Hotărârea nr. 24/2010

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA PUZ AUREL VLAICU, STR. CRISULUI


privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona PUZ Aurel Vlaicu, str. Crișului

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 05.02. 204 0;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea unor denumiri de străzi din zona PUZ Aurel Vlaicu, str. Crișului, conform planului anexat ce face parte itegrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 24 / 05.02.201 $009P<tnto    ,C/W(/ftf’c.6 )

2) Pt/?fa< ? frvpusif* , Wf* *

s)    PMfpV'X/y! ,^CCi/'

f>M fa A prfpMfafa ^me'J A

^Pepfn c- piVpiw/H „ Mâutf™ țjfrtdv & itfpif/ifa „ f/p#/ * z 4 >țjpfflf’m O effipPAVAi * Afi^fjPfjA tfPwfa P tot’/rv'Vfl- > e/cp/"i’fXP^^ , f(P>‘

7or^ A>.

M* 'lji^'    '”

a;W^ 1*

eseu