Hotărârea nr. 232/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCULUI DIN ZONA CET -MUNICIPIUL CONSTANTA (PARCUL VIITORULUI) SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND ADMINISTRAREA PARCULUI VIITORULUI -ZONA CET, CONSTANTA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului din zona CET -municipiul Constanța (Parcul Viitorului) și a Caietului de Sarcini privind administrarea Parcului Viitorului - zona CET Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

05.10.2010;_

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului din zona CET -municipiul Constanța (Parcul Viitorului) și a Caietului de Sarcini privind administrarea Parcului Viitorului - zona CET Constanța înregistrată cu nr.    / jj, 09    ,

Raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Raportul comisiei nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și referatul Direcției Gospodărire Comunală înregistrat sub nr. //^ (>%    / Qg    ;

In conformitate cu prevederile H.C.L.M. 402/2009 privind darea în administrare a Parcului din zona CET - municipiul Constanța către R.A.E.D.P.P;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin.6, lit.a, pct. 10 și art.l 15, alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Parcului din zona CET -municipiul Constanța (Parcul Viitorului) și a Caietului de Sarcini privind administrarea Parcului Viitorului - zona CET Constanța, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Servicii Publice, Direcției Achiziții Publice și Direcției Gospodărire Comunală, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Insituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de ......consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Georgescu Daniel

MARCELA ENACHE


Constanța Nr, 232


05.10.2010