Hotărârea nr. 241/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 150/2010

NSTAAROMANIA

,4b JUDEȚUL CONSTANTA ff} MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 150/16.07.2010

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2010

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 135152/29.10.2010 prezentată de domnul Primar RADU

ȘTEFAN MAZARE,

referatul nr. 135150/ 29.10.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția

Administrație Publica Locală,

raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, adresele nr.l 11556 /06.09.2010 și nr. 115650/10.09.2010 ale Direcției Financiare prin care se comunică faptul ca există prevedere bugetară pentru avansarea în treapta de salarizare și promovarea personalului care a absolvit studii superioare Văzând prevederile din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1932/2009 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, ale art.48 pct.13 din Legea - cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.C.L.M. nr. 500/09.12.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2010 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 și 2 din H.C.L.M. nr. 150/16.07.2010, în sensul transformării funcțiilor publice în vederea avansării în treapta de salarizare și promovării în clasă a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile legale, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se transformă funcția de referent gradul profesional IA din cadrul compartimentului Cabinet Primar, în inspector specialitate grad profesional IA în vederea promovării unui angajat cu contract individual de muncă ce a absolvit studii superioare în specialitatea în care își desfășoară activitatea .

ART. 3 - Se aprobă salarizarea funcțiilor publice de conducere de Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Privat și Șef Serviciu Contabilitate la treapta imediat superioară celei deținute de titulari, ca urmare a calificativului obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale și vechimii acumulate la nivelul actual de salarizare, conform prevederilor legale .

ART. 4- Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.150/16.07.2010 rămân neschimbate.

ART. 5 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 20 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA NR. 241

ANEXAIROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR


ANEXA nr.2 LA H.C.L.M.NR    241/2 010

STAT DE FUNCȚII

CZH


NR.C

RT

FUNCȚIE PUBLICA EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBL de CONDU-CERE

STUDI I

CLASA

GRAD

TREAPT A SAL

FUNCȚIA

CONTRACTUALA DE CONDUCERE

FUNCȚIA

CONTRACTUALA DE EXECUȚIE

TREAPTA

/GRAD

PROFESION

AL

NIVELUL

STUDIILOR

OBS.

1

Primar

2

Viceprimar

3

Viceprimar

Secretar Municipiu

CABINET PRIMAR

1

Consilier

IA

s

2

Inspector spec

IA

s

1

g/m

Expert local probleme rromi

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

Auditor

s

I

p

1

2

Auditor

s

I

p

1

3

Auditor

s

I

A

2

4

Auditor

s

I

A

1

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Referent spec

ssd

II

S

1

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

D

8

Referent

m

III

A

2

9

Inspector

s

I

P

1

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

s

1

2

Consilier

s

I

p

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

1

S

Sef Serviciu

2

S

Inspector spec.

II

s

3

S

Inspector spec.

II

s

4

s

Inspector spec.

II

s

5

s

Inspector spec.

II

s

6

s

Inspector spec.

II

s

7

s

Inspector spec.

II

s

8

s

Inspector spec.

II

s

9

s

Inspector spec.

II

s

10

s

Consilier juridic

II

s

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

A

1

3

Consilier

s

I

A

3

4

Consilier

s

I

A

1

5

Consilier

s

I

P

2

6

Consilier

s

I

A

1

7

Consilier manager de proiect

s

I

A

1

8

Consilier manager de proiect

s

I

A

1

9

Consilier

s

I

S

1

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

A

3

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

S

1

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

P

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Consilier

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

1

10

Referent

m

III

S

1

11

Inspector

s

I

P

1

12

Inspector

s

I

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Inspector

s

I

A

2

15

Inspector

s

I

P

1

16

Inspector

s

I

P

1

17

Referent

m

III

S

1

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Referent

m

III

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Inspector

s

I

P

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

S

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Referent

IA

m

SERVICU RESURSE UMANE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Consilier

