Hotărârea nr. 244/2010

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIIOR DE PIATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 11.11.2010

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 135488/29.10.2010 prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre; raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; avizul Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța, precum și raportul nr. 135470/29.10.2010 al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, Legii nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 92/27.05.2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011;

/V

In temeiul prevederilor art.36, alin.(9) și art.115, alin.(l), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța” prevăzut în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravențională și penală a persoanelor vinovate, în condițiile legii.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011.

(2) La data prevăzută de alin. (1) se abrogă H.C.L.M. nr.370/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, fiind adusă la îndeplinire de către Direcția Admnistrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Constanța precum și pe pagina proprie de internet.

Aprobată de un număr de 2.° consilieri din .2.7..

membri


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Marcela Enache

Constanta Nr. 244


11.11.2010


ANEXA LA H.C.L.M. NR. ___

/ ____


REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL

9

CONSTANȚA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

9

CAPITOLUL II - ACORD DE FUNCȚIONARE/AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

9

A - Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării acordului de funcționare/ avizului program de funcționare referitor la desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

B - Procedura de eliberare a acordului de funcționare/avizului program de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

CAPITOLUL III - AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE’ PUBLICĂ

A- Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

B- Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

CAPITOLUL IV - AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

A- Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța și al cetățeanului

B- Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța și al cetățeanului

CAPITOLUL V - TAXE

CAPITOLUL VI - ANEXE

CAPITOLUL VII - SANCȚIUNI

C A P I T O L U L I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Obiect și sfera de aplicare

Art. 1 Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestor activități, procedura de obținere a acordului de funcționare, a avizului program de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, inclusiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța și al cetățeanului .

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, societaților comerciale ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață inclusiv activitatea de alimentație publică.

Art. 3 Documentele care vor fi eliberate de Primăria Municipiului Constanța în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv activități de alimentație publică sunt:

1.    Acord de funcționare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii prevăzute în anexa O.G. nr.99/2000 republicată și care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) -anexa nr. 1;

2.    Aviz program de funcționare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii ce nu fac obiectul eliberarii unui acord/autorizație de funcționare - anexa nr. 2;

3.    Autorizație de funcționare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități de alimentație publică pentru unitățile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) - anexa nr. 3.

4.    Autorizație de funcționare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța sau al cetățeanului - anexa nr.4.

Art. 4 Prin reglementările cuprinse în regulament se are în vedere realizarea

următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activității de comercializare a

5

produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative; asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor; modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare.

C A P I T O L U L II

ACORD DE FUNCȚIONARE/AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

9

A - Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării acordului de funcționare/ avizului program de funcționare referitor la desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

Art. 5 Operatorii economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii prevăzute în anexa O.G. nr.99/2000 republicată au obligația obținerii acordului de funcționare eliberat de către Primăria Municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art.6 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a pct.1 lit.d din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr.99/2000, republicată.

Art. 6 (1) Prin acord de funcționare în înțelesul prezentului regulament se înțelege actul administrativ emis de către Primăria Municipiului Constanța prin care se reglementează desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii din anexa O.G. nr.99/2000, republicată și care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

(2)    Acordul se va elibera pentru fiecare punct de lucru al operatorilori economici, sediile sociale nefiind supuse autorizării.

(3)    Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar necesită cunoștințe de specialitate și se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

Art. 7 (1) Avizul program de funcționare se eliberează operatorilori economici a căror activități nu fac obiectul eliberării unui acord/autorizație de funcționare.

(2) Orice activitate economică prestată într-un spațiu în care accesul publicului este liber, trebuie să se desfășoare respectând un anumit program de funcționare în conformitate cu art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecția consumatorului, art.8 și art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr.99/2000, republicată.

(3)    Fiecare operator economic își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

(4)    Unitățile care desfășoară activități privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

(5)    Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de 2 (două) zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare.

Art. 8 Nu este necesară obținerea avizului program de funcționare în

următoarele situații:

-    pentru sediul operatorului economic unde se desfășoară exclusiv activitate de birou, fără a implica accesul publicului;

-    pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociații, fundații, etc.);

-    pentru cabinetele avocațiale, sediile notarilor publici, a executorilor judecătorești, a lichidatorilor judiciari, a experților contabili și a altor forme de organizare legală care funcționează în baza unor legi speciale.

Art. 9 Cerințe și criterii în baza cărora se vor elibera acordurile/avizele program de funcționare sunt:

a)    Cererile referitoare la eliberarea acordului de funcționare să nu contravină planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localitate;

b)    Desfășurarea unei activități civilizate care să respecte normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, conform prevederilor legale în vigoare;

c)    Pentru spațiile situate în clădiri colective, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu alta destinație situate în clădiri colective se poate face numai în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari cu acordul proprietarilor direct afectați cu respectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

d)    Îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de lege în vederea desfășurării unei activități corespunzătoare;

e)    Activitatea privind comercializarea produselor și serviciilor de piață trebuie să se desfășoare în spații care să se armonizeze cu arhitectura zonală;

f)    Corelarea autorizării desfășurării unui exercițiu comercial într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism;

g)    Destinația spațiului va trebui să fie corespunzătoare activității desfășurate;

h)    Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea și întreținerea fațadei clădirii în care se desfășoară activitatea, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;

i)    Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;

j)    Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire și înfrumusețarea Municipiului Constanța;

k)    Îndeplinirea cerințelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată;

l)    Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătății populației.

B Procedura de eliberare a acordului de funcționare/avizului program de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

Art. 10 Pentru eliberarea acordului de funcționare/avizului program de funcționare solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenți Economici din cadrul DADPP următoarele documente:

1.    Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare/avizului program de funcționare - formular tip - anexa nr.5.

În cazul în care orarul de funcționare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerințelor prezentului regulament și motivațiilor comunicate în scris.

2.    Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată - formular tip sub semnătură privată - anexa nr.6.

Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea și liniștea publică, republicată, pentru unitățile care desfășoară activitate înainte de ora 08°° sau peste ora 22°°.

În cazul în care există reclamații întemeiate pentru unitățile a căror activități se încadrează în intervalul orar 08°° - 22°°, dar pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, gaze toxice sau iritante, Primăria Municipiului Constanța poate reduce unilateral orarul de funcționare, sau, atunci când situația o cere, poate anula sau suspenda acordul de funcționare/avizul program de funcționare, în baza referatului întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

În situația în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcționare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul inițial de funcționare în baza referatului întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța ;

3.    Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul).

4.    Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

5.    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale;

7.    Actul de deținere legală a spațiului - construcție și teren (contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vânzare-cumpărare, plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.);

Operatorii economici care nu dețin în proprietate activul și terenul vor depune la dosar în copie actul de deținere legală a acestora de către proprietar.

Operatorii economici ce nu au definitivat statutul juridic al terenului vor completa o declarație pe propria răspundere - formular tip sub semnătură privată - privind soluționarea regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat - anexa nr. 7;

8.    Declarația pe propria răspundere a solicitantului - formular tip - din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață - anexa nr.8.

