Hotărârea nr. 246/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL IN SUPRAFATA DE 48,30MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. IZVOR NR. 27, PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI

HOTARARE

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical in suprafața de 48,30 mP situat in municipiul Constanta str. Izvor nr. 27, precum si aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini

r-


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de    _.

^v'anâ1 °in vedere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr. 122298/28.09.2010, Raportul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, Finanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta, Raportul Comisiei nr. 5 de Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Drepturilor si Libertăților Cetatenesti si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l22262/28.09.2010;

Vazand prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 “privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale”;

Vazand prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin.l, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala," republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba concesionarea prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, in suprafața de 48,30 mp, situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, identificat conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, in suprafața de 48,30 mp, situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27- identificat conform anexei nr.2 si Caietul de Sarcini privind concesionarea acestui spațiu - identificat conform anexei nr.3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3 - Durata maxima a concesiunii, incluzând si prelungirea contactului de concesiune pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, nu poate depăși 49 de ani.

Art.4 - Consiliul Local al Municipiului Constanta isi insuseste Raportul de Evaluare privind stabilirea valorii de circulație a spațiului cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, in suprafața de 48,30 mp, situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27. Nivelul minim al redeventei, care reprezintă si prețul de pomțre la licitație este de 14,04 Euro/mp/an, respectiv 678,13 Euro/an.    ,

Raportul de evaluare nr. 122501/29.09.2010 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 - Se imputemiceste Primarul ca in numele Municipiului Constanta sa incheie contractul de concesiune pentru spațiul cu destinația de cabinet medical apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, in suprafața de 48,30 mp, situat immunicipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, inclusiv modificarea acestuia prin act adițional in funcție de derularea contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Art.6. - Comisia de evaluare a ofertelor se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Constanta si va avea in componenta 7 membri, din care un reprezentant al D.S.P. Constanta si al D.G.F.P. Constanta.

Art.7. - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției Urbanism, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiare, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de    consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

w'’ț. I I- IV*

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

NR. 246    / 11.11.2010


CI- Etaj


itr. Izvor nr. 27, jud. Constante.


ANEXA LA HCLM 245/2Q10


gro: 1:100

Suprafața utila S= 248.90mp
ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


245


2010


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical in suprafața de 48,30 mP situat in municipiul Constanta str. Izvor nr. 27

Pentru întâmpinarea si satisfacerea numeroaselor solicitări adresate Primăriei Municipiului Constanta, exprimate de medici;

-    în vederea sporirii gradului de utilizare a spațiului prin organizarea si funcționarea unui cabinet medical, situat în municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in suprafața de 48,30 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

-    în scopul lărgirii rețelei serviciilor publice de asistenta medicala umana în Municipiul Constanta;

-    in scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor publice de asistenta medicala umana în Municipiul Constanta;

-    pentru sporirea veniturilor bugetului local;

s-a elaborat prezentul Studiu care abordeaza oportunitatea inițierii procedurii de concesionare a unui spațiu situat în municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in suprafața de 48,30 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, în condiții reglementate de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 pricind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

1.    Descrierea bunului propus pentru concesionare

Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de cabinet medical si este situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr.27, având o suprafața de 48,30 mp, după cum urmează : suprafața de 10,92 mp reprezintă sala de consultație, suprafața de 8,07 mp reprezintă sala de tratamente, iar 29,31 mp reprezintă suprafața de folosința comuna, respectiv hol, sala de așteptare, grupuri sanitare.

2.    Motivele de ordin juridic, tehnic, economic, financiar, social si de mediu:

Din punct de vedere juridic: organizarea unei licitații publice în vederea concesionarii spațiului aferent cabinetului medical - este reglementata de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 884/2004.

Din punct de vedere tehnic: concesionarea spațiului in scopul funcționarii unui cabinet medical este avantajoasa deoarece prin sporirea gradului de utilizare a spațiului se asigura exploatarea si întreținerea corespunzătoare a imobilului.