s

I

p

1

4

Inspector

s

I

p

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

P

1

7

Consilier

s

I

P

1

8

Psiholog

practicant

s

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier jur

S

I

A

1

3

Consilier jur

s

I

P

1

4

Consilier jur

s

I

S

2

5

Consilier jur

s

I

S

3

6

Consilier jur

s

I

P

1

7

Consilier jur

s

I

P

1

8

Consilier jur

s

I

A

2

9

Consilier jur

s

I

P

3

10

Consilier jur

s

I

S

1

11

Consilier jur

s

I

A

2

12

Consilier jur

s

I

A

1

13

Consilier jur

s

I

P

3

14

Consilier jur

s

I

A

1

15

Consilier jur

s

I

A

1

16

Consilier jur

s

I

A

1

17

Referent

m

III

S

1

18

Inspector

s

I

P

1

19

Referent

m

III

S

1

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

P

2

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

2

11

Inspector

S

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

2

3. DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

2

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

3

18


Psiholog


specialist


Inspector

Inspector

Referent


_ș_

ș

m


I__A

I    __A

II    P

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

P

3

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

1

7

Referent spec.

ssd

II

S

1

8

Referent

m

III

A

3

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

2

7

Inspector

s

I

A

3

8

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Referent spec

ssd

II

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

2

8

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

Sef serviciu

2

Inspector

s

1

S

1

3

Referent

m

III

S

1

4

Referent

m

III

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Referent

m

III

S

1

7

Referent

m

III

S

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

4. DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Director executiv

BIROUL ADMINISTRATIV TEHNICO-ECONOMIC

1

Sef birou

s

1

2

Inspector

s

I

A

2

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

3

5

Referent

m

III

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL TRAFIC RUTIER SI ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Referent spec

ssd

II

S

1

6

Inspector

s

I

P

3

7

Referent

m

III

S

1

8

Inspector

s

I

A

2

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef Serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

