Hotărârea nr. 238/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE


privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la data de 11.11.2010    ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr. 137577/05.11.2010 precum si raportul Direcției Tehnic -Investiții nr. 137477/04.11.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 11/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2010,O.U.G.55/2010, H.C.L.M nr. 31/2010, H.C.L.M. 154/2010, H.C.L.M nr.158/2010, Disp. nr. 5538/2010 , Disp. nr. 5649/2010 , H.C.L.M. nr. 209/2010 si adresa D.G.F.P. Constanta nr. 8278/2010;

In temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.l 15 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2010 se aproba la venituri in suma de 515.957 mii lei si la cheltuieli in suma de 515.957 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2010, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si funcționala este prezentata in anexa nr. 1 si 1 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, este prezentata in anexa nr.2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.6 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se majoreaza subcapitolul de venituri din bugetul local “Donații si sponsorizări”, conform anexei 1, in suma de 1.079 mii lei;

Art.8 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica conform anexelor nr. 1 si 1 bis , in următoarea structura :

•    Cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 51“Autoritati publice si acțiuni externe” se majoreaza cu suma de 1.079 mii lei si cheltuielile de capital cu suma de 70 mii lei;

•    La capitolul 68 “Asigurări si asistenta sociala” cheltuielile pentru asistenta sociala se diminuează cu suma de 9.800 mii lei si cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 9.800 mii lei;

•    La capitolul 74 “Protecția mediului se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 70 mii lei;

Art.9 Se majoreaza subcapitolul “Fond de rulment” reprezentând dobanda la fondul de rulment cu suma de 630 mii lei din anexa nr. 2 privind veniturile si cheltuielile din afara bugetului local;

Art.10 Capitolele de cheltuieli din afara bugetului local se modifica conform anexelor 2 si 2 bis in următoarea structura :

•    Se majoreaza cheltuielile de capital de la capitolul 51“Autoritati publice si acțiuni externe” cu suma de 630 mii lei;

Art.ll Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de 2 o consilieri din 2 7 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 238    / 11.11.2010

JUDEȚULzCONSTANTA

anexa 1


Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Constanta

Formular:

11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

2010

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

515957

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

328670

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

445340

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

424140

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

181517

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

|Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

181517

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

181517

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1517

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

r-

ICote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

85356

Impozite

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

85356

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

69776

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

13526

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

56250

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9410

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3144

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

5978

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

288

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6170

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

156957

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

132121

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

131697

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

424

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2250

Taxe hoteliere

12.02.07

2250

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

309

Impozit pe spectacole

15.02.01

309

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22277

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

16003

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

7593

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

8410

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6274

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

310

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

310

Alte impozite si taxe

18.02.50

310

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

21200

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2486

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2486

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

2486

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

| Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VAN

ZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

18714

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

655

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

350

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

5

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9990

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1705

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8285

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2930

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2930

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)

36.02

4060

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Alte venituri

36.02.50

60

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

1079

Donații si sponsorizări

37.02.01

1079

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

2500

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

14030

III. OPER

AȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului***)

40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***)

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51650

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51650

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

51650

A. De capital    (cod

42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20)

00.19

913

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

42.02.16

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

913

B. Curente    (cod

42.02.21 +42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

50737

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție***)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

43794

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1685

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

475

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4483

Subvent

i de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate ***)

43.02.08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)

45.02

2437

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

2437

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

1577

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinantare

45.02.01.03

860

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Prefinanțare

45.02.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

45.02.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

TOTAL

cheltui

ELI (cod 50.O2+59.O2+64.02+69.02+7W)

402

515957

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

65099

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

49721

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

49721

Autorități executive

51.02.01.03

49721

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

15378

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

15093

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

285

Alte servicii publice generale

54.02.50

I

Tranzac

ii privind datoria publică și împrumuturi

55.02

|

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3537

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

I

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3537

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

793

|Politie comunitara

61.02.03.04

793

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

159

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

2585

I

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

200884

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

119454

Din total capitol:

Tnvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

46310

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21559

învățământ primar

65.02.03.02

24751

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

72649

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

23706

învățământ secundar superior

65.02.04.02

43639

Invatamant profesional

65.02.04.03

5304

învățământ postliceal

65.02.05

495

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

l'învatamânt special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

I

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4563

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4483

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

80

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

80

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

23213

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

800

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

800

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

21313

Sport

67.02.05.01

5450

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

15863

Servicii religioase

67.02.06

100

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1000

Asigurar

si asistenta sociala

68.02

53654

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4861

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

16116

lAsistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

16116

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2865

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3446

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4958

Ajutor social

68.02.15.01

2358

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2600

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20408

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

117982

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

52859

Din total capitol:

Locuințe

(cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

(Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5088

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

47771

I

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

65123

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

65123

Salubritate

74.02.05.01

64392

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

731

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

I

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

128455

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

108295

Din total capitol:

Energie termica    •

81.02.06

102241

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

6054

I

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+.83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20160

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20160

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

19398

Străzi

84.02.03.03

762

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

| Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

I

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

I

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE |

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA_

ANEXA 1 BiS


cap 51.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

49721

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)

01

39767

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

21026

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16396

Salarii de baza

10.01.01

10000

Salarii de merit

10.01.02

15

Indemnizație de conducere

10.01.03

20

Spor de vechime

10.01.04

60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

2971

Ore suplimentare

10.01.07

100

Fond de premii

10.01.08

500

Prima de vacanta

10.01.09

1500

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

300

Indemnizații de delegare

10.01.13

30

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

900

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4630

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3100

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

250

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

900

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

80

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Contribuții fond garantare

10.03.07

300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2*

20

18741

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4634

Furnituri de birou

20.01.01

326

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

380

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

2304

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

811

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

191

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

587

Reparații curente

20.02

72

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

139

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

139

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

171

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20

Deplasări în străinătate

20.06.02

151

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

107

Consultanta si expertiza

20.12

911

Pregătire profesionala

20.13

100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12607

Reclama si publicitate

20.30.01

1806

Protocol si reprezentare

20.30.02

316

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

70

Chirii

20.30.04

2459

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

A

20.30.06

U

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7956

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) poște

56

31

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

31

Finanțarea națională **)

56.02.01

5

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

26

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

9923

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

9923

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA

ANEXA 1 BIS

BUGETUL

cap. 54.02

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

15378

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

15378

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

275

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

219

Salarii de baza

10.01.01

168

Salarii de merit

10.01.02

2

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

3

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

12

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

9

Prima de vacanta

10.01.09

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

56

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții fond garantare

10.03.07

3

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2Î

20

10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

15093

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

15093

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_

anexa 1 bis

cap. 61.02

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

3537

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

3537

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2

20

3537

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

453

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

443

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

19

Uniforme si echipament

20.05.01

19

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

20.05.30

0

20.13

30

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

20.19

0

20.25

0

20.27

0

20.30

2935

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

25

20.30.04

270

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

2640

0

70

0

71

0

71.01

0

71.01.01

0

71.01.02

0

71.01.03

0

71.01.30

0

0


JUDEȚUL:_CONSTANTA_

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_    ANEXA 1 BIS

cap. 65.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

119454

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+‘

01

119454

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

119440

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

93110

Salarii de baza

10.01.01

72517

Salarii de merit

10.01.02

3236

Indemnizație de conducere

10.01.03

79

Spor de vechime

10.01.04

1038

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1322

Alte sporuri

10.01.06

3572

Ore suplimentare

10.01.07

17

Fond de premii

10.01.08

5432

Prima de vacanta

10.01.09

160

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1457

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3344

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

54

Indemnizații de delegare

10.01.13

4

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

878

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

26330

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

19439

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

475

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4900

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Drofesionale

10.03.04

255

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

76

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

735

Contribuții fond garantare

10.03.07

450

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+5

59

14

Burse

59.01

14

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:_

anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.66,02

_- mii lei -

Cod Program indicator

2010

4563


DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4563

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

4483

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3518

Salarii de baza

10.01.01

2448

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

400

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

150

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

500

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

965

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

700

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19    ___

20.20 20.21 20.22

20.23    ___

20.24


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

80

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

80

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

80

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cuitural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)    ___

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    7 L    1

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)    2

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilortemporare de casa

Alte imprumuturi    _ _______

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)__ _____

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)__

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe _____ ___

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.62.05)__

Rambursări de credite interne garantate    _ _

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

72.01    0

72.01.01

79    0

80 0

80.03    _____

80.08

80.30

81    0

81.01    0

81.01.01

81.01.02 ~

81.01.05

81.01.06

81.02 0

81.02.01

81.02.02

81.02.05    __

___84___0

85.01

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_

Formular:


cap. 67.02

-    BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

23213

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

23213

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20/

20

18588

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

15863

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15863

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2725

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2725

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.01+51.02)

51

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.2

59

3500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL.Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta


anexa 1 bis


Instituția publică:_


Formular:


11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.68,02


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

____Ore suplimentare

____Fond de premii

___Prima de vacanta

__Fond pentru posturi ocupate prin cumul

__Fond aferent plătii cu ora

____ Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Cod

Program

indicator

2010

53654

01

53654

10

12496

10.01

9841

10.01.01

9494

10.01.02

4

10.01.03

20

10.01.04

30

10.01.05

165

10.01.06

24

10.01.07

0

10.01.08

104

10.01.09

0

10.01.10

0

10.01.11

0

10.01.12

0

10.01.13

0

10.01.14

0

10.01.15

0

10.01.16

0

10.01.30

0

10.02

0

10.03

2655


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL IIl_BUNUmSI SERVICII (codI 20.01 la 20JD6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

10.03.01

1976

10.03.02

45

10.03.03

468

10.03.04

20

10.03.05

0

10.03.06

21

10.03.07

___________________ 125

20

4150

20.01

693

20.01.01

23

20.01.02

24

20.01.03

296

20.01.04

73

20.01.05

27

20.01.06

3

20.01.07

5

20.01.08

44

20.01.09

88

20.01.30

110

80

20.02

20.03


20.03.01

20.03.02


2495

2495


20.04___ 66

20.04.01     43

20.04,02    15

20.04.03    0

20.04,04    8

20.05     59

20.05.01    3

20.05.03    0

20.05.30    56

20.06    8

20.06.01    8

20.06.02    0


Materiale de laborator

20.09

20.10

20.11    4

20.12    0

20.13    14

20.14    9

20.15

20.16    ___

20.18


Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

722

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

10

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

712

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

Transferuri curente    (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate    _______ __ _______

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii Transferuri de capital (cod 51.02.12)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

A Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila    _ _ _ ________

____ProgramePHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    _____

Programe ISPA

Programe SAP ARD

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPĂ

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Alte transferuri curente în străinătate

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+5616)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

51.01

51.01.CH

51.01.03

51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.02

55

__55.01

55.01.03 55JD1.08 55.01.09 55.01.10 55.01.12 55.01.13 55.01.15 55.01 J 8 55.01.28 55.01.42

55.02

55.02.01

55.02.04


0

4061

4061

4061


0

2547

2547


2547

0


56    4060

56.01    4060


Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul Social European (FSE)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) Burse

putoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si corn bate rea discrim i nari i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)    ____

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

_ Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de Transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)

56.01.02

56.01.03

56.02

57

57.02

2437

94

25978

25978

57.02.01

11962

57.02.02

14016

57.02.03

0

57.02.04

59    362

59.01


59.02

59.11


362

59.12

59.15

59.17

59.22

59J25

59.30

70    0

71    0

71.01    0

71.01.01    ~    0

71.01.02

71.01.03    ~    0

71.01.30    \

71.02    0

71.02.01

71.03

72    0

72.01    0


Participare la capitalul social al societăților comerciale    __

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    2    2    2

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte imprumuturi___________ ___ ____________ _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DECREPITE (cod 81.01+81.02)______

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.0202+8LOL05+81.01.06)_____

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe _________________

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

72.01.01

79    0

80    0

80.03

80.08

80.30


------------------------------------------....._...............................

