Hotărârea nr. 236/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

cOtQSTA^^


ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța. întrunit în ședință ordinară din data de 05.10.2010 :

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei de specialitate nr. 4, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 precum și referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale CLM înregistrat sub nr. 108453/20.08.2009;

Având în vedere prevederile punctului 31 din Ordonanța de Urgență nr. 48/02.06.2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării precum și ale HCLM nr. 152/16.07.2010 privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale la Consiliul local al municipiului Constanța pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța:

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. k'd", alin. 6 lit."a" pct.3 și art. 115 alin. 1 lit. ‘‘b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local ai municipiului Constanța în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, după cum urmează:

-    Dobre Mircea - consilier local

-    Onciu Carmen - consilier local

Art. 2 - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța ca membri supleanți în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, după cum urmează:

-    Vișan George - consilier local

-    Popescu Râd ucu - consilier local

Art. 3 - începând cu data aplicării prezentei hotărâri. HCLM nr. 73/25.02.2009 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliul consultativ și consiliul etic al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală. Direcției de Sănătate Publică Constanța. Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța pentru ducerea la îndeplinire si spre știință. Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nr. 236    / 05    .10.2010

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,