Art. 11 Acordul de funcționare/avizul program de funcționare vor fi eliberate la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Municipiului Constanța.

Art. 12 Acordul de funcționare/avizul program de funcționare va fi inseriat și numerotat, va prezenta elemente de siguranță specifice și va fi format din două părți, una care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Autorizare Agenți Economici și cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentației depuse la primărie.

Art. 13 Acordul de funcționare cuprinde și orarul de funcționare.

Art. 14 (1) Acordul de funcționare/avizul program de funcționare poate fi anulat oricând, dacă nu se respectă:

-    obiectul de activitate menționat pe acordul de funcționare/avizul program de funcționare;

-    orarul de funcționare aprobat;

-    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

-    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

-    criteriile ce au stat la baza eliberării acordului de funcționare/avizului program de funcționare;

-    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

-    existența unor reclamații întemeiate,

la constatarea Direcției Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate.

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2)    Referatul pentru anularea acordului de funcționare/avizului program de funcționare va fi întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

(3)    Anularea acordului de funcționare/avizului program de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

C A P I T O L U L III

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

9    9

A Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

Art. 15 Cerințe și criterii în baza cărora se vor elibera autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, sunt:

a)    Corelarea desfășurării activității comerciale într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.

b)    Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.

c)    Desfășurarea unei activități economice civilizate, cu respectarea condițiilor de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor precum și a mediului.

d)    Îndeplinirea cerințelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

e)    Respectarea legislației privind ordinea și liniștea publică.

f)    Unitățile de alimentație publică își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unității.

g)    Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.

h)    Unitatea amplasată în zona de case a municipiului să prezinte acordul proprietarilor imobilelor cu caracter de locuință cu care se învecinează în dreapta, stânga și spatele unității și a celor situate de cealaltă parte a drumului corespondent unității.

i)    Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective să prezinte acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor cei mai apropiați pe orizontală și verticală.

j)    Unitatea este obligată să asigure liniștea și ordinea publică atât în interiorul localului cât și pe suprafața de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaților legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unitățile care funcționează peste ora 22°°.

În acest sens vor prezenta la data solicitării autorizației contractele de muncă a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de specialitate pentru asigurarea ordinii și liniștii publice.

În situația în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază și protecție nu sunt de natură a soluționa situațiile de tulburare repetată a liniștii și ordinii publice, Primăria Municipiului Constanța își rezervă dreptul de a reduce orarul de funcționare sau de a retrage autorizația de funcționare.

k)    Unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depășească limita maximă admisă a zgomotului, in exterior conform O.M.S. 536/1997;

l)    Pentru unitățile de alimentație publică cu un program de funcționare peste orele 22°° este necesar îndeplinirea următoarelor condiții:

-    unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului provocat de muzică;

-    să nu existe reclamații cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv;

B Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

Art. 16 Pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenți Economici din cadrul DADPP următoarele documente:

1.    Cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare - formular tip - anexa nr. 9;

2.    Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată - formular tip sub semnătură privată - anexa nr. 6 ;

În cazul unor reclamații care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria Municipiului Constanța poate reduce unilateral orarul de funcționare sau atunci când situația o cere poate anula sau suspenda autorizația de funcționare, în baza referatului întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

În situația în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcționare au

5    5

fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul inițial de funcționare în baza referatului întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

3.    Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul).

4.    Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

5.    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.

26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

6.    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale;

7.    Actul de deținere legală a spațiului - construcție și teren (contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vânzare-cumpărare, plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.);

Operatorii economici, care nu dețin în proprietate activul și terenul vor depune la dosar modul de deținere legală a acestora de către proprietar.

Operatorii economici, ce nu au definitivat statutul juridic al terenului, vor completa o declarație pe proprie răspundere - formular tip sub semnătură privată - privind soluționarea regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat - anexa nr.7.

8.    Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică și unități de alimentație publică) sau nota de constatare întocmită de reprezentanții Ministerului Turismului conform H.G. nr. 709/10 iunie 2009 privind clasificarea structurilor de primire turistică.

9.    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului - formular tip - din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață - anexa nr. 8.

10.    Contract pentru servicii de pază și protecție sau dovada deținerii de personal angajat pentru efectuarea de asemenea operațiuni (pentru unitățile care funcționează peste ora 22°°).

11.    Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă încadrarea în zonă a unității supuse autorizării.

Art. 17 Autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică va fi eliberată la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Municipiului Constanța.

Art. 18 Autorizația de funcționare va fi inseriată și numerotată, va prezenta elemente de siguranță specifice și va fi formată din două părți, una care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Autorizare Agenți Economici și cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentației depuse la primărie.

Art. 19 Autorizația de funcționare va cuprinde și orarul de funcționare.

Art. 20 (1)Autorizația de funcționare poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă:

-    obiectul de activitate menționat pe autorizația de funcționare;

-    orarul de funcționare aprobat;

-    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

-    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

-    criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare;

-    existența unor reclamații întemeiate ;

-    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

la constatarea Direcției Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate.

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2)    Referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

(3)    Anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

C A P I T O L U L IV

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

9

A. Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța sau al cetățeanului

Art. 21 Prin comerț în unele zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special.

Art. 22    (1) Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și

servicii de piață sunt delimitate de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile de urbanism general.

(2) Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 23 (1) În zonele publice pot fi desfășurate activități temporare numai de către operatorii economici - persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale și societăți comerciale, în baza autorizației de funcționare eliberată de Primăria Municipiului Constanța.

(2)    Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța sau al cetățeanului se va elibera pentru fiecare punct de lucru al operatorului economic.

(3)    Operatorul economic care solicită desfășurarea de activități temporare pe domeniul public trebuie să dispună de toate acordurile și avizele legale obligatorii pentru desfășurarea activității.

(4)    În spațiul din fața structurilor de vânzare cu sediu fix sau în imediata apropiere a acestora, este interzisă comercializarea de produse similare de către alți comercianți, cu excepția administratorilor structurilor respective.

Art. 24 Activitatea temporară în zone publice se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

- respectarea amplasamentelor;

-    igiena și sănătatea publică;

-    protecția consumatorilor;

-    proveniența și calitatea mărfurilor;

-    utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate;

-    protecția muncii;

-    ordinea și liniștea publică;

-    asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate;

-    asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor.

Art. 25 (1) Este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității temporare, operatorul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri. Se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

(2)    Este interzisă deteriorarea sub orice formă a spațiilor verzi, depozitarea produselor sau ambalajelor de orice fel pe spațiile verzi sau pe trotuare.

(3)    Este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă, a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate).

(4)    Orice activitate temporară care se desfășoară pe artere sau în zone pietonale se autorizează sub condiția imperativă de a nu stânjeni circulația pietonilor.

(5)    Este interzisă desfășurarea de activități comerciale temporare în zonele de protecție instituite în jurul monumentelor istorice (zona Cazinou Constanța, zona Parcului Arheologic Constanța, etc.) cu excepția activităților de pictură, evenimente expoziționale, reproduceri arheologice, numismatică.

