Hotărârea nr. 242/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 53/28.02.2005 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea HCLM nr. 53/28.02.^005 privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere privind

spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 11.11.201.0;

.......................

Luând in dezbatere Expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare nr.138135/05.11.2010, Referatul R.A.E.D.P.P. Constanta, nr.8940/29.10.2010, Avizul comisiei administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti nr. 5;

Având in vedere prevederile art. 1, art. 2 lit.c, art.3 si art.10 din HCLM nr. 388/2000 privind administrarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința, a HCLM nr. 332/1996 pivind infiintarea RAEDPP Constanta.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3 lit. “c”, si art. 115 alini, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se modifica art.l al HCLM nr. 53/28.02.2005 in sensul aprobării noului caiet de sarcini pentru licitația publica, cu plic inchis, pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere privind spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se modifica art. 2 al HCLM nr. 53/28.02.2005 in sensul aprobării noii comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere privind spatiile cu alta destinație d^cat aceea de locuința, ce va avea următoarea componenta:

-    CATERINA FARAON-Presedinte

-    CARMEN-LACRAMIOARA BOBE - Membru

-    IULIA-MADALINA MOTATAIANU - Membru

-    GALAN DORUTA - Membru    "

-    LAURA MICU - Membru ,    ;

Art.3. Celelalte dispoziții ale HCLMnr. 53/2^.02.2005 raman neschimbate.

Art.4. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un nr.de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Constanta,

Nr. 242 / 11.11.2010


Anexanr. 1 laHCLMnr. 242    / 2010

ROMANIA    privind modificarea HCLM nr. 53/28.02.2005

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea prin licitație publica a beneficiului contractului de inchirire

pentru bunul imobil in suprafața de........................, situat in municipiul

Constanta, str..................................

In baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, a Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, a Legii nr.453/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome, a H.C.L.M. nr.332/1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P. Constanta, a H.C.L.M. nr.388/2000 privind administrarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința, a H.C.L.M. nr.370/2001, privind majorarea tarifelor de baza pentru inchiriere spatiilor cu alta destinație decât

cea de locuința, a H.C.L.M. nr........................privind atribuirea beneficiului

contractului de inchirire a bunului imobil................... in suprafața de

...............mp ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Acesta constituie

domeniu privatlal Municipiului Constanta, conform H.C.L.M........................

l.Obiectul închirierii

Obiectul licitației publice il constituie atribuirea beneficiului contractului de

inchiriere a bunului imobil...................in suprafața de.................mp. situat in

municipiul Constanta, str.........................Obiectul de activitate va fi stabilit

de ofertant in oferta depusa.

2.Conditiile de exploatare a bunului imobil supus inchirierii prin licitație publica si obiectivele de ordin tehnic si financiar privind exploatarea eficace a acestuia

Locatarul este obligat sa mențină destinația bunului imobil in

suprafața    de ................ situat in municipiul Constanta,

str.................................asa cum aceasta este determinata prin oferta declarata

castigatoare.


3.1nvestitii pe care locatarul le poate realiza sunt următoarele:

Investițiile care se vor realiza de către locatar, se vor face numai cu acordul prealabil exprimat in scris de direcția abilitata in acest sens din cadrul R.A.E.D.P.P.

4.    Durata închirierii

Contractul de inchiriere ce va rezulta in urma licitației publice va fi

valabil pana la ..........................., cu posibilitatea prelungirii prin acordul

scris al ambelor parti.

5.    Clauze financiare si de asigurări

Singurul criteriu de departajare va fi oferta cea mai mare din punct de vedere financiar.

In oferta financiara, se va include de către participant si obiectul de activitate pe care urmeaza sa il desfasoare in respectivul spațiu.

Oferta financiara depusa nu poate fi mai mica decât tarifele de baza stabilite conform HCLM nr. 370/2001. Departajarea ofertelor se va face luandu-se in calcul tipul de activitate care urmeaza a fi prestat, zona in care este situat imobilul (respectiv zona A, B si C) raportate la suprafața imobilului scos la licitație, conform anexei la prezentul caiet de sarcini. In caz contrar oferta financiara nu va fi luata in considerare de către comisie.

Oferta declarata castigatoare nu poate fi modificata si constituie parte integranta a contractului de inchiriere care urmeaza a fi încheiat.

împotriva licitației, pana la momentul adjudecării, se va putea face contestație de către orice persoana interesata, la instanța de contencios administrativ in a cărei raza teritoriala are loc licitația. Contestația suspenda desfasurarea licitației pana la soluționarea sa definitiva.

In cazul in care bunul imobil care face obiectul contractului de inchiriere este identificat, ulterior închirierii, ca fiind notificat in temeiul Legii nr. 10/206l, contractul va fi reziliat de la data comunicării oficiale a existentei notificării, făcută locatarului de către R.A.E.D.P.P. Constanta.

6.    Chiria

In baza H.C.L.M. nr.370/2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința, chiria minima de la care pornește licitația privind atribuirea beneficiului

contractului de inchiriere a bunului imobil .................... in suprafața de

..................mp. situat in municipiul Constanta, str................este de..............

reprezentând.................Euro lunar.

7.    Obligația de plata a chiriei

Plata chiriei se va face lunar prin depunere la casieria R.A.E.D.P.P. Constanta sau in contul nr.R004BTRL01401202696755XX deschis la Banca Transilvania-Sucursala Constanta cel mai târziu pana in ultima zi lucratoare din luna pentru luna in curs, după care chiriașul este de drept pus in intarziere.

Neplata a trei chirii succesive la termenele stabilite de comun acord de părțile contractante atrage după sine rezilierea contractului de inchiriere, fara punerea in intarziere si fara intervenția instanței de judecata, convenția fiind pact comisoriu de grad IV.

