Hotărârea nr. 237/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM 17/25.01.2008PRIVIND "PROGRAMUL DE RANFORSARE SI REPARARE A TRAMEI STRADALE, DEZAFECTAREA A 25 KM LINIE DUBLA DE TRAMVAI SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN CAROSABIL AUTO SI A INCINTELOR DE INVATAMANT SI CULTURA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor

de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10.2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului PRIMAR RADU

ȘTEFAN MAZĂRE nr._/_2010, privind completarea si

modificarea H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța” si Referatul S.C.”Confort Urban” S.R.L. nr. 5150/29.09.2010;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”, H.C.L.M. nr. 557/22.10.2008 privind modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 17/25.01.2008, H.C.L.M. nr. 348/29.06.2009 privind completarea H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008, H.C.L.M. NR. 35/2010 privind completarea H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008, avizele Comisiei nr.l- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit. „e” și art. 115, alin.l, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art. 63 din H.C.L.M. nr.l7/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”, după cum urmeaza:

„Art. 63 Partea creditata a Contractului lucrări nr. 8710/10.12.2008 incheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. in calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. in calitate de antreprenor nu va depăși suma de 10.950.000 Euro, inclusiv TVA ”

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii nr. 17/25.01.2008 astfel cum a fost modificata si completata ulterior, rămân neschimbate.

Art.3. Contractul de lucrări nr. 8710/10.12.2008 incheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. in calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. in calitate de antreprenor, se va modifica/completa in mod corespunzător.

Art.4. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare și S.C.”Confort Urban”-S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Constanța

Nr.237 / 05102010