Art. 26 (1) Să întrețină corespunzător mobilierul stradal. Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizații cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate, etc.

(2)    Mobilierul agreat de Primăria Municipiului Constanța reprezintă tonete,

pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane.

(3)    Forma, dimensiunile și aspectul obiectelor de mobilier urban se avizează de către arhitectul șef sau Comisia nr.2 Urbanism pe baza unui proiect detaliat sau reprezentare grafică 3D care evidențează soluția propusă sub toate aspectele.

(4) Mobilierul urban se amplasează fără autorizație de construire.

Art. 27 Autoritatea publică locală poate interveni ori de câte ori este necesar prin reașezarea amplasamentelor autorizate sau prin sistarea emiterii de noi autorizații de funcționare.

Art. 28 Condițiile de amplasare a teraselor sezoniere în Municipiul Constanța sunt următoarele:

a)    amenajările sezoniere se vor amplasa conform unui plan urbanistic de amenajare de-a lungul fațadelor, în fața suprafeței proprii de vânzare care are activitatea de alimentație publică, păstrând un culoar de trecere pe lângă terasă, fără să afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate, traficul pietonilor și al autovehiculelor;

b)    în cazul amplasării teraselor pe trotuar se va lăsa un culoar de trecere pentru pietoni de minim 1,2 m., se vor amplasa un singur rând de mese strict desfășurate pe lungimea frontului fațadei;

c)    amplasarea teraselor în zona de promenadă - str. Ștefan cel Mare (zona cuprinsă între str. M. Viteazu și str. I.G. Duca) se va face pe mijlocul străzii și va fi limitată la două rânduri de mese pe o desfășurare de front egală cu cea a punctului de lucru;

d)    se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil;

e)    amplasamentele situate în fața punctului de lucru, cu profil de alimentație publică, vor fi atribuite la cererea deținătorilor acestor spații;

f)    cromatica amplasamentelor sezoniere se va încadra în culorile alb, crem, maron;

g)    un operator economic va utiliza un singur set de mobilier de același fel (scaune, mese, umbrele, copertine), în nuanțe de cromatică alb, crem, maron;

h)    mobilierul va fi din lemn și/sau metal (exclus material plastic), în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa;

i)    învelitoarele umbrelelor sau copertinelor vor avea o structură independentă de fațadele clădirilor și de pavaj și vor fi realizate din pânze impermeabile și rezistente la intemperii, cromatica acestora fiind alb, crem, maron; umbrelele vor avea aceeași formă și nu vor depăși limitele zonei pentru care a fost autorizată terasa;

j)    mobilierul pentru servire, inclusiv aparatele de produse alimentare, instalațile frigorifice sunt permise în spațiul public, doar acolo unde spațiul permite;

k)    nu este permisă construirea de postamente pentru așezarea mobilierului (cu excepția zonelor unde, din cauza înclinației terenului, trebuie asigurată planeitatea);

l)    perimetrul teraselor va fi delimitat numai pe părțile laterale de parapeți mobili sau prin jardiniere la nivelul solului (înălțimea acestora nedepășind 30 cm.) sau plante în ghiveci;

m)    iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public și prin surse proprii de iluminare (lumânări sau alte mijloace);

n)    se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, grătar, frigărui, etc.) cu excepția zonelor în care se pretează acest gen de activitate; autorizațiile emise vor avea specificat în conținutul lor și acest fel de activitate;

o)    se va asigura păstrarea ordinii și liniștii publice în cadrul perimetrului terasei conform prevederilor legale în vigoare.

B. Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța

Art. 29 Ocuparea temporară a locurilor publice sau private se autorizează în vederea desfășurării urmatoarelor activități:

-    comerț de mic detaliu;

-    comerț de întâmpinare (în fața propriilor unități);

-    depozitare;

-    prestări servicii (filmări, pictură, grafică, etc);

-    amplasare rezervoare de gaz lichefiat pentru alimentarea instalațiilor proprii de termoficare, ori altele asemenea;

-    activități de distracții populare , circuri, menajerii, agrement;

-    spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, manifestări cultural artistice și sportive, evenimente expoziționale, ori altele asemenea;

-    campanii promoționale;

-    amplasarea cantaragiilor ori a altora asemenea.

Art. 30 Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public sau privat sunt următoarele:

a)    Comerț de mic detaliu:

cărți, reviste, ziare, vederi, loz în plic și alte jocuri de noroc, articole artizanat, antichități, articole foto, uz casnic, tablouri, articole colportaj religios, ochelari soare, accesorii telefoane mobile, cadouri estivale sau alte asemenea;

pop-corn ( floricele de porumb), vată de zahăr, înghețată, băuturi răcoritoare (pe aparate tip, specializate ), alte aparate pentru produse alimentare, băuturi calde;

băuturi răcoritoare, înghețată din lăzi frigorifice;

flori, legume-fructe;

mărțișoare, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale.

b)    Comerț de întâmpinare:

constă în desfășurarea de activități comerciale și de expunere a produselor din unitate, în fața propriilor unități.

Art. 31 Acte necesare eliberării autorizației de funcționare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat, în funcție de activitatea ce urmează a fi autorizată:

(1) Pentru comerț de mic detaliu și prestări servicii:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Act constitutiv al societății ( statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Schițe privind amplasamentul propus și 2-3 fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului propus;

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

-    Alte documente funcție de specificul activității solicitate si în funcție de natura juridică a terenului.

(2) Pentru comerțul de întâmpinare:

a.    în fața propriilor unități comerciale:

- Cerere că tre domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Act constitutiv al societății ( statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Actele referitoare la modul de deținere a spațiului (construcție, teren), unde este cazul;

-    Acordul de funcționare/avizul program de funcționare;

-    Plan de situație;

-    Două fotografii din unghiuri diferite din care să se vadă suprafața ce se dorește a fi autorizată.

b.    în fața propriilor unități de alimentație publică:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Act constitutiv al societății ( statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Actele referitoare la modul de deținere a spațiului (construcție, teren), unde este cazul;

-    Autorizația de funcționare;

-    Plan urbanistic de amenajare (detaliat din punct de vedere urbanistic, cotat) și memoriu tehnic;

-    Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului supus autorizării.

(3)    Pentru campanii promoționale:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Actele constitutive ale societății ( Statut, Contract de societate);

-    Schița privind amplasamentul solicitat ( unde este cazul);

-    Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat;

-    Pliante (fotografii) cu produsul/serviciul promovat;

-    Alte documente în funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

(4)    Pentru circuri:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Actele constitutive ale societății (Statut, Contract de societate);

-    Schița privind amplasamentul solicitat;

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare;

-    Alte documente funcție de natura juridică a terenului.

(5)    Pentru manifestări cultural-artistice și sportive, serbări câmpenești, spectacole, evenimente expoziționale și altele asemenea:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Actele constitutive ale societății ( Statut, Contract de societate);

-    Planul de situație privind amplasamentul solicitat (unde este cazul);

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare;

-    Alte documente în funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

(6)    Pentru agrement:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Schița privind amplasamentul solicitat;

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

-    Alte documente funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

Art. 32 Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat în Municipiul Constanța, va fi eliberată la cererea operatorului economic în termen de 30 de zile de la data solicitării, de către Primăria Municipiului Constanța.

Art. 33 Autorizația de funcționare va fi inseriată și numerotată, va prezenta elemente de siguranță specifice și va fi formată din două părți, una care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Autorizare Agenți Economici și cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentației depuse la primărie.

Art. 34 În cazul în care terenurile pe care sunt amplasamente autorizate vor primi o altă destinație conform documentațiilor aprobate, operatorii economici în cauză vor fi înștiințați prin notificare prealabilă urmând a se identifica alte amplasamente la propunerea acestora.

Art. 35 (1) Autorizația de funcționare va fi însoțită de planul de situație al amplasamentului autorizat care va purta ștampila și semnătura Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat și de avizul anexă la autorizația de funcționare, ce va cuprinde condițiile de amplasare în cazul comerțului de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

Art. 36 (1) Suspendarea activității se face prin solicitare scrisă a operatorului economic, cu specificarea perioadei de suspendare a activității, sau, prin notificare prealabilă adresată operatorului economic (cu sau fără cerința dezafectării suprafeței ocupate de amplasamentul autorizat), atunci când situația o cere.

(2) În situația solicitării adresate din partea operatorului economic, autorizația de funcționare, planul de situație aferent, sau, după caz, avizul anexă la autorizația de funcționare, se vor depune în original la emitent, cu condiția achitării taxelor aferente până la data solicitării suspendării inclusiv. Reluarea activității se face prin solicitare scrisă din partea operatorului economic cu minimum 15 zile înainte

de începerea activității.

(3) În cazul suspendării activității (cu sau fără dezafectarea suprafeței ocupate) la solicitarea organelor de control în drept, reluarea activității se va face după remedierea aspectelor care au condus la măsura de suspendare a activității.

Art. 37 (1) Anularea autorizației de funcționare se face prin solicitare scrisă a operatorului economic, cu condiția achitării taxelor aferente până la data solicitării anulării inclusive.

(2)    Autorizația de funcționare poate fi anulată oricând, înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

-    amplasamentul și suprafața aprobată;

-    obiectul de activitate autorizat;

-    tipul de amplasament aprobat;

-    normele de estetică și igiena publică;

-    în mod repetat termenele de plată ;

-    existența unor reclamații întemeiate,

la constatarea Direcției Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate.

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(3)    Referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Direcția Corp Control din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

(4)    Anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

C A P I T O L U L V

TAXE

A. ACORD DE FUNCȚIONARE

9

Art. 38 Taxa pentru acordul de funcționare se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentației, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării acordului de funcționare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 39 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic -formular tip - anexa nr.10.

Art. 40 Taxa privind acordul de funcționare se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilori economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art. 41 Taxa privind acordul de funcționare precum și taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevăzute în anexa nr.12 din prezentul Regulament.

Art. 42 (1) Modificările la acordul de funcționare referitoare la datele de identificare ale operatorului economic autorizat prin acordul de funcționare (denumire, adresă sediu social), modificarea orarului de funcționare, precum și completarea obiectului de activitate conform cod CAEN (fără modificarea tipului de unitate) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În cazul în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou acord de funcționare.

Art. 43 (1) În cazul deteriorării acordului de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al acordului de funcționare.

(2) În cazul pierderii acordului de funcționare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al acordului de funcționare.

B. AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

9

Art. 44 Taxa pentru avizul programul de funcționare se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentației, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcționare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 45 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic -formular tip - anexa nr.10.

Art. 46 Taxa privind avizul program de funcționare se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilori economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art. 47 Taxa privind avizul program de funcționare precum și taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevăzute în anexa nr.12 din prezentul Regulament..

Art. 48 (1) Modificările la avizul program de funcționare cu privire la datele de identificare ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situațiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru și orarul de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou aviz program de funcționare.

Art. 49 Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, cu respectarea obligatorie a acestuia.

Art. 50 (1) În cazul deteriorării avizului program de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcționare.

(2) În cazul pierderii avizului program de funcționare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcționare.

C. AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

9    9

Art. 51 Taxa pentru autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentației, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 52 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic -formular tip - anexa nr.11.

Art. 53 Taxa privind autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilori economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art. 54 Taxa privind autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, cât și taxa pentru vizarea anuală a acesteia sunt prevăzute în anexa nr.12 din prezentul Regulament..

Art. 55 (1) Modificările la autorizația de funcționare referitoare la datele de identificare ale operatorului economic autorizat prin autorizația de funcționare (denumire, formă de organizare, sediul social) precum și cele referitoare la tipul de unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situația în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafața unității și orarul de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unei noi autorizații de funcționare.

Art. 56 (1) În cazul deteriorării autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică,, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

(2) În cazul pierderii autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

5

D. AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

9

Art. 57 (1) Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța sau al cetățeanului se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilori economici.

(2)    Operatorii economici care desfășoară activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța datorează o taxă zilnică/diferențiată în raport cu activitatea desfășurată, suprafața ocupată, zona de amplasament, perioada de desfășurare a activității.,

(3)    Taxa de autorizare precum și taxa de ocupare temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța se plătesc la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării autorizației de funcționare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 58 (1) Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare este valabilă pe durata perioadei aprobate.

(2)    Prelungirea valabilității autorizației se va face numai prin solicitarea scrisă, cu minim 15 zile înaintea expirării valabilității acesteia.

(3)    În cazul neachitării în termen a taxelor datorate, se vor percepe majorări de întârziere conform legislației în vigoare, calculate până la data efectuării plății inclusive.

(4)    În cazul întârzierii la plată a taxelor datorate pentrtu ocuparea temporară a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, se vor lua măsurile legale ce se impun.

Art. 59 Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare se reînnoiește la începutul fiecărui an calendaristic, la solicitarea scrisă a operatorului economic și va fi însoțită de documentația necesară în vederea autorizării.

Art. 60 Taxa de autorizare, precum și taxa de ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța sunt prevăzute în în anexa nr.12 din prezentul Regulament.

Art. 61 Modificările la autorizația de funcționare vor fi operate la solicitarea scrisă a operatorului economic sau atunci când situația o cere, cu acordul autorității publice locale, prin eliberarea unei noi autorizații de funcționare.

Art. 62 (1) În cazul deteriorării autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

(2) În cazul pierderii autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

Art. 63 Responsabilitatea încasării taxelor menționate revine Serviciului Autorizare Agenți Economici - Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

Art. 64 Operatorii economici ce desfășoară activități comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică au obligația depunerii documentațiilor în vederea obținerii acordului de funcționare, a avizului program de funcționare, respectiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

C A P I T O L U L VI

ANEXE

Anexa O.G. nr.99/2000, republicată

Cod

CAEN-

conform

Ordinului

nr.601/2002

Denumire activități

Cod CAEN-actualizat prin Ordinul

nr.337/2007

5010

Comerț cu autovehicule

4511;4519

5020

Întreținerea și repararea autovehiculelor(fără reparații executate în întreprinderi organizate de tip industrial)

4520;5221

5030

Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule

4531,4532

5040

Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații

4540

5050

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

4730

5122

Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4622

5131

Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4631

5132

Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4632

5133

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4633

5134

Comerț cu ridicata al băuturilor

4634

5135

Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4635

5136

Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4636

5137

Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4637

5138

Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4638

5139

Comerț cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4639

5141

Comerț cu ridicata al produselor textile

4641

5142

Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4642

5143

Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4643

5144

Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere

4644

5145

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4645

5146

Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4646

5147

Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.