De la data scadenta chiriile lunare sunt purtătoare de penalitati de 0,5% din valoarea obligațiilor pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei când suma a devenit exigibila, penalitatea putând depăși cuantumul total al chiriei restante.

8. Cuantumul garanțiilor

Garanția de participare reprezintă 15% din chiria minima acceptata conform HCLM 370/2001 si este in valoare de...............Euro.

Nici o oferta nu va fi luata in considerare daca nu va fi insotita de garanția de participare.

Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta inainte de desemnarea câștigătorului.

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținuta de către vanzator pana in momentul incheierii contractului de inchiriere.

Garanția de participare si dreptul de a incheia contractul se vor pierde de către ofertantul declarat câștigător, daca acesta sub invocarea oricărui motiv nu se prezintă după primirea comunicării acceptării ofertei sale (in cazul in care nu se depun contestații) in vederea achitării prețului de vanzare in termenul de valabilitate al ofertei.

Garanția de participare se restituie ofertantilor declarați necastigatori, in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câștigător.

Taxa de participare (nerambursabila) este de..............RON.

8. Dispoziții finale

Locatarul se obliga sa preia bunul imobil, ce face obiectul licitației privind atribuirea beneficiului contractului de inchirire, in starea in care se afla in momentul semnării contractului, părțile semnând cu aceasta ocazie un proces verbal de predare-primire.

Contractul de inchiriere ce se va incheia intre R.A.E.D.P.P. si ofertantul declarat câștigător al licitației publice va conține ca si clauze minimale prevederile din prezentul caiet de sarcini.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

Nr

crt

CLASIFICARE PE FUNCȚIONALITĂȚI

ZONA A

Tarife

Euro/mp/lun

a

ZONAB

Tarife

Euro/mp/luna

ZONAC

Tarife

Euro/mp/luna

1.

-    Unitati bancare, case de schimb valutar

-    Agenții comerciale de turism

9,25

5,92

5,30

4,00

4,20

3,15

2.

a)    Unitati de alimentație publica

-    Bar de zi, bar de noapte, discoteci

-    Restaurante, braserii, pizerrii

b)    Cofetarii, patiserii, autoserviri

c)    Unitati independente de producție pentru alimentație publica

9,25

6,80

5,18

4,44

5,30

4,51

3,71

3,18

4,20

3,57

2,94

2,51

3.

Magazine ce desfac in exclusivitate pâine si lapte

came si preparate din came

4,07

4,44

2,92

3,18

2,31

2,51

4.

Unitati comerciale agroalimentare

5,58

3,71

2,94

5.

Unitati comerciale nealimentare si mixte

5,92

3,98

3,15

6.

Unitati meșteșugărești

cismarii, croitorii, tocilarii, prestări servicii producție industriala

4,44

5,92

3,18

3,98

2,52

3,15

7.

Spatii pentru micii meseriași individuali

4,07

2,92

2,31

8.

Sedii si birouri de proiectare

5J8

3,71

2,94

9.

Sedii si birouri

-    societăți comerciale

-    instituții bugetare

-    instanțe judecătorești, parchetele de pe langa tribunal

5,55

3,89

3,70

3,98

2,78

2,65

3,15

2,21

2,10

10.

Spatii închiriate Oficiului de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic

7,67

7,67

7,67

11.

a)Unitati in care se practica jocuri de noroc inclusiv jocuri mecanice si electronice generatoare de câștiguri

12,95

7,95

6,30

b) Jocuri mecanice si electronice distractive negeratoare de câștiguri

5,92

3,98

3,15

12.

Apartamente de serviciu pentru cazare specialiști

4,44

3,18

2,51

13.

Sedii formațiuni politice

3,70

2,65

2,10

14.

Spatii inchiriate asociațiilor obștești non profit si organizații sindicale

3,70

2,65

2,10

-    sedii

-    activitati comerciale sau generatoare de profit

5,92

3,98

3,15

15.

- Spatii pentru depozitare si dependințe aferente activităților comerciale sau productive

2,22

2,22

2,22

- Spatii pentru depozitarea activitatilor comerciale sau

1,85

1,85

1,85

productive subsoluri

2,78

2,78

2,78

-    subsoluri locuibile

-    Spatii inchiriate pentru garaje

1,85

1,85

1,85

16.

Alte terenuri aflate in administrarea RAEDPP ocupate cu :

chioșcuri, construcții provizorii pentru activitati

0,90

0,48

0,48

comerciale

0,45

0,24

0,24

terase aferente activitatilor comerciale

0,36

0,19

0,19

depozitare mărfuri si ambalaje aferente activitatilor

0,09

0,05

0,05

comerciale aferente spatiilor pentru micii meseriași

0,36

0,19

0,19

individuali

0,045

0,024

0,015

pentru alte activitati inclusiv organizare șantier inchiriate de UAP pentru membrii acestora doar pentru

0,045

0,024

0,024

sculptura

0,36

0,19

0,19

curți imobile

0,045

0,024

0,015

- garaje grădini

terenuri+beneficiu 10%+impozit

17.

Activitati social -culturale - sanitare - spatii ingrijire handicapați

2,96

2,12

1,68

- invatamant toate gradele

3,89

2,78

2,21

- biblioteci

3,33

2,39

1,89

- librarii, edituri

5,18

3,71

2,94

- sedii, asociații locatari

4,44

3,18

2,52

- galerii de arta

5,18

3,71

2,94

18.

Spatii pentru ateliere creație

- a UAP, membrilor acestuia

3,70

2,65

2,10

- spatii pentru muzee

3,89

2,78

2,21

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE