doresc să particip la licitația publică deschisă privind concesionarea unui

spațiu cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de „tura-contratura”.

Declar că am luat cunoștință de condițiile impuse prin documentele licitației și sunt de acord cu acestea.

Data_

OFERTANT

(SEMNĂTURA Șl PARAFA)

' jtSi’ »

vi irrh

OFERTANTUL_ (denumire, nume ,sediu, adresa, tel/fax)

FORMULAR DE OFERTA

Denumirea obiectului licitației publice deschise:

concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de

,tura-contratura”.

Către,

Primăria Constanta

»

B-dul Tomis nr.51

în urma examinării documentelor licitației, a căror primire este astfel


documentele licitației.

Ma oblig, în cazul în care oferta este acceptată, să plătesc o redeventa

anuala in valoare de_lei, echivalentul sumei de_

EURO la data de_(1EURO =_lei), ce se va achita Primăriei

Municipiului Constanța.

în cazul în care oferta este acceptată, voi respecta condițiile impuse prin caietul de sarcini si contractul de concesiune.

Consimt să mențin prețul adjudecat pentru o perioadă de 90 zile, corespunzător perioadei de valabilitate a ofertei, acesta urmând să fie acceptat de către noi în orice moment înainte de expirarea acestei perioade.

Până la definitivarea contractului, această ofertă împreună cu acceptul Dvs. în scris vor constitui un contract angajant intre noi.


OFERTANT


Astăzi_OFERTANTUL_

(denumire, nume .sediu, adresa, tel/fax)

FIȘA CU INFORMAȚII privind ofertantul

Subsemnatul_, declar pe propria răspundere

următoarele informații:

I

1.    Forma socială:

(forma de organizare)

2.    Sediul social:    j v's ’

(adresa completă a sediului central, telefon/telex/telefax)

3.    Autorizație de libera practica :_

(numărul și data înmatriculării)

4.    Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale:

5.    Contract furnizare servicii medicale încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de

Sanatate: __

6.    Certificat de acreditare eliberat de Compartimentul de acreditare al CAS

Constanta_

7.    Certificat fiscal_-

8.    Cazier fiscal_.

Astăzi


OFERTANT

ROMCONTROL S.Ă. București - Departamentul Evaluări

RAPORT DE EVALUARE

privind

„ACTIV IMOBILIAR - Spațiu medical55

•    amplasament: județul Constanța, municipiul Constanța, Strada Izvor nr. 27 - în suprafață de 53,52 mp în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură contratură (respectiv 26,76 mp - CONTRATURA).

•    Nota de comandă nr. 133585/25.10.2010 poziția 2

SINTEZA EVALUĂRII

Tipul proprietății:

proprietate imobiliară SPAȚIU MEDICAL în suprafață de 53,52 mp cu desfășurarea activității medicale în sistem tură contratură

Localizare:

i'i-țțfț'iți’îryîji] C'ewistfiwtfi ?W C'nnztnntn Stimula fevnr nr

Scopul evaluării:

stabilirea redevenței aferentă spațiului cu destinația de cabinet medical în vederea desfășurării activității medicale în sistem tură-contratură.

mzaliiaf•

rntv0crif1 slrorU rit* rwfvryvît>ftitf>

" ----- --------- ’

Tipul valorii estimate:

..... ~ cj...... • ±- • ••• £■ - - r ' ' .....

valoarea de piață

Evaluator:

Șțr ROMCONTROL SA București

Beneficiar-destinatar:

Primăria Municipiului Constanța

Data evaluării:

28.10.2010

Data inspecției:

27.10.2010

Data raportului:

28.10.2010

Cursul BNR valabil în

28.10.2010:1 EUR = 4,2819 lei, 1USD = 3,0934 lei

Destinația

spațiu medical cu desfășurarea activității medicale în sistem tură-contratură

Situația proprietății Ia data evaluării:

Spațiul medical în suprafață de 53,52 mp, din municipiu Constanța, constituie domeniu privat al municipiului Constanța.

Conform Contract de concesiune nr. 136933/08.11.2005 acest spațiu este concesionat de către

do.Arnnn TPATTl Cnstinn "Riiop/nuA în r^ciin tnr.A-c.n'ntrntîîrn nc ti np/rinHflH Hc 15 htu îhî* nHîiH 1h

08.11.2009 a lucrat împreună cu dr. Cealera Sultana în acest program tură-contratură.

Evaluatorul a analizat documentele din dosarul cu Nota de comandă 133585/25.10.2010 poziția

2 și a procedat la inspectarea directă a locației ce face obiectul prezentului raport. Datele și informațiile respective au fost sintetizate în cadrul cap. 2 si 3 și utilizate pentru efectuarea unei evaluări corecte.l>i /îpu    tttp, sistem iuiu curutui

(respectiv 26,76 mp - CONTRATURA). Strada Izvor nr.

1

OBIECTUL CONCESIUNII

Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de cabinet medical si este situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr.27, având o suprafața totala de 53,52 mp, din care suprafața de 26,76 mp ii revine concesionarului avand in vedere faptul ca spațiul este folosit in regim de tura-contratura, astfel: suprafața de 12,10 mp reprezintă cabinetul medical si suprafața de 14,66 mp reprezintă o suprafața de folosința comuna.

In contractul de concesiune se vor prevedea spatiile de folosința comuna, modalitatea de exploatare si modul de suportare a cheltuielilor reprezentând intretinerea acestora.

Spațiul menționat face parte din domeniul privat al municipiului Constanta, potrivit H.C.L.M. nr.312/25.05.2005 privind trecerea din domeniul public in dbmeniul privat al municipiului Constanta a imobilelor in care funcționează cabinete medicale infiintate potrivit O.U.G. nr.124/1998.

Spațiul concesionat va fi utilizat doar in scopul desfășurării de activități medicale.

Vis’1'-,

i iți î î ’

2

MOTIVELE ACORDĂRII CONCESIUNII "

Spațiul cu destinația de cabinet medical care urmează a fi concesionat a devenit vacant prin incetarea valabilității contractului de concesiune al fostului titular, contractul fiind încheiat, potrivit legii, pana la data limita de pensionare.

3

CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

4

Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriile de atribuire prevăzute in documentația de atribuire.    ;

5

Criteriile de atribuire aplicate ofertelor si ponderea alocata criteriilor de atribuire sunt următoarele :

6

A)    Activitate desfasurata in cabinet in program tura - 40 puncte

7

B)    Nivelul redeventei - 30 puncte    - ■ ‘

8

Pentru criteriul de atribuire „redeventa" punctajul se acorda astfel:

9

Punctajul maxim Pmax se acorda ofertei cu cea mai mare valoare a redeventei (Vmax). Pentru celelalte oferte, punctajul acordat se calculează astfel :

10

Pn = (Vn/Vmax)xPmax, unde :

11

Vn = valoarea redeventei corespunzătoare ofertei careia i se calculează punctajul; Nu se accepta ofertele care au un nivel al redeventei mai mic de 374,64 Euro/an.