4643,4647,4648,46

49,4673

5151

Comerț cu ridicata al combustibililor solozi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4671

5153

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții

4673

5154

Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor, de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4674

5155

Comerț cu ridicata al produselor chimice

4675,4676

5156

Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4676

5185

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4665,4666

5188

Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor

4661

5190

Comerț cu ridicata al altor produse

4690

5211

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4711

5212

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4719

5221

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4721

5222

Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4722

5223

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4723

5224

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4724

5225

Comerț cu amănuntul al băuturilor

4725

5226

Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4726

5227

Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare

4721,4729

5231

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

4773

5232

Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4774

5233

Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4775

5241

Comerț cu amănuntul al textilelor

4751

5242

Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

4771

5243

Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

4772

5244

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de ilumunat și al altor articole de uz casnic

4753,4759

5245

Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor radio și televizioarelor

4743,4754,4759,47

63

5246

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, cu articole din sticlă, cu cele pentru vopsit

4752

5247

Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie

4761,4762

5248

Comerț cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse n.c.a.

4741,4742,4753,47

59,4764,4765,4776,

4777,4778

5250

Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4779

5261

Comerț cu amănuntul prin corespondență

4791

5262

Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe

4781,4782,4789

5263

Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

4779,4791,4799

5271

Reparații de încălțăminte și ale altor articole din piele

9523

5272

Reparații de articole electrice de uz gospodăresc

9521,9522,9525

5273

Reparații de ceasuri și bijuterii

9525

5274

Alte reparații de articole personale n.c.a.

1330,9512,9523,95

29

5530

Restaurante

5610

5540

Baruri

5630

5551

Cantine

5629

5552

Alte unități de preparare a hranei

5621,5629

7020

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820

7032

Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

6832,8110

7110

Închirierea autoturismelor și unităților de capacitate mică

7711

7133

Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv

a calculatoarelor

7733

7140

Închirierea bunurilor personale și gospodărești n.c.a.

7721,7722,7729

7250

Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor

3312,9511

7470

Activități de întreținere și curățare a clădirilor

8121,8122,8129

7481

Activități fotografice

7420

7485

Activități de secretariat și traducere

7430,8211,8219

9301

Spălarea, curățare și vopsirea textilelor și blănurilor

9601

9302

Coafură și alte activități de înfrumusețare

9602

9303

Activități de pompe funebre și similare

9603

9304

Activități de întreținere corporală

9313,9604

9305

Alte activități de servicii personale n.c.a.

9609

9500

Activități ale personalului angajat în gospodării particulare

9700

ACORD DE FUNCȚIONARE

ACORD DE FUNCȚIONARE


Nr. □ □□□ din □ □ □ □ □ □□□

Eliberat de Primăria Municipiului Constanța

Nr. □□□□ din □□ □□ □□□□ Eliberat de Primăria Municipiului Constanța

1.    Firma ______________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială

□    Societate Cooperativa Meșteșugărească

□    Întreprindere familială

□    Persoană fizică autorizată

□    Întreprindere individuală


3.    Sediul social: Județul __________________________________

Localitatea ____________________________________________

str. __________________________________________nr.______

bl. __________, sc. _________, ap. ______

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. ______________/

_________________ din data ___________________ cod unic de

înregistrare

5.    Unitatea _______________________________________ situată

în municipiul Constanța, str. _______________________________

nr. ________ bl. _______, sc. _______, ap. ________

6.    Activitate conform COD CAEN : ________________________


1.    Firma ______________________________________________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească

□ Întreprindere familială □ Persoană fizică autorizată □ Întreprindere individuală

3.Sediul social: Județul _______________________________ Localitatea _________________________________

str.___________________________________________nr. _________, bl. ________, sc. _______, ap.__________

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr __________/_________________ din data _____________________,

cod unic de înregistrare _____________________________

5.    Unitatea __________________________________________________________ situată în municipiul Constanța,

str. __________________________________________, nr. _________, bl. ________, sc. ________, ap. _________;

6.    Activitate conform COD CAEN: _________________________________________________________________

7.    Orar de funcționare:

8.    Mențiuni: ____________________________________________________________________________________

7.    Orar de functionare

8.    Mențiuni: __________________________________ __________ PRIMAR

- Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Seria ____________ Nr. _______________________


Seria __________ Nr. ________________


Nu se admit ștersături, adăugiri

Vizarea acordului de funcționare se va face anual până la 31.03.

VIZE ANUALE    VIZE ANUALE


Data

Anul

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Anul

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE_ MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din acordul de funcționare care se modifică, se completează

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Punctul din acordul de funcționare care se modifică, se completează

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre


AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Nr. □ □□□ din □ □ □ □ □ □□□

Eliberat de Primăria Municipiului Constanța

Nr. □□□□ din □□ □□ □□□□ Eliberat de Primăria Municipiului Constanța

1.    Firma ______________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială

□    Societate Cooperativa Meșteșugărească

□    Întreprindere familială

□    Persoană fizică autorizată

□    Întreprindere individuală


1.    Firma ______________________________________________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească

□ Întreprindere familială □ Persoană fizică autorizată □ Întreprindere individuală


3.    Sediul social: Județul __________________________________

Localitatea ____________________________________________

str. __________________________________________________

bl. __________, sc. _________, ap. ______

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. ______________/

_________________ din data ___________________ cod unic de

înregistrare

5.    Unitatea _______________________________________ situată

în municipiul Constanța, str. _______________________________

nr. ________ bl. _______, sc. _______, ap. ________

6.    Activitate conform COD CAEN : ________________________


3.Sediul social: Județul _______________________________ Localitatea _________________________________

str.___________________________________________nr. _________, bl. ________, sc. _______, ap.__________

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr __________/_________________ din data _____________________,

cod unic de înregistrare _____________________________

5.    Unitatea __________________________________________________________ situată în municipiul Constanța,

str. __________________________________________, nr. _________, bl. ________, sc. ________, ap. _________;

6.    Activitate conform COD CAEN: _________________________________________________________________


7.    Orar de funcționare:

8.    Mențiuni: ____________________________________________________________________________________


7. Orar de functionare


8. Mențiuni:


PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Seria __________ Nr. ________________

Seria ____________ Nr. _______________________


•    Nu se admit ștersături, adăugiri

•    Vizarea avizului program de funcționare se va face anual până la 31.03.


VIZE ANUALE    VIZE ANUALE


Data

Anul

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Anul

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE_ MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din avizul program de funcționare care se modifică, se completează

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Punctul din avizul program de funcționare care se modifică, se completează

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Nr. □□□□□ din □ □ □ □ □ □□□

Eliberată de Primăria Municipiului Constanța


1.    Firma __________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială

□    Societate Cooperativa Meșteșugărească

□    Întreprindere familială

□    Persoană fizică autorizată

□    Întreprindere individuală


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Nr.dnnnn din □□ □□ □□□□ Eliberată de Primăria Municipiului Constanța


3.    Sediul social: Județul _____________________________________

Localitatea ______________________________________________

str. ______________________________________________ nr. ____

bl. _____, sc. _____, ap. _____

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. _________________/

__________________ din data ____________________ cod unic de

înregistrare

5.    Unitatea _______________________________________ situată

în municipiul Constanța, str. ________________________________

nr. ___________ bl. _______, sc. _______;

în suprafață totală de < 100 mpD; > 100 mp □

6.    Activitate conform COD CAEN : ________________________


1.    Firma _______________________________________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească

□ Întreprindere familială □ Persoană fizică autorizată □ Întreprindere individuală

3.Sediul social: Județul ________________________ Localitatea _________________________________________

str. _______________________________________________ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap.___________

4.    Înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr ________________/________________ din data ___________________

, cod unic de înregistrare ___________________________

5.    Unitatea ___________________________________________________________ situată în municipiul Constanța

str. _______________________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____;

în suprafață totală de < 100 mpd; > 100 mp □

6.    Activitate conform COD CAEN: ___________________________________________________________________


7. Orar de funcționare:


8. Mențiuni: ____________________________________________________________________________________


7. Orar de functionare

8. Mențiuni:

______________________________________________________ PRIMAR

_ RADU ȘTEFAN MAZĂRE

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE Seria _________ Nr. _______________________


Seria __________ Nr. _______________

•    Nu se admit ștersături, adăugiri

•    Vizarea autorizației de funcționare se va face anual până la 31.03.

VIZE ANUALE


VIZE ANUALE


Data

Anul

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Anul

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din autorizația de funcționare care se modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din autorizația de

funcționare care se modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan MazăreROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA PEMAMÂ MTOffiOmULUI CONSTANTA

Seria nr..........

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr..................................din..................................

pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanta sau al cetățeanului
Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de autorizare în valoare de.......................................................................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de..................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de....................................................

Majorări de întârziere în valoare de....................................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de....................................................

Majorări de întârziere în valoare de....................................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de....................................................

Majorări de întârziere în valoare de....................................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Solicitarea prelungirii valabilității autorizației se face cu minim 15 zile înaintea expirării.

Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare se reînnoiește la începutul fiecărui an calendaristic, la solicitarea scrisă a operatorului economic și va fi însoțită de documentația necesară în

vederea autorizării.

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______,

reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, solicit eliberarea:

□    ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

□    AVIZULUI PROGRAM DE FUNCȚIONARE

5

Pentru următoarele activități economice:

1.    Tip Unitate ___________________________________________________________________

Cod CAEN ______________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,

et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCȚIONARE_

2.    Tip Unitate ___________________________________________________________________

Cod CAEN ______________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,

et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCȚIONARE ________________________________________________________

3.    Tip Unitate ___________________________________________________________________

Cod CAEN ______________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,

et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCȚIONARE ________________________________________________________

Anexez prezentei documentația necesară.

Data_____________________ Semnătura și ștampila _______________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

Subsemnatul____________________________________________________

cu domiciliul în Constanța, str. __________________________________________

5    ~    _

nr._____,bl._____,sc._____, et. ___________,ap.____, posesor al actului de

identitate serie ______ nr.___________, eliberat de ________________________,

la data de ________________, în calitate de vecin limitrof al unității ( se va

menționa tipul de unitate) ______________________________________________

situată în Constanța, str._____________________________ nr.______, bl._____ ,

5    ~    ~    ~

sc._____, et. _____, ap._____ SUNT DE ACORD cu practicarea activității de

după următorul orar de funcționare :

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus

menționată, necesar obținerii:

9    1    9

□    Autorizație de funcționare

9    9

□    Acord de funcționare

9

□    Aviz program de funcționare

DATA______________________

SEMNATURA_______________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul _____

_______________________________cu

domiciliul

în

localitatea ____________

_________, județul / sectorul _

9

strada ________________

___ nr._______,bl.______,sc._____

,ap.

____, legitimat

cu BI/CI seria ____nr. __

____ cod numeric personal______

9

în calitate de _______

_______ la S.C./P.F.A./Î.I./A.F

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. de înmatriculare __

____/

______/____

cu sediul social în ______

___________________ județul/sectorul _

str.___________________

__________ nr._____, bl._____,

sc._

____, ap.__

9

declar pe propria răspundere că voi soluționa regimul juridic al terenului situat

în Municipiul Constanța, str._, nr._,

bl._____, sc._____, ap.____, în suprafață totală de _____________, ocupat de

activul supus autorizării.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DECLARAȚIE

5

Subsemnatul ________________________________________ cu domiciliul în

localitatea ____________________________, județul___________________________, strada

__, nr. _______, bl. _______, sc ___

5

ap. ___ , legitimat cu

BI/CI seria _____ nr. ________

____ cod numeric personal _______

_______________ , în

calitate de ____________

la

S.C./P.F.A./Î.I./I.F.

____________________ înregistrată

la

Registrul Comerțului

sub nr. de înmatriculare _

//,

cu

sediul social în

___________, județul ____________

5

str.________________________

___________________, nr.______

, având unitatea

_________ situată    în

Constanța,    strada

__, nr.______, bl._____, sc.______,

et.

_______, ap.._____,

declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații, că pentru unitatea mai sus menționată:

□    Dețin autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității desfășurate și reglementările legale în vigoare.

□    Personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale din sectorul alimentar/alimentație publică, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

□    Nu s-au adus modificări constructive care să necesite obținerea autorizației de construire conform prevederilor legale, în afara actelor prezentate în documentația depusă.

Anexa nr.9 la „Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța”

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ___________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________, nr_____, bl_____, sc ______ , ap ______, reprezentata prin

____________________________ în calitate de______________________ tel___________________.

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, solicit eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică:

1.    Tip Unitate ______________________________________________________________________

Cod CAEN _________________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. _____________________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____

ORAR DE FUNCȚIONARE_

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ:    (m.p.)

2.    Tip Unitate ______________________________________________________________________

Cod CAEN _________________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. ____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. ____

ORAR DE FUNCȚIONARE _____________________________________________________

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ: ________________________(m.p.)

Anexez prezentei documentația necesară în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

Data_____________________ Semnatura și stampila ________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______,

reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța , solicit vizarea pe anul _________, pentru:

□ Acordul de funcționare nr.    ///

5    - - - -

/

/

/

/

/

/

Declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru.

Solicit modificarea acordului de funcționare cu privire la _____________________________

□ Avizul program de funcționare nr._/_/_/_

_____________/______/______/_________

///

Declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru și orarul de funcționare.

Solicit modificarea avizului program de funcționare cu privire la _______________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______,

reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, solicit vizarea pe anul _________, pentru:

Autorizația de funcționare nr.

5    5    -

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații că nu au survenit modificări cu privire la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafața unității și orarul de funcționare.

Solicit modificarea autorizației de funcționare cu privire la ____________________________

Taxe administrate de Serviciul Autorizare Agenți Economici

1.    Taxa eliberare acord de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață prevăzute în anexa O.G. nr.99/2000, republicată și care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) se stabilește în sumă de 80 lei.

2.    Taxa eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce nu se regăsesc în anexa O.G. nr.99/2000, republicată, se stabilește în sumă de 80 lei.

3.    Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța precum și al cetățeanului), se stabilește în sumă de 200 lei.

4.    Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610* (corespondent cod

CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabilește astfel:

a)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează zilnic până în ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru suprafața totală < 100 mp.....................................................1.500 lei

-    pentru suprafața totală > 100 mp .....................................................2.000 lei

b)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care

funcționează peste ora 0100 se stabilește în sumă de ...................................3.000 lei

c)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcționează zilnic până în ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru suprafața totală < 100 mp ........................................................600 lei

-    pentru suprafața totală > 100 mp .....................................................1.200 lei

d)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcționează

peste ora 0100 se stabilește în sumă de ...............................................................3.000 lei

e)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, se stabilește în sumă de 3.000 lei

f)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care funcționează în

Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță se stabilește în sumă de ...............................1.500 lei

*cod CAEN 5530 actualizat prin cod CAEN 5610 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

** cod CAEN 5540 actualizat prin cod CAEN 5630 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

5. Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul

Constanța

9

taxa lei/m2/zi

Nr

crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi

1,01

0,75

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

6,31

5,04

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

0,64

0,53

4.

Comercializare de casete audio, video și CD-uri

10,71

8,59

5.

Comercializare flori

2,92

2,28

6.

Comercializare legume-fructe

4,45

3,50

7.

Comercializare tipărituri și alte articole, obiecte cu specific religios

0,90

0,74

8.

Comercializare mărțișoare, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale

0,64

0,53

9.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menționate mai sus)

3,82

3,02

10.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de înghețată, tec și alte automate de produse, aparate hot-dog

10,34

8,32

11.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

1,80

1,38

12.

Comert de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică

0,64

0,51

13.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpenești (exclusiv organizare de nunți, botezuri)

a) S < 500mp

0,69

0,59

b) S > 500mp

0,32

0,27

14.

Campanii promoționale

3,02

2,65

15.

Manifestări cultural-artistice și sportive, evenimente expoziționale și altele asemenea

0,27

0,16

16.

Amplasare rezervoare gaz lichefiat pentru alimentare instalații proprii de termoficare, posturi transformare și altele asemenea

0,27

0,16

17.

Suprafețe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,64

0,53

18.

Suprafețe ocupate de menajerii, rulote cazare și alte asemenea aferente circurilor

0,27

0,16

19.

Agrement funcție de suprafețele ocupate:

a) S < 50 mp

1,27

1,01

b) 50 mp < S < 100 mp

0,37

0,27

c) S > 100 mp

0,27

0,16

d) depozitare utilaje agrement

0,16

0,11

NOTA:

*ZONA A: Perimetrele:

Str. Ștefan cel Mare și străzile adiacente acesteia, Zona Gară,

Zona I.C.I.L.,

Zona Casa de Cultură,

Zona Delfinariu,

Zona Portul Tomis

Zonele din jurul piețelor și parcurilor

Zona Spital Județean

**ZONA B: perimetrele neincluse în zona A

6. Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

9

taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Comercializare de carte, presă vederi și altele asemenea

1,01

0,74

0,64

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

12,61

10,07

7,58

3.

Comercializare    produse    de

artizanat, pictură și altele asemenea

0,64

0,53

0,37

4.

Comercializare de casete audio, video și CD-uri

10,71

8,59

6,47

5.

Comercializare flori și legume -fructe

4,40

3,50

2,65

6.

Comercializare tipărituri și alte articole, obiecte cu specific religios

0,74

0,64

0,53

7.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menționate mai sus)

4,40

3,50

2,65

8.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de înghețată, tec și alte automate de produse, aparate hot- dog

10,34

8,32

6,15

9.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

Luna

Valoarea

Mai

0,74

Iunie

0,74

Iulie

2,54

August

2,54

Septembrie

0,74

Restul anului

0,53

10.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

a) Pentru unități care prepară și desfac mâncăruri calde și reci

Luna

Zona A

Zona B

Zona C

Mai

0,19

0,14

0,06

Iunie

0,64

0,51

0,37

Iulie

2,20

1,75

1,33

August

2,20

1,75

1,33

Septembrie

0,19

0,14

0,06

Restul anului

0,19

0,14

0,06

b) Pentru unități de alimentație publică fără desfacere mâncăruri calde și reci

Luna

Zona A

Zona B

Zona C

Mai

0,19

0,14

0,06

Iunie

0,59

0,43

0,32

Iulie

1,91

1,51

1,12

August

2,20

1,75

1,33

Septembrie

0,19

0,14

0,06

Restul anului

0,19

0,14

0,06

11.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpenești,

în funcție de suprafața ocupată, astfel:

a) S < 500m2

0,82

b) S > 500m2

0,37

12.

Campanii promoționale

Zona A

Zona B

Zona C

1,64

1,27

1,01

13.

Manifestări cultural - artistice și

sportive, evenimente expoziționale și altele asemenea

0,37

0,27

0,11

14.

Amplasare gaz lichefiat pentru alimentare instalații proprii de termoficare

1,01

0,74

0,64

15.

Suprafețe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,37

0,27

0,11

16.

Suprafețe ocupate de menajerii, rulote cazare și alte asemenea aferente circurilor

0,37

0,27

0,11

17.

Agrement funcție de suprafețele ocupate:

S < 50 mp

1,38

50 mp < S < 100 mp

1,01

S > 100 mp

0,64

Depozitare utilaje agrement

0,27

NOTĂ:

* ZONA A

-    zona alee Satul de Vacanță cuprinsă între Bd. Mamaia și Căsuța Ana Lugojana;

-    zona alee Perla cuprinsă între Bd. Mamaia și Complexul Comercial de lângă bazine;

-    zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc și Bufet Jupiter - Junona;

-    zona cuprinsă între Complex Melody și zona Cazino;

-    zona cuprinsă între Hotel Riviera și Hotel Majestic.

** ZONA B

-    zona cuprinsă între debarcader Neptun și Restaurant Cherhana;

-    zonele neincluse în ZONA A și care nu intră sub incidența ZONEI C.

*** ZONA C

-    zona cuprinsă între Bd. Mamaia și malul Lacului Siutghiol;

-    zona Camping Tabără Turist.

Taxele prevăzute la punctele 1, 2 și 3 constituie venituri cu destinație specială și pot fi instituite conform articolului 282 din Codul Fiscal și a H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum și a prevederilor O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorului, republicată, O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, H.G. nr.333/2003 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cât și a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

În conformitate cu prevederile art.26, alin.1 din O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorului, republicată, “comercializarea produselor și prestarea serviciilor se fac în locuri și spații autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare”.

