Hotărârea nr. 233/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUIPRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
HOTARARE

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de Q5.10.2010    -

Având in vedere Expunerea de motive nr. 121115 /27,09.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr, 5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr, 121113 / 27.09.2010;

Analizând adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea intabularii, adresele R.A.E.D.P.P. nr. 116517 / 2010, nr. 68585/2010, 120826/2010, nr. 120824 / 2010, 123716 / 2010 privind imobile pentru care exista contracte de inchiriere si au fost efectuate măsurători, adresele Serviciului Urmărire si Executare Contracte-Vanzari în care se solicita completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferente de măsurători fin vederea definitivării procedurii de vanzare.

Vazand H.C.L.M. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile ( terenuri si cladiVi ), 'conform anexelor 1 -26, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2-Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr.54/2010, art.2, in sensul ca in loc de “Str.Razboieni nr. 14” se va citi ” Str. Razboieni nr. 14A”.

Arh 3 - Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr.58/2009 anexa 1, in sensul ca in loc de “ Str. Revoluției din 22 Decembrie nr. 7 cu suprafața construita de 261,86 mp ” se va citi ” Str. Revoluției din 22 Decembrie nr. 7 cu suprafața construita de 350 mp (clădire CI -suprafața construita 192 mp si C2-terasa -suprafața construita 158mp ) suprafața utila totala construcție Cl-318,52 mp”

Art. 4 - Se aproba revocarea anexei 13 din HCLM nr. 491/2006 si se completează inventarul domeniului privat al Municipiului Constanta cu anexa 21 in care este cuprins imobilul din Str. Nicolae Titulescu nr. 28 cu intreaga suprafața construita si terenul aferent.

Art. 5 — Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției‘ Financiare si S.P.l.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_    ____consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

GEORGESCU DANIEL

Marcela enache

j x

CONSTANTA, NR. 233/2010


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 233/2010,

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Ratiu nr. 59

51,38 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 113450/2010 Diferența măsurători

In indiviziune


PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Panait Holban nr. 9

28 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 87522 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

GEORGESCU DANIEL

M

ANEXA LA HCLM NR.233/2O1O
AN nr AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORrri tif ȚE PROPRIETATE

Scara 200

t. CONSj’AN'lA

Proprie n

i' / L CI ElWi n/ ' i; i " WYWI.VJ.l

(COMUNU'A TEA 3U 'Sl {AiA.A.i CONSTAM’ i


SeAi-Ml: Beiul Tonii» n.r.4) Constanta

Act de proprietate:

- Sentința Civila nr. I 1197/01.11.1993. Dqsar nr.l03fC-: raj] 1993 .'losar nr 1U3S7'»9‘H    alnrC Cmisinir

SUl’KAl A lA TEREN CONFORM ACT - 1563)0 mp

Sljt'R '’9', i '' 9CC ri 7'ATE PE' M.'.Sl lEVțQP.Î


- 'VfjJ;'- ■ (

ii )    2'

‘ J-    ’ J' fi Ut 0

Stipulata 1.3 vaprafata c ‘


■+■'. 1 iOp.-a ' 11''11

2 mp lini i ii]ri“ 1

1.65 mn 'n-l- !<■-

ANEXA LA HCLM NR,233 7^)10


LAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMO6HI Scara 1 :200


JJI


Nr. cadastru

Suprafața masurata

Adresa r abilului

268 mp

Str, Panait Holban nr.9 . Mun.Constanta

rCarfe funciara nr.    |    j IJAT I Constanta

1

Y « 700777,29

X » 305806.88

2

Y * 700786.38

X * 305799.77

3

Y « 790771.57

X '305781.01

4

Y = 790771,57

X » 305781 01


3HV0W1HOS3N 3&dS 1VZIA


nuisvGvo imoiAuas VlNViSNOO imnidlOINflW ViuywiddROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis nr. 76

108 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 84028 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 233/2010    ■■_
DENUMIRE _IMOBIL

Teren

Grup Sanitar Tabara Nord plaja


SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

75,50 mpLegea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Acord intabulare nr, 88681 / 2010


PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 200


Adresa imobilului;


GRUP SANITAR- TASARA NORD, STAT/UNEA MAMAIA l RESTA^ IffANT RSTIVAL


UAT CONSTANTA


Proprietar pe teren . MUNICIPIUL CONSTANTA Proprietar pe construcții ■ SC AGHORA GRI VITA SRL
A DA TE REFERITOARE LA TEREN

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni'

1

Cc

75

Total

75

B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

QQflSÎf.

