Hotărârea nr. 234/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA,IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 05.10.2010    •

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 116878 / 2010, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 - juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 116881 / 2010 ;

Văzând solicitarea depusă de SC Modern Caracatița SRL Constanța înregistrată sub nr. 116409 / 2010, încheierea Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța nr. 57489 / 2009, H.C.L.M. nr. 149 / 2007 privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate , conform HG nr. 834/ 1991, SC Mamaia SA pentru terenul aferent activului Restaurant Modem.

Văzând dispoz. Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit ,,c”,.alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b. din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta 1 lotărâre a fost aprobată de 24 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI. GEORGESCU DANIEL

CONSTANȚA, NR.234/05.10.2010


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR.23.4./2Q10

TEREN STAȚIUNEA MAMAIA AFERENT RESTAURANT MODERN, S = 2538 MP NR. CAD. 107638, C.F. NR. 129812

NR.

CRT.

SUPRAFAȚĂ

MP

NR.

LOT

SUPRAFAȚĂ

RĂMASĂ

1

799

1

1.739

2

910

2

829

3

829

3

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

GEORGESCU DANIEL

PLAN DE SITUAȚIE ANEXA LA HCLM NR'234

CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

SCARA 1:500

Ing. ZARCADA IOf/a    \

Data: Iulie 2010 (OM£>


Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

107638

2538mp

STAȚIUNEA MAMAIA RESTAURANT MODERN

Cartea Funciara nr.

129812

UAT |    CONSTANTA

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr.

cadr

Suprofoto

(mp)

Cateqoria

de

folosința

Descrierea imobilului

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Cateqoria

de

folosința

Descrierea imobilului

107638

2538

Cc

Teren cu construcții

799

Cc

Teren cu construcții f - LOTÎy

Total

2538

799

Total

910

Cc

Teren ajajnștructii

910

Total

----

\

829

Cc

Teren cu construcții

LOT3

/ZDEZo\

___

829

Total

pa

Data

1