Clădirea din care face parte acest spațiu oferit spre concesionare este dotat cu rețele tehnico-edilitare.

Din punct de vedere economic: concesionarea spațiului este avantajoasa si din punct de vedere economic atât concedentului, cât si concesionarului potențial, care nu va fi nevoit sa investească pentru realizarea sau extinderea infrastructurii.

Din punct de vedere financiar: concesionarea spațiului cu scopul funcționarii unui cabinet medical, va contribui la spdfirea veniturilor bugetului local prin încasarea redeventei.

Impozit: Sunt aplicabile prevederile art. 256;* alin. (3), din Codul Fiscal potrivit cărora: “Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz

Din punct de vedere social: funcționarea unui cabinet medical în spațiul scoas la licitație va contribui la extinderea rețelei sanitar-medicale umane a municipiului Constanta si va avea un efect benefic asupra lărgirii concurentei si la ridicarea calitatii serviciului public de asistenta medicala în Municipiul Constanta.

Din punct de vedere al mediului încorițj urător: funcționarea cabinetului medical în spațiul oferit spre concesionare va avea impact nesemnificativ asupra mediului înconjurător; activitatea cabinetului medical se considera compatibila si complementara cu funcțiunea dominanta a cladirfî'^b1 Dispensar medical si nu va necesita întreprinderea unor masuri sau acțiuni suplimentare, speciale, în vederea protejării mediului.

3.- Nivelul minim a redeventei concesiunii;

Nivelul minim al redeventei stabilita prin raport de evaluare intocmit in baza HCLM nr.3 5/2002, care reprezintă si prețul de pornire la licitație este de 14,04 euro/mp/an, respectiv 678,13 Euro/an.

4.- Modalitatea de acordare a concesiunii:

Se propune aplicarea metodei de concesionare prin licitație publica, în scopul asigurării accesului unui număr cât mai mare de ofertanti - concesionari potențiali, precum si pentru formarea unui preț de piața cât mai real al nivelului redeventei.

’l ' șui.

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 -488101;Tel: 0040-41 - 488105; 8T100 CONSTANTA-ROMANIA

5.    - Durata concesiunii:    '

Durata maxima a concesiunii, incluzând si prelungirea contactului de concesiune pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, nu poate depăși 49 de ani.    < -

Durata concesionarii spatiilor va fi condiționată de avizele anuale al Colegiului Medicilor din România - eliberate pe baza certificatului de sanatate si a asigurării de răspundere civila, pentru greșeli în activitatea profesionala - încheiata pentru anul respectiv, reglementata prin art.385 alin.(l) - alin.(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

6.    - Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si a Statului Major General, privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de aparare:

Nu se considera necesara obținerea avizului obligatoriu.

I:

In concluzie, propunem Consiliului Local al Municipiului Constanta adoptarea unei hotărâri in vederea demarării procedurii de concesionare prin licitație publica a unui spațiu medical in suprafața de 48,30 mp situat in municipiul Constanta str. Izvor nr. 27.    ’

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ANEXA 3 LA H.C.L.M. NR.


245


2010


CAIET DE SARCINI

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de cabinet medical in suprafața de 48,30 mp situat in municipiul Constanta str. Izvor nr. 27

SECȚIUNEA I

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Informații generale privind concedentul: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, cu sediul in Constanta, b-dul Tomis nr. 51, cod fiscal RO14758014; tel. 0241/488151; fax: 0241/488195.

Procedura de licitație:

la sediul Primăriei


Licitația se va desfășura în data de _ ora

municipiului Constanta din b-dul Tomis nr. 51.    i

In vederea participării la licitație ofertantul trebuie sa plătească :

-garanția de participare la licitație, în valoare de 1439,35 lei?

-contravaloarea caietului de sarcini aferent licitației în suma de 20 lei.