Supr.construita la soi (mp)

Valoare de impozitare

HM

Mențiuni    i

_

C1

66

‘ *

Grup sanitar - Tahara Nord

Total

66

INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREOGRAF/C 1970

Pot.

E(m)

N(m)

Pot

E(m)

N(rr>)

Teren

Grup sanitar - C1

1

789180 192

312990.831

5

789179.701

312990 774

2

789175131

312990 2.-15

6

789179 3 73

312990.736

3

789176.824

312375319

7

769179 413

312990 389

'T

789181 885

312976 205

8

789175.171

312983,899

3

769176 824

312975,619

9

7391 SI 771

312976 192

10

789181. 73S

312376 52$

11

(89181.354

312976 486

Suprafața totala masurata - 75 mp Suprafața din act = 75.50inp


Executant. . I I IDbl.l I iunie 2, 010'i


/? Geocez cy

leseainaLfa

5

te


fuduli

’^Wora


' ac ■ ■ ■

"7£32-ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.I.L.Caragiale nr. 94

SI-30 mp

S2 - 1 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Solicitare cumpărare nr. 62705/2010 S2-diferenta măsurători

In indiviziune


PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

7fc3^6

«-151 “

Constanta, Str. I.L. Caragiale nr. 94

Cartea Funciara nr.

_ - _ ..... - • - -

UAT: Constanta303384.00s V\»*'


2.PRIM/

^DIREt


CILULUI

ÎONIU

A 5 AMUNiCIPOJU..'1 <r>NlSTAN .    SEP'/".. CADASTRU


rj


, ^ZA^Șo4-“E8CHI-^/f;


O I <.-> I

co1

05

co

00

P-


Măsurătorile <ju io»i vitruiuaiw m pierenta piupnbia»u»Lii st humeie ut? proprietate âu rost indicate uc acesta.303361.00


303361.00


A. Date referitoare !a teren

Nr.

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

- -

Cc

151

intre punctele 26 si 27 limita nu este materializata in teren

Total

151

A. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

59

Locuința - Suprafața construita desfasurata = 59 mp

Total

59

Suprafața totala construita desfasurata = 59 mp

Inventar de coordonate Sistem stereo 70


Coordonate pct.de contur

Pct.

N[m]

E(m}

25

2

26

27

13

9

303381.713

303376.893

303375.635

303364.277

303367.614

303370.670

788984.136

788976,550

788974.541

788981.159

788986.411

788991.030Plan de siîuatîe

scara 1:200

Str. I.L. Caragiale nr™4


încadrare in zonaprimAria municipiului constanța

SERVICIUL CADASTRU


Tabel de coordonate

r—

; Nr. PCt.

Coordonate oct.da contur

---— ..-J

Lungimi , laturi D(i,i+1) 1

v [»]

Y [m]

28

11

16

12

27

26

303374.364 303371.296 303365.532 303363.016 303364.277 303375.635

63972.511 88974.406 83977.869 '.'SB979.174 ■ 68Q81.15S

8 - 7 4.5 4 1

3.606

6.724

2.835

2.352

13.145

2.395

Y-d D .OTtfip P-31.057"    f


Suprnfeie din masurti? J Stere . - 30 mp


,,z;.VME?esc"i"î^Țy


Se/n:


«<


Air-4? Țjr SS' “1

“ '    .-,1 S


PLAN DE SITUAȚIE

_SCARA: I :200

Nr. Cadastral

Suprafața masurata [mp]

Adresa imobilului:

101

Mun.