81

0

81.01

0

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02 0

81.02.01

81.02.02

----------------------------.................--------------------------

81.02.05

84

0

85.01

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA

ANEXA 1 BIS

cap. 70.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+56+79+85)

52859

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59+6

01

46596

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

7587

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

5942

Salarii de baza

10.01.01

4657

Salarii de merit

10.01.02

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

4

Spor de vechime

10.01.04

21

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

280

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

229

Prima de vacanta

10.01.09

258

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

8

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1

Indemnizații de delegare

10.01.13

15

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

464

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1645

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1233

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

45

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

308

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

9

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

50

Contribuții fond garantare

10.03.07

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36698

Bunuri si servicii

20.01

22114

Furnituri de birou

20.01.01

728

Materiale pentru curățenie

20.01.02

226

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

14802

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2011

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

279

Transport

20.01.07

226

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

694

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

42

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3106

Reparații curente

20.02

5152

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

609

Uniforme si echipament

20.05.01

16

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

513

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

153

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

129

Deplasări în străinătate

20.06.02

24

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

49

Consultanta si expertiza

20.12

248

Pregătire profesionala

20.13

494

Protecția muncii

20.14

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.2

20.30

7796

Reclama si publicitate

20.30.01

264

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6

Chirii

20.30.04

2045

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5481

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2311

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

2311

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAP ARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare inter

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.18

55.01.28

55.01.42

0

0

0

2311

0

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) p

56

350

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

350

Finanțarea națională **)

56.01.01

350

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuielineeligibile**)

56.01.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5913

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5913

Construcții

71.01.01

5742

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

42

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

129

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL.Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:_


anexa 1 bis


Formular:


11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


CAP.74,02    - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

65123

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

64419

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

64419

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

64392

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04]

64392|

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *j

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.18


20.19

20.20 20.21 20.22 20.23

J0.24

20.25

20.26

20^7

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30


27


27


30    0

40    0

40.03


Transferuri de capital (cod 51.02.12)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04) Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) Burse

Ajutoare pentru daune provocate de cațamitățile naturale    ___

Asociații si fundații_____    ____ _____

Susținerea cultelor___ _______ _____

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubirțciyile    _____ ___

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale_____    _ ____

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    _____

CHELTUIELI DE CAPITALJcod71+72)______

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport __ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)    _______

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa__    ___________

Ăite imprumuturi    _____

51.02

0

55.02

0

57.02

0

59

0

59.01

59.02

59.11

59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

70

704

71

704

71.01

704

________ 71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

704

71.02

0

72

0

72.01

0

72.01.01

79

0

------------------ --------------

80

0

80.03

------------------------------------------ - - ~

80.08

80.30

-.........— -

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06,

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite h Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02 05)    __

Rambursări de credite interne garantate    _

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT pTati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent___ _ __

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


81

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05 81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


84    __    0

85.01JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:_

anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

CAP.81,02

- mii lei -

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79*85)

108295

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

102241

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

102241

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

58447

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

43794

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Reparații capitale aferente activelor fixe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)________ ___

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

__Diferențele curs aferente datoriei publice externe    _____

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate    _____

__ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    _______

____Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    ______

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

----------- -------------------------------------------- - -

70

6054

-----------------

- -------- ------------

71

6054

71.01

6054

71.01.01

6054

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02

0

71.03

72

72.01

72.01.01

79

0

80

0

80.03

80.08

80.30


81

0

81.01

0

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

0

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

0

85.01

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:_


anexa 1 bis


Formular:


11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


CAP.84,02    - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

20160

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

18212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

762

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

762

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

I

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

17450

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

17450

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

56

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1948

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1948

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1948

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1948

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

IPRESEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: Formular:


11/05


Primăria Municipiului Constanta


anexa 2


VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2010

TOTAL VENITURI (cod 00.02)

00.01

111404

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

111404

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

111404

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11)

00.14

111404

Diverse venituri (cod 36.11.06 la 36.11.10+36.11.50)

36.11

111404

Taxe speciale

36.11.06

22354

Amortizare mijloace fixe

36.11.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36.11.08

420

Fondul de risc

36.11.09

Fond de rulment

36.11.10

87630

A te venituri

36.11.50

1000

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+59.11+63.11+69.11+79.11)

49.11

111404

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11)

50.11

12323

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.11.01)

51.11

5291

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.11.01.03)

51.11.01

5291

Autorități executive

51.11.01.03

5291

Alte servicii publice generale (cod 54.11.08+54.11.10+54.11.50)

54.11

7032

Din total capitol:

Fond de rulment

54.11.08

427

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.11.10

Alte servicii publice generale

54.11.50

6605

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.11

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03)

61.11

0

Din total capitol:

Ord

ine publica (cod 61.11.03.04)

61.11.03

0

Politie comunitara

61.11.03.04

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11+66.11+67.11+68.11)

63.11

1244

Invatamant (cod 65.11.03 la 65.11.05+65.11.07+65.11.11)

65.11

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

65.11.03

0

învățământ preșcolar

65.11.03.01

învățământ primar

65.11.03.02

învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

65.11.04

0

învățământ secundar inferior

65.11.04.01

învățământ secundar superior

65.11.04.02

Invatamant profesional

65.11.04.03

învățământ postliceal

65.11.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04)

65.11.07

0

învățământ special

65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03+65.11.11.30)

65.11.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.11.11.03

Alte servicii auxiliare

65.11.11.30

Sanatate (cod 66.11.06+66.11.50)

66.11

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01)

66.11.06

0

Spitale generale

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11.50.50)

66.11.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.11.50.50

Cultura, recreare si religie (cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)

67.11

1184

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.11.03.02

la 67.11.03.08+67.11.03.12+67.11.03.14+67.11.03.30)

67.11.03

9

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.11.03.02

Muzee

67.11.03.03

9

Instituții publice de spectacole si concerte

67.11.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.11.03.05

Case de cultura

67.11.03.06

Cămine culturale

67.11.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.11.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.11.03.12

Centre culturale

67.11.03.14

Alte servicii culturale

67.11.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)

67.11.05

1175

Sport

67.11.05.01

Tineret

67.11.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.11.05.03

1175

Servicii religioase

67.11.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.11.50

Asigurări si asistenta sociala    (cod 68.11.04

+68.11.05+68.11.06+68.11.12+68.11.15)

68.11

60

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.11.04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.11.05.02)

68.11.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.11.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.11.06

0

Unități de asistență medico-sociale

68.11.12

20

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01+68.11.15.02+68.11.15.50)

68.11.15

0

Ajutor social

68.11.15.01

Cantine de ajutor social

68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.11.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.11+74.11)

69.11

81874

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.11.03+70.11.05+70.11.06+70.11.07+70.11.50)

70.11

71348

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.11.03.01)

70.11.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.11.03.01

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11.05.02)

70.11.05

0

Alimentare cu apa

70.11.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.11.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.11.06

645

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.11.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.11.50

70703

I

Protecția mediului (cod 74.11.05+74.11.06)

74.11

10526

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01 +74.11.05.02)

74.11.05

10526

Salubritate

74.11.05.01

10376

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.11.05.02

150

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.11.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11+83.11+84.11+87.11)

79.11

15963

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.11.01)

80.11

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.30)

80.11.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.11.01.06

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.11.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03)

83.11

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)

83.11.03

0

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.11.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.11.03.30

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)

84.11

15963

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

84.11.03

15963

Drumuri si poduri

84.11.03.01

Transport în comun

84.11.03.02

15123

Străzi

84.11.03.03

840

Transport aerian (cod 84.11.06.02)

84.11.06

0

Aviația civila

84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.11.50

A

te acțiuni economice (cod 87.11.01)

87.11

0

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.11.01

VI

. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.11

EXCEDENT (cod 00.01-49.11)

98.11

0

DEFICIT

99.11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap,51,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

5291

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1273

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1273

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1273

Furnituri de birou

20.01.01

110

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

637

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

494

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

|

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

Transferuri curente    (cod 51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39)

51.01

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4018

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4018

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

4018

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

535

Alte active fixe

71.01.30

3483

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL.Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 54,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

7032

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+50+57+55+57+59)

01

6365

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6365

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

150

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

150

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6215

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6215

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

240

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

240

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

240

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

427

|

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

427

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

427

Alte imprumuturi

80.30

l

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - teritorială .Primăria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.67,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

1184

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1175

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1175

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1175

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1175

Reparații curente

20.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

|PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

| Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

, JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

anexa 2 bis


Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.68,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

60

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

60

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

|PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

1

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚULiConstanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:__

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 70,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

71348

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+50+57+55+57+59)

01

1900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltu

Contril

eli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

iutii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1900

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1445

Tncalzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

645

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

800

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

455

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

455

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

69448

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

69448

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

69448

Construcții

71.01.01

6134

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1930

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

387

Alte active fixe

71.01.30

60997

Stocur

(cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

IPRESEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

l    :

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA___________

JUDEȚUL:Constanta

anexa 2 bis


Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:_

Formular:    11/06

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap .74,11

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

10526

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

10376

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10376

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10376

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10104

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

272

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *,

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

150

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

150

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

|PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap. 84,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

15963

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL

I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

I

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

15963

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15963

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15963

Construcții

71.01.01

840

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15123

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

...I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

j

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03-i-80.08-i-80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2010

TOTAL GENERAL, din care: Constructii-Montaj


1.761.150

1.823.631

364.058

1.459.573

114.430

420

1.000

0

0

1.265

87.203

24.542

0

737.748

822.523

11.484

811.039

7.314

414

819

0

0

0

2.257

3.824

0


INV/C+M-mii lei

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total alocații (col. 7 -14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

special

L114/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

Obiective de investiții

202.776

236.064

13.430

222.634

7.339

420

0

0

0

0

3.564

3.355

0

în continuare

135.754

193.287

11.484

181.803

3.579

414

0

0

0

0

2.065

1.100

0

B

Obiective de investiții

700.154

739.812

1.106

738.706

9.390

0

1.000

0

0

0

199

8.191

0

noi

601.994

629.236

0

629.236

3.735

0

819

0

0

0

192

2.724

0

C

Dotări si alte cheltuieli

858.220

847.755

349.522

498.233

97.701

o

o

0

0

1.265

83.440

12.996

o

de investiții

CAPITOLUL 51    AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

Total, din care:

385.315

385.322

2.730

382.592

13.941

0

0

0

0

535

3.483

9.923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

385.315|

385.322|

2.730|

382.592|

13.94l|

o|

0|

o|

0|

535|

3.483|

9.9231

o

de investiții

Total, din care:

*dotâri independente

528

535

0

535

535

0

0

0

0

535

0

0

0

* studii și proiecte

384.787

384.787

2.730

382.057

13.406

0

0

0

0

0

3.483

9.923

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special Li 14/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CAPITOLUL 67

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Total, din care:

34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

34|

41|

32l

9|

9|

ol oT

o|

o|

o|

9|

ol o

de investiții

Total, din care:

♦dotări independente

34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

special

L114/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CAPITOLUL 68

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:

167

213

129

84

60

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

A

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Obiective de investiții

202.776

236.064

13.430

222.634

7.339

420

0

0

0

0

3.564

3.355

0

în continuare

135.754

193.287

11.484

181.803

3.579

414

0

0

0

0

2.065

1.100

0

Total, din care:

1

Construire locuințe ieftine pentru tineri

168.128

201.053

8.312

192.741

6.573

420

0

0

0

0

3.098

3.055

0

destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnico-edilitare aferente-zona Baba Novac

109.805

167.076

7.567

159.509

3.279

414

0

0

0

0

2.065

800

0

HCLM 230/2008,HCLM 512/2009

2

Pasarela si pontoane de acostare

5.530

5.530

198

5.332

466

466

0

0

ambarcațiuni agrem. in stațiunea Mamaia

4.836

4.836

0

4.836

0

0

0

01.01

01.01

HCLM 233/23.04.2009

2    RAEDPP - Unitati Invatamant

(cf. anexa RAEDPP)

29.118

29.481

4.920

24.561

300

300

21.113

21.375

3.917

17.458

300

300

HCJC 72/2010

B

Obiective de investiții noi

700.154

739.812

1.106

738.706

3.336

0

1.000

0

0

0

199

2.137

0

601.994

629.236

0

629.236

2.740

0

819

0

0

0

192

1.729

0

01.01

Total, din care:

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special LI 14/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Realizarea unei instal. de agrem. nautic

6.493

6.917

379

6.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pe lacul Siutghiol-Mamaia Teleschi

2.017

5.140

0

5.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HCLM 490/2007 rnodif prin HCLM 505/2009

2

Parcare verde - Construire parcare supraetajata zona Spitalul

15.571

16.597

311

16.286

300

300

Clinic Județean de Urgenta Constanta,

14.006

14.208

0

14.208

200

200

HCLM 13/29.01.2009,HCLM 159/2010

3

Construire parcare multietajata P+7

20.229

20.229

373

19.856

0

0

in stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros

17.831

17.831

0

17.831

0

0

HCLM 443/25.09.2009

4

Construire orășel lacustru pe

127.268

165.261

43

165.218

0

0

malul lacului Siutghiol

109.281

133.041

133.041

0

HCLM 14/2008 modif.prin HCLM 11/2009

5

Racorduri drumuri interioare-drumuri noi,conexe

1.225

1.768

0

1.768

1.610

1.610

Cartier Baba Novac

1.108

1.529

0

1.529

1.529

1.529

HCLM 111/16.07.2010, HCLM 164/2010

6

Reabilitarea si extinderea spatiilor verzi din

1.347

1.019

0

1.019

1.021

1.000

21

zona parc Tabacarie-Expoflora, mun.Constanta

1.083

819

0

819

819

819

0

HCLM 339/25.07.2008

7

Constr.loc.ieftine pentru tineri dest.cumpararii

372.631

372.631

0

372.631

199

199

si lucrări tehnico-edilitare a fer.- Ans. Stefanita

318.067

318.067

0

318.067

192

192

Vodă, Cartierul al-II lea, HCLM 90 /27.05.2010

Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special LI 14/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