Nici o oferta nu va fi luata in considerare daca nu va fi insotita de garanția de participare.

Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancara, care se prezintă in original, in cuantumul precizat, pana la data si pentru perioada prevăzută in documentația de atribuire, sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante.

Garanția de participare se pierde de către ofertantul declarat câștigător daca acesta, isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau daca acesta refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Garanția de participare se restituie ofertantilor declarați necastigatori după semnarea contractului cu ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

Concedentul va publica anunțul de licitație, în Monitorul Oficial al României Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală.

Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.    Concedentul vta)j|:£sigura obținerea documentației de

atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o^liditare în acest sens.

Punerea la dispoziție oricărei persoane interesate cafe ^ înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, se va face pe suport hârtie, contra - cost ( 20 lei).

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăși 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. anterior, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Prețul de pornire la licitație este de 14,04 euro/mp/an, iar pasul de strigare va fi de

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care |îfl^heste cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire.    :

Procedura de licitație se poate desfășură numai daca ihurma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.    i

In cazul in care in urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitație.

In cazul in care nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitații publice, concedentul va decide desfășurarea procedurii de atribuire cu un singur ofertant.

Contractul de concesiune, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Administrației si Internelor nr.946/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat in temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale se incheie in termen de maximum 15 zile de la data adjudecării, conform modelului-cadru.

Nesemnarea de către adjudecatar a contractului de concesiune în termenul stabilit duce la pierderea dreptului de a beneficia de concesiune si a garanției de participare, iar spațiul va fi disponibilizat, urmând a fi scos ulterior la licitație.

Neacceptarea caietului de sarcini si a criteriilor de atribuire duce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire.

Orice participant la procedura de licitație are dreptul de a formula contestație împotriva hotărârilor comisiei de evaluare.

Contestația se depune, sub sancțiunea decăderii, in termen de 3 zile de la comunicarea oricărei hotărâri a comisiei de evaluare sau a rezultatului proc^duri^ de atribuire.

Procedura de atribuire se suspenda pe perioada soluționării contestației.

Toți ofertanții implicați in procedura de atribuire vor fi anunțați in scris in ziua primirii contestației.

Contestația se soluționează de concedent in termen de 3 zile de la data primirii acesteia.

Soluția data in urma contestației se comunica tuturor participanților la procedura de atribuire.

Hotărârea luata de concedent ca urmare a analizei contestației poate fi atacata de cei interesați potrivit normelor de drept.

In cazul respingerii contestației, procedura de atribuire se finalizează prin încheierea contractului.

In cazul in care contestația este admisa, concedentul, indiferent de motive, va anula procedura de atribuire aflata in curs, urmând a se organiza o noua licitație.

SECȚIUNEA II

CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII

1. OBIECTUL CONCESIUNII

Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de cabinet medical si este situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr.27, având o suprafața de 4$$pmp, după cum urmează : 10,92 mp - sala de consultație, 8,07 mp - sala de tratamente si 29,3 Trhp - din suprafața de folosința comuna de 99,85 mp reprezentând: hol, sala de așteptare, grupuri sanitare:'

In contractul de concesiune se vor prevedea spatiile de folosința comuna, modalitatea de exploatare si modul de suportare a cheltuielilor reprezentând întreținerea acestora.

Spațiul menționat face parte din domeniul privat al municipiului Constanta, potrivit H.C.L.M. nr.312/25.05.2005 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta a imobilelor in care funcționează cabinete medicale infiintate potrivit O.U.G. nr.124/1998.

Spațiul concesionat va fi utilizat doar in scopul desfășurării de activități medicale.

2. MOTIVELE ACORDĂRII CONCESIUNII

Spațiul cu destinația de cabinet medical care urmează a fi concesionat a devenit vacant prin incetarea valabilității contractului de concesiune al fostului titular, contractul fiind încheiat, potrivit legii, pana la data limita de pensionare.

