Hotărârea nr. 231/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-ACTUALIZARE HCLM 198/2000 PRIVIND MODIFICARE HCLM 446/1999 PENTRU APROBARE PUD-"CONSTANTA, ZONA FALEZA-STR. MIHAI EMINESCU " -PROIECT AL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE EDILITAR-URBANA AL MUNICIPIUL;UI CONSTANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 43.022 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, INVESTITIE REALIZATA DECONSILIUL LOCAL CONSTANTA SI FIN.CO.GE.RO. S.P.A. CATANIA-ITALIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Actualizare HCLM 198/2000 privind modificare HCLM 446/1999 pentru aprobare PUD Constanța, Zona Faleză-Str. Mihai Eminescu”- proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbană al municipiului Constanța, teren in suprafață de 43.022 mp, aparținînd domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.102010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub

nr.123756/30.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 122165/28.09.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea FIN.CO.GE.RO. S.P.A. CATANIA- ITALIA înregistrată sub nr. 122165/28.09.2010;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Actualizare HCLM 198/2000 privind modificare HCLM 446/1999 pentru aprobare PUD Constanța, Zona Faleză-Str. Mihai Eminescu”- proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbană al municipiului Constanța, teren in suprafață de 43.022 mp, aparținînd domeniului privat al municipiului Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, in suprafață de 43.022 mp, care aparține domeniului privat al municipiului Constanța, din care suprafața de 10620,05mp este concesionată de‘FIN.CO.GE.RO. S.P.A. CATANIA- ITALIA, conform contractului nr. 38134/15.06.2000, act adițional nr. 38742/2000 și procesul verbal de predare primire nr. 78151/2009

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrare Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu FIN.CO.GE.RO. S.P.A. CATANIA- ITALIA și Direcției Tehnic - Investiții, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Georgescu Daniel

CONSTANȚA NR231    / 05.10.    2010