3

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

A

3

6

Referent

m

III

A

1

7

Referent

m

III

A

1

8

Referent

m

III

A

1

5. DIRECȚIA URBANISM

| 1 |Arhitectșef |    I S I I I 1 I    I    I    ~T

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

S

3

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

S

1

8

Inspector

s

I

A

2

9

Consilier

s

I

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

S

3

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

s

I

S

2

8

Inspector

s

I

S

3

9

Inspector

s

I

S

3

10

Inspector

s

I

S

1

11

Inspector

s

I

P

1

12

Referent

m

III

A

1

13

Referent

m

III

S

1

14

Referent

m

III

S

1

15

Referent

m

III

S

1

16

Referent

m

III

S

2

17

Referent

m

III

S

1

18

Referent

m

III

A

2

19

Referent

m

III

A

1

6. DIRECȚIA PATRIMONIU

Director executiv


I I I 1 I

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Inspector

s

I

S

2

6

Inspector

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent spec

ssd

II

S

1

9

Inspector

s

I

P

1

10

Referent

m

III

S

1

11

Inspector

s

I

P

1

12

Referent

m

III

P

3

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

s

1

4

Inspector

s

I

S

1

5

Consilier

s

I

S

1

6

Inspector

s

I

S

1

7

Consilier

s

I

S

1

8

Inspector

s

I

S

1

9

Inspector

s

I

S

2

10

Inspector

s

I

P

1

11

Inspector

s

I

A

3

12

Inspector

s

I

A

1

13

Inspector

s

I

A

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Inspector

s

I

A

3

16

Inspector

s

I

A

3

17

Inspector

s

I

A

3

18

Referent spec

ssd

II

S

1

19

Referent spec

ssd

II

S

1

20

Referent spec

ssd

II

S

1

21

Referent spec

ssd

II

S

1

22

Referent spec

ssd

II

A

2

23

Referent

m

III

S

1

24

Referent

m

III

A

1

25

Referent

m

III

P

2

26

Referent

m

III

A

1

27

Aqent agricol

II

m

7. DIRECȚIA TEHN

C-ACHIZITI

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Consilier

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Inspector

s

I

P

2

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

s

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

S

1

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Sef Birou

S

1

2

Inspector

S

I

s

1

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

P

1

5

Referent

m

III

A

1

6

Referent

m

III

S

1

£

riSip

[ECTl

A FIN

IANCIARA

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

P

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent

m

III

S

2

9

Casier

m

10

Casier

m

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

P

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Consilier

s

I

P

1

9

Referent

m

III

A

1

9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

| 1 |    Director executiv    | S I ~~ I 1

SERVICIUL AUTORIZĂRI AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

3

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

s

1

5

Consilier

s

I

s

1

6

Inspector

s

I

p

1

7

Inspector

s

I

s

2

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

2

10

Inspector

s

I

P

3

11

Inspector

s

I

P

2

12

Inspector

s

I

P

3

13

Inspector

s

I

A

2

14

Inspector

s

I

A

2

15

Referent

m

III

A

1

16

Inspector

s

I

A

2

17

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Referent

m

III

A

3

5

Inspector

s

I

S

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

3

12

Referent

m

III

S

1

13

Inspector

S

I

P

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Referent

m

III

S

2

16

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

1

Șef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

S

2

8

Referent spec

ssd

II

S

1

10. DIRECȚIA CORP CONTROL

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

A

2

3

Consilier

s

I

S

1

4

Consilier

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

P

1

11

Inspector

s

I

A

2

12

Referent

m

III

S

1

13

Referent

m

III

A

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

p

1

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

3

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Consilier

s

I

S

1

6

Inspector

s

I

S

3

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

A

1

10

Inspector

s

I

P

3

11

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

S

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

12

Inspector

s

I

A

1

13

Inspector

s

I

A

2

14

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

A

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR Șl CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Șef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

A

3

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

2

8

Referent

m

III

A

2

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

A

2

15. DIRECȚIA POLITIE COMUNITARA

|SERVICIUL ZONA I - NORD

1

Sef Serv.

S

1

2

Inspector

s

I

A

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Referent

m

III

A

2

5

Referent

m

III

A

2

6

Inspector

s

I

A

3

7

Referent

m

III

A

3

8

Referent

m

III

A

2

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

A

2

11

Referent

m

III

A

2

12

Referent

m

III

A

2

13

Referent

m

III

A

2

14

secretar dactilograf

m

SERVICIUL ZONA II - SUD

1

Sef Serv.

S

1

2

Inspector

s

I

A

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

A

3

6

Referent

m

III

A

2

7

Referent

m

III

A

2

8

Referent

m

III

P

3

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

A

2

11

Referent

m

III

A

3

12

Referent

m

III

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Referent

m

III

A

2

15

Referent

m

III

A

3

16

Referent

m

III

A

2

17

secretar dactilograf

m

11. DIRECȚIA DE ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

s

1

2

Referent

m

III

A

1

3

Expert. t.i.t.

s

I

S

1

4

Expert, t.i.t.

s

I

S

1

5

Expert. t.i.t.

s

I

A

1

6

Expert, t.i.t.

s

I

A

3

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Referent spec.

ssd

II

S

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Referent

m

III

S

3

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

P

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

3

11

Referent

m

III

S

1

12

Inspector spec

II

s

SERVICIUL REGISTRATURA, MANAGEMENT DOCUMENTE

1

Șef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

A

1

8

Inspector

s

I

A

2

9

Inspector

s

I

A

3

10

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Șef serviciu

s

1

2

Consilier

S

I

s

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

S

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

3

8

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

2

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

S

2

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

P

3

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent

m

III

P

1

9

Inspector

s

I

A

3

10

Referent

m

III

P

1

13. DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU

PFRî

SOANELE

YARfi

ÎTN1CEJ4EYOIASE5I AL'

rE CATEGORII

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

s

II

Sef Serviciu

2

Referent spec.

ssd

II

S

1

3

Administrator

I

m

4

Administrator

I

m

5

Administrator

I

m

6

Administrator

I

m

7

Administrator

I

m

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Administrator

I

m

11

Administrator

II

m

12

Administrator

II

m

13

Referent

m

III

P

1

14

Administrator

II

m

15

Administrator

II

m

16

Administrator

II

m

17

Referent

m

III

A

1

18

Administrator

II

m

19

Administrator

II

m

20

Administrator

II

m

21

Administrator

II

m

22

Secretar dact.