Constanta, Str. Mircea cel Batran Nr. 123

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

Numele proprietarilor:

l.PARASCHIVESCU PAUL SI CARMEN-MARCELA conform:

-Contract de vânzare-cumpărare Nr. 2150 din 26.05,1998, BNP losif Mariana -Contract de vanzare-cumparare Nr, 2399 din 09.06.1998, BNP losif Mariana

2.SC MICRO NET SRL conform:

-Contract de vanzare-cumparare Nr. 5734 din 24,12.1998, BNP losif Mariana

Suprafața maso rata:

Smas=)01mpdin care:

S(Cl)=97mp din care:

-Supr. de teren aferenta proprietarului Paraschivescu este proprietate privata

-Supr, de teren aferenta proprietarului SC MICRO NET SRL este in proprietatea Statului RomanNr.parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc

101

Imobilul nu este imprejmuil

Total

101

B. Date referitoare la construcții

Valoare de impozitare


Cod

consfr'.

CI

Total


Suprafața construita la sol (mp)___

_97 _    _

97


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție: Stereo '70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [m]

E[m]

1

304868.008

791716.713

10.903

2

304860.065

791724.182

9.298

3

304853.762

791717.347

4.808

4

304857.246

791714.034

6.092

5

304861.704

791709.882

9.295

Suprafața totală măsurată=101 mpSe confirmă suprafața din măsurători si introducerea imobilului în baza de date Data: 07.2010


0NSTAN7-z romani a

JUDEȚUL CONSTANTA CONSIL1UL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 233/2010


DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Teiului nr. 1

64,77 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 113076 /2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 233/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Verde nr. 50

71 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 108871 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziunePREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Ud Tomis nr 51 Fax, OMO - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROM ANIA

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobil

292

Constanta, str. Verde nr.50

Cartea Funciara nr.

U.A.T.

CONSTANTANr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

b 1

Cc

292.00

Imobilul este delimitat intre punctele: 1-2-3-4 construcție,

E___

4-5-6 gard lemn, 6-7 gard beton+fier, 7-8 zid, 8-9 construcție,

P Total

292.00

9-10 gard lemn, 10-J construcție

B. Date referitoare la construcții


Cod

construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare lei

Mențiuni

CI

173.00

Locuința P

Total

173.00

Inventar de coordonate Sistem de proiecție: Stereograflc 1970Nr.

PcL


Coordonate pct-de contur


X |m)


Ylm]


Lungimi

laturi

D(l,l+1)787836.868

787843.426

787849,989

787843.488

787841.920 787840.967 787827.791 787831.199

787832.920 787834.288


7.532

7.682

13.796

3J35

2.077

15.551

6.949

3.741

2587

5.467


Suprafața teren din măsurători: S = 292.00 mp Suprafața teren din acte: S = 221.00 mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIU L LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 9 LA ILC.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Calafatului nr. 23

8,25 mp

Legea nr, 213 / 1998

H.GL.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 87780 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Mitropolit    Veniamin

Costache nr. 73

404 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 108721 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Bd l'omisnr 5l;Fax 0040 - 41 - 708101. Tel 0040 - 41 - 708105, 8700 CONSTANTA - ROMANIA

ANEXA LA HCLM


Nfii.ft^^2^Jî|g||asament si delimitare imobilului


Nr Cadastral

Suprafața masurata

/,zr2£0

459 mp


Scara 1 500


Adresa imobilului: Strada Calafatului nr.23

Municipiul Constanta, judelui Constanta.


Cartea funciara nr,


UAT Constanta


300787


789043300675\RIA MUNIC'PîLLl!'. CONSTANȚA SERVICIUL CA LAS î RU


Număr

parcela

Calegorie de folosința

1

Cfc

Total


Supr consli (mi


1C


INVENTAI


Sislem de pro»


781

781

78!

78!

78!

784

78!

78£

78!


Suprafal;

Suprafal;


ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Construcție

Str. Șiretului nr. 66

S.utila.tot.-110,55 mp (demisol-33,35 mp parter-77,20)

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Adresa R.A.E.D.P.P.nr. 116517/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Florilor nr. 7

14,23 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 100786/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI •    SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobil

312-

212_J

Constanta Str.Siretului nr.66

Cartea Funciara nr.

U.A.T.

CONSTANTA
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafata(inp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

212.00

Limitele imobilului sunt materializate intre punctele 1-3

construcție; 3-4 fier; 4-1 construcție.

Total

212.00


B. Date referitoare la construcții

Cod

construcție

Suprafața

construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (iei)

Mențiuni

CI

174.00

Locuința, D+P+M, Supraf. constr. desf. S=265,00 mp

Total

174.00Inventar de coordonate

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Nr. Pct.

X (m)

Y(m)

1

304603.218

791486.228

2

304598.708

791490.499

3

304592.590

' 791496.292

4

304589.567

791492.996

5

304583.479

791486.402

6

304583.290

791486.140

7

304583.208

791485.913

S

304583.214

791485.447

9

304583.429

791485.034

10

304585.921

791482.717

11

304585.777

791482.564

12

304588.630

791479.857

13

304588.767

791480.003

14

304593.378

791475.658

Suprafața din măsurători: S =212.00 mp Suprafața din acte: S = 212.00 mp
'• PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1 : 300

ANEXA LA HCLM NR.233/2010

Constanta, str Florilor nr. 7


Nr

pCL

X(m)

Y(m)

]

304585.401

789712.515

2

304579.558

789727.073

3

304566,082

789721.409

4

304572.742

789707,060

5

304584.052

789"’11 996

Suprafața măsurata : 223,23 n;:>


rxsc iîant ? PI:A Lepadati N.


I ii.t:    j 0ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 233/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

‘ OBSERVAȚII

Teren

Str.Medeea

137 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 67363 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

ROMANI A

9

M.


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Fagetului nr. 112

294 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 109923/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Bd Tomis nr 51 .l-ax 0040 - 41-708101. Tct 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMAN1A


Suprafața mașurața

.    Adresa imobilului ■■■

.137 mp

Jud. Constanta, Ml

mr^stanUJțr. Medeea FN


Nr. parcela

Categorie de Folosința

Suprafața rezultata din măsurători (mp)

Valoarea de Impozitare (iei)

1CC

CC

137

,    L

.1    i

. TOTAL

'r

137

Valoarea de”

Impozitare [lei)


ANEXAANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL


SUPRAFAȚA


OBSERVAȚII


Teren

Casa Vaslui Sat Vacanta
251 mpLegea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Acord intabulare nr. 105804/2010 Diferența măsurători In indiviziune


ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Aviator Muntenescu nr. 17

44 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 1078062010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Bd Tom'isnr. 51.Fax: 0040- 41 - 708101. Tel. 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

---


ANEXA__LA_HCLM NR.233/2010


____

rLAN PE SITUAȚIE pentru ACORD DE INTÂBULARE SCARA 1:500.^imobilului:

Mim Constanta, Sattil dc Vacanta, Casa'"Vaslui", jud. Constanta


Suprafața teren conform acte de proprietate=1000mp Suprafața teren'conform măsurători-125Imp


Suprafața CI ■ Suprafața C2 Suprafața C3 Suprafața C4 Suprafața C5 ■ Suprafața C6 Suprafața C7 Suprafața C8 Suprafața C9


Restauranl-322mp

Terasa-123 mp

Terasa=67mp

Chiosc=4mp

Chiosc=6tnp

Terasa=9mp

Terasa-6mp

Terasa-6mp

Sopron-43mpCARIA MUNICIPIULUI^ONSTAN .

SERVICIUL CADASTRU    J

NESCH|MBARE


Semnătura

/Vîntocmit P.I'.A. TANANEXA LA HCLM NR.233/2010


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A (MOBILULUI Scara 1 :500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului:

394

Slrad3 Aviator Muntenescu nr. 17

Carte funciara nr.

UAT

Constanta


A, Date Referitoare (a Teren

Nr, parcela

Categ. folosința

Suprafața masuratațmp)

Val !mpozrlare(lei)

Mențiuni

1

Cc

394

împrejmuit

Toiai

394

6. Date referitoare la Construcții

Cod constr.