Pentru atribuirea spațiului sus menționat au fost depuse mai multe cereri, astfel incat, pentru asigurarea transparentei si a unui tratament egal al tuturor solicitanților, este necesara o departajare a acestora, prin organizarea unei licitații publice.

De asemenea, atribuirea contractului de concesiune pentru spațiul sus menționat este necesara pentru asigurarea exploatării eficace in regim de continuitate si de permanenta a spațiului in care funcționează cabinetul medical individual.

3. PREȚUL CONCESIUNII

Nivelul minim al redeventei stabilita prin raport'-evaluare intocmit in baza HCLM nr.35/2002, care reprezintă si prețul de pornire la licrtație^este de 14,04 Euro/mp/an, respectiv 678,13 Euro/an.

Modul de achitare al prețului concesiunii cât si clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

Pentru neplata redeventei in termenele prevăzute, se vor percepe penalități in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere .

4. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se stabilește de către parti, nu poate fi mai mica de 15 ani si nu poate depăși durata prevăzută de actele normative in vigoare.

In situația in care concesionarul îndeplinește condițiile in vederea pensionarii pentru limita de varsta la un termen care se inscrie in cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va incheia pe o perioada care sa nu depaseasca data limita de pensionare.

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, astfel incat durata întregului contract sa nu depaseasca 49 de ani.

5. INTERDICȚII SI SANCȚIUNI

tp^sau in parte, unei terte persoane, a


Se interzice concesionarului subconcesionarea jin spațiului care face obiectul contractului de concesiune.

Schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune.

SECȚIUNEA III

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

1. ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de

atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculata de la data deschiderii ofertelor. Ofertele se depun la noul sediu al Primăriei municipiului Constanta de la City Park Mall -

Sky Level, b-dul Alexandru Lapusneanu nr.l 16 C, până la data limita precizata in anunțul procedurii de licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv fdtțâi, majoră, cad în sarcina persoanei interesate.    nțt

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât ceă stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.    x

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această

dată.    ‘ , ,

Ofertele se redactează in limba romana.    , .

•fc

Ofertanții transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul „Oferte", precizandu-se data si ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa conțină:

a)    o fisa cu informații privind ofertantul, insotita de copie a cârtii de identitate si o declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

b)    acte doveditoare privind statutul profesional (diplome, certificate, atestate etc);

c)    acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.

d)    dovada achitării garanției de participare la licitație (scrisoare de garanție bancara) sau prin depunerea sumei in numerar la casieria Primăriei municipiului Constanta.

Cunantumul garanției de participare = 1439,35 lei.

Perioada de valabilitate este de 90 de zile calendaristice.

Plicul interior va conține informații privind ‘calitățile si capacitățile ofertanților, conform solicitărilor concedentului (criterii de atribuire). Pe acesta se irscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Plicurile sigilate se predau comisiei de '^Vhluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

Fiecare participant poate depune o singura oferta.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de către ofertant.

2. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECȚIE

Criteriile de calificare sunt următoarele :

1.    ofertantul trebuie sa fie licențiat in științe medicale; in acest sens va depune copie a diplomei de licența;

2.    ofertantul trebuie sa dețină autorizație de libera practica, pe care o va atașa in copie;

3.    ofertantul trebuie sa fie înregistrat in registrul unic al cabinetelor medicale, sens in care va prezenta copia certificatului de înregistrare;

4.    ofertantul trebuie sa aiba contract furnizare servicii medicale incheiat cu Casa Județeană de

Asigurări de Sănătate pe care il va atașa in copie;

5.    certificat fiscal valabil la data deschiderii ofertelor;

6.    cazier fiscal.

3. CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia dș^aluare aplica criteriile de atribuire prevăzute in documentația de atribuire.    H '

Criteriile de atribuire aplicate ofertelor si ponderea alocata criteriilor de atribuire sunt următoarele:    ,

A)    Nivelul redeventei - 50 puncte

Pentru criteriul de atribuire „redeventa" punctajul se acorda astfel:

Punctajul maxim Pmax se acorda ofertei cu cea mai mare valoare a redeventei (Vmax). Pentru celelalte oferte, punctajul acordat se calculează astfel:

Pn = (Vn/Vmax)xPmax, unde :

Vn = valoarea redeventei corespunzătoare ofertei careia i se calculează punctajul; Nu se accepta ofertele care au un nivel al redeventei mai mic de 374,64 Euro/an.

B)    Număr de pacienți - 30 puncte

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are inscrisi pe listele proprii un număr de pacienți care sa nu fie mai mic decât numărul prevăzut de actele normative in vigoare, pacienți asigurați și persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale.

Acordarea punctajului se va face astfel:

Pmax se acorda pentru ofertantul cu cel mai mare număr de pacienti. Pentru celelalte oferte, punctajul aferent se calculează astfel:

Pn - (Nn/Nmax)xPmax, unde:

Nn = numărul de pacienti corespunzători ofertantului caruia i se calculează punctajul.

C) Pregătire profesionala - 20 puncte

Acordarea punctajului se va face astfel:    .

Pmax se acorda pentru ofertantul care deține numărul cel mai mare de specializări medicale si/sau competente profesionale cu drept de practica. j<u

Pentru celelalte oferte, punctajele se acorda de către Comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia.

4.    LICITAȚIA

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.

Plicurile, inchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzuta in anunțul de licitație sau in anunțul negocierii directe, după caz.

După deschiderea plicurilor exterioare in ședința publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu conțin totalitatea documentelor si a datelor solicitate.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte sa întrunească condițiile cerute.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal in care se va menționa rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertanții prezenți.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de selecție si calificare prevăzute la pct.2 din caietul de sarcini al concesiunii.

In urma analizării ofertelor de către comisia de, evaluare. pe baza criteriilor de calificare si selecție, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de calificare si selecție si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.

In baza procesului-verbal , comisia de evaluare întocmește, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care îl transmite Primarului Municipiului Constanta.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. Raportul prevăzut se depune la dosarul concesiunii.

Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie sa răspundă la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.    1

5.    DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia dp^evaluare aplica criteriile de atribuire prevăzute in prezentul caiet de sarcini (pct.3).

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, finand seama de ponderile prevăzute la pct.3.

Oferta câștigătoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj in urma evaluării criteriilor de atribuire.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obținut pentru criteriul prevăzut la pct.3 lit. A, iar in cazul egalității in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obținut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la pct.3 lit.B .

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, in temeiul criteriilor de atribuire, secretarul acesteia întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.

In baza procesului-verbal , comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite Primarului Municipiului Constanta.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa si pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Anunțul de atribuire se afișează la sediul concedentului.

SECȚIUNEA IV    ’»•

CONTRACTUL DE CONCESIUNE

l.INCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune se incheie in termen de maximum 15 zile de la data adjudecării, conform modelului-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului administrației si internelor.

Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute in caietul de sarcini si clauzele convenite de părțile contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fara a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute in caietul de sarcini.

Contractul de concesiune va fi incheiat in limba romana, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depună, cu titlu de garanție, o suma de 2878,70 lei, reprezentând suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

In cazul in care ofertantul declarat câștigător refula încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, in condițiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.

2.EFECTELE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

i !

A. Drepturile si obligațiile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul imobil care face obiectul contractului de concesiune.

Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a spațiului in care funcționează cabinetul medical individual.

Concesionarul este obligat sa utilizeze si sa întrețină spatiile de folosința comuna ca un bun gospodar.

Concesionarul este obligat sa achite contravaloarea utilităților (apa curenta, energie electrica, energie termica), in cuantumul rezultat ca urmare aplicării cotei indivize din spatiile de folosința comuna si va răspunde solidar cu ceilalți concesionari pentru achitarea acestora.