m

23

Administrator

II

m

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef Serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

3

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

3

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

A

1

12

Referent

m

III

A

1

13

Referent

m

III

A

1

14

Inspector

s

I

A

2

15

Referent

m

III

A

1

16

Referent

m

III

S

1

17

Referent

m

III

S

1

18

Referent

m

III

A

1

19

Referent

m

III

A

1

20

Referent

m

III

A

1

21

Referent

m

III

A

1

22

Magaziner

deb

d

23

Magaziner

deb

d

24

Referent

m

III

A

1

25

Referent

m

III

A

1

26

Magaziner

deb

d

27

Inspector spec.

II

s

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C. L. M.

1

Consilier

s

I

S

1

2

Referent

m

III

S

1

3

Referent

m

III

P

1

4

Inspector

s

I

s

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

P

1

COMPARTIMENT ARHIVA

1

Insp. Spec.

IA

s

2

Arhivar

m

3

Arhivar

m

| 1 | Director executivi


14. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef Serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

3

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Referent

m

III

S

2

6

Referent

m

III

S

2

7

Referent

m

III

P

1

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

2

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

S

2

12

Inspector

S

I

P

1

13

Referent

m

III

S

2

14

Referent

m

III

S

2

15

Referent

m

III

S

3

16

Referent

m

III

P

1

17

Referent

m

III

S

2

18

Referent

m

III

P

1

19

Inspector

s

I

A

1

20

Inspector

s

I

P

1

21

Referent

m

III

S

1

22

Referent

m

III

A

1

23

Inspector

s

I

A

2

24

Inspector

s

I

A

2

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

S

I

p

1

3

Inspector

s

I

$

2

4

Inspector

s

I

A

2

5

Referent

m

III

P

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

$

1

8

Referent

m

III

$

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

12

Referent

m

III

$

1

13

Referent

m

III

P

2

14

Inspector

s

I

P

1

15

Inspector

s

I

P

1

16

Referent

m

III

A

1

17

Inspector

s

I

A

1

18

Referent

m

III

A

1

19

Referent

m

III

A

1

20

Inspector

s

r~

“7T”

