Hotărârea nr. 240/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNITATILOR DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU CARE ASOCIATIILE SI FUNDATIILE POT SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, PENTRU ANUL 2011, APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR I FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA PRECUM SI A GRILEI DE EVALUARE

romania

JUDEȚUL CONSTANTA municipiului CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea unităților de asistenta sociala pentru care asociațiile si fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2011, aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Comisiei de

evaluare si selecționare a asociațiilor si fundațiilor care acorda servicii de asistenta sociala, precum si a Grilei de evaluare

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din fade 7/. //.    .

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu ,tefan Mazare, avizul Comisiei nr.5, referatul Serviciului Asistenta si Protecție ocialanr. 135131/29.10.2010;

| Având in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor Libventii asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza i administrează unitati de asistenta sociala, ale art.5 alin.(2) din anexa 1 a H.G. nr. 153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ,egii 34/1998, ale art.II punctele 4, 12 si 17 din H.G.nr.942/2005 privind lodificarea si completarea H.G.nr.l 153/2001, precum si ale H.G.nr. 1217/2008, rivind modificarea art.2 din H.G.nr.l 153/2001;

Vazand prevederile LI.C.L.M.nr.497/2004 privind constituirea comisiei de /aluare si selecționare a fundațiilor si a asociațiilor care solicita subvenții de la igetul local, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului ■.1334/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul !011, de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții sociațiilor și fundațiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si dministreaza unitati de asistenta sociala, a asociațiilor si fundațiilor, precum și entru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de valuare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art. 115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba unitățile de asistenta sociala si categoriile de persoane beneficiare, pentru care asociațiile si fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul îocal, pentru anul 2011, prevăzute in anexa nr.l, care face parte integrantă din Prezenta hotarare.

; Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si funetionare al Comisiei de pare si selecționare a fundațiilor si a asociațiilor care acorda servicii de ;enta sociala si care solicita subvenții de la bugetul local, prevăzut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba Grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, prevăzută în <a nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4 Secretariatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va jiunica prezenta hotarare Direcției Administrație Publica Locala-Serviciului de jstenta si Protecție Sociala in vederea aducerii la îndeplinire si Instituției «fectului Constanta spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de un număr deo?(3 consilieri din^ de lembri.

/REȘEDINȚELE ȘEDINȚEI,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA

NR.    ,tolQ

2