Concesionarul este obligat sa suporte cheltuielile efectuate pentru întreținerea spatiilor de folosința comuna si va răspunde solidar cu ceilalți concesionari pentru achitarea acestora.

Concesionarul este obligat sa plătească redeventa.

Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclușiy investițiile realizate, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității sau serviciului public, in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.    <

In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

Concesionarul Sanatatii, specifice


are obligația de sistemului sanitar


anumite solicitări ale Ministerului de    gărzi,    acordare de    asistenta

de    pacienți etc),    care    vor fi


a onora (efectuare

medicala de specialitate anumitor categorii reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.

B. Drepturile si obligațiile concedentului

imobil concesionat, sa verifice in care este satisfăcut interesul public, verificând respectarea


Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul public prin realizarea activității sau serviciului obligațiilor asumate de concesionar.

prealabila a concesionarului

concesionar in exercițiul


Verificarea se va efectua numai cu notificarea, transmisa cu cel puțin 48 de ore înaintea verificării.

Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod uni^țeral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de contract.

Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor concesionarului, daca are cunoștința despre aceasta.

3.    MODIFICAREA CONTRACTULUI

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva.

In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanța judecătoreasca competenta.

Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate sa constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea de la obligațiile sale contractuale.

4.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune inceteaza in următoarele situații:

-la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dașa,părțile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condițiile legii;    < MV

-in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

-in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

-in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

-la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

-schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;

-concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunțării;

-in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfășoară activitate medicala.

Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

5.    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa. :i ' 1

6.    FORȚA MAJORA

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza contractului de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, astfel cum este definita in lege.

Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

Daca in termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa isi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

7. NOTIFICĂRI

In accepțiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in contractul de concesiune.

In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.    ,. / .

Daca notificarea se trimite prin telex sau prirț fax;’ ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

Notificările verbale ftu se iau in considerare.

8. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC

LITIGII

Soluționarea litigiilor apărute in legătura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea injustiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicție se afla sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

9

Subsemnatul _.domiciliat în

_Str.__ nr._Bl._Sc.__

Ap._, doresc să particip la licitația publică deschisă privind concesionarea unui

spațiu cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de „tura-contratura”.

Declar că am luat cunoștință de condițiile impuse prin documentele.licitației și sunt de acord cu acestea.

Data_

OFERTANT

(SEMNĂTURA Șl PARAFA)

-ist

OFERTANTUL_

(denumire, nume ,sediu, adresa, tel/fax)

FORMULAR DE OFERTA

Denumirea obiectului licitației pdblice deschise:

concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de

„tura-contratura”.

Către,

Primăria Constanta

r

B-dul Tomis nr.51

în urma examinării documentelor licitației, a căror primire este astfel

confirmată, eu, subsemnatul_ma angajez să realizez

obiectivul: „concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr. 27, in vederea desfășurării activitatii medicale in sistem de „tura-contratura” si sunt de acord cu cerințele și condițiile impuse prin documentele licitației.    ■ W

J

Ma oblig, în cazul în care oferta este acceptată, să plătesc o redeverita

anuala in Valoare de_lei, echivalentul sumei de_

EURO la data de_(1EURO =    . lei), ce se va achita Primăriei

Municipiului Constanța.

în cazul în care oferta este acceptată, voi respecta condițiile impuse prin caietul de sarcini si contractul de concesiune.

Consimt să mențin prețul adjudecat pentru o perioadă de 90 zile, corespunzător perioadei de valabilitate a ofertei, acesta urmând să fie acceptat de către noi în orice moment înainte de'expirarea acestei perioade.

Până la definitivarea contractului, această ofertă împreună cu acceptul Dvs în scris vor constitui un contract angajant intre noi.