2

1—

I

...... I    -1

16. DIRECȚIA ASISTI

■NTA

MED

CALA ȘCOLARA SI CO

MUNITARA

1

I

1

|    Director

ii

s

I

I

SERVICIUL MEDICINA ȘCOLARA

1

Sef Serviciu

II

S

MEDICI ȘCOLARI

1

Medic specialist

S

2

Medic

s

3

Medic

s

4

Medic primar

s

5

Medic primar

s

6

Medic specialist

s

” 7

Medic specialist

s

8

Medic

s

" 9

Medic primar

s

10

Medic primar

s

11

Medic specialist

s

12

Medic primar

s

13

Medic specialist

s

14

Medic specialist

s

15

Medic primar

s

16

Medic primar

s

17

Medic specialist

s

18

Medic primar

s

19

Medic specialist

s

“ 20

Medic primar

s

“ 21

Medic primar

s

22

Medic primar

s

ĂSÎF

rENTI MEDICALI DIN

CABINE

TE MEDICALE ȘCOLARE

1

Asistent medical

principal

pl

2

Sora medicala

m

' 3

Asistent medical

principal

pl

4

Asistent medical

principal

m

5

Asistent medical

principal

Pl

6

Sora medicala

principal

m

7

Asistent medical

principal

m

8

Asistent medical

principal

pl

9

Asistent medical

principal

Pl

10

Asistent medical

principal

Pl

11

Asistent medical

principal

Pl

12

Asistent medical

principal

Pl

13

Asistent medical

principal

Pl

14

Asistent medical

principal

Pl

15

Asistent medical

principal

Pl

16

Asistent medical

Pl

17

Asistent medical

principal

P<

18

Asistent medical

principal

Pl

19

Asistent medical

principal

m

20

Sora medicala

principal

m

21

Asistent medical

principal

pl

22

Asistent medical

principal

pl

23

Asistent medical

principal

pl

24

Asistent medical

principal

pl

25

Asistent medical

principal

pl

26

Asistent medical

principal

pl

27

Asistent medical

principal

pl

28

Asistent medical

principal

pl

29

Asistent medical

principal

Pl

30

Asistent medical

principal

pl

31

Sora medicala

principal

m

32

Sora medicala

principal

m

33

Asistent medical

principal

pl

34

Sora medicala

m

35

Asistent medical

principal

pl

36

Asistent medical

principal

Pl

37

Asistent medical

Pl

38

Asistent medical

pl

39

Asistent medical

pl

40

Asistent medical

principal

pl

41

Asistent medical

principal

Pl

42

Asistent medical

principal

pl

43

Asistent medical

principal

pl

44

Asistent medical

principal

pl

45

Asistent medical

principal

Pl

46

Asistent medical

principal

Pl

47

Asistent medical

pl

48

Asistent medical

Pl

49

Asistent medical

P<

50

Asistent medical

Pl

51

Asistent medical

principal

Pl

52

Asistent medical

principal

Pl

53

Asistent medical

principal

Pl

54

Asistent medical

principal

Pl

55

Asistent medical

Pl

56

Asistent medical

principal

Pl

57

Asistent medical

principal

Pl

58

Asistent medical

principal

P<

59

Asistent medical

principal

Pl

60

Asistent medical

Pl

61

Sora medicala

m

62

Asistent medical

principal

ssd

63

Asistent medical

principal

Pl

64

Asistent medical

Pl

65

Asistent medical

principal

Pl

66

Asistent medical

Pl

67

Asistent medical

Pl

68

Asistent medical

Pl

69

Asistent medical

Pl

70

Asistent medical

Pl

MEBIÎ

3I DEN

risTi

1

Medic specialist

s

2

Medic specialist

s

3

Medic specialist

s

4

Medic

s

5

Medic specialist

s

6

Medic specialist

s

7

Medic

s

8

Medic

s

9

Medic

s

10

Medic

s

11

Medic

s

12

Medic specialist

s

13

Medic primar

s

14

Medic

s

15

Medic specialist

s

16

Medic specialist

s

17

Medic

s

18

Medic

s

I

|-

r-

ASISTENT! MEDICALI DIN CABINETE DENTARE

1

Asistent medical

principal

Pl

2

Asistent medical

principal

Pl

3

Asistent medical

principal

Pl

4

Asistent medical

principal

Pl

5

Asistent medical

principal

. Pl

6

Asistent medical

principal

Pl

7

Asistent medical

principal

Pl

8

Asistent medical

principal

Pl

9

Asistent medical

principal

Pl

10

Asistent medical

principal

Pl

11

Asistent medical

principal

Pl

12

Asistent medical

principal

Pl

13

Sora medicala

m

14

Asistent medical

principal

Pl

15

Asistent medical

principal

m

16

Asistent medical

principal

Pl

17

Asistent medical

Pl

ALTE CATEGORII DE PERSONAL CARE DESFASOARA ACTIVITATE MEDICALA IN UNITATI DE

NVATAMAN'

r

1

Asistent medical

principal

pl

2

Asistent medical

principal

pl

3

Asistent medical

principal

Pl

4

Asistent medical

principal

Pl

5

Asistent medical

principal

Pl

6

Asistent medical

pl

7

Asistent medical

Pl

8

Asistent medical

pl

9

Asistent medical

pl

10

Sora medicala

principal

m

BIRC

IUL ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

1

Sef Birou

II

s

1

Asistent medical

Pl

2 1

Asistent medical

Pl

3

Asistent medical

Pl

4

Asistent medical

principal

pl

MEDIATORI COMUNITARI

1

Mediator comunitar

m

Mediator comunitar

16


Referent


III


LI


12. DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE


rn~r


RECAPITULAȚIE STAT FUNCȚII

compartiment

INSPECTOR

CONSIUER

REFERENT SPECIALITATE

REFERENT

CONSILIER JUR /EXPERT TIT /AUDITOR

TOTAL

CONTR

CONO

TOTAL

GENERAL

superior

principal

asistent

dei

superior

principal

asistent

de

superior

principal

asistent

deb

superior

principal

asistent

det

superior |

principal

asistent

deb

treapta

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

i

2

3

1

2

3

t

2

3

i

2

n

1

2

3

1

2

3

DAP.L.