Supraf. construita ta sol(mp)

Val.impozitare(lei)

Mențiuni

C1

103

Locuința P ; Sccf - 103 mi

Total

103

Inventar de Coordonate

Executant,

lonescu Florian-Aut.O62< Data: iulie 2010    (

Sistem de proiecție Stereo 70

Nr pct    E (m)    m țm)

1    Y = 791429.27 „    X =    306391.91

2    Y = 791436.76    X =    306368.95

3    Y- 791452.87    X =    306375.11

4    Y = 791443.41    X =    306397.58

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

Suprafața teren măsurată = 394 mp

Suprafața teren din acte = 350 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Busuiocului nr. 7

43

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 107259/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

c

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

ii OBSERVAȚII

Teren

Str.Calafatului nr. 38B

77 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 118701/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Bd Tomisnt, 5l;Fax; OWO-41 —708)01; Tel: 0040 - 41 - 7081 OS; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

ANEXA LA HCLM

iâîToie'amplasament si delimitare a imobilului*
■Nr.cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

273

Mun.Constanta, Str.Busuiocului nr.7

Carte Funciara

UAT: CONSTANTA


1790 720


primăria mui«cipiului OgÎStaÎÎÎaI V4,

serviciul cadastru T

VIZAT SPRE NESCHIMOARE    VINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție stereogratic 1970

Pct.

X(m)

Y(m)

1

305604.842

790692.598

2

305613.562

790699.303

3

305600.930

790718.528

4

5

305590.804

790710.666

6

Suprafața totala din măsurători

273    Mp

Suprafața din act

230    Mp

Imobilului in baza de date Parqfa/Semnatura/Daia/Stan


' »*i'nANEXA LA HCLM NR.233/2010

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

SdDrafata Măsurată

Adresa Imobilului:

1427mp

Str Calafatului nr.38 B

mun Constanta,jud Cta

Cartea Funciara

o

UAT | Constanta

S

Ch

CD


primăria municipiului'constĂnt serviciul cadastru

v[z*t_sa?I?/ne!ch'meiare

300900


parcela


folosința


(tap)


impozitare (fei)


CC


1427


Total


Cod

constr


1427


Suprafața construita la sol


teren imprejmuit gard plasa


B. Date referitoare la construcții


Valoare de impozitare flei]


Mențiuni


Nr.

Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,î+1)

N [m]

E [m]

l

300849,312

789056.132

15.583

2

300836,729

789046.940

14.436

3

300845.599

789035.551

15.738

4

300858.347

789044.780

18.467

5

300873.319

789055.590

9.680

6

300881.175

789061.246

14.721

7

300892.993

789070.023

17.285

8

300907.012

789080.135

21.624

9

300924.393

789092.999

6.598

10

300920.260

789098.142

4.085

11

300917.573

789101.219

4.186

12

300914.442

789103.998

2.908

13

300912.118

789102.250

13.219

14

300901.431

789094.470

39.434

15

300869.665

789071.105

25.267

S=1427mp


Executant,

Ing. Bogdan Gh. TAVARU Data Septembrie 2010


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


Suprafața măsurată = 1427mp Suprafața din acte = 1350mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 19 LAH.C.L.M. NR, 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Str.Ana Ipatescu nr.38

S.teren-295 mp S.constr.Cl(P)-28 mp S.utila.tot.-19,85 mp S.constr.C2-l mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Adresa R.A.E.D.P.P.nr. 120826/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Mal Lac Siutghiol

Zona U.M.C.

51-    567 mp

52-    542 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 70636/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


s^r- Ano


lP°t eseuROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

r'î


ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Str.Nicolae Titulescu nr. 28

S.teren-159 mp

S.utila tot. constr.Cl- 468,95 mp (S.subsol-44,77 mp, S.parter-96,25 mp, S.etaj 1-108,96 mp, S.etaj2-100.44 mp, S.pod circulabil-118,53 mp) S.constr.Cl-129 mp

S.constr. C2-2 mp

S.constr.C3-5 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 123716/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Careu C4-Lot 5

Mamaia Nord

S7- 1843 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 124170/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Bd Tomis nr 5!,Fax: OMO-41 -708101. Tel: 0040 - 41 - 70S10Î; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Str.Nicolae Titulescu nr. 28