♦dotări independente

370.680

358.161

294.368

63.793

63.295

0

0

0

0

730

62.523

42

0

♦studii și proiecte

1.562

1.562

476

1.086

1.086

0

0

0

0

0

957

129

0

♦alte cheltuieli asim.investitiilor

1.019

1.152

0

1.152

305

0

0

0

0

0

55

250

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

168.128

201.053

8.312

192.741

6.054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

noi

109.805

167.076

7.567

159.509

995

0

0

0

0

0

0

995

0

Total, din care:

Construire locuințe ieftine ptr tineri deșt.

168.128

201.053

8.312

192.741

6.054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

cumpărării, lucrări pregătitoare si tehnico-edilit

109.805

167.076

7.567

159.509

995

0

0

0

0

0

0

995

0

zona Baba Novac-Centrale termice

HCLM 230/2008 si HCLM 512/2009

Dotări si alte cheltuieli

o

o

o

o

o

0

0

0

0

0

0

ol    0

de investiții

Total, din care:

♦dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

♦studii și proiecte

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

special

LU4/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CAPITOLUL 84

TRANSPORTURI

Total, din care:

98.299

100.160

51.787

48.373

17.911

0

0

0

0

0

15.963

1.948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

98.299|    100.160|    51.787|    48.373|    17.91l|

o

0| 0|

o|

0| 15.963|    1.948|

o

de investiții

Total, din care:

*dotări independente

97.459

99.320

51.787

47.533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1.948

0

* studii și proiecte

840

840

0

840

840

0

0

0

0

0

840

0

0

*alte cheltuieli asim.investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Lista de studii si proiecte pe anul 2010

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE _____________ mii lei

Nr,

crt.

Denumirea proiectului

Solicitare/

Responsabil

Valoare loiala

Decontat până la 31.12.2009

Rest de plată

Alocație 2010

Fonduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

I

Proiectare (PAC, PT, CS, DDE) si execuție Ansamblu locuințe ieftine pt. tineri Cartierul al II lea-Strada Stefanita-Voda

DTA

377.199

2.730

374.469

7.258

586

6.672

2

Proiectare RIVIERA TOMIS - intre stațiunea Mamaia si portul turistic Tomis

DTA

1.629

0

1.629

1.629

1.629

0

3

Documentație tehnico-economica in vederea accesării fondurilor structurale pentru Proiectul "Construirea unei parcari supraetajate, zona Spital Clinic județean de Urgenta Constanta"

D.P.D.

60

0

60

60

60

4

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt.Proiectul Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice-Piata Ovidiu (Expertiza, Studii de teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

350

0

350

350

350

5

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt.Proiectul -Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis (Expertiza, Studii de teren,

DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

840

0

840

840

638

202

6

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt.Proiectul Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si plaja Modem (PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

600

0

600

600

600

7

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si reamenajare piateta Perla.

D.P.D.

315

0

315

0

0

8

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si reamenajare promenada Perla - Cazino Mamaia.

D.P.D.

315

0

315

0

0

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

9

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si reamenajare piateta Cazino Mamaia.

D.P.D.

315

0

315

0

0

10

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitarea si reamenajarea promenadei Cazino Club Castel pana la limita administrativa a Municipiului Constanta-Tronson 1: Cazino Club Castel - Hotel Palm Beach.

D.P.D.

315

0

315

0

0

11

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. Proiectul Primăria Cta.-la un click distanta fata de cetateni (Doc.teh., Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

26

0

26

26

26

12

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. proiectul Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al mun.Cta. (Expertiza, Studii teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

350

0

350

170

170

13

Elaborare/revizuire doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. proiectul Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol ( SF,PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

200

0

200

200

200

14

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. proiectul -Imbunatatirea accesului in stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale (Expertiza, Studii teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

250

0

250

250

250

15

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa lpt. Proiectul Promenada turistica Mamaia (Expertiza, Studii teren, DALI/SF,

PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

1.260

0

1.260

1.260

1.260

16

Elaborare doumentatie tehnico-economica necesara accesării fondurilor structurale pentru un proiect de promovare a evenimentelor turistice estivale

D.P.D.

63

0

63

63

63

17

Elaborare documentație tehnico-economica neccesara accesării POR Axa 1 pentru proiectul Parcul Seniorilor (DALI, PAC,PT,DDE,Evaluari tehnice, Cerere de finanțare etc

DPD

60

0

60

60

60

18

Elaborare raport privind analiza lucrărilor executate pana in prezent si a celor necesare/oportune a fi realizate pentru obiectivul Căminul pentru persoane vârstnice Constanta

DPD

10

0

10

10

10

CAPITOLUL

Total, din care:


Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care: *dotări independente ♦studii și proiecte


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

240

240

0

240

240

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2401


240


240|    Of


240


240


0| o| o|~


o| 240| o| ~o]


240


240


240


240


Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

167

213

129

84

60

o

o

0

0

0

60

0

0

de investiții


Total, din care: *dotâri independente *alte cheltuieli asimilate investițiilor


167

0


213    129    84

0 0 0


60 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 60 0 0 0 0


CAPITOLUL 70


Total, din care:


LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.276.191

1.336.751

309.380

1.027.371

75.361

420

1.000

0

0

730

67.298

5.913

0

737.748

822.523

11.484

811.039

6.319

414

819

0

0

0

2.257

2.829

0


Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-zona Faleza Nord HCLM 113/16.07.2010


Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta -zona Faleza, str. Mihai Eminescu


HCLM 114/16.07.2010


100647

100647

0

100.647

130

130

89805

89805

0

89.805

0

0

54743

54743

• 0

54.743

76

76

48796

48796

0

48.796

0

0

01.01


Dotări și alte cheltuieli de investiții


373.26l|    360.875| 294.844|    66.03l|    64.686|    0|    0|    0|    0|    730| 63.535| 42lȚ


Total, din care:


CAPITOLUL 74

Total, din care:


Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care: *studii și proiecte ♦dotări


CAPITOLUL 81

Total, din care:


PROTECȚIA MEDIULUI

904

904

0

904

854

0

0

0

0

0

150

704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


904|    904|    0|    904|    854|


150|


704


904


904


904


854


150


704


COMBUSTIBIL SI ENERGIE

168.128

201.053

8.312

192.741

6.054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

109.805

167.076

7.567

159.509

995

0

0

0

0

0

0

995

0


19

Realizare SPF privind stabilirea soluției optime pentru sursele de căldură în scopul eficientizării și rentabilizării sistemului de alimentare cu căldură urbană a municipiului Constanța”

DTA

630

630

630

630

TOTAL

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

384.787

2.730

382.057

13.406

0

0

3.483

9.923

0

mii lei

Nr.

cri.