OFERTANT

Astăzi_ _

(semnătura autorizată)

o?? ■

*■

OFERTANTUL_

(denumire, nume ,sediu, adresa, tel/fax)

FIȘA CU INFORMAȚII privind ofertantul

Subsemnatul_, declar pe propria răspundere

următoarele informații:

1. Forma socială:

(forma de organizare)

2. Sediul social:

(adresa completă a sediului central, telefon/telex/telefax)

3.    Autorizație de libera practica :_

(numărul și data înmatriculării)

4.    Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale:

5.    Contract furnizare servicii medicale încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de

Sanatate: _ii_

6.    Certificat de acreditare eliberat de Compartimentul de acreditare al CAS

Constanta_

7.    Certificat fiscal_

8.    Cazier fiscal_.

Astăzi_

OFERTANT


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1. Descrierea proprietății - cabinet medical și teren aferent

Proprietate evaluata - cabinet medical și teren aferent - situata în Constanta, str. Izvor, nr. 27 aparținând MUNICIPIULUI CONSTANTA.

■    Teren intravilan construit are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren:    48,30 mp;

Suprafață construită:    48,30 mp;

Coeficientul de utilizare a terenului: nespecificat;

Procentul de ocupare a terenului:    nespecificat;

Regim de înălțime:    P+1E;

Forma terenului:    dreptunghiulară, cu deschidere la strada Izvor.

Zonarea: teren situat în zona III a Municipiului Constanta - Coiciu;

Acces: drum asfaltat;

Facilități privind aprovizionarea: piețe alimentare, supermarket-uri, complexe alimentare; Utilitățile reprezentând apa, energia electrica, canalizare, telefonie, gaze (țevile de gaze sunt situate la intrarea in imobil, insa cabinetul medical supus evaluării nu beneficiază de racordarea propriu zisa la gaze) sunt aduse pe amplasament;

Pe teren se află o construcție P+1E care are ca destinație cabinete medicale.

s    î

■    Cabinet medical, are următoarele caracteristici:

•    Anul construcției: 1960 cu aproximație, deoarece nu exista documente care sa ateste data construirii;

•    Suprafața utila: 48,30 mp (din care suprafața de 18,99 mp reprezintă cabinetul medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun);

•    Construcția are destinația de cabinet medical;

•    Acest cabinet medical se afla situat la etajul 1 al imobilului al cărui regim de inaltime este de P+1E si in incinta caruia activeaza 7 cabinete medicale asemănătoare celui supus evaluării;

•    Sistem constructiv fundații continue sub ziduri, structură de zidărie portanta cu grinzi de beton, pereții impobilului din cărămidă, instalații electrice de tip îngropat asigură iluminatul interior și prize monofazice, în prezent funcționale, instalațiile sanitare funcționale, șarpanta de beton si învelitoare din carton bituminos.

-4-

Starea tehnica: Cabinetul medical nu este intretinut, pereții prezintă igrasie si infiltrații prin tavan, țevile de scurgere si de alimentare cu apa sunt extrem de uzate, instalația electrica este deteriorata avand probleme la tabloul de alimentare cu energie electrica, acesta fiind deteriorat; sunt infiltrații pe canalele de instalații electrice; geamurile nu se inchid; finisajele sunt vechi cu vopsea de ulei pe pereți si pardoseala de mozaic acoperita cu linoleum degradatat total; tamplaria este veche, de la data construirii, fiind deteriorata si degradata.

