Hotărârea nr. 243/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII PRIN LICITATIE PUBLICA A BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea atribuirii prin licitație publica a beneficiului contractului de inchiriere a unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 11.11.2010

......................?    î

Luând in dezbatere Expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare nr. 138148/05.11.2010, Referatul R.A.E.D.P.P. Constanta, nr.8939/29.10.2010, Avizul comisiei administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti nr. 5;

Având in vedere prevederile art. 1, art. 2 lit.c, art.3 si art.10 din HCLM nr. 388/2000 privind administrarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuit, a HCLM nr. 370/2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si prevederile HCLM nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P. Constanta.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3 lit.. “c”, si art.115 alini, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata; ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba scoaterea la licitație publica pentru atribuirea beneficiului contractului de inchiriere a unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba ca nivelul minim al chiriei de la care pornește licitația sa fie cel stabilit pfin HCLM nr. 370/2001, privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința.

Art. 3. Se aproba ca perioada de valabilitate a contractului de inchiriere sa fie de la data semnării pana la data de 31.12.2011.

Art.4. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un nr.de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ■ J.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta,

Nr. 243 / 11.11.2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

2010


Anexa nr. 1 la HCLM nr.?±?./,

Nr.

Crt.

Adresa Spațiu

Suprafața

1.

Str. Atelierelor nr. 22-24

139,93 mp (din care beci 48,25mp)

2.

Bd. Ferdinand nr. 39

271,98 mp ( care beci 89,18mp)

3.

Bd. 1 Mai nr.2, B1.J10, parter

73,14 mp

4.

Str. Tudor Vladimirescu nr.9

36 mp

1

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE