Hotărârea nr. 230/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORITA, STR.N.GRIGORESCU, STR. PRIMAVERII, STR. ILEANA COSANZEANA, TEREN IN SUPRAFATA DE 9660 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

c0NSTAA/rx?

§ w? &ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Miorița, str. N. Grigorescu, str. Primăverii, str. Ileana Cosânzeana,

teren în suprafață de 9660 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05-10

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 122447/28.09.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.122114/28.09.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților DUMITRU PAUL ȘI DIANA MANUELA înregistrată sub nr. 122114/28.09.2010, precum și Avizul de oportunitate nr.71086/27.05.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Miorița, str. N. Grigorescu, str. Primăverii, str. Ileana Cosânzeana, teren în suprafață de 9660 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    " N

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților DUMITRU PAUL ȘI DIANA MANUELA și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 230    / 05.10. 2010

PUZ TEREN DELIMITAT DE : STRADA MIORITA-LA NORD, STRADA NICOLAE GRIGORESCU-LA SUD,

STRADA PRIMAVERII-LA EST SI STRADA ILEANA COSANZEANA-LA VEST CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.71086/27.05.2010 REGLEMENTARI


S.C.MBV GRUP CONSTANTA


Desenat Proiectat Sef proiectPUZ TEREN DELIMITAT DE :

MIORITA-LA NORD,

NICOLAE GRIGORESCU-LA SUD, PRIMAVERII-LA EST SI ILEANA COSANZEANA-LA VEST,CONFORM


DE OPORTUNITATE NR.71086/27.05.2010


:DUMITRU DIANA MANUELA


PR NR 9/2010
INDICATORI URBANISTICI

Z1


Z2


RH = P+2,3

St=6451mp.

Sc=3225mp.

Scd=12900mp.

POT=max.50%

CUT=max.2

RH = P+3,4

St=3209mp.

Sc=2725mp.

Scd=11230mp.

POT=max.85%

CUT=max.3,5


S.teren=9660mp. Sc.=5950mp. Scd.=24130mp. POT=61,60% CUT=2,5