Denumirea proiectului

Solicitare

Responsabil

Valoare totală

Decontat până la 31.12.2009

Rest de plată

Alocație 2010

Fonduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

1

Actualizare PUG Municipiul Constanta

D.U.

20

20

20

20

2

PUZ - Zona de coasta Pescărie - Portul Tomis

D.U.

120

77

43

43

43

3

PUZ - Zona Valu Traian - DN3, Mun. Constanta

D.U.

175

115

60

60

60

4

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare - modif. HCLM 416/2003

D.U.

150

84

66

66

66

5

Actualizare PUZ Palazu Mare III - modif. HCLM 126/2003

D.U.

195

195

195

195

6

Reactualizare PUZ Sat Vacanta modif. HCLM 117/2003

D.U.

84

57

27

27

27

8

Actualizare PUZ Palazu Mare Nord Caragea Dermeni pe malul lacului Siutghiol modif. HCLM 127/2003

D.U.

176

99

77

77

77

9

PUZ Construire locuințe ieftine pentru tineri, Cartierul al II-lea-Stefanita -vodă

D.U.

80

44

36

36

36

10

Reactualizare PUZ Mamaia

D.U.

50

50

50

50

11

Diverse (PUD-uri + Avize)

D.U.

112

112

112

112

12

Diferite Planuri Urbanistice Zonale

D.U.

400

400

400

271

129

TOTAL

1.562

476

1.086

1.086

0

0

957

129

0

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI

mii lei

Nr.

cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat până la 31.12.2009

Rest de plată

Alocație 2010

Fonduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

1

Raport de mediu pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D.

430

0

430

430

430

2

Revizuire documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D.

20

0

20

20

20


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


01.30


3

Raport de mediu pentru actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

15

0

15

15

15

4

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

4

0

4

4

4

5

Raport de mediu pentru reactualizare PUZ Sat Vacanta

D.P.D.

6

0

6

6

6

6

Raport de mediu pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre -Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

20

0

20

20

20

7

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre - Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

8

Raport de mediu pentru actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

6

0

6

6

6

9

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a anelor nentru actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

3

0

3

3

3

10

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

50

0

50

50

50

11

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul

Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

20

0

20

20

20

12

Diferite studii si documentații inițiate in domeniul protecției mediului

D.P.D.

10

0

10

10

10

13

Cofinantare proiecte fmantate de administrația Fondului pentru

Mediu

D.P.D.

50

0

50

0

0

14

Raport de mediu pentru modificare PUZ Mamaia

D.P.D.

120

0

120

120

120

15

Documentație tehnica necesara obținerii Avizului de Gospodărire a apelor pentru modificare PUZ Mamaia

D.P.D.

30

0

30

30

30

16

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt. Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

20

0

20

20

20

17

Documentație teh.necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pt. Restaurarea si reamenajarea promenadei si a sp. verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

15

0

15

15

15

18

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt. Promenada turistica Mamaia

D.P.D.

15

0

15

15

15

19

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt. Mamaia Teleschi Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

D.P.D.

12

0

12

12

12

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

20

Documentație teh.necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pt. Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

D.P.D.

8

0

8

8

8

21

Studiu de evaluare adecvata pentru Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

D.P.D.

10

0

10

10

10

22

Studiu de evaluare adecvata pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

20

0

20

20

20

23

Studiu de evaluare adecvata pentru Restaurarea si reamanajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

TOTAL

CAP. 84 TRANSPORTURI

904

0

904

854

0

0

150

704

0

mii lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totală

Decontat pana la 31.12.2009

Rest de plată

Alocație 2010

Fonduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

1

Pietruire si asfaltare Palazu Mare, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

2

Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

3

Pietruire si asfaltare in zona Palas str. Moților, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

TOTAL

840

0

840

840

0

0

840

0

0

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

gONSTAA/7^

1 ț» «ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMĂRIA

Lista de dotări independente și utilaje pe anul 2010

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE __________________ mii lei

Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare/Res

ponsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

L114/9

6

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Licențe SO (sistem operare) si SGBD (sisteme de gestiune a bazelor de date) server

DOI

43

43

43

43

43

2

Server performant pentru registratura, semnare si arhivare electronica.

DOI

57

57

57

57

57

3

Echipamente si sisteme informatice si de rețea.

DOI

401

408

408

408

408

4

Software antivirus

DOI

25

25

25

25

25

5

Certificate digitale de securitate SSL

DOI

2

2

2

2

2

TOTAL

528

535

0

535

535

0

0

0

0

535

0

0

0

CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE    ______mii lei

Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare/Res

ponsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

L114/9

6

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Dig de protecție contra inundațiilor cu lungimea de 100 metri

SIPC

115

115

115

115

115

2

Corturi cu prelata si schelet metalic cu accesorii

SIPC

20

20

20

20

20

3

Dig de protecție impotriva inundațiilor

SIPC

105

105

105

105

105

TOTAL

240

240

0

240

240

0

0

0

0

0

240

0

0

mii lei

CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totala inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Tona

spec. LI 14/9

a

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Autoturism (leasing 2007)

Muzeu Arta

34

41

32

9

9

9

TOTAL

34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

01.02


CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ_mii lei

Nr.

Denumire dotare

Solicitare /

Valoarea

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

Rest de

executat la

31.12.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

Fonduri

j unu

spec.

Taxe

Fond

Buget

Buget

crt

Responsabil

totală inițială

la '31.12.2009

mediu

Phare

LI 14/9

speciale

rulment

local

stat

1

Autoutilitara (leasing 2008)

Centru

social

102

148

84

64

40

40

0

2

Autoturism (leasing)

SPAC

65

65

45

20

20

20

TOTAL

167

213

129

84

60

0

0

0

0

0

60

0

0


CAP.70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ_____ mii lei

Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Total

alocație,

din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec. LI 14/9

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Calculatoare si copiatoare (leasing)

RAEDPP

4.000

4.000

2.235

1.765

1.267

1.267

0

2

SCIL Confort Urban (aport capital)

DF

335.698

323.119

264.271

58.848

58.848

730

58.118

3

Licențe si echipamente informatice-contracte in derulare

SPIT

772

832

432

400

400

400

4

Licențe si echipamente informatice-contracte noi

SPIT

506

506

0

506

506

506

5

Dotări independente

SPIT

232

232

0

232

232

232

6

Motor electric 18,5 kw aferent pompa CR64-3 (2 buc)

DGC

14

14

0

14

14

14

7

Tren rotoric aferent pompa CR 64-3 (2 buc)

DGC

12

12

0

12

12

12

8

Motor electric 11 kw aferent pompa CR 45-3 (3 buc)

DGC

16

16

0

16

16

16

9

Tamplarie PVC si geamuri termopane (contract nr.5557/2004)

RAEDPP

18.052

18.052

17.102

950

950

950

10

Mobilier (contract

nr.2102/2004, ADnr 1/593 3/2004

RAEDPP

5.402

5.402

5.0.15

387

387

387

11

Tehnica de calcul unitati invatamant (contract leasing)

RAEDPP

5.976

5.976

5.313

663

663

663

TOTAL

370.680

358.161

294.368

63.793

63.295

0

0

0

0

730

62.523

42

0


01.02

01.02

01.02

01.30

01.30

01.30

01.30

01.02

01.02

01.02

01.01

01.03

01.02


CAP.84 TRANSPORTURI    mii lei

Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la '31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Total alocație, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

L114/9

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Autobuze turistice (leasing) ctr 149873/

RATC

18.095

19.956

11.380

8.576

2.537

589

1.948

2

Autobuze (leasing) ctr.91265/2008

RATC

79.364

79.364

40.407

38.957

14.534

14.534

0

TOTAL

97.459

99.320

51.787

47.533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1.948

0

01.02

01.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2010

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ___________ mii iei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare/

Responsabil

Valoare

totală

inițiala

Valoare totală

actualizata

Decontat până la 31.12.2009

Rest de plată

Total

alocație, din

care:

Ronduri

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget stat

1

Proiectare, avize si execuție pentru clădire serviciul tehnic aprovizionare

SPIT

54

54

0

54

54

54

2

Demolări clădiri, devieri rețele existente, cotravantuire gard zona heliport - „Ansamblul de locuințe ieftine pt. tineri, destinate cumpărării, Cartierul al II lea-Strada Stefanita-Voda”.

DTA

758

758

0

758

1

1

3

Proiectarea si realizarea lucrărilor de refacere a terasamentului pe strada Traian

DGC

127

260

0

260

250

250

4

Proiectare si realizare dig de aparare, sânt garda si casiu pe taluz descărcare ape pluviale, zona Poarta 5 - Poarta 6

DGC

80

80

0

80

0

0

TOTAL

1.019

1.152

0

1.152

305

o|    0

55

250

0

01.30

01.01

01.01

01.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

(L8)

Anexa 4

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

a)    finantare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociațiilor pe ramura de sport județean.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze programele sportive din următoarele ramuri: volei băieți, handbal băieți, , volei fete, handbal fete, diferite proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului de performanta”, “Sportul pentru toti”, “întreținerea, funcționarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”. Pentru toate acestea se aloca pentru anul 2010, suma de 5.450.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Ordinului nr. 130/2006 prin incheierea de contracte de finanțare in baza indeplinirii criteriilor si condițiilor de acces la fonduri publice stabilite prin ordin, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

b)    finanțarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale de interes public general, regional sau local astfel: organizarea in perioada de iama a “Orășelului Copiilor” si a spectacolelor din aceasta perioada, precum si pentru diferite activitati din domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportive, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protecția mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum si de intretinerea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, pentru toate acestea se aloca pentru anul 2010, suma de 675.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza de selecție de către o comisie, numita prin dispoziție de primar. Atribuirea de Contracte de finanțare se va face in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Primăriei Municipiului Constanta.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a propune un proiect cu condiția incadrarii in condițiile de eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara stabilite de reglementările legale in vigoare si in limita fondurilor publice aprobate.

Propunerile de proiecte se vor depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, direcție ce va face toate demersurile necesare si legale pentru desfasurarea in bune condiții a tuturor programelor si proiectelor derulate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul 2010.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Georgescu Daniel

Anexa 5
BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE

lei

NR.

CRT.

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

VENITURI

BUGET

LOCAL

CHELTUIELI

BUGET

LOCAL

VENITURI

PROPRII

CHELTUIELI

DIN VEN. PROPRII

1

GRĂDINIȚA NR.12

3.690.685

3.690.685

1.322.000

1.322.000

Cheltuieli de personal

3.690.685

3.690.685

Bunuri si servicii

1.322.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

2

GRĂDINIȚĂ NR.42

4.084.836

4.084.836

1.500.000

1.500.000

Cheltuieli de personal

4.084.836

4.084.836

Bunuri si servicii

1.500.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

3

GRĂDINIȚĂ NR. 47

4.419.268

4.419.268

1.509.000

1.509.000

Cheltuieli de personal

4.419.268

4.419.268

Bunuri si servicii

1.509.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

4

LICEUL DECEBAL

2.986.192

2.986.192

643.000

643.000

Cheltuieli de personal

2.985.992

2.985.992

26.000

Bunuri si servicii

613.000

Alte cheltuieli

4.000

Burse

200

200

Cheltuieli de capital

5

SC.GEN.NR.12

8.754.928

8.754.928

682.000

682.000

Cheltuieli de personal

8.754.928

8.754.928

52.000

Bunuri si servicii

605.000

Transferuri

Ajutoare sociale

25.000

Cheltuieli de capital

6

SC.GEN.NR.8

6.270.895

6.270.895

12.000

12.000

Cheltuieli de personal

6.270.583

6.270.583

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri Burse

312

312

Cheltuieli de capital

7

SC.GEN.NR.37

4.825.705

4.825.705

20.000

20.000

Cheltuieli de personal

4.825.363

4.825.363

7.668

Bunuri si servicii

12.332

Transferuri Burse

342

342

Cheltuieli de capital

8

LICEUL TRAI AN

2.269.933

2.269.933

177.800

177.800

Cheltuieli de personal

2.269.354

2.269.354

52.800

Bunuri si servicii

100.000

Transferuri Burse

579

579

6.000

Alte cheltuieli

4.000

Cheltuieli de capital

15.000

9

COL.MIRCEA CEL BATRAN

8.925.797

8.925.797

525.000

525.000

Cheltuieli de personal

8.922.143

8.922.143

52.081

Bunuri si servicii

349.919

Transferuri Burse

3.654

3.654

8.000

Cheltuieli de capital

115.000

LIC.OVIDIUS

5.017.116

5.017.116

G2.000

92.000

Cheltuieli de personal

5.016.466

5.016.466

12.000

Bunuri si servicii

37.000

Alte cheltuieli

5.000

Burse

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

650

650

10.000

28.000

LIC.CU PROG.SPORT.