De asemenea, art.26 alin.3 din actul normativ mai sus menționat prevede că “orarele de funcționare vor fi stabilite, după caz, în conformitate cu hotărârile administrației publice locale”.

Capitolul 3 “Orarele de funcționare” din H.G. nr.333/2003 privind Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, prevede că “pentru continuarea unor activități comerciale sau prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, Consiliul Local poate stabili orare de funcționare prin Regulamente elaborate pentru exercitarea activităților de comercializare în zone publice”.

Art. 30 din H.G. nr. 348/2004 precizează că “în funcție de natura activităților comerciale din zonele publice prevăzute la art. 27, administrația publică locală va stabili un orar de funcționare cu respectarea reglementărilor legale”.

În conformitate cu art.5, alin.2 din H.G. nr.348/18.03.2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, dispune că “desfășurarea operațiunilor comerciale în structuri de vînzare cu sediu permanent, temporar sau sezonier, după caz, în zone publice se face numai în baza autorizației administrației publice locale”.

Potrivit dispozițiilor art. 2 din același act normativ comerțul în zone publice este definit ca fiind “activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special”.

Un alt act normativ ce aduce reglementări în acest sens este H.G. nr.333/2003 privind Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, care în art.6 alin.2 precizează că “exercitarea activității de comercializare în zonele publice este supusă acordului autorităților administrației publice locale, iar în alin. 3 dispune că “prevederile alin. 2 se aplică și în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exercițiu comercial, precum și în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare”.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxele prevăzute la punctele 1, 2, și 3 îl reprezintă exercitarea activităților comerciale în zone publice, în structuri de vănzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către operatori economici, în condițiile prevederilor prezentului Regulament.

Serviciul Autorizare Agenți Economici este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr.491/2002, modifificată prin H.C.L.M. nr.218/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Activitatea de autorizare se realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenți Economici, sumele încasate fiind utilizate parțial pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea acestui serviciu.

Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfășurării activităților economice, o parte din veniturile obținute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreținerea și menținerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gospodărire Comunală.

Prestarea activității de iluminat public se face prin delegare, achiziția serviciului fiind atribuită în urma licitației publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Drumuri și Iluminat Public, prin salariații proprii monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Scutiri și facilități

Vor fi scutiți de la plata taxelor prevăzute la punctele 1, 2, 3, 5 si 6 în proporție de 100% următoarele categorii:

a)    veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b)    persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi;

c)    alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările și completările ulterioare.

C A P I T O L U L VII

SANCȚIUNI

9

Art. 65 Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a)    desfășurarea activității de alimentație publică de către unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deține Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

b)    desfășurarea exercitiului comercial fără a deține Acord de funcționare de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii prevazute în anexa O.G. nr. 99/2000 republicată, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

c)    nevizarea Autorizației de funcționare/Acordului de funcționare în termenul legal, cu suspendarea activității comerciale până la data vizării autorizației/acordului și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

d)    desfășurarea exercițiului comercial fără a deține Avizul pentru program de funcționare de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii ce nu fac obiectul eliberării unui acord/autorizație de funcționare - anexa 2 din O.G.nr. 99/2000 republicată, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

e)    nevizarea Avizului pentru program de funcționare în termenul legal, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

f)    comercializarea de produse și/sau prestări servicii fără a deține Autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, mutarea sau extinderea unui exercițiu comercial, cât și modificarea suprafeței structurii de vânzare menționate în autorizație, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării sau încadrării în prevederile autorizației și cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

g)    desfășurarea oricarui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda de 2500 lei; se vor notifica în termen de 5 zile Oficiul National al Registrului Comerțului și organele de control abilitate ale Ministerului de Finanțe (Direcția Generală a Finanțelor Publice și Garda Finaciară);

h)    împiedicarea sau obstrucționarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei Municipiului Constanța în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;

i)    nedeținerea la locul de desfășurare a activității temporare de către operatorul economic a recipienților speciali pentru deșeuri se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

j)    depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public (spații verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale) se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

k)    comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neamabalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate) se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

l)    utilizarea unui mobilier stradal neagreat de Primăria Municipiului Constanța sau modificarea mobilierului stradal agreat de Primăria Municipiului Constanța în sensul realizării unor lucrări cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine, acoperirea cu prelate sau al consolidării acestuia: fundații, platforme, etc, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

m)    deteriorarea domeniului public prin ancorarea obiectelor destinate asigurării protecției produselor comercializate se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

n)    expunerea de produse pe fatadele structurii de vânzare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale;

o)    încălcarea    prevederilor Acordului de    funcționare/Autorizației    de

funcționare/Avizului pentru program de funcționare prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în Acord/Autorizatie/Aviz, în cazul în care aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte normative în vigoare, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societați comerciale.

Art. 66 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art.1 se face de către organele de control abilitate ale Primăriei Municipiului Constanța, prin inspectorii Direcției Corp Control.

Art. 67 În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. a - c, f si g într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda activitatea comercială pe o perioada de pana la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă, prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art.68 (1) Persoana împutenicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Odata cu aplicarea amenzii pentru contravențiile stabilite prin prezenta hotărâre se pot dispune prin procesul verbal de constatare și sancționare a

contravenției, în funcție de natura și gravitatea faptei, sancțiuni complementare cumulate, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.69 Contravențiilor prevăzute la articolul 1 li se aplică dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumatate din minimul amenzii.

Art.70 Suspendarea activității comerciale în condițiile art.78 din O.G. nr. 99/2000 republicată, se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art.71 Retragerea actelor de către instituțiile care le-au emis, nerespectarea criteriilor ce au stat la baza eliberării Acordului de funcționare/Autorizației de funcționare/Avizului pentru program de funcționare ori depunerea actelor care nu sunt conforme cu realitatea care au stat la baza eliberării Acordului de funcționare/Autorizației de funcționare/Avizului pentru program de funcționare în condițiile prezentei hotărâri, atrage suspendarea/anularea Acordului/Autorizației de funcționare/Avizului pentru program de funcționare.

Art. 72 În cazul repetării contravențiilor de la art.1 lit.i-o într-un interval de 6 luni sau a încălcării în mod repetat într-un interval de 6 luni a prevederilor Autorizației de funcționare/Acordului de funcționare/Avizului pentru program de funcționare precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda Acordul de funcționare/Autorizația de funcționare/Avizul pentru program pe o perioadă de până la 30 de zile prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art.73 Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzute la art.8, neînlăturarea cauzelor sau încălcarea acelorași obligații care au dus la suspendarea Acordului de funcționare/Autorizației de funcționare/Avizului pentru program de funcționare sau suspendarea repetată a Acordului de funcționare/Autorizației de funcționare/Avizului pentru program de funcționare duce la anularea Acordului de funcționare/Autorizației de funcționare/Avizului pentru program de funcționare prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art.74 Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art.75 În cazul în care persoanele sancționate contravențional nu s-au conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției sau Dispoziției Primarului Municipiului Constanța autoritatea Administrației Publice Locale va sesiza instanțele judecătorești.

57