. Evaluarea proprietății

Proprietatea a fost evaluată astfel:

■    Metoda CÎN este recomandată în cazul unei proprietăți cu scop de locuință individuală nerezidențială nouă și constă în evaluarea terenului și a construcției pornind de la costul de reconstrucție care se depreciează în conformitate cu starea tehnică a clădirii evaluate și însumarea celor două valori; această metodă este total nerelevantă deoarece nu tine cont de faptul ca unica destinație a imobilului evaluat este cea de cabinet medical;

■    Valoarea prin comparație, când există proprietăți similare situate într-o zonă apropiată, este metoda recomandată pentru terenuri și proprietăți, aceasta aplicându-se la evaluarea proprietăților rezidențiale și a terenului considerat liber, s-a putut aplica la evaluarea imobilului dar nu este relevanta datorita faptului ca nu exista proprietăți comparabile pe piața cu destinație unica de cabinet medical;

■    Metoda reziduala se bazează pe alocarea din venitul anual aferent întregului cabinet medical a veniturilor aferente dotărilor ce contribuie la funcționarea cabinetului și a good-will-ului personal al medicului, ramanand venitul aferent proprietății imobiliare care a fost tranfosrmat prin capitalizare in valoarea proprietății imobiliare aferente funcționarii cabinetului medical; aceasta consideram ca este cea mai adecvata metoda de evaluare deoarece tine cont de veniturile si cheltuielile efectiv realizate in urma funcționarii cabinetului medical;

■    Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei abordări, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metodă pentru caracteristicile proprietății, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate, deci metoda reziduala.

• Valorile rezultate prin aplicarea diferitelor metode de evaluare sunt prezentate detaliat în următorul centralizator:

-5-

Centralizator cu valori evaluate:

Denumire

Suprafață

Metoda comparației

Metoda CIN

Metoda reziduala

teren

utila

mp

Proprietate

Euro? mp

Proprietate

Proprietate

mp

Euro mp

EURO

RON

EURO

RON

Eurotnp

EURO

RON

Cabinet medical + teren aferent

48,30

48,30

303,28

14.648,42

62.204,53

348,58

16.836,41

71.495,83

350,88

16.947,50

71.967,58

TOTAL

48,30

48,30

303,28

14.648,42

62.204,53

348,58

16.836,41

71.495,83

350,88

16.947,50

71.967,58

Concluzie:

Pentru proprietatea din Constanta, strada Izvor, nr. 27, valorile obținute prin metoda comparației directe de piața nu pot fi recomandate deoarece pe piața nu s-au găsit spatii similare celui evaluat, motiv pentru care s-au folosit ca si comparabile locuințe vechi, din zona proprietății evaluate, ce pot fi transformate in cabinete medicale sau in spatii birouri; iar valorile rezultate prin metoda CIN sunt mai mult valori orientative si nu sunt relevante. De aceea, am considerat ca valorile obținute prin metoda reziduala estimează cel mai concludent valoarea de piața a proprietății, deoarece sunt luate in calcul atât veniturile, cat si cheltuielile aferente unui cabinet medical.

Valorile sunt prezentate detaliat în următorul centralizator:

Nr.

crt.

Denumire

Suprafață

Valoare evaluata

Valoare redeventa

teren

utila

Proprietate

Anuala

Lunara

mp

mp

Euro/mp

EURO

RON

Ron/mp/an

Euro/mp/an

Ron/mp/luna

Euro/mp/luna

1

Cabinet medical + teren aferent

48,30

48,30

350,88

16.947,50

71.967,58

59,62

14,04

4,97

1,17

TOTAL

48,30

48,30

350,88

16.947,50

71.967,58

59,62

14,04

4,97

1,17

-6-

Astfel,

valoarea cabinetului medical si a terenului aferent este de:

16.947,50 EURO echivalentul a 71.967,58 RON iar

Redevența anuala este de:

14,04 Euro/mp/an echivalentul a 59,62 Ron/mp/an

si

Redevența lunara »

este de:

1,17Euro/mp/luna echivalentul a 4,97Ron/mp/luna

fără TVA

1 EURO 4,2465 RON 28.09.2010

NOTA: Redevența s-a calculat in baza Legii 50/1991, art. 17, conform căreia s-a

aplicat durata de recuperare a investiției de 25 ani.

Raportul de evaluare a fost realizat S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator dr. ing. Dragoș Mihai IPATE

.0-7-


© S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. CONSTANȚA -septembrie 2010