Hotărârea nr. 245/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.496/2009 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCLM NR.110/2010

HOTARARE

privind modificarea si completarea IICLM nr.496/2009 modificata si completata prin HCLM nr.l 10/2010

Consiliul local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de|l' 2010:

Luând in dezbatere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr.l34955/28.10.2010;

Având in vedere HCLM nr.496/2009 privind modificarea protocoalelor de intelegere incheiate cu antreprenorii, respectiv anexa 1 la HCLM 626/2008 si a antecontractelor de vanzare-cumparare incheiate cu beneficiarii, respectiv anexa 1 la HCLM 640/2008, ca urmare a reducerii preturilor locuințelor ieftine pentru tineri destinate cumpărării, modificata si completata prin HCLM nr.l 10/2010;

Vazand avizul favorabil al comisiei nr.l Buget-finante si al comisiei nr.5 Juridica, precum si raportul Direcției Administrație Publica Locala si al Direcției Tehnic-Achizitii nr.l 35076/28.10.2010;

In temeiul prevederilor art. 15 lit.c din Legea nr.50/1991 republicata cu modificările ulterioare, art.3 alin.5 din Legea nr.152/1998 republicata, art.36 alin.2 lit.b si c, alin. 4 lit.e, precum si art.l 15 alin. 1 lit.b din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se acorda Cumpărătorilor locuințelor construite in ansamblul Baba Novac dreptul de folosința asupra suprafeței indivize, respectiv cota parte din teren corespunzătoare locuinței, pe toata durata de existenta a acesteia.

ART.2. Municipiul Constanta va suporta taxele aferente racordării la rețeaua de energie electrica pentru cele 18 blocuri construite in ansamblul de locuințe Baba Novac, cu respectarea prevederilor legale privind finanțele publice locale.

ART.3. Pentru blocurile BN1, BN2, BN3, BN4, BN9.BN10. BN11, BN16, BN17 si BN18 incepand cu luna a noua de derulare a Protocoalelor de intelegere, se va aplica valorii lucrărilor ramase de realizat, confirmate de Consultantul tehnic (cantitativ si valoric) conform graficului de execuție, respectiv restului de preț ce urmeaza a fi achitat de beneficiari, un coeficient de actualizare, egal cu evoluția indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica, momentul de referința fiind luna ofertei selectate.

ART.4. Pentru blocurile BN1, BN2, BN3, BN4, BN9,BN10, BN11, BN16, BN17 si BN18 se completează art. 2 din HCLM 496/2009 modificata si completata prin HCLM nr.l 10/2010, respectiv art.3 din anexa nr.l la HCLM nr.496/2009, precum si Varianta 1 a art.5.2. din anexa 3 la HCLM nr.496/2009, cu următorul alineat avand următorul conținut:

„In cazul in care prețul total va fi actualizat conform art. 10.1. din Protocolul de înțelegere, restului de preț care va urma a fi achitat de beneficiar, i se va aplica un coeficient egal cu evoluția indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de

Statistica. Aceasta modificare de preț se va face cu coeficientul mai sus menționat care se va aplica valorii lucrărilor ramase de executat conform graficului de execuție, după expirarea termenului de 8 luni de derularea a Protocolului de intelegere, in care prețul este ferm.”

ART.5. Se aproba forma cadru a actului adițional de modificare a protocoalelor de intelegere incheiate cu asociații finanțatori selectați conform programului de construire a locuințelor ieftine pentru tineri destinate cumpărării, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.6. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Serviciului Audit si antreprenorilor selectați in Progam in vederea ducerii la îndeplinire, precum si instituției Prefectului, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de ,^j consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

ACT ADIȚIONAL NR............/...............

la

PROTOCOLUL DE ÎNȚELEGERE Nr....................din..................

încheiat la Constanta, astazi [*] intre:

MUNICIPIUL CONSTANTA ca persoana juridica de drept public reprezentata prin Primar, cu sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, telefon: 0241/708.105, fax: 0241/708.101, având certificat de înmatriculare fiscala nr.4785631, reprezentate prin dl.Radu Ștefan Mazare, in calitate de ASOCIAT PARTICIPANT

si

SC [*], cu sediul in [*], str. [*], înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. [*], cod unic de înregistrare R [*] atribuit in data de [*], având contul de virament nr.[*], deschis la [*], reprezentata prin dl.[*], in calitate de ASOCIAT FINANȚATOR

PREAMBUL

Având in vedere prevederile HCLM 613/2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozițiile art. 36 alin. (7) lit. (a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata,

Având in vedere Hotararea Comisiei privind selecția antreprenorilor/constructorilor blocurilor de locuințe ieftine pentru tineri, destinate vanzarii - zona Baba Novac (18 blocuri P+9E, grupate in 8 cvartale/etape a câte 2 sau 3 blocuri) nr. 146185/06.10.2008; Având in vedere Protocolul de înțelegere nr.......

Având in vedere prevederile HCLM nr.........

Părțile au convenit încheierea prezentului Act adițional la Protocolul de înțelegere nr........... in condițiile si in termenii de mai jos:

Art.l. Se modifica Protocolul de înțelegere nr........., in sensul introducerii art.5.1.12,

acesta urmând sa aiba următorul conținut:

‘’5« suporte taxele aferente racordării la rețeaua elctrica pentru cele 18 blocurile construite din Ansamblul de locuințe Baba Novac, cu respectarea prevederilor legale privind finanțele publice locale. ”

Art.2. Se modifica art. 10.1, acesta urmând sa aiba următorul conținut:

„începând cu luna a noua de derulare a Protocoalelor de intelegere, se va aplica valorii lucrărilor ramase de realizat, confirmate de Consultantul tehnic (cantitativ si valoric) conform graficului de execuție, respectiv restului de preț ce urmează a fi achitat de beneficiari, un coeficient de actualizare, egal cu evoluția indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica, momentul de referința fiind luna ofertei selectate. ’’

Art.3. Toate celelalte articole raman neschimbate.

Acest Act Adițional a fost incheiat astazi [_]. in doua exemplare originale, cate unul

pentru fiecare Parte.

ASOCIAT PARTICIPANT

ASOCIAT FINANȚATOR

MUNICIPIUL CONSTANTA


SC [*]CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MARCEL^^^P*E