4

2

2

0

14

12

1

1

17

7

10

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

3

0

2

7

5

2

0

0

63

3

7

73

D.G.C

8

5

2

1

5

2

1

2

7

1

2

4

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

u

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

1

1

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

7

44

D.S.P.

3

2

0

1

1

0

0

1

9

3

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

4

23

□.URBANISM

7

2

1

4

3

3

0

0

5

3

2

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

1

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

3

30

□.PATRIMONIU

8

6

2

0

8

6

0

0

7

3

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

5

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

2

0

0

2

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

1

3

40

D.TH.-ACHIZIȚII

5

5

0

0

4

3

1

0

3

2

1

0

0

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

5

24

D.FINANCIAR

1

0

0

1

6

6

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

2

4

21

D.A.D.P.P.

7

2

3

2

8

4

2

2

13

7

4

2

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

4

42

D.CORP CONTROL

2

1

0

1

13

5

0

8

41

21

12

8

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

8

76

□.POLITIE

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

18

0

3

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

2

3

32

D.O.Infbrmatizare

2

2

0

0

3

3

0

0

7

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

1

1

1

0

0

3

2

1

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

24

1

4

29

D R1 O Evenimente

2

0

2

0

4

2

0

2

8

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

3

19

D.A.P.V.NA.C.

1

1

0

0

1

1

0

0

8

5

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

1

1

0

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

22

3

52

C.C.L.M.

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

S.P.C.L.E.P.

1

1

0

0

7

6

1

0

10

6

4

0

0

2

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

5

6

1

8

4

1

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

3

45

S.I.Prot.Civ.

2

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

1

9

D.P.Oe».

0

0

0

0

1

1

0

0

4

2

1

1

0

1

1

0

0

2

0

1

1

6

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

10

4

29

CAudit P I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

1

0

0

4

0

0

4

EXPERT ROM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

CABINET PRIMAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

SECRETAR MUN.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

COMP ARHIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

DASIST MEDICALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

146

F.DEMNITATE PUB.

3

3

TOTAL

54

30

13

11

77

55

6

16

148

67

48

33

1

34

32

1

1

8

6

1

1

7

6

0

1

0

13

13

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

52

39

10

3

15

11

2

2

87

28

10

19

0

8

3

1

1

7

5

0

2

11

7

3

1

0

491

193

67

754

D.POLITIE

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

18

0

0

0

0

0

27

2

3

32

SPCLEP

1

7

9

0

2

1

0

0

0

0

0

0

12

7

3

0

0

0

0

0

42

0

3

45

DASIST MEDICALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

146

DPD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

10

TOTAL

7

17

0

2

1

0

0

0

0

0

0

12

8

21

0

0

0

0

0

69

158

6

233

POSTURI EXECUȚIE CONTRACTUALI

nr. posturi

administrator I

6

administrator II

10

agent agricol II

1

arhivar

2

casier

2

consilier IA

2

consilier jur II

1

expert rromi

1

inspector spec IA

1

inspector spec II

10

magaziner deb

3

psiholog practicant

1

psiholog specialist

1

referent IA

1

secretar dactilograf

3

asistent medical

24

asistent medical principal

68

mediator comunitar

2

medic

12

medic primar

12

medic specialist

16

sora medicala

4

sora medicala principala.

5

TOTAL

188

POSTURI CONDUCERE CONTRACTUALI

nr. posturi

sef serviciu

3

sef birou

1

director

1

TOTAL

5

TOTAL GENERAL

I 193    |