2.448 513

2.448.513

1.886.500

1.886.500

Cheltuieli de personal

2.448.513

2.448.513

12.000

Bunuri si servicii

1.392.500

Ajutoare sociale

420.000

Alte cheltuieli

2.000

Cheltuieli de capital

60.000

UC. EMINESCU

2.109.123

2.199.123

101.000

101.000

Cheltuieli de personal

2.197.690

2.197.690

18.000

Bunuri si servicii

83.000

Transferuri Burse

1.433

1.433

Cheltuieli de capital

LIC.DE ARTE

9.724.563

9.724.563

16.000

16.000

Cheltuieli de personal

9.722.389

9.722.389

250

Bunuri si servicii

14.850

Alte cheltuieli

400

Burse

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

2.174

2.174

500

LIC.G.CALINESCU

6.165.087

8.165.087

178.000

178.000

Cheltuieli de personal

6.163.087

6.163.087

60.000

Bunuri si servicii

103.000

Transferuri Burse

2.000

2.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

15.000

GR.SC.CONSTR.MAS.

5.816.833

5.816.833

149.000

149.000

Cheltuieli de personal

5.816.833

5.816.833

59.000

Bunuri si servicii

90.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MARINA

2 030 474

2.030.474

153.000

153.000

Cheltuieli de personal

2.030.474

2.030.474

7.000

Bunuri si servicii

123.600

Transferuri

Cheltuieli de capital

22.400

GR.SC.IND.ALIMENTARA

1.600.492

1.600.492

235.000

235.000

Cheltuieli de personal

1.600.492

1.600.492

5.000

Bunuri si servicii

205.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

25.000

GR.SC.ENERGETIC

2.173.802

2.173.802

280 000

280.000

Cheltuieli de personal

2.173.802

2.173.802

51.000

Bunuri si servicii

109.000

Alte transferuri

57.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

63.000

COL.PEDAGOG1C

3.774.794

3.774.794

84.000

84.000

Cheltuieli de personal

3.774.294

3.774.294

11.000

Bunuri si servicii

67.000

Burse

Alte cheltuieli

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

500

500

4.000

2.000

GR.SC. C.F.R.

1.516.884

1.516.884

97.300

95.600

Cheltuieli de personal

1.516.884

1.516.884

3.300

Bunuri si servicii

86.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.000

3.300

GR.SC.TOMIS

3.057.656

3.057.656

325,211

325.211

Cheltuieli de personal

3.057.656

3.057.656

75.711

Bunuri si servicii

249.500

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MAT.CONSTRUCTII

1.767.707

1.767.707

7.000

7.000

Cheltuieli de personal

1.767.707

1.767.707

Bunuri si servicii

7,000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MWS.....; ; |

2.579.897

2.579.897

190.000

190.000

Cheltuieli de personal

2.579.897

2.579.897

25.000

Bunuri si servicii

125.000

Burse

Cheltuieli de capital

40.000

GR.SC.TELECOMUNICATII

5.745.048

5.745.048

768.717

768.717

Cheltuieli de personal

5.745.048

5.745.048

312.120

Bunuri si servicii

456.597

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.ECONOMIC CAROL

3.499.582

3.499.582

153.200

153.200

Cheltuieli de personal

3.499.582

3.499.582

11.000

Bunuri si servicii

131.200

Ajutoare sociale

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

3.000

8.000

GR.SC.SANITAR

1.540.772

1.540.772

521.000

521.000

Cheltuieli de personal

1.540.772

1.540.772

180.000

Bunuri si servicii

341.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AGRO.PALAS

1.576.604

1.576.604

119.850

119.850

Cheltuieli de personal

1.576.604

1.576.604

63.850

Bunuri si servicii

56.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

LIC.VIRGIL MACGEARU

5.589.777

5.589.777

51.500

51.500

Cheltuieli de personal

5.589.777

5.589.777

2.000

Bunuri si servicii

49.500

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

31

29

30

32

33

34

35

36

37

LIC.LUCIAN BLAGA

2.735.168

2.735.168

46.500

46.500

Cheltuieli de personal

2.735.168

2.735.168

4.500

Bunuri si servicii

42.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.I.N.ROMAN

2.665.214

2.665.214

102.000

102.000

Cheltuieli de personal

2.663.384

2.663.384

Bunuri si servicii

102.000

Transferuri Burse

1.830

1.830

Cheltuieli de capital

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE SI TAX

17.444.000

17.444.000

0

Cheltuieli de personal

7.587.000

7.587.000

Bunuri si servicii

8.665.000

8.665.000

Transferuri

Cheltuieli de capital fond rulment

1.192.000

1.192.000

REVISTA TOMIS

325.000

325.000

50.000

50.000

Cheltuieli de personal

13.000

Bunuri si servicii

37.000

Transferuri

325.000

325.000

Cheltuieli de capital

MUZEUL DE ARTA POPULARA

809.000

809.000

90.000

90.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

61.000

Transferuri

800.000

800.000

Cheltuieli de capital (fond rulment)

9.000

9.000

29.000

CENTRUL SOCIAL

840.000

840.000

0

Cheltuieli de personal

450.000

450.000

Bunuri si servicii

350.000

350.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

40.000

40.000

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

4.061.000

4.061.000

1.185.000

1.185.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

1.153.000

Transferuri

4.061.000

4.061.000

Cheltuieli de capital

32.000

CANTINA PALAZU MARE

1.400.000

1.400.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.200.000

1.200.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

CANTINA C. BRATESCU

1.200.000

1.200.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.000.000

1.000.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA CRESE

3.465.750

3.465.750

0

Cheltuieli de personal

1.845.750

1.845.750

Bunuri si servicii

1.600.000

1.600.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

20.000

20.000


Președinte ședința,


Georgescu Daniel


38