S.teren-159 mp

S.utila tot. constr.Cl- 468,95 mp (S.subsol-44,77 mp, S.parter-96,25 mp, S.etaj 1-108,96 mp, S.etaj2-100.44 mp, S.pod circulabil-118,53 mp)

S.constr.C 1-129 mp

S.constr. C2-2 mp

S.constr.C3-5 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 123716/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Careu C4-Lot 5

Mamaia Nord

S7- 1843 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 124170/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

Bd Tomis nr. 5!,Fax: 0040 - 41 - 708101, Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ANEXA LA HCLM NR.233/2010

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200


Suprafața masurata


159mp


UAT


Adresa imobilului


str Nicolae Titulescu nr,28, Constanta


CONSTANTA


z-303y!0 00


c

o

c

'H

U

O

■V

C

a

o


(4-

o

<-

(A

o=3035 io oo


A.Date referitoare la teren

Nr parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de

impozitare

Mențiuni

t

Cc

159 •

teren delimitat de pereni construcției.

TOTAL

159

B.Date referitoare la construcții


Cod constructi Suprafața construita

lasoț_( mp )_

129


Valoare de impozitare ( lei I


Mențiuni


CI


C2


C3


TOTAL


136


Bloc locuințe S+Py2E+Poc1 Circulabil. Sconstruita desfasurata_484inp


W.C.- propriețar Geana AuricaINVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 70

pet

y

X

pet

y

X

l

792747.88

303531.53

5

792735.80

303518.19

2

3

792750.84

303520.64

6

792734.42

303528.95

792741 20

303519.14

4

792738.49

30351868

Suprafața totala din niasuraton I59mp


OF.

P.F.A. TANASE GHEORCdîI^^^r?^ DATA: 27.07 2010    ■' '

TĂNASE


Executant


Se confirma suprafața din masi^pr^șțȚpjțodiițsțrcaN'/


imobilului in baza de date


ANEXA LA HCLM NR.233/2010

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000 Careul C4 - Lot 5 Mamaia Nord ST= 2680 mp din care:

56    = 837 mp

57    = 1843 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM

Nr.c

O

E

o

CC

CL

<ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

'Peren

Careu C4-Lot 4 Mamaia Nord

S9-2003 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația Juridica nr. 124170/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Careu C4-Lot 3

Mamaia Nord

3485 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 124170/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

ANEXA LA HCLMPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000 Careul C4 - Lot 4 Mamaia Nord ST = 3069 mp din care:

58    = 1066 mp

59    = 2003 mpCAREUL C4 - CDT 32


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000

Careul C4 - Lot 3 Mamaia Nord S = 3485 mp

rRiMA=pB^'c,p,^'co'î^wm SERVICIUL CADASTRU

(VlZwrT SPRE ne

SCHIIIJBARE

ia

Ale* proiectata


60,07-
ROMAN1A

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 233/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Careu C4-Lot 2 Mamaia Nord

3497 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 124170/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL


RO MANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 233/2010*_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Careu C4-Lot 1 Mamaia Nord

3284 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația Juridica nr. 124170/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA GEORGESCU DANIEL

ANEXA LA HCLM NR.233/2010■O J

o

S ?

l î ? 3

n


3

rl-


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000 Careul C4 - Lot 2

Mamaia Nord S = 3497 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


j VIZAT SPRE NESCI

Nr.REîncadrare in zona


ANEXA LA HCLM NR.233/2010-35,50-


c

C3 - LOT


nr. 26


Sil


iropr. nun. Constant!


*o

o

o

rtj

n

p

»+■


■o


LOT 1


S=32B4mp


jprlet&teo nun, Const trr ;a


nr, gy


REUL C3 - LDT 87


ICc

CAREUL C3 -


O

h

p ,

n


3 î?

c 2

? s


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000

Careul C4 - Lot 1

Mamaia Nord S = 3284 mp


primăria municipiului'constantă"

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCH

Nr._________Ale* proiectata


EZEZZI


CAREJL


-35,50-

Ale» proiectata


LOT 2